Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0995

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 995/2012, 26. oktoober 2012 , millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1608/2003/EÜ (teadust ja tehnoloogiat käsitleva ühenduse statistika koostamise ja arendamise kohta) rakendamiseks EMPs kohaldatav tekst

OJ L 299, 27.10.2012, p. 18–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 238 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/995/oj

27.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 299/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 995/2012,

26. oktoober 2012,

millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1608/2003/EÜ (teadust ja tehnoloogiat käsitleva ühenduse statistika koostamise ja arendamise kohta) rakendamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2003. aasta otsust nr 1608/2003/EÜ teadust ja tehnoloogiat käsitleva ühenduse statistika koostamise ja arendamise kohta, (1) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pidades silmas teadust ja tehnoloogiat käsitleva statistika arengusuundi ning nõudmist uue, üksikasjalikuma ja sagedamini koostatava statistika järele, tuleks kehtestada otsuse nr 1608/2003/EÜ uued rakendusmeetmed.

(2)

Jätkuma peaks statistiline toetus praegustes poliitikavaldkondades tehtavatele otsustele ja poliitika uutest algatustest tulenevate lisanõuete täitmine, et tagada olemasolevate vahendite kasutamine parimal viisil ja vähendada võimalikult palju vastamisega kaasnevat koormust.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 223/2009 (2) Euroopa statistika kohta moodustab võrdlusraamistiku eelkõige nende eeskirjade jaoks, mis käsitlevad juurdepääsu haldusandmete allikatele ja statistiliste andmete konfidentsiaalsust.

(4)

On vaja tagada Euroopa teadust ja tehnoloogiat käsitleva statistika vastavus muudele rahvusvahelistele standarditele. Sellepärast tuleb võtta arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning muude rahvusvaheliste organisatsioonide tehtud tööd. Võrdlusraamistik peaks koosnema eelkõige teadus- ja arendustegevuse statistikat käsitlevast Frascati käsiraamatust, teadusele ja tehnoloogiale pühendatud inimressursside statistikat käsitlevast Canberra käsiraamatust, OECD välja antud OECD patendistatistika käsiraamatust ning innovatsioonialast statistikat käsitlevast Oslo käsiraamatust, mille on ühiselt välja andnud OECD ja Euroopa Komisjon (Eurostat).

(5)

Selguse huvides tuleks kehtetuks tunnistada komisjoni 22. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 753/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1608/2003/EÜ teadust ja tehnoloogiat käsitleva ühenduse statistika kohta, (3) ning komisjoni 13. augusti 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1450/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1608/2003/EÜ innovatsiooni käsitleva ühenduse statistika koostamise ja arendamise kohta (4).

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa teadust ja tehnoloogiat käsitleva statistika koostamise kohta.

Artikkel 2

1.   Käesolev määrus hõlmab järgmisi valdkondi:

a)

teadus- ja arendustegevuse statistika;

b)

valitsuse eelarveeraldiste või uurimis- ja arendustegevuse kulude statistika (GBAORD);

c)

innovatsiooni käsitlev statistika;

d)

teaduse ja tehnoloogia inimressursse käsitlev statistika, kaasa arvatud soo ja liikuvuse statistika, patendistatistika, kõrgtehnoloogia ja teadmispõhiste teenuste statistika ning muu teadust ja tehnoloogiat käsitlev statistika.

Statistiliste muutujate loendid, hõlmatud tegevused ja sektorid, tulemuste jaotus, sagedus, andmete esitamise tähtajad ning vaatlusperiood täpsustatakse I ja II lisas.

Punktis d nimetatud valdkondades saadakse vajalikud andmed peamiselt olemasolevast statistikast või muudest andmebaasidest, vastavalt I lisa 3. jaole.

2.   Statistiliste muutujate loendid, hõlmatud tegevused ja sektorid, tulemuste jaotus, sagedus, andmete esitamise tähtajad ning muud I ja II lisas sätestatud statistilised näitajad vaadatakse vajaduse korral perioodiliselt läbi.

