Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0715

Komisjoni määrus (EL) nr 715/2010, 10. august 2010 , millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses kohandustega, mida tehakse majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori NACE Revision 2 ja tegevusaladel põhineva toodete statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamise järel rahvamajanduse arvepidamise süsteemides

OJ L 210, 11.8.2010, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 137 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/715/oj

11.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 715/2010,

10. august 2010,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses kohandustega, mida tehakse majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori NACE Revision 2 ja tegevusaladel põhineva toodete statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamise järel rahvamajanduse arvepidamise süsteemides

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2223/96 ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 2 ja artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ajakohastatud klassifikatsioonisüsteemi kasutuselevõtmine on väga oluline, arvestades komisjoni praegusi püüdlusi säilitada Euroopa Liidu statistika asjakohasus tehnoloogia arengu ja majanduse struktuurimuutuste arvessevõtmise kaudu.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1893/2006 (millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi) (2) on kehtestatud majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori läbivaadatud versioon nimetusega NACE Revision 2 (edaspidi „NACE Rev 2”).

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 451/2008 (millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93) (3) on kehtestatud tegevusaladel põhineva toodete statistilise klassifikaatori läbivaadatud versioon (edaspidi „CPA 2008”).

(4)

Määrusega (EÜ) nr 2223/96 kehtestatud Euroopa arvepidamissüsteemis 1995 (edaspidi „ESA 95”) on sätestatud ühiste standardite, määratluste, liigituste ja arvepidamiseeskirjade meetodid, mida liikmesriigid arvepidamise koostamisel peavad kasutama.

(5)

Majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori ja tegevusaladel põhineva toodete statistilise klassifikaatori läbivaadatud versioonide kehtestamise tõttu on vaja kohandada määrust (EÜ) nr 2223/96.

(6)

Otsusega 2006/856/EÜ (4) asutatud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega on konsulteeritud.

(7)

Euroopa statistikasüsteemi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2223/96 muudetakse järgmiselt.

1)

Sõnad „NACE versioon 1” asendatakse sõnadega „NACE Rev. 2” kogu tekstis, välja arvatud lõigus 8.153.

2)

Lõigus 2.34 asendatakse sõnad „jaotus 70” sõnadega „jaotus 68”.

3)

Lõigu 2.103 joonealuse märkuse nr 1 tekst asendatakse sõnadega „NACE Rev. 2: majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi.”

4)

Lõigu 2.106 joonealuses märkuses nr 2 asendatakse sõnad „ISIC versioon 3” sõnadega „ISIC versioon 4”.

5)

Lõigu 2.118 joonealuse märkuse tekst asendatakse järgmise tekstiga: „CPA: tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 451/2008, millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93.”

6)

7. peatüki lisas 7.1 asendatakse kirje „Transpordivahendid (AN.11131)” definitsioon järgmise tekstiga: „Seadmed inimeste ja objektide transportimiseks. Siia kuuluvad tooted, mis ei kuulu CPA (1) jaotistesse 29 ja 30, nagu näiteks mootorsõidukid, haagised ja poolhaagised, laevad, rongide ja trammide vedurid ja veerevkoosseis, õhusõidukid ja kosmosesõidukid, mootorrattad ja jalgrattad jne, välja arvatud nende osad.”

7)

7. peatüki lisas 7.1 asendatakse kirje „Muud masinad ja seadmed (AN.11132)” definitsioon järgmise tekstiga: „Mujal klassifitseerimata masinad ja seadmed. Siia kuuluvad tooted (välja arvatud toote osad, installatsiooni-, parandus- ja hooldusteenused), mis kuuluvad CPA jaotistesse 28.1 Üldmasinad; 28.2 Muud üldmasinad; 28.3 Põllu- ja metsamajandusmasinad; 28.4 Metallistantsid ja muud tööpingid; 28.9 Muud eriotstarbelised masinad; 26.2 Arvutid ja arvuti välisseadmed; 26.3 Sideseadmed; 26.4 Olmeelektroonika; 26.5 Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmed; kellad; 26.6 Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektriraviseadmed; 26.7 Optika- ja fotoseadmed; ja CPA jaotis 27 Elektriseadmed. Siia kuuluvad tooted (välja arvatud toote osad, installatsiooni-, parandus- ja hooldusteenused), mis kuuluvad CPA alajaotisesse 20.13.14 Tuumareaktorite kiiritamata kütteelemendid (kassetid); CPA jaotisse 31 Mööbel; CPA gruppidesse 32.2 Muusikariistad; 32.3 Sporditarbed ja 25.3 Aurukatlad, v.a keskkütte-kuumaveekatlad”.

8)

7. peatüki lisa 7.1 joonealuse märkuse nr 1 tekst asendatakse järgmise tekstiga: „Tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA)”.

