Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0186

2012/186/EL: Komisjoni delegeeritud otsus, 3. veebruar 2012 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 101, 11.4.2012, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018 P. 299 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2012/186/oj

11.4.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 101/5


KOMISJONI DELEGEERITUD OTSUS,

3. veebruar 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/186/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa statistika koostamisel peaksid olema tasakaalus kasutajate vajadused ja vastajate koormus.

(2)

Kaupade ja reisijate merevedu käsitlevaid statistilisi aruandeid reguleerivate Euroopa õigusaktide alusel kogutud andmeid ja avaldamispõhimõtteid on Euroopa tasandil tehniliselt analüüsitud, et esitada ettepanekuid võimalike tehniliste lahenduste kohta, millega võiks muuta statistika koostamiseks vajalikud tegevused võimalikult lihtsaks, hoides lõpliku väljundi vastavuses kasutajate praeguste ja prognoositavate vajadustega.

(3)

Selle analüüsi tulemusena tuleks olemasolevas Euroopa põhisadamate laevaliikluse kvartalistatistikas olevat muutujat „suund” lihtsustada ning ühtlasi tuleks selgitada vastavate andmekogumite F1 ja F2 juriidilist staatust (kohustuslik või vabatahtlik).

(4)

Lisaks tuleks kehtestada ühtlustatud õigusraamistik vabatahtlikuks statistiliste andmete kogumiseks veeremikonteinerite kohta. Samuti tuleks laiendada lastiliikide klassifikatsiooni.

(5)

Rannikualade nomenklatuuri on vaja kohandada tehnilise arenguga.

(6)

Seetõttu tuleks direktiivi 2009/42/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2009/42/EÜ I, II, IV ja VIII lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 2012. vaatlusaastast 2012. aasta andmete suhtes.

Brüssel, 3. veebruar 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 141, 6.6.2009, lk 29.


LISA

I LISA

MUUTUJAD JA MÕISTED

1.   Statistilised muutujad

a)   Andmed lasti ja reisijate kohta:

kaupade brutokaal tonnides,

lastiliik II lisa nomenklatuuri järgi,

kaupade kirjeldus III lisa nomenklatuuri järgi,

aruandev sadam,

liikumissuund, sissesõit või väljasõit,

saabuva lasti partnersadam: lastimissadam (st sadam, kus last laaditi laevale, millega see on aruandvasse sadamasse saabunud) sadamate loetelus olevate Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide sadamate või IV lisas näidatud, väljaspool EMP riikide territooriumi asuvate rannikualade järgi,

lähetatava lasti partnersadam: lossimissadam (st sadam, kus last lossitakse laevast, millega see on aruandvast sadamast lahkunud) sadamate loetelus olevate EMP riikide sadamate või IV lisas näidatud, väljaspool EMP riikide territooriumi asuvate rannikualade järgi,

reisi alustavate või lõpetavate reisijate arv ning ristlusreisijate arv ristlusreisijate ekskursioonil,

saabuvate reisijate partnersadam: pardaletuleku sadam (st sadam, kus reisija asus laevale, millega ta aruandvasse sadamasse saabus) sadamate loetelus olevate Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide sadamate või IV lisas näidatud, väljaspool EMP riikide territooriumi asuvate rannikualade järgi,

lahkuvate reisijate partnersadam: pardalt lahkumise sadam (st sadam, kus reisija lahkub laevast, millega ta aruandvast sadamast lahkus) sadamate loetelus olevate EMP riikide sadamate või IV lisas näidatud, väljaspool EMP riikide territooriumi asuvate rannikualade järgi.

Konteinerites ja veeremühikutes veetavate kaupade puhul esitatakse lisaks järgmised üksikasjad:

konteinerite (nii lastiga kui ka tühjade) koguarv,

tühjade konteinerite arv,

veeremühikute (nii lastiga kui ka tühjade) koguarv,

tühjade veeremühikute arv.

b)   Andmed laevade kohta:

laevade arv,

laevade dedveit (täielik kandevõime) või kogumahutavus,

riik või territoorium, kus laevad on registreeritud, vastavalt V lisas esitatud nomenklatuurile,

laevaliik VI lisa liigituse järgi,

laeva suurus VII lisa liigituse järgi.

