Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0825

2011/825/EL: Komisjoni rakendusotsus, 8. detsember 2011 , millega muudetakse otsust 2010/221/EL seoses riiklike meetmetega, millega ennetatakse teatavatel veeloomadel esinevate taudide sissetoomist Iirimaa, Soome ja Rootsi teatavatesse piirkondadesse (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9002 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 328, 10.12.2011, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 292 - 294

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/825/oj

10.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 328/53


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

8. detsember 2011,

millega muudetakse otsust 2010/221/EL seoses riiklike meetmetega, millega ennetatakse teatavatel veeloomadel esinevate taudide sissetoomist Iirimaa, Soome ja Rootsi teatavatesse piirkondadesse

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 9002 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/825/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta, (1) eriti selle artikli 43 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. aprilli 2010. aasta otsusega 2010/221/EL, millega kiidetakse heaks riiklikud meetmed, millega piiratakse teatavate vesiviljelusloomadel ja looduslikel veeloomadel esinevate taudide mõju kooskõlas nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ artikliga 43, (2) lubatakse teatavatel liikmesriikidel kohaldada kõnealuste loomade partiide suhtes piiranguid, et ennetada teatavate taudide sissetoomist nende territooriumile, tingimusel et liikmesriigid on kas tõendanud, et nende territoorium või selle teatavad piiritletud alad on asjaomasest taudist vabad, või et nad kohaldavad taudivaba staatuse saamiseks likvideerimis- või seireprogrammi.

(2)

Otsuse 2010/221/EL II lisas on Soome ja Rootsi territooriumi mandriosa praegu loetletud alana, kus kohaldatakse bakteriaalse neeruhaiguse suhtes heakskiidetud likvideerimisprogrammi.

(3)

Otsuse 2010/221/EL II lisas on Rootsi territooriumi rannikuosa praegu loetletud alana, kus kohaldatakse nakkusliku pankrease nekroosi suhtes heakskiidetud likvideerimisprogrammi.

(4)

Seega kiidetakse otsusega 2010/221/EL heaks teatavad Soome ja Rootsi riiklikud meetmed taudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate veeloomade partiide nimetatud aladele toomise suhtes. Et kõnealuste riiklike meetmete asjakohasust saaks uuesti hinnata, on neid meetmeid lubatud kohaldada ainult kuni 31. detsembrini 2011.

(5)

Soome on komisjonile esitanud aruanded bakteriaalse neeruhaiguse riikliku likvideerimisprogrammi tulemuste kohta ning nendes on märgitud, et bakteriaalse neeruhaiguse likvideerimine ei ole seni olnud edukas. Kuigi mitmel alal on edu saavutatud, esineb mõnel alal seni kõnealuse taudi puhanguid. Soome on seega taotlenud, et programmi piirataks kahe geograafiliselt katkematu vööndiga, mis hõlmab 19 valglat. Kõnealustes vööndites kohaldatakse bakteriaalse neeruhaigusega seotud piiranguid ainult nelja põllumajandusettevõtte suhtes, kus parajasti hävitatakse nakatunud kalu ning puhastatakse ja desinfitseeritakse rajatisi.

(6)

Rootsi on komisjonile esitanud aruande bakteriaalse neeruhaiguse ja nakkusliku pankrease nekroosi riiklike likvideerimisprogrammide tulemuste kohta. Teatatud juhtumite arv on oluliselt vähenenud ning mõlemad taudid on peaaegu täielikult programmiga hõlmatud aladelt likvideeritud. Rootsi territooriumi mandriosa on juba nakkusliku pankrease nekroosist vaba ning rannikuvete suhtes kohaldatav riiklik likvideerimisprogramm toimib seega puhvrina juba taudivabaks tunnistatud alade kaitseks.

(7)

Soome ja Rootsi esitatud teabe põhjal on asjakohane jätkata kõnealuste riiklike meetmete kohaldamist. Võttes siiski arvesse, et kõnealuseid taude ei ole seni likvideeritud hoolimata sellest, et riiklikke likvideerimisprogramme on juba aastaid kohaldatud, tuleks riiklike meetmete asjakohasust ja vajalikkust peagi uuesti hinnata. Seega tuleks kõnealuste riiklike meetmete kohaldamiseks antud luba pikendada veel ainult kahe aasta võrra, st kuni 31. detsembrini 2013.

(8)

Otsuse 2010/221/EL III lisas on Iirimaa territooriumi üheksa piirkonda praegu loetletud aladena, kus kohaldatakse austrite herpesviiruse 1 μνar (OsHV-1 μνar) heakskiidetud seireprogrammi.

(9)

Iirimaa on komisjonile teatanud herpesviiruse 1 μνar (OsHV-1 μνar) esinemisest kahes nendest piirkondadest ehk 1. piirkonnas asuvas Gweendore’i lahes ja 4. piirkonnas asuvas Ballinakilli lahes. Seega tuleks kahe nimetatud piirkonna geograafilist piiritlust otsuse 2010/221/EL III lisas muuta.

(10)

Seepärast tuleks otsust 2010/221/EL vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/221/EL muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 3 lõikes 2 asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2011” kuupäevaga „31. detsembrini 2013”;

2)

II ja III lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. detsember 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.

(2)  ELT L 98, 20.4.2010, lk 7.


LISA

II LISA

Liikmesriigid ja nende osad, kus kohaldatakse teatavate vesiviljelusloomade taudide suhtes likvideerimisprogramme ning kus on lubatud võtta kõnealuste taudide tõrjeks riiklikke meetmeid kooskõlas direktiivi 2006/88/EÜ artikli 43 lõikega 2

Taud

Liikmesriik

Kood

Heakskiidetud riiklike meetmetega ala geograafiline piiritlus

Bakteriaalne neeruhaigus (BKD)

Soome

FI

Järgmised valglad:

Kymijoki, Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki.

Rootsi

SE

Territooriumi mandriosa

Nakkuslik pankrease nekroos (IPN)

Rootsi

SE

Territooriumi rannikuosa

III LISA

Liikmesriigid ja nende piirkonnad, kus kohaldatakse austrite herpesviiruse 1 μνar (OsHV-1 μνar) seireprogramme ning kus on lubatud võtta kõnealuse taudi tõrjeks riiklikke meetmeid kooskõlas direktiivi 2006/88/EÜ artikli 43 lõikega 2

Taud

Liikmesriik

Kood

Heakskiidetud riiklike meetmetega ala geograafiline piiritlus (liikmesriik, vöönd või piirkond)

Austrite herpesviirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Iirimaa

IE

1. piirkond: Sheephaveni laht

2. piirkond: Gweebara laht

3. piirkond: Drumcliffi, Killala, Broadhaveni ja Blacksodi laht

4. piirkond: Streamstowni laht

5. piirkond: Bertraghboy ja Galway laht

6. piirkond: Shannoni jõe suudmeala ning Poulnasharry, Askeatoni ja Ballylongfordi laht

7. piirkond: Kenmare’i laht

8. piirkond: Dunmanusi laht

9. piirkond: Kinsale’i ja Oysterhaveni laht

Ühendkuningriik

UK

Ühendkuningriigi territoorium, välja arvatud Whitestable’i laht (Kent)

Põhja-Iirimaa territoorium, välja arvatud Killough’i laht, Lough Foyle ja Carlingford Lough

Guernsey territoorium


Top