9)

II lisa 7. lõigus asendatakse sõnad „klassis 70.20 „Isiklikus omanduses olevate elamute ja kinnisvara üürimine ja rentimine”” sõnadega „klassis 68.20 „Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus””, sõnad „jaotuses 71 „Masinate ja seadmete rentimine ilma juhita ning isiklike tarbeesemete ja kodumasinate rentimine”” sõnadega „jaotuses 77 „Rentimine ja kasutusrent”” ja sõnad „klassis 60.24” sõnadega „klassis 49.41”.

10)

II lisa 11. lõigus asendatakse number „65.21” numbriga „64.91”.

11)

II lisa 14. lõigus asendatakse sõnad „klassis 65.22” sõnadega „klassis 64.92”.

12)

III lisa 14. lõigus asendatakse sõnad „klass 75.30” sõnadega „klass 84.30”.

13)

III lisa 17. lõigus asendatakse sõnad „klassis 66.02” sõnadega „klassis 65.30”.

14)

III lisa 32. lõigus asendatakse sõnad „klass 66.01” sõnadega „klass 65.11”.

15)

III lisa 37. lõigus asendatakse sõnad „klassi 66.03” sõnadega „klassi 65.12”.

16)

III lisa 41. lõigus asendatakse sõnad „klassis 67.20” sõnadega „grupis 662”.

17)

Tabelis 8.22. asendatakse tabeli pealkiri „TEGEVUSALAD (NACE järgi)” pealkirjaga „TEGEVUSALAD (NACE rev. 1 jaotuste järgi)”

18)

IV lisas asendatakse jao pealkiri „ÜMBERGRUPEERITUD JA KODEERITUD MAJANDUSHARUD (A), TOOTED (P) JA INVESTEERINGUD (KAPITALIMAHUTUS PÕHIVARASSE) (Pi)” järgmise pealkirjaga: „ÜMBERGRUPEERITUD JA KODEERITUD MAJANDUSHARUD (A*), TOOTED (P*) JA PÕHIVARA (KAPITALIMAHUTUS PÕHIVARASSE) (AN)”.

19)

IV lisas asendatakse pealkirjale: „ÜMBERGRUPEERITUD JA KODEERITUD MAJANDUSHARUD (A), TOOTED (P) JA INVESTEERINGUD (KAPITALIMAHUTUS PÕHIVARASSE) (Pi)” järgnev tekst käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

20)

B lisas asendatakse läbivalt „A3”„A*3”-ga, „A6”„A*10”-ga, „A6†”„A*10”-ga, „A17”„A*21”-ga, „A31”„A*38”-ga ja „A60”„A*64”-ga.

21)

B lisa tabelis „Ülevaade tabelitest”

kustutatakse 15. ja 16. tabelile osutavad kirjed:

15

Pakkumise tabel alushindades koos teisendusega ostjahindadesse, A60 × P60

36

2007

Alates 2000. aastast

16

Kasutamise tabel ostjahindades, A60 x P60

36

2007

Alates 2000. aastast

ning asendatakse need järgmiste kirjetega:

15

Pakkumise tabel alushindades koos teisendusega ostjahindadesse

36

2007

Alates 2000. aastast

16

Kasutamise tabel ostjahindades

36

2007

Alates 2000. aastast

kustutatakse 17., 18. ja 19. tabelile osutavad kirjed:

17

Sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, P60 × P60, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

18

Sisemajanduse toodangu sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, P60 × P60, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

19

Impordi sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, P60 x P60, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

ning asendatakse need järgmiste kirjetega:

17

Sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

18

Sisemajanduse toodangu sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

19

Impordi sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

22)

B lisas asendatakse läbivalt „n = 60”„n = 64”-ga ja „m = 60”„m = 64”-ga.

23)

B lisas asendatakse tabel 10 järgmisega:

Tabel 10 –   Tabelid majandusharude ja piirkondade kaupa (NUTS II)

Kood

Muutujate loend

Jaotus

B1.g

1.

Kogulisandväärtus alushindades (jooksvad hinnad)

A*10

D.1

2.

Töötajate hüvitised (jooksvad hinnad)

A*10

P.51

3.

Kapitali kogumahutus põhivarasse (jooksvad hinnad)

A*10

4.

Tööhõive tuhandete töötajate ja tuhandete töötundide kaupa

ETO

Kokku

A*10

EEM

Töötajad

A*10”

24)

B lisas asendatakse tabel 12 järgmisega:

Tabel 12 –   Tabelid majandusharude ja piirkondade kaupa (NUTS III)

Kood

Muutujate loend

Jaotus

B1.g

1.

Kogulisandväärtus alushindades (jooksvad hinnad)

A*10

2.

Tööhõive (tuhat inimest)

ETO

Kokku

A*10

EEM

Töötajad

A*10”

25)

B lisas asendatakse tabelites 15 ja 16 tekst „Tooted (CPA)” tekstiga „Tooted (P*64)”„Majandusharud (NACE A60)”„Majandusharud (A*64)”.