2.   Mõisted

a)   „Kaubakonteiner”– veovahend, mis on

1)püsiv ja seetõttu piisavalt tugev korduvkasutuseks;2)spetsiaalselt ehitatud ühe või mitme veoliigiga kaubaveo hõlbustamiseks ilma kaupa vahepeal ümber laadimata;3)varustatud seadistega, mis võimaldavad hõlpsat käsitsemist, eelkõige ümberlaadimist ühelt veoliigilt teisele;4)ehitatud nii, et seda on lihtne täita ja tühjendada;5)vähemalt 20 jalga pikk.

b)   „Veeremühik”– ratastel seade kaupade vedamiseks, näiteks veoauto, haagis või poolhaagis, mille võib laevale juhtida või vedada. Siia hulka loetakse ka sadamas või laeval kasutatavad haagised. Liigitused peavad olema kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni soovitusega nr 21 „Lastiliikide, pakendite ja pakkematerjalide koodid” (Codes for types of cargo, packages and packaging materials).

c)   „Konteinerlast”– lastiga või tühjad konteinerid, mis laaditakse neid meritsi vedavatele laevadele või lossitakse nendelt laevadelt.

d)   „Veeremlast”– veeremühikud ja veeremühikutes olev kaup (konteinerites või mitte), mis juhitakse neid meritsi vedavatele laevadele või nendelt maha.

e)   „Kaupade brutokaal”– veetavate kaupade kaal tonnides koos pakendiga, kuid välja arvatud konteinerite ja veeremühikute omakaal.

f)   „Dedveit (täielik kandevõime)”– tonnides mõõdetav erinevus vee erikaalu 1,025 puhul laeva suvise veeväljasurve ning laeva omakaalu vahel, st ilma lasti, paakides oleva kütuse, määrdeõli, ballastvee, magevee ja joogiveeta, toiduvaruta ning reisijate, meeskonna ja nende varata laeva veeväljasurve tonnides.

g)   „Kogumahutavus”– laeva kogusuurus mõõdetuna 1969. aasta rahvusvahelise laevade mõõtmise konventsiooni sätete kohaselt.

h)   „Ristlusreisija”– ristluslaevaga merereisi sooritav merereisija. Siia alla ei kuulu ühepäevaseid reise sooritavad reisijad.

i)   „Ristluslaev”– reisilaev, mis on mõeldud reisijatele mitmekülgse huvireisi tagamiseks. Kõikidel reisijatel on kajutid. Pardal on olemas meelelahutusvõimalused. Siia ei kuulu tavalisi parvlaevateenuseid osutavad laevad, isegi kui mõned reisijad peavad sellist teenust ristluseks. Lisaks sellele ei kuulu siia kaubalaevad, mis saavad vedada väga piiratud arvul reisijaid, kellel on oma kajut. Samuti ei kuulu siia laevad, mis on mõeldud ainult ühepäevaste ekskursioonide jaoks.

j)   „Ristlusreisija ekskursioon”– sadamast lähtuv turismiatraktsiooni lühikülastus ristlusreisija poolt, kes kasutab laeval kajutit.

k)   „Konteineri-veeremlast”– lastiga või lastita konteinerid, mis laaditakse veeremühikutele, mis omakorda juhitakse neid meritsi vedavatele laevadele või nendelt maha.

l)   „Mereveo-veeremhaagis”– haagis, mis on mõeldud lasti (k.a konteinerite) vedamiseks veeremilaevadel ühest sadamast teise. See on ette nähtud eelkõige kasutamiseks veeremilaeva pardal või maismaal sadamavaldaja kontrolli all olevates piirkondades.

m)   „Veeremilaev”– laev, mis on ette nähtud veeremühikute veoks.

II LISA

Lastiliikide liigitus

Liik (1)

Ühekohaline

kood

Kahekohaline

kood

Kirjeldus

Kaal tonnides

Ühikute arv

Vedellast lahtiselt

1

1X

Vedellast (lastiühikuta)

X

 

11

Vedelgaas

X

 

12

Toornafta

X

 

13

Naftatooted

X

 

19

Muud vedellastina veetavad kaubad

X

 

Puistlast

2

2X

Puistlast (lastiühikuta)

X

 

21

Maak

X

 

22

Kivisüsi

X

 

23

Põllumajandussaadused (nt teravili, soja, tapiokk)

X

 

29

Muu puistlast

X

 

Konteinerid

3

3X

Suured konteinerid

X (2)

X

31

Lastiühik: 20 jalga

X (2)

