Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0505

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 505/2012, 14. juuni 2012 , millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga

OJ L 154, 15.6.2012, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 191 - 198

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/505/oj

15.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 154/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 505/2012,

14. juuni 2012,

millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut;

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 2, artikli 16 lõike 1 punkti d, artikli 16 lõike 3 punkti a, artikli 21 lõiget 2, artikli 22 lõiget 1, artikli 26 punkti a ning artikli 38 punkte a ja b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 14 lõike 1 punktis d on sätestatud mahepõllumajandusliku sööda tootmise üldeeskirjad seoses päritoluga. Sellise lähenemisviisi puhul on oma põllumajandusettevõttes toodetud sööt mahepõllumajandusliku tootmistsükli täienduseks. Põllumajandusettevõttes sööda tootmine ja/või piirkonna söödavarude kasutamine vähendab vedu ning on keskkonna- ja loodussäästlik. Selleks et paremini saavutada määruse (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajanduslikke eesmärke ning võttes arvesse kogemusi, on asjakohane kehtestada oma põllumajandusettevõttes sigade ja kodulindude jaoks toodetud sööda miinimumosa ning suurendada taimtoiduliste loomade sööda miinimumosa.

(2)

Söödamaterjale, segasööta ja neis sisalduvaid söödalisandeid käsitlevaid horisontaalõigusakte on parandatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruses (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ (2). Seepärast tuleks komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 (3) vastavaid artikleid ja lisasid kohandada.

(3)

Noorlindude mahepõllumajandusliku tootmise ühtlustatud eeskirjade väljatöötamine liidu tasandil on keeruline, kuna asjaomaste osaliste tehnilisi nõudeid käsitlevad seisukohad erinevad suurel määral. Selleks et võimaldada rohkem aega noorkanade mahepõllumajandusliku tootmise üksikasjalike eeskirjade väljatöötamiseks, tuleks mittemahepõllumajanduslike noorkanade erandliku eeskirja kasutamist pikendada.

(4)

Valgurikaste taimede mahepõllumajanduslik tootmine on nõudlusest maha jäänud. Eelkõige mahepõllumajanduslikult toodetud proteiini tarnetest ELi turul ei piisa ikka veel nii kvalitatiivses kui kvantitatiivses mõttes, et täita mahepõllumajandusettevõtetes kasvatatavate sigade ja kodulindude toitainevajadusi. Seepärast on erandkorras asjakohane lubada piiratud ajavahemikuks vähesel määral mittemahepõllumajanduslikult toodetud proteiinsööta.

(5)

Selleks et täiendavalt täpsustada ja selgitada mõistet „mahepõllumajanduslik” ja mahepõllumajanduslikult toodetud koostisosadega sööda märgistusel ELi mahetoote logo kasutamist, tuleks määruse (EÜ) nr 889/2008 vastavad sätted ümber sõnastada.

(6)

Söödalisandite kasutamine sööda mahepõllumajanduslikus tootmises võib olla lubatud teatavatel tingimustel. Liikmesriigid on taotlenud mitmeid uusi aineid, millele on vaja saada luba määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 16 lõike 1 kohaselt. Tuginedes mahepõllumajandusliku tootmise tehnilise nõuande eksperdirühma soovitustele, (4) milles järeldati, et söödalisandid naatriumformiaat, naatriumferrotsüaniid, natroliitfonoliit ja klinoptiloliit vastavad mahepõllumajanduslikele eesmärkidele ja põhimõtetele, tuleks kõnealused ained lisada määruse (EÜ) nr 889/2008 VI lisasse.

(7)

Määruse (EÜ) nr 889/2008 VIII lisa A osas ilmnes viga rosmariiniekstrakti kui toidu lisaaine kasutamise nõuete kohta, seepärast tuleks see parandada.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 889/2008 vastavalt muuta.

(9)

Selleks et võimaldada ettevõtjatel järjepidevalt kasutada erandlikke tootmiseeskirju seoses mittemahepõllumajandusliku sööda ja noorkanadega pärast kõnealuste eeskirjade käesolevat aegumiskuupäeva, tuleks mahepõllumajandusliku tootmise takistuste või häirimise vältimiseks kohaldada käesoleva määrusega sätestatud erandlike eeskirjade muudatusi alates 1. jaanuarist 2012.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muudatussäte

Määrust (EÜ) nr 889/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 19

Samast ettevõttest pärinev või muud päritolu sööt

1.   Taimtoiduliste loomade puhul, välja arvatud iga-aastase rändkarjatamise ajal vastavalt artikli 17 lõikele 4, peab vähemalt 60 % söödast pärinema samast tootmisüksusest või juhul, kui see ei ole võimalik, olema toodetud koostöös teiste mahepõllumajandusettevõtetega samas piirkonnas.

