EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0058

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 58/2013, 23. jaanuar 2013 , millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik EMPs kohaldatav tekst

OJ L 21, 24.1.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 58 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; mõjud tunnistatud kehtetuks 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/58/oj

24.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 21/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 58/2013,

23. jaanuar 2013,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1) eriti selle artiklit 247,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 18. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1875/2006, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (2) võeti kasutusele volitatud ettevõtja mõiste. Ettevõtjaid, kes vastavad täielikult volitatud ettevõtja staatuse saamise tingimustele või volitatud ettevõtja julgeoleku ja turvalisuse tingimustele, tuleks käsitada usaldusväärsete partneritena tarneahelas ja neil peaks seega olema võimalus saada kasu julgeoleku- ja turvalisusalaste tollikontrollidega seotud hõlbustustest.

(2)

Liit tunnustab teatavate kolmandate riikide kaubanduspartnerluse programme, mis on välja töötatud kooskõlas Maailma Tolliorganisatsiooni maailmakaubanduse tagamise ja lihtsustamise standardite raamistikuga. Sellest tulenevalt tagab liit hõlbustused neile kolmandate riikide ettevõtjatele, kes on asjaomase kolmanda riigi tolliasutuse programmi liikmed. Seega on vaja võtta kasutusele vahendid, mille abil identifitseerida sisenemise ülddeklaratsioonides kolmandate riikide kaubanduspartnerluse programmide liikmeks olevad ettevõtjad. Asjaomaseid hõlbustusi ei võimaldata, kui need ettevõtjad ei ole sisenemise ülddeklaratsioonides nõuetekohaselt identifitseeritud.

(3)

Seetõttu on asjakohane kohandada komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (3) lisa 30A, et ettevõtjatel oleks võimalik esitada neile kolmandas riigis antud kordumatu tunnusnumber.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 2454/93 vastavalt muuta.

(5)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisa 30A muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 31. jaanuaril 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(2)  ELT L 360, 19.12.2006, lk 64.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


LISA

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisa 30A punktis 4 „Andmevälju selgitavad märkused” asendatakse andmevälju selgitava märkuse „Kauba saatja” kolmas lõik „Sisenemise ülddeklaratsioonid” järgmisega:

Sisenemise ülddeklaratsioonid:

selle teabena esitatakse kauba saatja EORI number, kui see on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav.

Kui võimaldatakse hõlbustusi seoses kolmanda riigi kauplejate partnerlusprogrammiga, mida liit tunnustab, võidakse selle teabena esitada kolmanda riigi kordumatu tunnusnumber, mille asjaomane kolmas riik on teinud liidule kättesaadavaks. Nimetatud numbrit võib kasutada, kui see on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav.

Numbri struktuur on järgmine:

Väli

Sisu

Välja liik

Vorming

Näited

1

Kolmanda riigi tunnus (ISO kahetäheline riigikood)

Täheline 2

a2

US

JP

2

Kordumatu tunnusnumber kolmandas riigis

Tähtnumbriline kuni 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Näited: US1234567890ABCDE USAs asuva kaubasaatja puhul (riigikood: US), kelle kordumatu tunnusnumber on 1234567890ABCDE. JPAbCd9875F Jaapanis asuva kaubasaatja puhul (riigikood: JP), kelle kordumatu tunnusnumber on AbCd9875F. USpt20130101aa USAs asuva kaubasaatja puhul (riigikood: US), kelle kordumatu tunnusnumber on pt20130101aa.”

Kolmanda riigi tunnus: liidu tähelised riikide ja territooriumide koodid põhinevad kehtivatel ISO kahetähelistel (a2) koodidel, kui need on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95) (1) artikli 5 lõike 2 kohaselt sätestatud riigikoodidega.


(1)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 23.”


Top