Artikkel 3

Liikmesriigid koguvad vajalikud andmed erinevate allikate (näiteks valikuuringud, haldusandmete allikad või muud andmeallikad) kombinatsioonide abil. Mis puutub kvaliteeti või statistilistesse hindamismenetlustesse, peavad muud andmeallikad olema vähemalt samaväärsed valikuuringute või haldusandmete allikatega.

Artikkel 4

I ja II lisas osutatud statistikad põhinevad ühtlustatud mõistetel ja määratlustel, mis sisalduvad eelkõige Frascati käsiraamatu (teadus- ja arendustegevuse statistika), Canberra käsiraamatu (teaduse ja tehnoloogia inimressursse käsitlev statistika), OECD patendistatistika käsiraamatu (patendistatistika), Oslo käsiraamatu (innovatsiooni käsitlev statistika) või muude ühtlustatud standardite kõige uuemates versioonides.

Artikkel 5

Liikmesriigid esitavad I ja II lisas loetletud muutujad, sealhulgas konfidentsiaalsed andmed komisjonile (Eurostatile) komisjoni (Eurostati) ja liikmesriikide koostöös määratletud tehnilise standardi abil.

Liikmesriigid võivad üksikandmed komisjonile (Eurostatile) esitada vabatahtlikkuse alusel komisjoni (Eurostat) määratletud tehnilise standardi abil.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada esitatud andmete kvaliteet.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) standardsed kvaliteediaruanded järgmiste valdkondade andmete kohta:

a)

teadus- ja arendustegevuse statistika;

b)

valitsuse eelarveeraldiste või teadus- ja arendustegevuse kulude statistika (GBAORD);

c)

innovatsioon.

Teadus- ja arendustegevuse statistika puhul koostatakse eraldi kvaliteediaruanded ettevõtlussektori, valitsussektori ning kõrgharidussektori jaoks. Eraõigusliku mittetulundussektori kvaliteediaruanded koostatakse vaid siis, kui selle teadus- ja arendustegevuse kulud moodustavad rohkem kui 5 % teadus- ja arendustegevuse riiklikest kogukuludest.

3.   Liikmesriigid koostavad kvaliteediaruanded vastavalt III lisas kehtestatud eeskirjadele ning hõlmavad määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 12 lõikes 1 määratletud kvaliteedikriteeriumid.

4.   Esimesed teadus- ja arendustegevuse ning GBAORD statistika kvaliteediaruanded koostatakse vaatlusaastat 2011 käsitlevate andmete kohta ning need esitatakse 31. oktoobriks 2013. Innovatsiooni käsitleva statistika esimesed kvaliteediaruanded koostatakse vaatlusaastat 2012 käsitlevate andmete kohta ning need esitatakse 31. oktoobriks 2014. Järgmised kvaliteediaruanded esitatakse komisjonile (Eurostatile) igal teisel aastal 22 kuu jooksul pärast selle vaatlusaasta lõppu, mille kohta andmeid koguti.

Artikkel 7

Määrused (EÜ) nr 753/2004 ja (EÜ) nr 1450/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Määrust (EÜ) nr 753/2004 kohaldatakse siiski jätkuvalt teadus- ja arendustegevuse ning GBAORD statistika suhtes vaatlusaasta 2011 puhul.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 26. oktoober 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 230, 16.9.2003, lk 1.

(2)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

(3)  ELT L 118, 23.4.2004, lk 23.

(4)  ELT L 267, 14.8.2004, lk 32.


I LISA

TEADUST JA TEHNOLOOGIAT KÄSITLEV STATISTIKA

1.   jagu

Teadus- ja arendustegevuse statistika

1.   Statistika koostatakse kogu majandust hõlmava teadus- ja arendustegevuse kohta. Tulemused puudutavad kõikide teadus- ja arendustegevuse üksuste kogumit, mis on liigitatud ühise majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori jagude A kuni U alla vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1893/2006 (1) (NACE Rev.2).