2.   Sigade ja kodulindude puhul peab vähemalt 20 % söödast pärinema samast tootmisüksusest või juhul, kui see ei ole võimalik, olema toodetud koostöös teiste mahepõllumajandusettevõtetega või söödakäitlejatega samas piirkonnas.

3.   Mesilaste puhul tuleb tootmisperioodi lõpus jätta tarudesse talvitamiseks piisav mee- ja õietolmuvaru.

Mesilasperede söötmine on lubatud ainult juhul, kui ilmastikutingimused ohustavad mesilasperede säilimist. Sööta tuleb mahepõllumajandusliku mee, mahepõllumajanduslike suhkrusiirupite või mahepõllumajandusliku suhkruga.”

2)

Artikkel 22 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 22

Teatavate toodete ja ainete kasutamine söödas

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 14 lõike 1 punkti d alapunkti iv kohaldamisel võib mahepõllumajandusliku sööda töötlemiseks ja mahepõllumajanduslike loomade söötmiseks kasutada ainult järgmisi aineid:

a)

taimse ja loomse päritoluga mittemahepõllumajanduslikud söödamaterjalid või muud V lisa 2. osas loetletud söödamaterjalid, tingimusel et:

i)

need on toodetud või valmistatud ilma keemiliste lahustiteta ning

ii)

artiklis 43 või artikli 47 punktis c sätestatud piirangud on täidetud;

b)

mittemahepõllumajanduslikud vürtsid, maitsetaimed ja melass, tingimusel et:

i)

mahepõllumajanduslik vorm ei ole kättesaadav,

ii)

need on toodetud või valmistatud ilma keemiliste lahustiteta ning

iii)

nende kasutamine on piiratud 1 % asjaomase liigi söödaratsioonist, mis on arvutatud igal aastal põllumajandusest pärinevas söödas sisalduva kuivaine osakaaluna;

c)

mahepõllumajanduslikud loomse päritoluga söödamaterjalid;

d)

V lisa 1. osas loetletud mineraalse päritoluga söödamaterjalid;

e)

säästvast kalandusest pärit tooted, tingimusel et:

i)

need on toodetud või valmistatud ilma keemiliste lahustiteta,

ii)

neid kasutatakse üksnes mittetaimtoiduliste söödaks ning

iii)

kalaproteiini hüdrolüsaati kasutatakse üksnes noorloomade söödaks;

f)

sool meresoolana, jäme kivisool;

g)

VI lisas loetletud söödalisandid.”

3)

Artikli 24 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Keemiliselt sünteesitud allopaatiliste veterinaarravimite või antibiootikumide asemel kasutatakse taimravitooteid, mikroelemente ning V lisa 1. osas ja VI lisa 3. osas loetletud tooteid, kui nende ravitoime asjaomase loomaliigi ja haiguse puhul on tõhus.”

4)

Artikli 25k lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

mahepõllumajanduslikud taimsed ja loomsed söödamaterjalid.”

5)

Artikli 25m lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Mahepõllumajanduslikus vesiviljeluses võib kasutada üksnes V lisa 1. osas loetletud mineraalse päritoluga söödamaterjale.”

6)

Artikli 42 punktis b asendatakse kuupäev „31. detsember 2011” kuupäevaga „31. detsember 2014”.

7)

Artikkel 43 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 43

Taimset ja loomset päritolu mittemahepõllumajandusliku proteiinsööda kasutamine kariloomade puhul

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 22 lõike 2 punkti b tingimuste kohaldamisel ja juhul, kui ei ole võimalik saada ainult mahepõllumajanduslikku proteiinsööta, on lubatud taimset ja loomset päritolu mittemahepõllumajandusliku proteiinsööda kasutamine piiratud kogustes sigade ja kodulindude puhul.

Mittemahepõllumajandusliku proteiinsööda maksimaalne lubatud osakaal 12-kuulisel ajavahemikul kõnealuste liikide puhul on 5 % 2012., 2013. ja 2014. kalendriaastal.