X

32

Lastiühik: 40 jalga

X (2)

X

33

Lastiühik: > 20 jalga ja < 40 jalga

X (2)

X

34

Lastiühik: > 40 jalga

X (2)

X

Veeremlast

(liikuv)

5

5X

Liikuvad liikurühikud

X

X

51

Kaubaveomootorsõidukid ja nende haagised

X (2)

X

52

Sõiduautod, mootorrattad ja nende haagised/haagiselamud

 

X (3)

53

Reisibussid

 

X (3)

54

Kaubaks olevad sõidukid (sh import-/eksportmootorsõidukid)

X

X (3)

56

Omil jalul liikuvad elusloomad

X

X (3)

59

Muud liikuvad liikurühikud

X

X

Veeremlast

(mitteliikuv)

6

6X

Mitteliikuvad liikurühikud

X

X

61

Vedukita kaubaveohaagised ja poolhaagised

X (2)

X

62

Vedukita haagiselamud ja muud maantee-, põllumajandus- ja tööstussõidukid

X

X (3)

64

Kaubaveol kasutatavad raudteevagunid

X (2)

X

65

Kaubaveol kasutatavad mereveo-veeremhaagised

X (2)

X

66

Kaubaveol kasutatavad lihtrid

X (2)

X

69

Muud mitteliikuvad liikurühikud

X

X

Segalast

(sh väikekonteinerid)

9

9X

Muu mujal liigitamata last

X

 

91

Metsandussaadused

X

 

92

Malmi- ja terasetooted

X

 

99

Muu segalast

X

 


Veeremikonteinerite lastiliikide liigituse täiendus

Liik (1)

Ühekohaline

kood

Kahekohaline

kood

Kirjeldus

Kaal tonnides

Ühikute arv

Suured veeremikonteinerid

R

RX

Suured veeremikonteinerid

 

X

R1

Lastiühik: 20 jalga

 

X

R2

Lastiühik: 40 jalga

 

X

R3

Lastiühik: > 20 jalga ja < 40 jalga

 

X

R4

Lastiühik: > 40 jalga

 

X

IV LISA

RANNIKUALAD

Kasutatakse geonomenklatuuri (riikide ja territooriumide nomenklatuur ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika jaoks) (4), mis kehtib aastal, mille kohta andmed käivad.

Kood on neljakohaline: iga riigi puhul kahetäheline ISO kood nimetatud nomenklatuurist, millele järgneb kaks nulli (nt kood GR00 Kreeka puhul), välja arvatud juhul, kui riik on jagatud kaheks või enamaks rannikualaks, mille puhul on neljandal kohal muu number kui null (1–7) vastavalt alljärgnevale.

Kood

Rannikualad

FR01

Prantsusmaa: Atlandi ookeani ja Põhjamere rannikualad

FR02

Prantsusmaa: Vahemere rannikualad

FR03

Prantsuse ülemeredepartemangud: Prantsuse Guajaana

FR04

Prantsuse ülemeredepartemangud: Martinique ja Guadeloupe

FR05

Prantsuse ülemeredepartemangud: Réunion

DE01

Saksamaa: Põhjamere rannikualad

DE02

Saksamaa: Läänemere rannikualad

DE03

Saksamaa: sisemaa

GB01

Ühendkuningriik

GB02

Mani saar

GB03

Kanalisaared

ES01

Hispaania: Atlandi ookeani põhjapoolsed rannikualad

ES02

Hispaania: Vahemere rannikualad ja Atlandi ookeani lõunapoolsed rannikualad, sh Baleaari saared ja Kanaari saared

SE01

Rootsi: Läänemere rannikualad

SE02

Rootsi: Põhjamere rannikualad

TR01

Türgi: Musta mere rannikualad

TR02

Türgi: Vahemere rannikualad

RU01

Venemaa: Musta mere rannikualad

RU03

Venemaa: Aasia rannikualad

RU04

Venemaa: Barentsi ja Valge mere rannikualad

RU05

Venemaa: Läänemere rannikualad (üksnes Soome laht)

RU06

Venemaa: Läänemere rannikualad (v.a Soome laht)

