Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0363

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 363/2012, 23. veebruar 2012 , Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused, ette nähtud järelevalveorganisatsioonide tunnustamist ja sellise tunnustuse tühistamist käsitlevate menetluseeskirjade kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 115, 27.4.2012, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 170 - 174

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/363/oj

27.4.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 115/12


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 363/2012,

23. veebruar 2012,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused, ette nähtud järelevalveorganisatsioonide tunnustamist ja sellise tunnustuse tühistamist käsitlevate menetluseeskirjade kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 995/2010 esmaeesmärk on võimalikult palju vähendada ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud toodete siseturule laskmise ohtu. Järelevalveorganisatsioonid peaksid aitama ettevõtjatel kõnealuse määruse nõudeid täita. Selleks peaksid nad välja töötama nõuetekohase hoolsuse süsteemi, andma ettevõtjatele õiguse seda kasutada ja kontrollima selle nõuetekohast kasutamist.

(2)

Menetlus, mille kohaselt komisjon tunnustab järelevalveorganisatsioone, peaks olema õiglane, läbipaistev ja sõltumatu. Seepärast tuleks enne taotlejate hindamist pidada nõu liikmesriikide pädevate asutustega ja koguda taotlejate kohta piisavat teavet. Vajaduse korral tuleks teabe kogumiseks külastada taotleja valdusi.

(3)

Tuleb kindlaks määrata, millised peaksid olema järelevalveorganisatsioonide asjakohased erialateadmised ja suutlikkus, et nad saaksid teha kindlaks puidu vastavuse ülestöötamise riigi asjakohaste õigusnormidega ning pakkuda välja ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud toodete turulelaskmise ohu hindamise meetmed. Kui kindlakstehtud oht on märkimisväärne, peaks järelevalveorganisatsioonidel olema õigus panna ette sellise ohu tõhusa minimeerimise meetmeid.

(4)

Tuleks tagada, et järelevalveorganisatsioonid täidaksid oma ülesandeid läbipaistvalt ja sõltumatult, väldiksid huvide konflikte ülesannete täitmisel ning osutaksid oma teenuseid ettevõtjatele võrdsetel alustel.

(5)

Komisjon peaks tunnustuse tühistamise üle otsustama õiglaselt, läbipaistvalt ja sõltumatult. Enne otsuse langetamist peaks komisjon nõu pidama liikmesriikide asjaomaste pädevate asutustega ja koguma piisavat teavet, korraldades vajaduse korral ka kohapealseid külastusi. Asjaomasele järelevalveorganisatsioonile tuleks anda võimalus esitada märkusi enne otsuse langetamist.

(6)

Kui järelevalveorganisatsioon ei täida enam määruse (EL) nr 995/2010 artiklis 8 sätestatud ülesandeid või ei vasta enam kõnealuses artiklis sätestatud nõuetele, peaks komisjonil proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt olema õigus vastavalt avastatud puuduste tõsiduse astmele tühistada tunnustus ajutiselt ja/või tingimuslikult või alaliselt.

(7)

Tuleb tagada, et üksikisikute kaitse käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluval isikuandmete töötlemisel, eelkõige järelevalveorganisatsioonina tunnustamise taotluste menetlemisel, vastaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (2) nõuetele ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (3),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse lisaks määruse (EL) nr 995/2010 artiklis 2 sätestatud mõistetele järgmisi mõisteid:

1)   „asjaomased pädevad asutused”– selliste liikmesriikide pädevad asutused, kus järelevalveorganisatsioonid või järelevalveorganisatsioonina tunnustamise taotlejad on seaduslikult asutatud või kus järelevalveorganisatsioonid või järelevalveorganisatsioonina tunnustamise taotlejad osutavad teenuseid või kavatsevad osutada teenuseid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/123/EÜ (4) tähenduses;

2)   „kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid”– diplomid, tunnistused ja muud dokumendid, mille on välja andnud teatava riigi õigus- või haldusnormidega määratud ametiasutus ning mis tõendavad kutsealase koolituse edukat läbimist;

3)   „erialane töökogemus”– tegelik ja õiguspärane tegutsemine asjaomasel kutsealal.

Artikkel 2

Tunnustamistaotlus

1.   Igasugune ELis seaduslikult asutatud avalik-õiguslik või eraõiguslik üksus, st äriühing, korporatsioon, ettevõtja, ettevõte, institutsioon või asutus, võib esitada komisjonile järelevalveorganisatsioonina tunnustamise taotluse.

Üksus esitab taotluse koos lisas loetletud dokumentidega ELi mis tahes ametlikus keeles.

2.   Järelevalveorganisatsioonina tunnustamiseks peab taotleja tõendama kõigi määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 lõike 2 ja käesoleva määruse artiklite 5–8 nõuete täitmist.