26)

B lisas asendatakse tabelites 17,18 ja 19 tekst „Tooted” tekstiga „Tooted (P*64)”.

27)

B lisa jaos „ERANDID LIIKMESRIIKIDE KAUPA”

Bulgaaria: kustutatakse tabelis 2.1. „Tabelitega seotud erandid” esitatud järgmine viide tabelile 22:

22

Kõik muutujad

Aasta 2005: esimene edastus aastal 2008

2005

2008

Aastad 2000-2004: esimene edastus aastal 2010

2000-2004

2010

Aastad 1998-1999: esimene edastus aastal 2011

1998-1999

2011

Aastad 1995-1997: ei edastata

1995-1997

Ei edastata

ning asendatakse järgmisega:

22

Kõik muutujad

Aasta 2005: esimene edastus aastal 2008

2005

2008

Aastad 2000-2004: esimene edastus aastal 2010

2000-2004

2010

Aastad 1995-1999: ei edastata

1995-1999

Ei edastata

Bulgaaria: kustutatakse tabelis 2.2. „Tabelites olevate üksikute muutujate/üksustega seotud erandid” esitatud järgmine viide tabelile 10:

10

Kapitali kogumahutus põhivarasse (P.51):

Aastad 2005-2006: esimene edastus aastal 2009

2005-2006

2009

Aastad 2000-2004: esimene edastus aastal 2011

2000-2004

2011

Aastad 1998-1999: esimene edastus aastal 2012

1998-1999

2012

Aastad 1995-1997: ei edastata

1995-1997

Ei edastata

ning asendatakse järgmisega:

10

Kapitali kogumahutus põhivarasse (P.51):

Aastad 2005-2006: esimene edastus aastal 2009

2005-2006

2009

Aastad 2000-2004: esimene edastus aastal 2011

2000-2004

2011

Aasta 1999: esimene edastus aastal 2012

1999

2012

Aastad 1995-1998: ei edastata

1995-1998

Ei edastata

Kreeka: kustutatakse tabelis 7.2. „Tabelites olevate üksikute muutujate/üksustega seotud erandid” esitatud järgmine viide tabelile 1:

1

Tööhõive – kvartaalne

Aastad 1990-1994: esimene edastus aastal 2011

1990-1994

2011

ning asendatakse järgmisega:

1

Tööhõive – kvartaalne – kokku

Aastad 1990-1994: esimene edastus aastal 2011

1990-1994

2011

Tööhõive – kvartaalne – jaotus majandusharude kaupa

Aastad 1990-1994: ei edastata

1990-1994

Ei edastata

Prantsusmaa: kustutatakse tabelis 9.1. „Tabelitega seotud erandid” esitatud järgmine viide tabelile 3:

3

Kõik muutujad: jaotus majandusharude kaupa A31, A60

Aastad 1980-1998: esimene edastus aastal 2011

1980-1998

2011

ning asendatakse järgmisega:

3

Kõik muutujad, v.a rahvastik, tööhõive, töötajate hüvitised: jaotus majandusharude kaupa A*38, A*64

Aastad 1995-1998: esimene edastus aastal 2012

1995-1998

2012

Aastad 1980-1994: ei edastata

1980-1994

Ei edastata

Madalmaad: kustutatakse tabelis 18.2. „Tabelites olevate üksikute muutujate/üksustega seotud erandid” esitatud järgmine viide tabelile 1:

1

Töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad riigis asuvates tootmisüksustes: majandusharud J–K ja L–P, isikud – aastane

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

ning asendatakse järgmisega:

1

Töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad riigis asuvates tootmisüksustes: majandusharud K–L ja O–T, isikud – aastane

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

Madalmaad: kustutatakse tabelis 18.2. „Tabelites olevate üksikute muutujate/üksustega seotud erandid” esitatud järgmine viide tabelile 3:

3

Jooksvad hinnad:

 

 

 

 

Muutujad P.1, P.2, B.1 g, D.29-D.39, D.1, D.11 majandusharude B, DC_DD, DI, DN kohta

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

 

Muutujad B.2n+B.3n majandusharude B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO kohta

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

3

Eelmiste aasta hinnad ja võrreldavad mahud:

 

 

 

 

Muutujad B.1g majandusharude B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P kohta

Aastad 1980-1987: ei edastata

1980-1987

Ei edastata

 

Muutuja K.1 majandusharude B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O kohta

Aastad 1980-1995: ei edastata

1980-1995

Ei edastata

3

Jooksvad hinnad:

 

 

 

 

Muutujad P.5, P.52, P.53, jaotus majandusharude kaupa

Aastad 1980-1994: ei edastata

1980-1994

Ei edastata

 

Muutuja P.51 majandusharude B, CA_CB, DC_DD, DI kohta

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

3

Eelmiste aasta hinnad ja võrreldavad mahud:

 

 

 

 

Muutujad P.5, P.52, P.53

Aastad 1980-1987: ei edastata

1980-1987

Ei edastata

 