2.   Statistilised üksused, mida kasutatakse punktis 3 loetletud statistika koostamiseks, on järgmised: a) ettevõtted riiklikul tasandil koostatava statistika puhul ja b) kohalikud üksused piirkondlikul tasandil koostatava statistika puhul (NUTS 2). Statistiliste üksuste määratlused (ettevõtted ja kohalikud üksused) on sätestatud nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 696/93 statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks (2).

3.   Koostatava statistika loend (sealhulgas selle jaotus) on toodud allpool.

Kood

Pealkiri

Kõik sektorid

Teostava sektori alusel

Ettevõtlussektor

Kõrgharidussektor

Valitsussektor

Eraõiguslik mittetulundussektor

Märkused

1.11

Teadus- ja arendustöötajate arv

 

Jaotuseta

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Elukutse ja soo alusel

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Kvalifikatsiooni ja soo alusel

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Ei ole kohustuslik

 

Põhitegevusala alusel (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Peamise teadusvaldkonna ja soo alusel

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Piirkonna alusel (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Piirkonna (NUTS 2) ja soo alusel

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Ei ole kohustuslik

 

Põhitegevusala (NACE) ja soo alusel

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Teadlaste arv

 

Jaotuseta

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Soo alusel

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Kvalifikatsiooni ja soo alusel

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Ei ole kohustuslik

 

Põhitegevusala (NACE) ja soo alusel

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Peamise teadusvaldkonna ja soo alusel

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Piirkonna alusel (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Piirkonna (NUTS 2) ja soo alusel

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Ei ole kohustuslik

 

Vanuserühma ja soo alusel

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Ei ole kohustuslik

 

Kodakondsuse ja soo alusel

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Ei ole kohustuslik

1.13

Teadus- ja arendustöötajate arv (täistööajale taandatud töötajad)

 

Jaotuseta

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Kord aastas

 

Elukutse alusel

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Kvalifikatsiooni alusel

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Ei ole kohustuslik

 

Põhitegevusala alusel (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Peamise teadusvaldkonna ja soo alusel

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Ei ole kohustuslik

 

Piirkonna alusel (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Suurusklassi alusel

 

1.13.6.1

 

 

 

Ei ole kohustuslik suurusklassile 0 ning ühest üheksa töötajani

1.14

Teadlaste arv (täistööajale taandatud töötajad)

 

Jaotuseta

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Kord aastas

 

Soo alusel

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Ei ole kohustuslik

 

Kvalifikatsiooni alusel

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Ei ole kohustuslik

 

Põhitegevusala alusel (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Peamise teadusvaldkonna ja soo alusel

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Ei ole kohustuslik

 

Piirkonna alusel (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Piirkonna (NUTS 2) ja soo alusel

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Ei ole kohustuslik

 

Suurusklassi alusel

 

1.14.7.1

 

 

 

Ei ole kohustuslik suurusklassile 0 ning ühest üheksa töötajani

1.20

Ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse kulutused

 

Jaotuseta

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Kord aastas

 

Rahaliste vahendite päritolu alusel

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

Teadus- ja arendustegevuse liigi alusel

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Ei ole kohustuslik kõrgharidussektori ja jaotuse Kõik sektorid puhul

 

Kululiikide alusel

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Põhitegevusala alusel (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Tootevaldkonna (NACE) alusel

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Ei ole kohustuslik

 

Suurusklassi alusel

 

1.20.6.1

 

 

 

Ei ole kohustuslik suurusklassile 0 ning ühest üheksa töötajani

 

Rahaliste vahendite päritolu ja suurusklassi alusel

 

1.20.7.1

 

 

 

Ei ole kohustuslik suurusklassile 0 ning ühest üheksa töötajani

 

Peamise teadusvaldkonna alusel

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Sotsiaalmajandusliku eesmärgi alusel

 

 

 

1.20.9.3

 

Ei ole kohustuslik

 

Piirkonna alusel (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Kõik muutujad esitatakse iga kahe aasta järel paaritul aastal, välja arvatud juhul, kui punktis 3 sisalduvates tabelites sätestatakse, et need tuleb esitada kord aastas.