3.   Komisjon kinnitab taotluse kättesaamist ja annab taotlejale viitenumbri kümne päeva jooksul alates taotluse saamisest.

Samuti teatab ta taotlejale orienteeruva tähtaja, mille jooksul ta teeb taotluse kohta otsuse. Komisjon teavitab taotlejat alati, kui ta muudab kõnealust tähtaega tulenevalt vajadusest saada taotluse hindamiseks lisateavet või -dokumente.

4.   Kolme kuu möödumisel taotluse saamisest või komisjoni viimasest kirjalikust teatest taotlejale – olenevalt sellest, kumb on hilisem – teatab komisjon, juhul kui ta ei ole tunnustamisotsust vastu võtnud ega taotlust tagasi lükanud, taotlejale kirjalikult taotluse hindamise edenemisest.

Ühe taotluse menetlemisel võib esimest lõiku kohaldada mitu korda.

5.   Komisjon edastab taotluse ja tõendavate dokumentide koopiad asjaomastele pädevatele asutustele, kes võivad teha taotluse kohta märkusi ühe kuu jooksul alates nimetatud dokumentide edastamise kuupäevast.

Artikkel 3

Lisadokumendid ja juurdepääs valdustele

1.   Komisjoni taotluse korral esitavad taotleja või asjaomased pädevad asutused komisjoni nõutud lisateabe või -dokumendid kindlaksmääratud aja jooksul.

2.   Taotleja tagab komisjonile juurdepääsu oma valdustele, et komisjon saaks kontrollida kõigi määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 ja käesoleva määruse artiklite 5–8 nõuete täitmist. Komisjon teavitab taotlejat valduste külastamisest ette. Külastusel võivad osaleda ka asjaomased pädevad asutused.

Taotleja annab selliste külastuste hõlbustamiseks kogu vajaliku abi.

Artikkel 4

Tunnustamisotsus

Komisjon teavitab asjaomast taotlejat kümne päeva jooksul alates tunnustamisotsuse vastuvõtmisest vastavalt määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 lõikele 3.

Komisjon annab taotlejale viivitamata tunnustamistõendi ja teavitab oma otsusest kõigi liikmesriikide pädevaid asutusi esimeses lõigus osutatud tähtaja jooksul kooskõlas määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 lõike 3 teise lõiguga.

Artikkel 5

Juriidilise isiku staatus ja seaduslik asutamine ELis

1.   Kui taotleja on seaduslikult asutatud mitmes liikmesriigis, esitab ta andmed oma peakontori, juhatuse asukoha või peamise tegevuskoha kohta ELis ning mis tahes liikmesriigi territooriumil asutatud esinduste, filiaalide või tütarettevõtjate kohta. Samuti märgib taotleja, millises liikmesriigis ta kavatseb teenuseid osutada.

2.   Kui taotleja on liikmesriigi ametiasutus või selle osa, ei pea ta juriidilise isiku staatust ega ELis seaduslikku asutamist tõendama.

Artikkel 6

Asjakohased erialateadmised

1.   Selleks et tagada, et taotleja oleks suuteline nõuetekohaselt täitma järelevalveorganisatsiooni ülesandeid vastavalt määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 lõike 2 punktile b, peavad tema tehniliselt pädevad töötajad vastama järgmistele miinimumkriteeriumidele (ning seda peavad kinnitama kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja erialane töökogemus):

a)

ametlik kutsealane koolitus järelevalveorganisatsiooni ülesannete täitmise jaoks asjakohases valdkonnas;

b)

tehnilistel juhtivtöötajatel peab olema vähemalt viie aasta pikkune erialane töökogemus järelevalveorganisatsiooni ülesannete täitmisega seotud kohustuste täitmisel.

Esimese lõigu punkti a asjakohased valdkonnad on seotud metsandusega, keskkonnaga, õigusega, ärijuhtimisega, riskijuhtimisega, kaubandusega, auditiga, finantskontrolliga või tarneahela haldamisega.

2.   Taotleja dokumenteerib oma töötajate kohustused ja ülesanded. Taotleja peab olema kehtestanud töötajate ülesannete täitmise ja nende tehnilise pädevuse jälgimise korra.

Artikkel 7

Järelevalveorganisatsiooni ülesannete täitmise suutlikkus

1.   Taotleja tõendab kõigi järgmiste elementide olemasolu:

a)

organisatsiooniline struktuur, mis tagab järelevalveorganisatsiooni ülesannete nõuetekohase täitmise;

b)

nõuetekohase hoolsuse süsteem, mis tehakse ettevõtjatele kasutamiseks kättesaadavaks;

c)

nõuetekohase hoolsuse süsteemi hindamise ja täiustamise strateegia ning menetlused;

d)

menetlused, mille kohaselt kontrollitakse nõuetekohase hoolsuse süsteemi korrektset kasutamist ettevõtjate poolt;

e)

parandusmeetmed juhuks, kui ettevõtja ei ole oma nõuetekohase hoolsuse süsteemi korrektselt kasutanud.