RU07

Venemaa: Euroopa siseveeteed, k.a Kaspia meri

MA01

Maroko: Vahemere rannikualad

MA02

Maroko: Lääne-Aafrika rannikualad

EG01

Egiptus: Vahemere rannikualad

EG02

Egiptus: Punase mere rannikualad

IL01

Iisrael: Vahemere rannikualad

IL02

Iisrael: Punase mere rannikualad

SA01

Saudi Araabia: Punase mere rannikualad

SA02

Saudi Araabia: Pärsia lahe rannikualad

US01

Ameerika Ühendriigid: Atlandi ookeani põhjapoolsed rannikualad

US02

Ameerika Ühendriigid: Atlandi ookeani lõunapoolsed rannikualad

US03

Ameerika Ühendriigid: Mehhiko laht

US04

Ameerika Ühendriigid: Vaikse ookeani lõunapoolsed rannikualad

US05

Ameerika Ühendriigid: Vaikse ookeani põhjapoolsed rannikualad

US06

Ameerika Ühendriigid: Suur järvistu

US07

Puerto Rico

CA01

Kanada: Atlandi ookeani rannikualad

CA02

Kanada: Suur järvistu ja Saint Lawrence’i ülemjooks

CA03

Kanada: läänerannik

CO01

Colombia: põhjarannik

CO02

Colombia: läänerannik

MX01

Mehhiko: Atlandi ookeani rannikualad

MX02

Mehhiko: Vaikse ookeani rannikualad

Lisakoodid

ZZ01

Mujal määratlemata avamererajatised

ZZ02

Liit- ja mujal määratlemata alad

VIII LISA

STATISTILISTE ANDMEKOGUMITE STRUKTUUR

Käesolevas lisas täpsustatud andmekogumite abil määratakse kindlaks ühenduses nõutava mereveostatistika ajavahemikud. Iga andmekogum määrab nomenklatuuride eri tasandite piiratud arvu mõõtmete ristklassifikatsiooni kokku võetuna kõikide teiste mõõtmete järgi, mille puhul nõutakse kvaliteetseid statistilisi andmeid.

KOOND- JA ÜKSIKASJALIK STATISTIKA

Kauba ja reisijate jaoks valitud sadamate kohta esitatakse andmekogumid A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 ja F2.

Kauba, kuid mitte reisijate jaoks valitud sadamate kohta esitatakse andmekogumid A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 ja F2.

Reisijate, kuid mitte kauba jaoks valitud sadamate kohta esitatakse andmekogumid A3, D1, F1 ja F2.

(Nii kauba kui ka reisijate jaoks) valimata jäänud sadamate kohta esitatakse andmekogum A3.

ANDMEKOGUMITE JURIIDILINE STAATUS

Andmekogumid A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 ja F2 on kohustuslikud.

Andmekogumid C2 ja F1 on vabatahtlikud.

Andmekogum A1: merevedu Euroopa põhisadamates sadama, lastiliigi ja partnersadama järgi

Andmete esitamise periood: kvartal


 

Muutujad

Koodi tase

Nomenklatuur

Mõõtmed

Andmekogum

Kahekohaline tähtnumbriline kood

A1

Vaatlusaasta

Neljakohaline tähtnumbriline kood

(nt 1997)

Vaatluskvartal

Ühekohaline tähtnumbriline kood

(1, 2, 3, 4)

Aruandev sadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelust valitud EMP sadamad

Suund

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2)

Lastimis-/lossimissadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad

Rannikuala

Neljakohaline tähtnumbriline kood

Rannikualad, IV lisa

Lastiliik

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Lastiliik, II lisa

Andmed:

kaupade brutokaal tonnides.


Andmekogum A2: merevedu ilma lastiühikuta Euroopa põhisadamates sadama, lastiliigi ja partnersadama järgi

Andmete esitamise periood: kvartal


 

Muutujad

Koodi tase

Nomenklatuur

Mõõtmed

Andmekogum

Kahekohaline tähtnumbriline kood

A2

Vaatlusaasta

Neljakohaline tähtnumbriline kood

(nt 1997)

Vaatluskvartal

Ühekohaline tähtnumbriline kood

(1, 2, 3, 4)

Aruandev sadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelust valitud EMP sadamad

Suund

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2)

Lastimis-/lossimissadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad

Rannikuala

Neljakohaline tähtnumbriline kood

Rannikualad, IV lisa

Lastiliik

Kahekohaline tähtnumbriline kood

Lastiliik (üksnes lastiühikuta), II lisa (alaliigid 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 ja 99)

Andmed:

kaupade brutokaal tonnides.