Muutujad P.5, P.52, P.53, jaotus majandusharude kaupa

Aastad 1988-1995: ei edastata

1988-1995

Ei edastata

 

Muutuja P.51 majandusharude B, CA_CB, DC_DD, DI kohta

Aastad 1980-1987: ei edastata

1980-1987

Ei edastata

ning asendatakse järgmisega:

3

Jooksvad hinnad:

 

 

 

 

Muutujad P.1, P.2, B.1 g, D.29-D.39, majandusharude 03, 13-16, 23, 28 kohta

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

 

Muutujad B.2n+B.3n majandusharude 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32 kohta

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

3

Eelmiste aastate hinnad ja võrreldavad mahud:

 

 

 

 

Muutuja B.1g majandusharude 03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68, 96-98 kohta

Aastad 1980-1987: ei edastata

1980-1987

Ei edastata

 

Muutuja K.1 majandusharude 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32, 55-96 kohta

Aastad 1980-1995: ei edastata

1980-1995

Ei edastata

3

Jooksvad hinnad:

 

 

 

 

Muutujad P.5, P.52, P.53, jaotus majandusharude kaupa

Aastad 1980-1994: ei edastata

1980-1994

Ei edastata

 

Muutuja P.51 majandusharude 03, 05-09, 13-16, 23 kohta

Aastad 1980-1986: ei edastata

1980-1986

Ei edastata

3

Eelmiste aastate hinnad ja võrreldavad mahud:

 

 

 

 

Muutujad P.5, P.52, P.53

Aastad 1980-1987: ei edastata

1980-1987

Ei edastata

 

Muutujad P.5, P.52, P.53, jaotus majandusharude kaupa

Aastad 1988-1995: ei edastata

1988-1995

Ei edastata

 

Muutuja P.51 majandusharude 03, 05-09, 13-16, 23 kohta

Aastad 1980-1987: ei edastata

1980-1987

Ei edastata

Rootsi: kustutatakse tabelis 26.2. „Tabelites olevate üksikute muutujate/üksustega seotud erandid” tekst „Jaotus majandusharude 50–52 kaupa” ja asendatakse tekstiga „Jaotus majandusharude 45–47 kaupa”.

28)

B lisa tabeli 26 järgi lisatakse järgmine tekst:

„ANDMETE EDASTAMINE

1.

NACE Rev. 2 jaotisi A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 ja CPA 2008 jaotisi P*3, P*10, P*21, P*38 ja P*64 kasutatakse kõigi andmete puhul, mida tuleb edastada pärast 31. augustit 2011, v.a alljärgnevas teises lõigus loetletud erandid.

Liikmesriigid, kellele on määruses (EÜ) nr 2223/96 esitatud tabelite 15 kuni 19 puhul tehtud erand andmete edastamiseks kuni 2011. aastani või hilisemaks ajaks, kohaldavad kuni 2007. aasta võrdlusperioodini jaotisi A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 ja P60 ning alates 2008. aastast algavate võrdlusperioodide puhul jaotisi A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 ja P*64, olenemata andmete edastamise ajast.

2.

Kuni 31. detsembrini 2014 kasutatakse tabelis 10 nõutavate andmete edastamiseks kas NACE Rev. 2 jaotist A*10 või järgmisi NACE Rev. 2 jaotise A*10 agregeeritud näitajaid:

(G, H, I ja J), aga mitte (G, H ja I) ja (J);

(K, L, M ja N), aga mitte (K), (L) ja (M ja N);

(O, P, Q, R, S, T ja U), aga mitte (O, P ja Q) ja (R, S, T ja U).

Alates 1. jaanuarist 2015 kasutatakse tabelis 10 nõutavate andmete edastamiseks NACE Rev. 2 jaotist A*10.

3.

Tabelis 12 nõutavate andmete edastamiseks kasutatakse kas NACE Rev. 2 jaotist A*10 või järgmisi NACE Rev. 2 jaotise A*10 agregeeritud näitajaid:

(G, H, I ja J), aga mitte (G, H ja I) ja (J);

(K, L, M ja N), aga mitte (K), (L) ja (M ja N);

(O, P, Q, R, S, T ja U), aga mitte (O, P ja Q) ja (R, S, T ja U).

4.

Jaotiste A*38 ja A*64 kohaselt edastatavate andmete puhul vastavalt punktides 26a ja 44a „millest: omaniku kasutuses oleva eluruumi kaudne rent” ja mis on esitatud IV lisa jaos ÜMBERGRUPEERITUD JA KODEERITUD MAJANDUSHARUD (A*), TOOTED (P*) JA PÕHIVARA (KAPITALIMAHUTUS PÕHIVARASSE) (AN), on kohustuslikud üksnes määruse (EÜ) nr 2223/96 B lisa tabelis 3 esitatud näitajad P.1, P.2 ja B.1g.

5.