5.   Esimene vaatlusaasta, mille kohta punktis 3 loetletud statistika koostatakse, on kalendriaasta 2012.

6.   Tulemused edastatakse 18 kuu jooksul alates vaatlusperioodi kalendriaasta lõppemisest. Lisaks sellele edastatakse iga-aastase sagedusega muutujate esialgsed andmed kümne kuu jooksul alates vaatlusperioodi kalendriaasta lõppemisest.

7.   Tulemuste koostamine

7.1.

Elukutse alusel koostatud statistika tulemused jagatakse järgmiselt: teadlased ning muud teadus- ja arendustöötajad.

7.2.

Kvalifikatsiooni alusel koostatud statistika tulemused jagatakse järgmiselt: doktorikraad (ISCED 2011 aste 8), muud teaduskraadid ja kolmanda taseme haridust tõendavad diplomid (ISCED 2011 astmed 5, 6 ja 7) ning muu kvalifikatsioon.

7.3.

Peamise teadusvaldkonna alusel koostatud statistika tulemused jagatakse järgmiselt: loodusteadused, inseneriteadused ja tehnoloogia, arstiteadus, põllumajandusteadus, sotsiaalteadus ja humanitaarteadused.

7.4.

Suurusklassi alusel koostatud statistika tulemused jagatakse järgmisteks suurusklassideks: 0 töötajat, 1–9 töötajat, 10–49 töötajat, 50–249 töötajat, 250–499 töötajat, 500 ja rohkem töötajat.

7.5.

Rahaliste vahendite päritolu alusel koostatud statistika tulemused jagatakse järgmiselt: ettevõtlussektor, valitsussektor, mittetulundussektor, kõrgharidussektor ja välismaa. Kategooria „välismaa” jagatakse järgmisteks osadeks: välismaa ettevõtted, Euroopa Komisjon, rahvusvahelised organisatsioonid ja muud allikad. Kategooria „välismaa ettevõtted” jagatakse osadeks „välismaa ettevõtted samas rühmas” ja „muud välismaa ettevõtted”.

7.6.

Statistika tulemused teadus- ja arendustegevuse liigi alusel jagatakse alusuuringuteks, rakendusuuringuteks ja eksperimentaalarenduseks.

7.7.

Kululiikide alusel koostatud statistika tulemused jagatakse jooksvateks kuludeks (tööjõukulud ja muud kulud) ning kapitalikuludeks.

7.8.

Sotsiaalmajandusliku eesmärgi alusel koostatud statistika tulemused jagatakse vastavalt analüüsi ja teadusprogrammide ja eelarvete võrdluse (NABS) loetelule peatüki tasandil.

7.9.

Statistika tulemused vanuserühma järgi jaotatakse järgmisteks vanuseklassideks (aastates): kuni 25, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 ja vanemad.

7.10.

Statistika tulemused kodakondsuse järgi jagatakse järgmisteks kategooriateks: riigi kodakondsus, muude ELi liikmesriikide kodakondsus, muude Euroopa riikide kodakondsus, Põhja-Ameerika riikide kodakondsus, Kesk- ja Lõuna-Ameerika riikide kodakondsus; Aasia riikide kodakondsus, Aafrika riikide kodakondsus, muu riigi kodakondsus.

7.11.

