EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0284

Komisjoni määrus (EL) nr 284/2011, 22. märts 2011 , Hiina Rahvavabariigist ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete impordi eritingimuste ja üksikasjaliku korra kehtestamise kohta

OJ L 77, 23.3.2011, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 167 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/284/oj

23.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 77/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 284/2011,

22. märts 2011,

Hiina Rahvavabariigist ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete impordi eritingimuste ja üksikasjaliku korra kehtestamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 48 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2002/72/EÜ (2) on kehtestatud erisätted toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -toodete kohta, sealhulgas nõuded koostise kohta ning kitsendused ja andmed toodetes ja materjalides kasutamiseks lubatud ainete kohta.

(2)

Toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (3) artikli 50 kohaselt edastatud mitu märkust ja hoiatust, mis käsitlevad Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina”) ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast (edaspidi „Hongkong”) liitu toodud toiduga kokkupuutuvaid materjale, millest eraldub toitu või toidu mudelainesse kemikaale koguses, mis ei ole kooskõlas liidu õigusaktidega.

(3)

Kõnealused märkused ja hoiatused on eelkõige seotud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvetega, mis ei ole vastavuses direktiivi 2002/72/EÜ II lisa A jaos ja V lisa A osas sätestatud nõuetega primaarsete aromaatsete amiinide ja formaldehüüdi toitu eraldumise kohta.

(4)

Primaarsed aromaatsed amiinid on ühendite rühm, millest osa on kantserogeensed ja osa puhul on kahtlus, et need võivad olla kantserogeensed. Primaarseid aromaatseid amiine võib toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalides tekkida lisandite või lagusaaduste olemasolul.

(5)

Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud polüamiidist köögitarvetest on teadete kohaselt toitu eraldunud suuri primaarsete aromaatsete amiinide koguseid.

(6)

Direktiivi 2002/72/EÜ kohaselt on lubatud plastmasside tootmisel kasutada formaldehüüdi tingimusel, et sellistest plastmassidest ei eraldu formaldehüüdi toitu rohkem kui 15 mg/kg (erimigratsiooni piirnorm SML on väljendatud formaldehüüdi ja heksametüleentetramiini kogusummana).

(7)

Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud melamiinist köögitarvetest on teadete kohaselt toitu eraldunud lubatust suuremaid formaldehüüdi koguseid.

(8)

Komisjon on viimastel aastatel võtnud tarvitusele mitmesuguseid abinõusid, et paremini tutvustada liidu õigusaktides sätestatud nõudeid, mida kohaldatakse toiduga kokkupuutuvate materjalide importimisel liitu, näiteks korraldanud koolitusi Hiina ametivõimudele.

(9)

Vaatamata meetmetele ilmnes veterinaar- ja toiduameti lähetustel Hiinasse ja Hongkongi 2009. aastal tõsiseid puudusi järelevalves, millega kontrollitakse toiduga kokkupuutuvaid plastmaterjale, ning suur kogus Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust kontrollitud köögitarbeid ei vastanud endiselt liidu õigusaktide nõuetele.

(10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1935/2004 (4) on kehtestatud toiduga otse või kaudselt kokkupuutumiseks ettenähtud materjale ja tooteid käsitlevad sätted, sealhulgas teatavad üld- ja erinõuded, millele need materjalid ja tooted peavad vastama. Kooskõlas selle määruse artikliga 24 teevad liikmesriigid kõnealuse määruse täitmise tagamiseks ametlikke kontrollimisi kooskõlas ametlikku toidu- ja söödakontrolli käsitleva liidu õiguse asjaomaste sätetega. Nimetatud sätted on esitatud määruses (EÜ) nr 882/2004.

(11)

Määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 48 lõikes 1 on sätestatud, et kuni liidu õigusaktides ei ole kehtestatud kolmandatest riikidest kaupade importimise tingimusi ja üksikasjalikku korda, võib need vajaduse korral kehtestada komisjon.

(12)

Määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 48 lõikega 2 on ette nähtud võimalus kehtestada impordi eritingimused teatavatele kolmandatest riikidest pärit toodetele, arvestades selliste toodetega seotud ohtusid.

(13)

Selleks et võimalikult vähendada terviseohtusid, mida võivad põhjustada polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarbed, mis on Hiinast või Hongkongist pärit või sealt lähetatud, tuleks igale sellisele tootesaadetisele lisada asjaomased dokumendid, sealhulgas analüüsitulemused, mis näitavad vastavust primaarsete aromaatsete amiinide ja formaldehüüdi eraldumise nõuetele, mis on sätestatud direktiivis 2002/72/EÜ.