Kõnealused kogused arvutatakse igal aastal põllumajandusest pärinevas söödas sisalduva kuivaine osakaaluna.

Ettevõtja hoiab alles käesoleva sätte kasutamise vajadust tõendavad dokumendid.”

8)

Artiklid 59 ja 60 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 59

Reguleerimisala, kaubamärkide ja müüginimetuste kasutamine

Käesolevat peatükki ei kohaldata lemmikloomatoidu ega karusloomasööda suhtes.

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 23 lõikes 1 osutatud märgist sisaldavaid kaubamärke ja müüginimetusi võib kasutada ainult siis, kui kõik taimset ja loomset päritolu koostisosad on saadud mahepõllumajanduslikul tootmismeetodil ning vähemalt 95 % toote kuivainest koosneb kõnealustest koostisosadest.

Artikkel 60

Töödeldud sööda märgistused

1.   Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 23 lõikes 1 osutatud mõisteid ja ELi mahetoote logo võib töödeldud sööda puhul kasutada tingimusel, et kõik järgmised nõuded on täidetud:

a)

töödeldud sööt vastab määruse (EÜ) nr 834/2007 sätetele ning loomasööt eelkõige kõnealuse määruse artikli 14 lõike 1 punkti d alapunktidele iv ja v või vesiviljelusloomasööt artikli 15 lõike 1 punktile d ning artiklile 18;

b)

töödeldud sööt vastab käesoleva määruse sätetele ning eelkõige artiklitele 22 ja 26;

c)

kõik töödeldud sööda taimset ja loomset päritolu koostisosad on saadud mahepõllumajanduslikul tootmismeetodil;

d)

vähemalt 95 % toote kuivainest koosneb mahepõllumajanduslikest põllumajandustoodetest.

2.   Kui lõike 1 punktides a ja b kehtestatud nõuetest ei tulene teisiti, on toodete puhul, mille koostises on mitmesugustes kogustes mahepõllumajanduslikul meetodil toodetud ja/või mahepõllumajandusele ülemineku järgus toodetest saadud söödamaterjale ja/või kõnealuse määruse artiklis 22 osutatud tooteid, lubatud järgmine märge:

„võib kasutada mahepõllumajanduses kooskõlas määrustega (EÜ) nr 834/2007 ja (EÜ) nr 889/2008”.”

9)

V ja VI lisa asendatakse käesoleva määruse lisas sätestatud tekstiga.

Artikkel 2

Parandussätted

Määrus (EÜ) nr 889/2008 VIII lisa A osas asendatakse toidulisandit E 392 käsitlev rida järgmisega:

„B

E 392*

Rosmariiniekstrakt

X

X

Üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud”

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 punkte 6 ja 7 kohaldatakse siiski alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuni 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  ELT L 229, 1.9.2009, lk 1.

(3)  ELT L 250, 18.9.2008, lk 1.

(4)  Lõplik aruanne sööda kohta (EGTOP/1/2011), http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_feed_to_be_published_en.pdf


LISA

V LISA

Artikli 22 punktis d, artikli 24 lõikes 2 ja artikli 25m lõikes 1 osutatud söödamaterjalid

1.   MINERAALSED SÖÖDAMATERJALID

A

Mereloomade lubjarikkad kojad

 

A

Lupja sisaldavad merevetikad (maerl)

 

A

Litotamnium

 

A

Kaltsiumglükonaat

 

A

Kaltsiumkarbonaat

 

A

Magneesiumoksiid (veevaba magneesia)

 

A

Magneesiumsulfaat

 

A

Magneesiumkloriid

 

A

Magneesiumkarbonaat

 

A

Defluoreeritud fosfaat

 

A

Kaltsiummagneesiumfosfaat

 

A

Magneesiumfosfaat

 

A

Mononaatriumfosfaat

 

A

Kaltsiumnaatriumfosfaat

 

A

Naatriumkloriid

 

A

Naatriumvesinikkarbonaat

 

A

Naatriumkarbonaat

 

A

Naatriumsulfaat

 

A

Kaaliumkloriid

 

2.   MUU SÖÖDAMATERJAL

Fermenteerimise (kõrval)saadused, mis on saadud inaktiveeritud või elutute rakkudega mikroorganismidest:

A

Saccharomyces cerevisiae

 

A

Saccharomyces carlsbergiensis

 

VI LISA

Artikli 22 punktis g, artikli 24 lõikes 2 ja artikli 25m lõikes 2 osutatud loomasöödas kasutatud söödalisandid

Lisas loetletud söödalisandid peavad olema heaks kiidetud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1831/2003 (1).