Andmekogum A3: andmed, mida nõutakse nii valitud sadamatelt kui ka sadamatelt, mille kohta üksikasjalikke andmeid ei nõuta (vt artikli 4 lõiget 3)

Andmete esitamise periood: aasta


 

Muutujad

Koodi tase

Nomenklatuur

Mõõtmed

Andmekogum

Kahekohaline tähtnumbriline kood

A3

Vaatlusaasta

Neljakohaline tähtnumbriline kood

(nt 1997)

Vaatluskvartal

Ühekohaline tähtnumbriline kood

(0)

Aruandev sadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Kõik sadamate loetelus sisalduvad sadamad

Suund

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2)

Andmed:

kaupade brutokaal tonnides;

reisijate arv (v.a ristlusreisijad);

ristlust alustavate ja lõpetavate ristlusreisijate arv;

ristlusreisijate arv ristlusreisijate ekskursioonil: suund: üksnes sissesõitvad (1) – (vabatahtlik).


Andmekogum B1: merevedu Euroopa põhisadamates sadama, lastiliigi, kaubaliigi ja partnersadama järgi

Andmete esitamise periood: aasta


 

Muutujad

Koodi tase

Nomenklatuur

Mõõtmed

Andmekogum

Kahekohaline tähtnumbriline kood

B1

Vaatlusaasta

Neljakohaline tähtnumbriline kood

(nt 1997)

Vaatluskvartal

Ühekohaline tähtnumbriline kood

(0)

Aruandev sadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelust valitud EMP sadamad

Suund

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2)

Lastimis-/lossimissadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad

Rannikuala

Neljakohaline tähtnumbriline kood

Rannikualad, IV lisa

Lastiliik

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Lastiliik, II lisa

Kaup

Kahekohaline tähtnumbriline kood

Kaupade nomenklatuur, III lisa

Andmed:

kaupade brutokaal tonnides.


Andmekogum C1: merevedu koos lastiühikuga Euroopa põhisadamates sadama, lastiliigi ja partnersadama järgi, lastiga või tühjalt

Andmete esitamise periood: kvartal


 

Muutujad

Koodi tase

Nomenklatuur

Mõõtmed

Andmekogum

Kahekohaline tähtnumbriline kood

C1

Vaatlusaasta

Neljakohaline tähtnumbriline kood

(nt 1997)

Vaatluskvartal

Ühekohaline tähtnumbriline kood

(1, 2, 3, 4)

Aruandev sadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelust valitud EMP sadamad

Suund

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2)

Lastimis-/lossimissadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad

Rannikuala

Neljakohaline tähtnumbriline kood

Rannikualad, IV lisa

Lastiliik

Kahekohaline tähtnumbriline kood

Lastiliik (üksnes konteiner ja veerem), II lisa (alaliigid 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 ja 69)

Andmed:

kaupade brutokaal tonnides (lastiliik: alaliigid 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 ja 69);

ühikute koguarv (lastiliik: alaliigid 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 ja 69);

tühjade ühikute arv (lastiliik: alaliigid 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 ja 69).


Andmekogum C2: veeremikonteinerite merevedu Euroopa põhisadamates sadama, lastiliigi ja partnersadama järgi, lastiga või tühjalt

Andmete esitamise periood: aasta


 

Muutujad

Koodi tase

Nomenklatuur

Mõõtmed

Andmekogum

Kahekohaline tähtnumbriline kood

C2

Vaatlusaasta

Neljakohaline tähtnumbriline kood

(nt 1997)

Vaatluskvartal

Ühekohaline tähtnumbriline kood

(0)

Aruandev sadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelust valitud EMP sadamad

Suund

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2)

Lastimis-/lossimissadam (vabatahtlik)

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad

Rannikuala (vabatahtlik)

Neljakohaline tähtnumbriline kood

Rannikualad, IV lisa

Lastiliik

Kahekohaline tähtnumbriline kood

Lastiliik (ainult veeremikonteinerid), II lisa (alaliigid RX, R1, R2, R3, R4)

Andmed:

ühikute koguarv (lastiliik: alaliigid RX, R1, R2, R3, R4);

tühjade ühikute arv (lastiliik: alaliigid RX, R1, R2, R3, R4) – (vabatahtlik).