Põhitegevusala alusel ja tootevaldkonna alusel koostatud statistika tulemused (NACE Rev. 2) jagatakse järgmisteks NACE Rev. 2 osadeks, gruppideks ja kogumiteks:

„01, 02, 03”, „05, 06, 07, 08, 09”, „10–33”, „10, 11, 12”, „10, 11”, „12”, „13, 14, 15”, „13”, „14”, „15”, „16, 17, 18”, „16”, „17”, „18”, „19”, „20”, „21”, „22”, „23”, „24”, „25, 26, 27, 28, 29, 30”, „25”, „25.4”, „26”, „26.1”, „26.2”, „26.3”, „26.4”, „26.5”, „26.6”, „26.7”, „27”, „28”, „29”, „30”, „30.1”, „30.2”, „30.3”, „30.4”, „31”, „32”, „32.5”, „33”, „35, 36, 37, 38, 39”, „35, 36”, „37, 38, 39”, „41, 42, 43”, „45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82”, „45, 46, 47”, „49, 50, 51, 52, 53”, „55, 56”, „58, 59, 60, 61, 62, 63”, „61”, „62”, „63”, „64, 65, 66”, „68”, „69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, „71”, „72”, „72.1”, „72.2”, „77, 78, 79, 80, 81, 82”, „84, 85”, „86, 87, 88”, „86”, „87, 88”, „90, 91, 92, 93”, „94, 95, 96, 97, 98, 99”, „01–99”.

8.   Selles jaos määratletud statistikaga seonduvad mõisted ja määratlused on sätestatud Frascati käsiraamatus.

9.   Vabatahtlikkuse alusel teevad komisjon ja/või liikmesriigid prooviuuringuid täiendavate muutujate ning teadus- ja arendustegevuse statistika jaotuste kohta, et tugevdada teadus- ja arendustegevuse poliitika kujundamise teaduslikke aluseid. Nimetatud prooviuuringute eesmärk on hinnata andmete kogumise asjakohasust ja võimalikkust, võttes arvesse andmete kättesaadavusest tulenevat eelist võrreldes nende kogumisega seotud kulutuste ja ettevõtete koormusega. Prooviuuringute teemad otsustatakse tihedas koostöös liikmesriikidega.

2.   jagu

Teadus- ja arendustegevuse alaste valitsuse eelarveeraldiste või teadus- ja arendustegevuse kulude statistika

1.   Koostada tuleb järgmine statistika:

Kood

Pealkiri

21.0

Valitsuse assigneeringud teadus- ja arendustegevusele esialgses eelarves (parlamendi poolt eelarveaasta alguses heaks kiidetud eelarves)

21.1

Valitsuse assigneeringud teadus- ja arendustegevusele lõplikus eelarves (muudetud eelarves, mis on heaks kiidetud eelarveaastal)

22.0

Avaliku sektori finantseering riikidevaheliselt koordineeritud teadus- ja arendustegevusele

2.   Kõik muutujad esitatakse kord aastas.

3.   Esimene vaatlusaasta, mille kohta statistika koostatakse, on kalendriaasta 2012.

4.   Tulemused esitatakse kuue kuu jooksul vaatlusperioodi kalendriaasta lõpust muutuja 21.0 kohta (sealhulgas kõik jaotused) ja 12 kuu jooksul muutujate 21.1 ja 22.0 kohta (sealhulgas kõik jaotused).

5.   Tulemuste koostamine

5.1.

Statistika tulemused, mis on koostatud muutujate 21.0 ja 21.1 kohta, jagatakse vastavalt analüüsi ja teadusprogrammide ja eelarvete võrdluse (NABS 2007) loetelule peatüki tasandil.

5.2.

Muutuja 21.1 kohta koostatud statistika tulemused jagatakse järgmiselt:

a)

vastavalt analüüsi ja teadusprogrammide ja eelarvete võrdluse (NABS 2007) loetelule alampeatüki tasandil – ei ole kohustuslik;

b)

projektipõhiseks rahastamiseks ja institutsiooniliseks rahastamiseks – ei ole kohustuslik.

5.3.