Pärast 31. augustit 2011 esmakordselt ESA 95 rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamise programmi raames edastatavate andmete puhul esitatakse andmed NACE Rev.2 või CPA 2008 andmejaotuse alusel, kus andmed on jaotatud majandusharude või toodete kaupa, kattes järgmised vaatlusperioodid:

a)

:

tabel 1

:

alates 2000. aastast (2000Q1 kvartaalsete andmete puhul);

b)

:

tabel 3

:

alates 2000. aastast;

c)

:

tabel 10

:

2009;

d)

:

tabel 12

:

2009;

e)

:

tabel 20

:

alates 2000. aastast;

f)

:

tabel 22

:

alates 2000. aastast.

Liikmesriigid edastavad iga-aastased andmed tabel 1 jaoks, koos tabelis 1 ettenähtud esmase edastamisega kvartaalselt 2011Q2 jaoks, hiljemalt 30. septembriks 2011.

6.

Pärast 31. augustit 2012 esmakordselt ESA 95 rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamise programmi raames edastatavate tabelite puhul esitatakse andmed NACE Rev.2 või CPA 2008 andmejaotuse alusel, kus andmed on jaotatud majandusharude või toodete kaupa, kattes vähemalt järgmised vaatlusperioodid:

a)   tabel 1 (v.a muutujad, mis on loetletud punktis „Rahvastik, tööhõive ja töötajate hüvitised”):

alates 1990 (1990Q1 kvartaalsed andmed): Belgia, Taani, Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Austria, Portugal, Soome, Rootsi, Ühendkuningriik;

alates 1995 (1995Q1 kvartaalsed andmed): Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia;

b)   tabel 3 (v.a muutujad, mis on loetletud punktis „Tööhõive ja töötajate hüvitised”): alates 1995: A*10 ja A*38 kohta;

c)   tabel 10: alates 2000. aastast;

d)   tabel 12: alates 2000. aastast.

7.

Tabelite 15, 16, 17, 18 ja 19 kohta ei nõuta tagasiulatuvaid andmeid NACE Rev. 2 või CPA 2008 alusel.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. august 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1.

(2)  ELT L 393, 30.12.2006, lk 1.

(3)  ELT L 145, 4.6.2008, lk 65.

(4)  ELT L 332, 30.11.2006, lk 21.


LISA

A*3

Jrk-nr

NACE REV. 2 jaod

Kirjeldus

1

A

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

2

B, C, D, E ja F

Mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus; ehitus

3

G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T ja U

Teenused


A*10

Jrk-nr

NACE REV. 2 jaod

Kirjeldus

1

A

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

2

B, C, D ja E

Mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

2a

C

millest: töötlev tööstus

3

F

Ehitus

4

G, H ja I

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont; veondus ja laondus; majutus ja toitlustus

5

J

Info ja side

6

K

Finants- ja kindlustustegevus

7

L

Kinnisvaraalane tegevus

8

M ja N

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; haldus- ja abitegevused

9

O, P, ja Q

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus; haridus; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

10

R, S, T ja U

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg, kodukaupade parandus ja muu teenindus


A*21

Jrk-nr

NACE Rev.2 jagu

NACE Rev. 2 alajaod

Kirjeldus

1

A

01-03

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

2

B

05-09

Mäetööstus

3

C

10-33

Töötlev tööstus

4

D

35

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

5

E

36-39

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

6

F

41-43

Ehitus

7

G

45-47

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

8

H

49-53

Veondus ja laondus

9

I

55-56

Majutus ja toitlustus

10

J

58-63

Info ja side

11

K

64-66

Finants- ja kindlustustegevus

12

L

68

Kinnisvaraalane tegevus

13

M

69-75

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

14

N

77-82

Haldus- ja abitegevused

15

O

84

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

16

P

85

Haridus

17

Q

86-88

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

18

R

90-93

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

19

S

94-96

Muud teenindavad tegevused

20

T

97-98

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine

21

U

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus


A*38

Jrk-nr

NACE Rev. 2 alajaod

Kirjeldus

1

01-03

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

2

05-09

Mäetööstus

3

10-12

Toiduainete, joogi- ja tubakatoodete tootmine

4

13-15

Tekstiili- ja rõivatootmine ning nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine

5

16-18

Puidu- ja pabertoodete tootmine ning trükindus

6

19

Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine

7

20

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

8

21

Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine

9

22-23

Kummi- ja plasttoodete tootmine ning muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

10

24-25

Metallitootmine ning metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed

11

26

Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

12

27

Elektriseadmete tootmine

13

28

Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine

14

29-30

Transpordivahendite tootmine

15

31-33

Mööblitootmine; muu tootmine; masinate ja seadmete remont ja paigaldus

16

35

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

17

36-39

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

18

41-43

Ehitus

19

45-47

Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont

20

49-53

Veondus ja laondus

21

55-56

Majutus ja toitlustus

22

58-60

Kirjastamine; kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine ja ringhääling

