Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1056

Komisjoni määrus (EL) nr 1056/2012, 12. november 2012 , millega muudetakse toiduensüüme käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1332/2008 üleminekumeetmete osas EMPs kohaldatav tekst

OJ L 313, 13.11.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 210 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1056/oj

13.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 313/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1056/2012,

12. november 2012,

millega muudetakse toiduensüüme käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1332/2008 üleminekumeetmete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1332/2008, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ, nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ ja määrust (EÜ) nr 258/97, (1) ning eriti selle artikli 17 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1332/2008 artikli 17 lõike 2 kohaselt võib esitada taotlusi toiduensüümi kohta 24 kuud pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1331/2008 (millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (2)) artikli 9 lõike 1 kohaselt kehtestatud rakendusmeetmete kohaldamise alguskuupäeva.

(2)

Komisjoni 10. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 234/2011 (määruse (EÜ) nr 1331/2008 rakendamise kohta (3)) kohaldatakse 11. septembrist 2011.

(3)

Toiduensüüme käsitleva liidu loetelu koostamine peaks toimuma sujuvalt ning see ei tohiks häirida toiduensüümide turu praegust olukorda, eelkõige väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete tegevust. Vajadusel võib määruse (EÜ) nr 1332/2008 artikli 17 lõikes 5 sätestatud menetluse kohaselt võtta kõnealuse loetelu koostamisega seoses mis tahes asjakohaseid üleminekumeetmeid.

(4)

Määruse (EL) nr 234/2011 artikli 5 lõike 3 kohaselt peavad taotluse esitajad võtma arvesse Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet”) viimati koostatud juhiseid andmete kohta, mida nõutakse riskihindamisel ning mis on taotluse esitamise hetkel saadaval. 23. juulil 2009. aastal võttis toiduohutusamet vastu teadusliku arvamuse, milles esitati juhised toiduensüüme käsitlevate taotluste hindamiseks vajalike andmete kohta, (4) ning 8. juulil 2011. aastal avaldas toiduohutusamet toiduensüüme käsitlevate toimikute esitamist käsitlevate juhiste kohta selgitavad märkused (5). Toiduohutusamet võttis 25. mail 2011. aastal vastu veel ühe teadusliku arvamuse, milles ajakohastati toiduks ja söödaks kasutatavate geneetiliselt muundatud mikroorganismide ja neist saadud toodete riskihindamise juhiseid (6).

(5)

Määruses (EL) nr 234/2011 ning toiduohutusameti koostatud juhistes ja selgitavates märkustes sätestatud üksikasjalikud nõuded on vastu võetud hiljem, kui võeti vastu määrus (EÜ) nr 1332/2008.

(6)

Vahepeal saadud kogemused näitavad, et esialgne tähtaeg taotluste esitamiseks ei ole piisavalt pikk selleks, et huvitatud isikud ning eelkõige väikesed- ja keskmise suurusega ettevõtted suudaksid selle aja jooksul esitada kõik vajalikud andmed. Taotluste esitamiseks on vaja rohkem aega, kui algselt ette nähtud, sest nii toetatakse sujuvat üleminekut praegu kehtivate õiguslike meetmete rakendamiselt määrusega (EÜ) nr 1332/2008 kehtestatud süsteemile. Seega tuleks pikendada määrusega (EÜ) nr 1332/2008 kehtestatud 24 kuulist perioodi, mis on ette nähtud toiduensüüme käsitlevate taotluste esitamiseks.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1332/2008 artikli 17 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Taotluste esitamise tähtaeg on 42 kuud pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1331/2008 (millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus) artikli 9 lõike 1 kohaselt kehtestatud rakendusmeetmete kohaldamise kuupäeva.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. november 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 7.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(3)  ELT L 64, 11.3.2011, lk 15.

(4)  EFSA Journal (2009) 1305, lk 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdoc/doc/1305.pdf

(5)  Supporting Publication 2011:177. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/177e.pdf

(6)  EFSA Journal 2011;9(6):2193. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2193.pdf


Top