Muutuja 22.0 kohta koostatud statistika tulemused jagatakse järgmiselt: riiklikud osamaksed piiriülestele avalik-õiguslikele teadus- ja arendustegevusega tegelejatele, riiklikud osamaksed üleeuroopalistesse avalik-õiguslikesse teadus- ja arendusprogrammidesse ning riiklikud osamaksed kahe- või mitmepoolsetesse avalik-õiguslikesse teadus- ja arendusprogrammidesse, mis on välja töötatud liikmesriikide valitsuste vahel (ning koos kandidaatriikide ja EFTA riikidega).

6.   Selles jaos määratletud statistikaga seonduvad mõisted ja määratlused on sätestatud Frascati käsiraamatus või muudes ühtlustatud standardites.

3.   jagu

Muu teadust ja tehnoloogiat käsitlev statistika

Töö, mis on seotud teadust ja tehnoloogiat käsitleva statistika muude valdkondadega, viitab täpsemalt järgmistele tegevusaladele:

a)

teaduse ja tehnoloogia inimressursse käsitlev statistika (sealhulgas soo ja liikuvuse statistika) (HRST): laiahaardelise HRST-statistika raamistiku arendamine ja rakendamine peamiselt olemasolevate riiklike ja rahvusvaheliste andmebaaside tõhusama kasutamise abil (sealhulgas Euroopa statistikasüsteemides). Erilist tähelepanu tuleb pöörata soolistele aspektidele;

b)

patendistatistika: laiahaardelise patendistatistika raamistiku arendamine ja rakendamine regulaarse rahvusvahelise ja riikliku patendistatistika koostamise ja näitajate abil, mis põhinevad riiklikes ja rahvusvahelistes patendiametites olemasolevatel andmetel;

c)

kõrgtehnoloogiliste tööstusharude ja teadmistepõhiste teenuste statistika: kõrgtehnoloogiatööstuse ja teadmistepõhiste teenuste statistika laiahaardelise raamistiku arendamine ja rakendamine peamiselt olemasolevate riiklike ja rahvusvaheliste andmebaaside tõhusama kasutamise abil (sealhulgas Euroopa statistikasüsteemis). See töö hõlmab ka tegevuste ja toodete määratlemist ja klassifitseerimist, nende tegevusalade majandustegevuse mõõtmist ja nende panust majanduse kui terviku toimimisse;

d)

muu teadust ja tehnoloogiat käsitlev statistika: täiendav arendus- ja rakendamistöö on seotud muu hulgas statistikaga, mis käsitleb biotehnoloogiat, nanotehnoloogiat või muid valdkondi, kus teadus ja tehnoloogia mängivad olulist rolli Euroopa Liidu prioriteetide (näiteks tervishoid, julgeolek, keskkond ja kliimamuutused) saavutamisel.

Käesolevas jaos nimetatud valdkondade kohta saadakse vajalikud andmed enamasti olemasolevast statistikast või muudest teabeallikatest (näiteks sotsiaal- või majandusvaldkonna statistika).


(1)  ELT L 393, 30.12.2006, lk 1.

(2)  EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1.


II LISA

INNOVATSIOONI KÄSITLEV STATISTIKA

1.   jagu

Punktis 2 loetletud statistika koostamiseks kasutatakse statistilist ühikut „ettevõte”. Statistiliste üksuste määratlused (ettevõte) on sätestatud määruses (EMÜ) nr 696/93.