23

61

Telekommunikatsioon

24

62-63

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused; infoalane tegevus

25

64-66

Finants- ja kindlustustegevus

26

68

Kinnisvaraalane tegevus

26a

 

millest: omaniku kasutuses oleva eluruumi kaudne rent

27

69-71

Juriidilised toimingud ja arvepidamine; peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine; arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

28

72

Teadus- ja arendustegevus

29

73-75

Reklaamindus ja turu-uuringud; muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; veterinaaria

30

77-82

Haldus- ja abitegevused

31

84

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

32

85

Haridus

33

86

Tervishoid

34

87-88

Sotsiaalhoolekanne

35

90-93

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

36

94-96

Muud teenindavad tegevused

37

97-98

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana ning kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine

38

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus


A*64

Jrk-nr

NACE Rev. 2 alajaod

Kirjeldus

1

01

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

2

02

Metsamajandus ja metsavarumine

3

03

Kalapüük ja vesiviljelus

4

05-09

Mäetööstus

5

10-12

Toiduainete, joogi- ja tubakatoodete tootmine

6

13-15

Tekstiili, rõivaste ja nahktoodete tootmine

7

16

Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

8

17

Paberi ja pabertoodete tootmine

9

18

Trükindus ja salvestiste paljundus

10

19

Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine

11

20

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

12

21

Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine

13

22

Kummi- ja plasttoodete tootmine

14

23

Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

15

24

Metallitootmine

16

25

Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed

17

26

Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

18

27

Elektriseadmete tootmine

19

28

Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine

20

29

Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine

21

30

Muude transpordivahendite tootmine

22

31-32

Mööblitootmine; muu tootmine

23

33

Masinate ja seadmete remont ja paigaldus

24

35

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

25

36

Veekogumine, -töötlus ja -varustus

26

37-39

Kanalisatsioon; jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine; saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

27

41-43

Ehitus

28

45

Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont

29

46

Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

30

47

Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

31

49

Maismaaveondus ja torutransport

32

50

Veetransport

33

51

Õhutransport

34

52

Laondus ja veondust abistavad tegevusalad

35

53

Posti- ja kulleriteenistus

36

55-56

Majutus; toidu ja joogi serveerimine

37

58

Kirjastamine

38

59-60

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine; programmid ja ringhääling

39

61

Telekommunikatsioon

40

62-63

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused; infoalane tegevus

41

64

Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid

42

65

Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus

43

66

Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad

44

68

Kinnisvaraalane tegevus

44a

 

millest: omaniku kasutuses oleva eluruumi kaudne rent

45

69-70

Juriidilised toimingud ja arvepidamine; peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine

46

71

Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

47

72

Teadus- ja arendustegevus

48

73

Reklaamindus ja turu-uuringud

49

74-75

Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; veterinaaria

50

77

Rentimine ja kasutusrent

51

78

Tööhõive

52

79

Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus

53

80-82

Turvatöö ja juurdlus; hoonete ja maastike hooldus; büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused

54

84

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

55

85

Haridus

56

86

Tervishoid

57

87-88

Sotsiaalhoolekanne

58

90-92

Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus; raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus; hasartmängude ja kihlvedude korraldamine

59

93

Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused

60

94

Organisatsioonide tegevus

61

95

Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus

62

96

Muu teenindus

63

97-98

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana ning kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine

64

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus


P*3

Jrk-nr

CPA 2008 jaod

Kirjeldus

1

A

Põllumajandus-, metsandus- ja kalandustooted

2

B, C, D, E ja F

Mäetööstus; tööstustooted; elektrienergia, gaas, aur ja õhu konditsioneerimine; veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus; ehitised ja ehitustööd

3

G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T ja U

Teenused


P*10

Jrk-nr

CPA 2008 jaod

Kirjeldus

1

A

Põllumajandus-, metsandus- ja kalandustooted

2

B, C, D ja E

Mäetööstus; Tööstustooted; elektrienergia, gaas, aur ja õhu konditsioneerimine; veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

2a

C

millest: tööstustooted

3

F

Ehitised ja ehitustööd

4

G, H ja I

Hulgi- ja jaekaubandusteenused; mootorsõidukite ja mootorrataste remonditeenused; veondus ja laondusteenused; majutus- ja toitlustusteenused

5

J

Info ja sideteenused

6

K

Finants- ja kindlustusteenused

7

L

Kinnisvarateenused

8

M ja N

Kutse-, teadus- ja tehnikaalased teenused; haldus- ja abiteenused

9

O, P, ja Q

Riigihalduse ja -kaitse teenused; kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused; haridusteenused; tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenused

10

R, S, T ja U

Kunsti-, meelelahutus- ja vabaajateenused; kodukaupade parandus ja muud teenused


P*21

Jrk-nr

CPA 2008 jagu

CPA 2008 alajagu

Kirjeldus

1

A

01-03

Põllumajandus-, metsandus- ja kalandustooted

2

B

05-09

Mäetööstus

3

C

10-33

Tööstustooted

4

D

35

Elektrienergia, gaas, aur ja õhu konditsioneerimine

5

E

36-39

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

6

F

41-43

Ehitised ja ehitustööd

7

G

45-47

Hulgi- ja jaekaubandusteenused; mootorsõidukite ja mootorrataste remonditeenused

8

H

49-53

Veondus- ja laondusteenused

9

I

55-56

Majutus- ja toitlustusteenused

10

J

58-63

Info ja sideteenused

11

K

64-66

Finants- ja kindlustusteenused

12

L

68

Kinnisvarateenused

13

M

69-75

Kutse-, teadus- ja tehnikaalased teenused

14

N

77-82

Haldus- ja abiteenused

15

O

84

Riigihalduse ja -kaitse teenused; kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused

16

P

85

Haridusteenused

17

Q

86-88

Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenused

18

R

90-93

Kunsti-, meelelahutus- ja vabaajateenused

19

S

94-96

Muud teenused

20

T

97-98

Kodumajapidamiste teenused koduabiliste tööandjatena; mitmesugused kodumajapidamiste oma tarbeks toodetud kaubad ja osutatud teenused

21

U

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste teenused


P*38

Jrk-nr

CPA 2008 alajaod

Kirjeldus

1

01-03

Põllumajandus-, metsandus- ja kalandustooted

2

05-09

Mäetööstus

3

10-12

Toiduained, joogid ja tubakatooted

4

13-15

Tekstiilitooted, rõivad ja nahatooted

5

16-18

Puit- ja pabertooted ning trükiteenused

6

19

Koks ja puhastatud naftatooted

7

20

Kemikaalid ja keemiatooted

8

21

Põhifarmaatsiatooted ja ravimpreparaadid

9

22-23

Kummi- ja plasttooted ning muud mittemetalsetest mineraalidest tooted

10

24-25

Metallid ning metalltooted, v.a masinad ja seadmed

11

26

Arvutid, elektroonika- ja optikaseadmed

12

27

Elektriseadmed

13

28

Mujal klassifitseerimata masinad ja seadmed

14

29-30

Transpordivahendid

15

31-33

Mööbel; muud tööstustooted masinate ja seadmete remondi ja paigaldusteenused

16

35

Elektrienergia, gaas, aur ja õhu konditsioneerimine

17

36-39

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

18

41-43

Ehitised ja ehitustööd

19

45-47

Hulgi- ja jaekaubandusteenused; mootorsõidukite ja mootorrataste remonditeenused

20

49-53

Veondus- ja laondusteenused

21

55-56

Majutus- ja toitlustusteenused

22

58-60

Kirjastus-, audiovisuaal- ja ringhäälinguteenused

23

61

Telekommunikatsiooniteenused

24

62-63

Arvutiprogrammide programmeerimis-, nõustamis- ja nendega seotud teenused; teabeteenused

25

64-66

Finants- ja kindlustusteenused

26

68

Kinnisvarateenused

26a

 

millest: omaniku kasutuses oleva eluruumi kaudne rent

27

69-71

Õigusabi- ja arvepidamispidamisteenused; peakontoriteenused; juhtimisalased nõustamisteenused; arhitekti- ja inseneriteenused; teimimise- ja analüüsiteenused

28

72

Teadus- ja arendusteenused

29

73-75

Reklaami- ja turu-uuringute korraldamise teenused; muud kutse-, teadus- ja tehnikaalased teenused; veterinaariateenused

30

77-82

Haldus- ja abiteenused

31

84

Riigihalduse ja -kaitse teenused; kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused

32

85

Haridusteenused

33

86

Tervishoiuteenused

34

87-88

Sotsiaalhoolekandeteenused

35

90-93

Kunsti-, meelelahutus- ja vabaajateenused

36

94-96

Muud teenused

37

97-98

Kodumajapidamiste teenused koduabiliste tööandjatena; mitmesugused kodumajapidamiste oma tarbeks toodetud kaubad ja osutatud teenused

38

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste teenused


P*64

Jrk-nr

CPA 2008 alajaod

Kirjeldus

1

01

Põllumajandus- ja jahindustooted ning nendega seotud teenused

2

02

Metsasaadused ja metsaraie tooted ning nendega seotud teenused

3

03

Kala ja muud kalandustooted; vesiviljelustooted; kalanduse abistavad teenused

4

05-09

Mäetööstus

5

10-12

Toiduained; joogid tubakatooted

6

13-15

Tekstiilitooted; rõivad; nahk ja nahatooted

7

16

Puit ning puit- ja korktooted, v.a mööbel; õlgedest ja punumismaterjalidest tooted