2.   Lisaks lõike 1 nõuetele tõendab taotleja järelevalveorganisatsiooni ülesannete täitmiseks vajalikku tehnilist ja finantssuutlikkust.

Artikkel 8

Huvide konflikti puudumine

1.   Taotleva asutuse töökorraldus tagab tema tegevuse objektiivsuse ja erapooletuse.

2.   Taotleja selgitab välja järelevalveorganisatsiooni ülesannete täitmisest, sh koostööst asjakohaste asutuste või alltöövõtjatega, tuleneda võiva huvide konflikti ohu, analüüsib seda ja dokumenteerib selle.

3.   Kui taotleja on selgitanud välja, et huvide konflikt võib tekkida, koostab ta kirjalikult strateegia ja menetlused konfliktide vältimiseks organisatsiooni ja üksikisiku tasandil. Kirjalikult koostatud strateegia ja menetlused säilitatakse ning neid rakendatakse. Eelnimetatud kirjalikult koostatud strateegia ja menetlused võivad hõlmata ka kolmanda isiku tehtavat auditit.

Artikkel 9

Teave edasiste muudatuste kohta

1.   Järelevalveorganisatsioon teavitab komisjoni viivitamata, kui pärast tema tunnustamist esineb üks järgmistest olukordadest:

a)

pärast järelevalveorganisatsiooni tunnustamist on tehtud muudatus, mis võib mõjutada selle organisatsiooni suutlikkust täita artiklite 5–8 nõudeid;

b)

järelevalveorganisatsioon asutab ELis esindusi, filiaale või tütarettevõtjaid, mida ei ole taotluses märgitud;

c)

järelevalveorganisatsioon otsustab osutada teenuseid muus kui taotlusele märgitud liikmesriigis või liikmesriigis, milles teenuste osutamise lõpetamisest ta on teatanud vastavalt punktile d;

d)

järelevalveorganisatsioon lõpetab teenuste osutamise mis tahes liikmesriigis.

2.   Komisjon edastab kogu lõike 1 kohaselt saadud teabe asjaomastele pädevatele asutustele.

Artikkel 10

Tunnustamisotsuse läbivaatamine

1.   Komisjon võib järelevalveorganisatsiooni tunnustamise otsuse igal ajal läbi vaadata.

Komisjon vaatab sellise otsuse läbi järgmistel juhtudel:

a)

asjaomane pädev asutus teatab komisjonile, et ta on kindlaks teinud, et teatav järelevalveorganisatsioon ei täida enam määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 lõike 1 kohaseid ülesandeid või ei vasta enam kõnealuse määruse artikli 8 lõike 2 nõuetele, mida on täpsustatud käesoleva määruse artiklites 5–8;

b)

komisjonil on asjakohast teavet, sh põhjendatud kahtlusi kolmandatelt isikutelt, et teatav järelevalveorganisatsioon ei vasta enam määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 lõigete 1 ja 2 ega käesoleva määruse artiklite 5–8 nõuetele;

c)

järelevalveorganisatsioon on teatanud komisjonile käesoleva määruse artikli 9 lõike 1 punktis a osutatud muudatustest.

2.   Kui on algatatud läbivaatamine, abistab komisjoni läbivaatamisel ja kontrollide tegemisel läbivaatamisrühm.

3.   Taotleja tagab läbivaatamisrühmale juurdepääsu oma valdustele, et viimane saaks kontrollida kõigi määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 ja käesoleva määruse artiklite 5–8 nõuete täitmist. Külastusel võivad osaleda ka asjaomased pädevad asutused.

Taotleja annab selliste külastuste hõlbustamiseks kogu vajaliku abi.

4.   Läbivaatamisrühm koostab tulemuste kohta aruande. Läbivaatamisaruandele lisatakse tõendavad dokumendid.

Läbivaatamisrühm esitab soovituse selle kohta, kas järelevalveorganisatsiooni tunnustus tuleks tühistada.

Läbivaatamisrühm saadab läbivaatamisaruande asjaomastele pädevatele asutustele. Kõnealused asutused võivad esitada märkusi kolme nädalala jooksul alates aruande edastamise kuupäevast.