2.   jagu

Liikmesriigid koostavad innovatsiooni käsitleva ühenduse statistika järgmiselt:

Muutuja

Pealkiri

Märkused

1

Innovatiivsete ettevõtete arv

Absoluutväärtus ja % kõigist ettevõtetest

2

Innovatiivsete ettevõtete arv, kes on turule toonud uusi või märkimisväärselt parandatud, turul või ettevõttes uudseid tooteid

Absoluutväärtus, % kõigist ettevõtetest ja % kõigist innovatiivsetest ettevõtetest

3

Innovatiivse tegevuse käive seoses uute või märkimisväärselt parandatud, turul uudsete toodetega

Absoluutväärtus, % kogukäibest ja % innovatiivsete ettevõtete käibest

4

Innovatiivse tegevuse käive seoses uute või märkimisväärselt parandatud ja ettevõtte jaoks uute, kuid turul tuntud toodetega

Absoluutväärtus, % kogukäibest ja % innovatiivsete ettevõtete käibest

5

Innovatsioonialast koostööd tegevate innovatiivsete ettevõtete arv

Absoluutväärtus ja % innovatiivsetest ettevõtetest

6

Kulutused innovatsioonile

Absoluutväärtus, % kogukäibest ja % innovatiivsete ettevõtete käibest

7

Innovatiivsete ettevõtete arv, kes on teatanud olulise innovatsioonialase mõjuga eesmärkidest

Absoluutväärtus ja % kõigist innovatiivsetest ettevõtetest – ei ole kohustuslik

8

Innovatiivsete ettevõtete arv, kes on olnud väga olulised teabeallikad seoses innovatsiooniga

Absoluutväärtus ja % kõigist innovatiivsetest ettevõtetest – ei ole kohustuslik

9

Ettevõtete arv, kes seisid vastamisi oluliste takistavate teguritega

Absoluutväärtus, % kõigist ettevõtetest, % kõigist innovatiivsetest ettevõtetest ja % mitteinnovatiivsetest ettevõtetest

10

Innovatiivsete ettevõtete arv, kes arendasid uuendused välja ise või koos muude ettevõtete/institutsioonidega

Absoluutväärtus ja % kõigist innovatiivsetest ettevõtetest

Lisaks eespool loetletud statistikale võivad liikmesriigid koostada täiendava statistika (sh andmete jaotused) kooskõlas Oslo käsiraamatus loetletud peamiste teemadega. Täiendava statistika lisamine otsustatakse tihedas koostöös liikmesriikidega ja lisatakse ühtlustatud küsimustikku.

3.   jagu

Hõlmata tuleb NACE Rev. 2 jagude B, C, D, E, H, J, K ning osade 46 ning 71, 72 ja 73 ettevõtjad. Liikmesriikidel on võimalus ulatust veelgi laiendada.

4.   jagu

Kõik muutujad esitatakse iga kahe aasta järel igal paarisaastal.

5.   jagu

Esimene vaatlusaasta, mille kohta statistika koostatakse, on kalendriaasta 2012.

6.   jagu

1.

Kõik tulemused tuleb jagada majandustegevuse kaupa NACE Rev. 2 jagude tasandil ning järgmiste tööhõive suurusklasside kaupa:

NACE klass \ suuruskategooria

10–49 töötajat

50–249 töötajat

rohkem kui 249 töötajat

kokku

„B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

„B-C-D-E”

x

x

x

x

„B”

x

x

x

x

„C”

x

x

x

x

„10 kuni 12”

 

 

 

x

„13 kuni 15”

 

 

 

x

„16 kuni 18”

 

 

 

x

„19 kuni 22”

 

 

 

x

„20”

 

 

 

x

„21”

 

 

 

x

„23”

 

 

 

x

„24”

 

 

 

x

„25 kuni 30”

 

 

 

x

„25”

 

 

 

x

„26”

 

 

 

x

„31 kuni 33”

 

 

 

x

„D”

x

x

x

x

„E”

x

x

x

x

„36”

 

 

 

x

„37 kuni 39”

 

 

 

x

„46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

„46”

x

x

x

x

„H”

x

x

x

x

„49 kuni 51”

 

 

 

x

„52 kuni 53”

 

 

 

x

„J”

x

x

x

x

„58”

 

 

 

x

„61”

 

 

 

x

„62”

 

 

 

x

„63”

 

 

 

x

„K”

x

x

x

x

„64”

 

 

 

x

„65”

 

 

 

x

„66”

 

 

 

x

„71-72-73”

x

x

x

x

„71”

 

 

 

x

„72”

 

 

 

x

„73”

 

 

 

x

2.