8

17

Paber ja pabertooted

9

18

Trüki- ja salvestusteenused

10

19

Koks ja puhastatud naftatooted

11

20

Kemikaalid ja keemiatooted

12

21

Põhifarmaatsiatooted ja ravimpreparaadid

13

22

Kummi- ja plasttooted

14

23

Muud mittemetalsetest mineraalidest tooted

15

24

Metallid

16

25

Metalltooted, v.a masinad ja seadmed

17

26

Arvutid, elektroonika- ja optikaseadmed

18

27

Elektriseadmed

19

28

Mujal liigitamata masinad ja seadmed

20

29

Mootorsõidukid, haagised ja poolhaagised

21

30

Muud transpordivahendid

22

31-32

Mööbel; muud tööstustooted

23

33

Masinate ja seadmete remondi ja paigaldusteenused

24

35

Elektrienergia, gaas, aur ja õhu konditsioneerimine

25

36

Looduslik vesi; veepuhastus- ja varustusteenused

26

37-39

Kanalisatsiooniteenused; reoveepuhastussetted; jäätmekogumis-, jäätmetöötlus- ja jäätmekõrvaldusteenused; materjalide taaskasutusteenused; saastekäitlus- ja muud jäätmekäitlusteenused

27

41-43

Ehitised ja ehitustööd

28

45

Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüügi- ning remonditeenused

29

46

Hulgimüügiteenused, v.a mootorsõidukite ja mootorrataste hulgimüügiteenused

30

47

Jaemüügiteenused, v.a mootorsõidukite ja mootorrataste jaemüügiteenused

31

49

Maismaaveondus- ja torutransporditeenused

32

50

Veetransporditeenused

33

51

Õhutransporditeenused

34

52

Ladustamisteenused ja veonduse abistavad teenused

35

53

Posti- ja kulleriteenused

36

55-56

Majutus- ja toitlustusteenused

37

58

Kirjastusteenused

38

59-60

Filmide- ja videote ning telesaadete tootmisteenused, helisalvestised ja muusikateoste avaldamine Tele- ja raadioprogrammide ja ringhäälinguga seotud teenused

39

61

Telekommunikatsiooniteenused

40

62-63

Arvutiprogrammide programmeerimis-, nõustamis- ja nendega seotud teenused; teabeteenused,

41

64

Finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid

42

65

Kindlustus-, edasikindlustus- ja pensionifonditeenused, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus

43

66

Finants- ja kindlustusteenuste abiteenused

44

68

Kinnisvarateenused

44a

 

millest: omaniku kasutuses oleva eluruumi kaudne rent

45

69-70

Õigusabi- ja arvepidamispidamisteenused; peakontoriteenused; juhtimisalased nõustamisteenused

46

71

arhitekti- ja inseneriteenused; teimimise- ja analüüsiteenused

47

72

Teadus- ja arendusteenused

48

73

Reklaami- ja turu-uuringute korraldamise teenused

49

74-75

Muud kutse-, teadus- ja tehnikaalased teenused; veterinaariateenused

50

77

Rendi- ja kasutusrenditeenused

51

78

Tööhõiveteenused

52

79

Reisibüroode, reisikorraldajate jm broneerimisteenused ja nendega seotud teenused

53

80-82

Turva- ja juurdlusteenused; hoonete ja maastike hooldusteenused; büroohaldus- ja abistavad teenused ning muud ettevõtluse abistavad teenused

54

84

Riigihalduse ja -kaitse teenused; kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused

55

85

Haridusteenused

56

86

Tervishoiuteenused

57

87-88

Hoolekandeasutuste teenused; sotsiaalhoolekande teenused ilma majutuseta

58

90-92

Loome-, kunsti- ja meelelahutusteenused; raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste teenused; hasartmängude ja kihlvedude korraldamise teenused

59

93

Sporditeenused ja lõbustus- ning vabaajateenused

60

94

Organisatsioonide teenused

61

95

Arvutite ja tarbe- ning majakaupade parandamise teenused

62

96

Muud isikuteenused

63

97-98

Kodumajapidamiste teenused koduabiliste tööandjatena ning mitmesugused kodumajapidamiste oma tarbeks toodetud kaubad ja osutatud teenused

64

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste teenused


AN_F6: Põhivara jaotus

Vara kategooria

Kirjeldus

AN.1111

Eluasemed

AN.1112

Muud hooned ja ehitised

AN.11131

Transpordivahendid

AN.11132

Muud masinad ja seadmed

AN.1114

Kultiveeritav vara

AN.112

Immateriaalne põhivara


AN_F6†: Põhivara jaotus

Vara kategooria

Kirjeldus

AN.1111

Eluasemed

AN.1112

Muud hooned ja ehitised

AN.11131

Transpordivahendid

AN.11132

Muud masinad ja seadmed

millest: AN.111321

Kontorimasinad ja riistvara

millest AN.111322

Raadio, TV ja sidevahendid

AN.1114

Kultiveeritav vara

AN.112

Immateriaalne põhivara

millest: AN.1122

Arvutitarkvara”


Top