Andmekogum D1: reisijatevedu Euroopa põhisadamates sadama, partnersadama ja laeva riikkondsuse järgi

Andmete esitamise periood: aasta


 

Muutujad

Koodi tase

Nomenklatuur

Mõõtmed

Andmekogum

Kahekohaline tähtnumbriline kood

D1

Vaatlusaasta

Neljakohaline tähtnumbriline kood

(nt 1997)

Vaatluskvartal

Ühekohaline tähtnumbriline kood

(1, 2, 3, 4)

Aruandev sadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelust valitud EMP sadamad

Suund

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2)

Pardale tuleku / pardalt lahkumise sadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad

Rannikuala

Neljakohaline tähtnumbriline kood

Rannikualad, IV lisa

Laeva riikkondsus (vabatahtlik)

Neljakohaline tähtnumbriline kood

Laeva riikkondsus, V lisa

Andmed:

reisijate arv, v.a ristlust alustavad ja lõpetavad ristlusreisijad ja ekskursioonil olevad ristlusreisijad.


Andmekogum E1: merevedu Euroopa põhisadamates sadama, lastiliigi, partnersadama ja laeva riikkondsuse järgi

Andmete esitamise periood: aasta


 

Muutujad

Koodi tase

Nomenklatuur

Mõõtmed

Andmekogum

Kahekohaline tähtnumbriline kood

E1

Vaatlusaasta

Neljakohaline tähtnumbriline kood

(nt 1997)

Vaatluskvartal

Ühekohaline tähtnumbriline kood

(0)

Aruandev sadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelust valitud EMP sadamad

Suund

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2)

Lastimis-/lossimissadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad

Rannikuala

Neljakohaline tähtnumbriline kood

Rannikualad, IV lisa

Lastiliik

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Lastiliik, II lisa

Laeva riikkondsus

Neljakohaline tähtnumbriline kood

Laeva riikkondsus, V lisa

Andmed:

kaupade brutokaal tonnides.


Andmekogum F1: laevaliiklus Euroopa põhisadamates sadama ning lastitava või lossitava, reisijaid (sh ekskursioonil olevaid ristlusreisijaid) peale võtva või maha laskva laeva liigi ja suuruse järgi

Andmete esitamise periood: aasta


 

Muutujad

Koodi tase

Nomenklatuur

Mõõtmed

Andmekogum

Kahekohaline tähtnumbriline kood

F1

Vaatlusaasta

Neljakohaline tähtnumbriline kood

(nt 1997)

Vaatluskvartal

Ühekohaline tähtnumbriline kood

(1, 2, 3, 4)

Aruandev sadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelust valitud EMP sadamad

Suund

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Üksnes sissesõitvad (1)

Laeva liik

Kahekohaline tähtnumbriline kood

Laeva liik, VI lisa

Laeva suurus dedveidi järgi

Kahekohaline tähtnumbriline kood

Suurusklass dedveidi järgi, VII lisa

Andmed:

laevade arv;

laevade dedveit tonnides.


Andmekogum F2: laevaliiklus Euroopa põhisadamates sadama ning lastitava või lossitava, reisijaid (sh ekskursioonil olevaid ristlusreisijaid) peale võtva või maha laskva laeva liigi ja suuruse järgi

Andmete esitamise periood: aasta


 

Muutujad

Koodi tase

Nomenklatuur

Mõõtmed

Andmekogum

Kahekohaline tähtnumbriline kood

F2

Vaatlusaasta

Neljakohaline tähtnumbriline kood

(nt 1997)

Vaatluskvartal

Ühekohaline tähtnumbriline kood

(1, 2, 3, 4)

Aruandev sadam

Viiekohaline tähtnumbriline kood

Sadamate loetelust valitud EMP sadamad

Suund

Ühekohaline tähtnumbriline kood

Üksnes sissesõitvad (1)

Laeva liik

Kahekohaline tähtnumbriline kood

Laeva liik, VI lisa

Laeva suurus kogumahutavuse järgi

Kahekohaline tähtnumbriline kood

Suurusklass kogumahutavuse järgi, VII lisa

Andmed:

laevade arv;

laevade kogumahutavus.


(1)  Liigid on kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni soovitusega nr 21.

(2)  Registreeritav kogus on kaupade brutokaal, mis sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremühikute omakaalu.

(3)  Üksnes ühikute koguarv.

(4)  Praegu jõus olev versioon on sätestatud komisjoni 13. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1833/2006 ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubandusstatistika riikide ja territooriumide nomenklatuuri kohta (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19).


Top