Muutuja 1 tulemused jagunevad neljaks innovatsiooniliigiks: protsessi-, toote-, organisatsiooniline ja turundusinnovatsioon. Muutujate 5–10 tulemused hõlmavad ettevõtteid, mis tegelevad protsessi- ja/või tooteinnovatsiooniga. Neljast innovatsiooniliigist lähtuv ulatus ja jagunemine muude kui 1. muutujaga seoses otsustatakse tihedas koostöös liikmesriikidega ja lisatakse ühtlustatud küsimustikku.

3.

Muutuja 5 tulemused tuleb jagada innovatsioonialase koostöö liikide kaupa. Muutuja 6 tulemused tuleb jagada innovatsiooni kululiikide kaupa. Muutuja 7 tulemused tuleb jagada innovatsioonialaste eesmärkide kaupa. Muutuja 8 tulemused tuleb jagada teabeallikate liikide kaupa. Muutuja 9 tulemused tuleb jagada takistavate tegurite liikide kaupa. Muutuja 10 tulemused tuleb jagada arendajate liikide kaupa. Kõnealused jaotused otsustatakse tihedas koostöös liikmesriikidega ja lisatakse ühtlustatud küsimustikku.

7.   jagu

1.

Kõik tulemused esitatakse 18 kuu jooksul alates vaatlusperioodi kalendriaasta lõppemisest.

2.

Liikmesriigid võivad vabatahtlikult edastada komisjonile (Eurostatile) üksikandmeid, mis hõlmavad kõiki riiklike innovatsiooniuuringute raames vaadeldud statistilisi üksusi.

8.   jagu

1.

Innovatsiooniuuringute jaoks kasutatav vaatlusküsimustik, mis täidetakse iga kahe aasta tagant alates vaatlusaastast 2012, hõlmab Oslo käsiraamatus loetletud peamisi teemasid seoses ettevõtete innovatiivsuse mõõtmisega.

2.

Komisjon (Eurostat) koostab tihedas koostöös liikmesriikidega metodoloogilised soovitused innovatsiooniuuringute kohta, millega saavutatakse vaatlustulemuste ühtlustamise kõrge tase. Need soovitused hõlmavad vähemalt sihtrühma, vaatluse metodoloogiat (sealhulgas regionaalseid aspekte), ühtlustatud vaatlusküsimustikku, andmete kogumist, töötlemist ja edastust ning andmete kvaliteedinõudeid.

3.

Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) vajalikud andmed riikliku metodoloogia kohta, mida on kasutatud riiklikus innovatsiooni käsitlevas statistikas.


III LISA

KVALITEEDIARUANNETELE ESITATAVAD NÕUDED

1.   jagu

Sissejuhatus

Kvaliteediaruanded sisaldavad nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid näitajaid andmete kvaliteedi kohta vastavalt komisjoni ja liikmesriikide koostööna määratletud standardsele struktuurile. Komisjon (Eurostat) edastab tulemused kvantitatiivsete näitajate kohta, mis on arvutatud liikmesriikide esitatud andmete põhjal. Liikmesriigid võivad tulemusi tõlgendada ja kommenteerida oma kogumismetoodikast lähtuvalt ning esitada nii ülejäänud kvantitatiivsed näitajad kui ka kvalitatiivse teabe.

2.   jagu

Ajakava

Igal teisel aastal edastab komisjon (Eurostat) 20 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu (augusti lõpuks) liikmesriikidele kvaliteediaruannete kavandid, mis on eeltäidetud komisjonile (Eurostatile) kättesaadavate kvantitatiivsete näitajate ja muu teabega.

Igal teisel aastal edastavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 22 kuu jooksul pärast iga vaatlusaasta lõppu (oktoobri lõpuks) täidetud kvaliteediaruanded.


Top