(14)

Selleks et tõhustada Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete kontrollimist, peaksid importijad või nende esindajad esitama enne saadetise saabumist eelteatise selle kohta, mida saadetis sisaldab ja millal see saabub. Samuti peaks olema liikmesriikidel õigus määrata, milliste punktide kaudu võib selliste toodete saadetisi liitu tuua. Selline teave peaks olema avalik.

(15)

Selleks et tagada Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete kontrollimise ühetaolisus kogu liidu ulatuses, tuleks käesolevas määruses määratleda ametliku kontrollimise menetlus, mis on määratletud määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 2. Kontrollimine peaks hõlmama dokumentide, identsuse ja füüsilist kontrollimist.

(16)

Kui füüsilisel kontrollimisel tehakse kindlaks mittevastavus, peaks liikmesriik sellest kohe komisjonile teatama toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu.

(17)

Liikmesriikidel peaks olema erijuhtudel võimalus anda luba Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete saadetiste edasitoimetamiseks esimesest punktist tingimusel, et saabumiskoha pädeva asutusega on kooskõlastatud saadetise jälgitavuse tagamine seni, kuni oodatakse füüsilise kontrollimise tulemusi, et pädev asutus saaks selliste saadetiste importimisega tegelda tõhusalt ja tulemuslikult.

(18)

Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarbed võib lubada vabasse ringlusse alles siis, kui kõik kontrollimised on tehtud ja tulemused teada. Seetõttu tuleb enne kaupade vabasse ringlusesse lubamist teha kontrollimistulemused tolliasutusele kättesaadavaks.

(19)

Tuleks sätestada sellisel kontrollimisel saadud andmete salvestamise menetlus. Andmeid tuleks korrapäraselt edastada komisjonile.

(20)

Käesoleva määruse sätted tuleks korrapäraselt läbi vaadata ning võtta arvesse liikmesriikidest laekunud teavet.

(21)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina”) ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast (edaspidi „Hongkong”) pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete impordi eritingimused ja üksikasjalik kord.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „plastikust köögitarbed”– plastmaterjalid ja -esemed, mida on kirjeldatud direktiivi 2002/72/EÜ artikli 1 lõigetes 1 ja 2 ning mis kuuluvad CN-koodi ex 3924 10 00 alla;

b)   „saadetis”– kogus polüamiid- või melamiinplastikust köögitarbeid, mille kohta kehtib sama saatedokument (kehtivad samad saatedokumendid) ja mida veetakse sama veovahendiga samast kolmandast riigist;

c)   „pädev asutus”– liikmesriigi pädev asutus, mis on määratud kooskõlas määruse (EÜ) nr 882/2004 artikliga 4;

d)   „esimene sissetoomiskoht”– koht, kus saadetis liitu siseneb;

e)   „dokumentide kontrollimine”– dokumentide kontrollimine, millele osutatakse käesoleva määruse artiklis 3;

f)   „identsuse kontrollimine”– vaatluse teel kontrollimine veendumaks, et saadetisega kaasas olevad dokumendid vastavad saadetise sisule;

g)   „füüsiline kontrollimine”– proovide võtmine analüüsimiseks, laboratoorseteks katseteks ja mis tahes muuks kontrollimiseks, mis on vajalik, et teha kindlaks vastavus primaarsete aromaatsete amiinide ja formaldehüüdi eraldumise piirnormidele, mis on kehtestatud direktiiviga 2002/72/EÜ.

Artikkel 3

Imporditingimused

1.   Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarbeid võib importida liikmesriikidesse ainult sel juhul, kui importija esitab pädevale asutusele koos iga saadetisega nõuetekohaselt täidetud avalduse, mis kinnitab, et saadetis vastab direktiivi 2002/72/EÜ II lisa A jaos ja V lisa A osas sätestatud nõuetele primaarsete aromaatsete amiinide ja formaldehüüdi eraldumise kohta.

2.   Lõikes 1 osutatud avalduse näidis on esitatud käesoleva määruse lisas. Avaldus koostatakse selle liikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle liikmesriigi ametlikest keeltest, kuhu saadetis tuuakse.