1.   TEHNOLOOGILISED LISANDID

a)   Säilitusained

Luba

Identifitseerimisnumbrid

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

A

1a

E 200

Sorbiinhape

 

A

1a

E 236

Sipelghape

 

B

1a

E 237

Naatriumformiaat

 

A

1a

E 260

Äädikhape

 

A

1a

E 270

Piimhape

 

A

1a

E 280

Propioonhape

 

A

1a

E 330

Sidrunhape

 


b)   Antioksüdandid

Luba

Identifitseerimisnumber

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

A

1b

E 306

Looduslikud tokoferoolikontsentraadid.

 


c)   Emulgaatorid ja stabilisaatorid, paksendajad ja želeerivad ained

Luba

Identifitseerimisnumbrid

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

A

1

E 322

Letsitiin

Üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud toorainest

Kasutatakse üksnes vesiviljelusloomasöödana


d)   Sideained, paakumisvastased ained ja koagulandid

Luba

Identifitseerimisnumber

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

B

1

E 535

Naatriumferrotsüaniid

Maksimumdoos: 20 mg/kg NaCl (arvutatud ferrotsüaniidi anioonina)

A

1

E 551b

Kolloidne ränidioksiid

 

A

1

E 551c

Kiiselguur (puhastatud kobediatomiit)

 

A

1

E 558

Bentoniit-montmorilloniit

 

A

1

E 559

Asbestivabad kaoliinsavid

 

A

1

E 560

Steariidi ja kloriidi looduslikud segud

 

A

1

E 561

Vermikuliit

 

A

1

E 562

Sepioliit

 

B

1

E 566

Natroliit-fonoliit

 

B

1

E 568

Setteline klinoptiloliit [nuumsead, broilerkanad, broilerkalkunid, veised, lõhe]

 

A

1

E 599

Perliit

 


e)   Silokonservandid

Luba

Identifitseerimisnumber

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

A

1k

Ensüümid, pärmid ja bakterid

Silo tootmise jaoks üksnes juhul, kui ilmastikutingimused ei võimalda saavutada vajalikku käärimist.

2.   ORGANOLEPTILISED LISANDID

Luba

Identifitseerimisnumber

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

A

2b

 

Lõhna- ja maitseained

Üksnes põllumajandustoodetest saadud ekstraktid

3.   TOITAINELISED LISANDID

a)   Vitamiinid

Luba

Identifitseerimisnumber

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

A

3a

 

Vitamiinid või provitamiinid

Saadud põllumajandussaadustest

Monogastriliste loomade ja vesiviljelusloomade puhul tohib kasutada üksnes looduslike vitamiinidega identseid sünteetilisi vitamiine.

Mäletsejaliste puhul tohib kasutada üksnes põllumajandussaadustest saadud looduslike vitamiinidega identseid sünteetilisi A-, D- ja E-vitamiine liikmesriikide eelneva loaga, mille aluseks on hinnang mahepõllumajanduslike mäletsejaliste võimaluste kohta saada oma söödaratsioonidest vajalikus koguses kõnealuseid vitamiine.


b)   Mikroelemendid

Luba

Identifitseerimisnumbrid

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

A

3b

E1 Iron

raud(III)oksiid

raud(II)karbonaat

raud(II)sulfaat, heptahüdraat

raud(II)sulfaat, monohüdraat

 

A

3b

E2 jood:

veevaba kaltsiumiodaat

 

A

3b

E3 koobalt:

aluseline koobaltkarbonaat, monohüdraat

koobaltsulfaat, monohüdraat ja/või heptahüdraat

 

A

3b

E4 vask:

aluseline vaskkarbonaat, monohüdraat

vaskoksiid

vasksulfaat, pentahüdraat

 

A

3b

E5 mangaan:

mangaankarbonaat

mangaanoksiid

mangaansulfaat, monohüdraat

 

A

3b

E6 tsink:

tsinkoksiid

tsinksulfaat, monohüdraat

tsinksulfaat, heptahüdraat

 

A

3b

E7 molübdeen:

naatriummolübdaat

 

A

3b

E8 seleen:

naatriumselenaat

naatriumseleniit

 

4.   ZOOTEHNILISED LISANDID

Luba

Identifitseerimisnumber

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

A

 

Ensüümid ja mikroorganismid

 


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.


Top