Läbivaatamisrühm esitab asjaomasele järelevalveorganisatsioonile tulemuste ja aruandes tehtud järelduste kokkuvõtte. Kõnealune organisatsioon võib esitada läbivaatamisrühmale märkusi kolme nädalala jooksul alates kokkuvõtte edastamise kuupäevast.

5.   Kui läbivaatamisrühm on kindlaks teinud, et järelevalveorganisatsioon ei täida enam määruse (EL) nr 995/2010 artiklis 8 sätestatud ülesandeid või ei vasta enam kõnealuses artiklis sätestatud nõuetele, soovitab ta oma läbivaatamisaruandes vastavalt avastatud puuduste tõsiduse astmele tühistada tunnustus ajutiselt ja/või tingimuslikult või alaliselt.

Teise võimalusena võib läbivaatamisrühm soovitada, et komisjon annaks välja teate parandusmeetmete võtmise kohta, teeks ametliku hoiatuse või loobuks edasiste meetmete võtmisest.

Artikkel 11

Tunnustamise tühistamise otsus

1.   Komisjon otsustab artiklis 10 osutatud läbivaatamisaruannet arvesse võttes, kas tühistada järelevalveorganisatsiooni tunnustus ajutiselt ja/või tingimuslikult või alaliselt.

2.   Komisjon võib anda välja teate parandusmeetmete võtmise kohta või teha ametliku hoiatuse, kui avastatud puudused ei ole nii tõsised, et need tingiksid määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 lõike 6 kohase otsuse selle kohta, et järelevalveorganisatsioon ei täida enam määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 lõikes 2 sätestatud ülesandeid või ei vasta enam kõnealuses artiklis sätestatud nõuetele.

3.   Järelevalveorganisatsiooni tunnustuse tühistamise otsusest ja lõike 2 kohasest teatest või hoiatusest teavitatakse asjaomast järelevalveorganisatsiooni ja kõigi liikmesriikide pädevaid asutusi kooskõlas määruse (EL) nr 995/2010 artikli 8 lõikega 6 kümne tööpäeva jooksul alates otsuse, teate või hoiatuse vastuvõtmise kuupäevast.

Artikkel 12

Andmekaitse

Käesoleva määruse kohaldamine ei piira isikuandmete töötlemist käsitlevaid eeskirju, mis on sätestatud direktiivis 95/46/EÜ ja määruses (EÜ) nr 45/2001.

Artikkel 13

Lõppsätted

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. veebruar 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 295, 12.11.2010, lk 23.

(2)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(3)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(4)  ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.


LISA

Tõendavad dokumendid

 

Juriidilise isiku staatus, seaduslik asutamine ja teenuste osutamine:

asjakohaste siseriiklike õigusnormidega ette nähtud tõendite kinnitatud koopiad;

nende liikmesriikide loetelu, kus taotleja kavatseb teenuseid osutada.

 

Asjakohased erialateadmised:

üksuse töökorralduse ja struktuuri kirjeldus;

tehniliselt pädevate töötajate nimekiri ja nende elulookirjelduste koopiad;

ülesannete ja kohustuste kirjeldus ja jaotus;

tehniliselt pädevate töötajate ülesannete täitmise ja nende pädevuse jälgimise korra üksikasjalik kirjeldus.

 

Järelevalveorganisatsiooni ülesannete täitmise suutlikkus:

järgmise üksikasjalik kirjeldus:

nõuetekohase hoolsuse süsteem;

nõuetekohase hoolsuse süsteemi hindamise ja täiustamise strateegia ja menetlused;

ettevõtjate või kolmandate isikute kaebustega tegelemise strateegia ja menetlused;

menetlused, mille kohaselt kontrollitakse nõuetekohase hoolsuse süsteemi korrektset kasutamist ettevõtjate poolt;

parandusmeetmed juhuks, kui ettevõtja ei ole oma nõuetekohase hoolsuse süsteemi korrektselt kasutanud;

dokumenteerimissüsteem.

 

Finantssuutlikkus:

viimase eelarveaasta finantsselgituste koopiad või

müügikäibe deklaratsioon või

muud tõendavad dokumendid, kui taotlejal ei ole kaalukatel põhjustel võimalik esitada eespool osutatud dokumente;

tõend vastutuskindlustuse kohta.

 

Huvide konflikti puudumine:

kinnitus huvide konflikti puudumise kohta;

organisatsiooni ja üksikisiku tasandil konfliktide vältimise kirjalikult kehtestatud strateegia ja menetluste (mis võivad hõlmata kolmanda isiku tehtavat auditit) kirjeldus.

 

Alltöövõtt:

alltöövõtjatele antud ülesannete kirjeldus;

tõendid selle kohta, et kõik alltöövõtjad või asutatud tütarettevõtjad vastavad eespool esitatud asjakohastele nõuetele.


Top