3.   Lõikes 1 osutatud avaldusele tuleb lisada laboratooriumi aruanne, milles on esitatud:

a)

polüamiidist köögitarvete analüüsi tulemused, mis näitavad, et köögitarvetest ei eraldu toitu või toidu mudelainesse primaarseid aromaatseid amiine määratavas koguses. Piirtundlikkust kohaldatakse eraldunud primaarsete aromaatsete amiinide summa suhtes. Primaarsete aromaatsete amiinide analüüsi piirtundlikkus on 0,01 mg/kg toidu või toidu mudelaine kohta;

b)

melamiinist köögitarvete analüüsi tulemused, mis näitavad, et köögitarvetest ei eraldu toitu või toidu mudelainesse formaldehüüdi üle 15 mg/kg toidu kohta.

4.   Käesoleva määruse lisas sätestatud kujul esitatud avalduses märgib pädev asutus, kas kaupu võib lubada vabasse ringlusesse või mitte vastavalt sellele, kas on täidetud direktiivis 2002/72/EÜ kehtestatud nõuded, millele osutatakse lõikes 1.

Artikkel 4

Eelnev saadetistest teatamine

Importijad või nende esindajad teatavad esimese sissetoomiskoha pädevale asutusele vähemalt kaks tööpäeva ette Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud saadetise eeldatava saabumispäeva ja kellaaja.

Artikkel 5

Esimesest sissetoomiskohast teatamine

Kui liikmesriik määrab Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud saadetiste esimesed sissetoomiskohad, avaldab liikmesriik esimeste sissetoomiskohtade ajakohastatud loetelu veebilehel ja teatab komisjonile sellise veebilehe aadressi.

Teavitamise eesmärgil avaldab komisjon oma veebilehel liikmesriikide esimeste sissetoomiskohtade loetelude lingid.

Artikkel 6

Kontrollimine esimeses sissetoomiskohas

1.   Esimese sissetoomiskoha pädev asutus:

a)

kontrollib kahe päeva jooksul pärast saabumist saadetise dokumente;

b)

teeb saadetise identsuse ja füüsilise kontrollimise, sh 10 % saadetiste laboratoorsed analüüsid viisil, mis ei võimalda importijatel või nende esindajatel ette näha, kas konkreetset saadetist võidakse vastavalt kontrollida või mitte; füüsilise kontrollimise tulemused peavad olema kättesaadavad niipea, kui tehniliselt võimalik.

2.   Kui lõike 1 punktis b osutatud laboratoorsel analüüsil ilmneb saadetise mittevastavus, teatab pädev asutus sellest kohe komisjonile määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 50 rajatud toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu.

Artikkel 7

Edasivedu

Esimese sissetoomiskoha pädev asutus võib lubada Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud saadetiste edasitoimetamist enne artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud kontrollimise tulemuste selgumist.

Kui pädev asutus annab lõikes 1 osutatud loa, teatab ta sellest saabumiskoha pädevale asutusele ja edastab artiklis 3 osutatud ja lisas kehtestatud kujul nõuetekohaselt täidetud avalduse koopia ja artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud kontrollimiste tulemused, niipea kui need on selgunud.

Liikmesriigid teevad vajalikud korraldused tagamaks, et saadetised on pädevate asutuste pideva kontrolli all ning et saadetisi ei ole artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud kontrollimiste tulemuste selgumiseni võimalik mitte mingil viisil avada.

Artikkel 8

Vabasse ringlusesse lubamine

Hiinast ja Hongkongist pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarbed lubatakse vabasse ringlusesse, kui tolliasutusele esitatakse artiklis 3 osutatud ja lisas kehtestatud kujul nõuetekohaselt täidetud avaldus.

Artikkel 9

Aruandlus komisjonile

1.   Pärast artikli 6 lõikes 1 osutatud kontrollimiste tegemist talletavad pädevad asutused järgmised andmed:

a)

iga kontrollitud saadetise andmed, sealhulgas:

i)

saadetise suurus (toodete arv);

ii)

päritoluriik;

b)

saadetiste arv, millest on võetud proove ja tehtud analüüse;

c)

artiklis 6 osutatud kontrollimiste tulemused.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile üks kord kvartalis igale kvartalile järgneva kuu lõpus aruande lõikes 1 osutatud teabega.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja aluslepingute kohaselt liikmesriikides vahetult kohaldatav.

Brüssel, 22. märts 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  EÜT L 220, 15.8.2002, lk 18.

(3)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(4)  ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.


LISA

Avaldus, mis esitatakse koos iga Hiina Rahvavabariigist ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete saadetisega

Image


Top