EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0056

Komisjoni direktiiv 2010/56/EL, 20. august 2010 , millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa, et pikendada toimeaine proheksadioon lisasse kuulumist EMPs kohaldatav tekst

ELT L 220, 21.8.2010, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; kehtetuks tunnistatud 32011R0702

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/56/oj

21.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 220/71


KOMISJONI DIREKTIIV 2010/56/EL,

20. august 2010,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa, et pikendada toimeaine proheksadioon lisasse kuulumist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Proheksadiooni (varem proheksadioonkaltsium) kuulumine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse lõpeb 31. detsembril 2011. Kooskõlas komisjoni 27. juuni 2007. aasta määruse (EÜ) nr 737/2007 (milles sätestatakse esimese toimeainete rühma nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamise menetlus ja kehtestatakse kõnealuste ainete loetelu) (2) artikliga 4 esitati kõnealuses artiklis ette nähtud ajavahemiku jooksul teatis toimeaine proheksadioon direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamiseks.

(2)

Kõnealune teatis leiti olevat vastuvõetav komisjoni 28. juuli 2008. aasta otsuse 2008/656/EÜ (toimeainete asiimsulfurooni, asoksüstrobiini, fluroksüpüüri, imasaliili, metüülkresoksiimi, proheksadioonkaltsiumi ja spiroksamiini nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamist käsitlevate teadete vastuvõetavuse ja asjaomaste teatajate loetelu moodustamise kohta) (3) seisukohast.

(3)

Määruse (EÜ) nr 737/2007 artiklis 6 ette nähtud ajavahemiku jooksul esitas teataja määruse (EÜ) nr 737/2007 artikliga 6 nõutava teabe ning selgituse iga uue esitatud uuringu olulisuse kohta.

(4)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides hindamisaruande ning esitas selle Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „amet”) ja komisjonile 22. mail 2009. Lisaks ainele antavale hinnangule sisaldab kõnealune aruanne ka nimekirja uuringutest, millele referentliikmesriik oma hinnangu andmisel tugines.

(5)

Amet edastas hindamisaruande teatajale ja kõigile liikmesriikidele ning edastas saadud kommentaarid komisjonile. Amet avaldas ka avalikustatava hindamisaruande.

(6)

Komisjoni palvel andsid liikmesriigid ja amet hindamisaruandele eksperdihinnangu ning amet esitas oma proheksadiooni (mis on proheksadioonkaltsiumi sugulasaine) riskihindamise hindamisaruannet käsitlevad järeldused (4) komisjonile 6. aprillil 2010. Liikmesriigid ja komisjon vaatasid hindamisaruande ja ameti järeldused läbi alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees ning 9. juulil 2010 vormistati see komisjoni läbivaatusaruandena proheksadiooni kohta.

(7)

Mitmest senisest uuringust on ilmnenud, et proheksadiooni sisaldavad taimekaitsevahendid võivad eeldatavalt üldjoontes jätkuvalt vastata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele eelkõige seoses komisjoni läbivaatusaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviisidega. Seetõttu on asjakohane proheksadiooni direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumist pikendada selleks, et tagada, et kõnealust toimeainet sisaldavaid taimekaitsevahendeid võib lubada ka tulevikus tingimusel, et nad on kooskõlas kõnealuse direktiiviga.

(8)

Enne toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamist tuleks lubada mööduda mõistlikul ajavahemikul, mille vältel liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda toimeaine kuulumise pikendamisest tulenevate uute tingimuste täitmiseks.

(9)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaks määratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine direktiivi I lisasse kuulumise pikendamisega, tuleks pärast toimeaine lisasse kuulumise pikendamist anda liikmesriikidele kuus kuud proheksadiooni sisaldavate taimekaitsevahendite lubade läbivaatamiseks, et jätkuvalt tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eelkõige selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja kõnealuse direktiivi I lisas sätestatud tingimuste täitmine. Liikmesriigid peaksid lube kas pikendama, vajaduse korral muudatustega, või sellest keelduma. Erandina kõnealusest tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik kõiki taimekaitsevahendeid ja kavandatud kasutusviise käsitlevate täielike III lisa kohaste ajakohastatud andmete esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas direktiivis 91/414/EMÜ sätestatud ühtsete põhimõtetega.

(10)

Seega on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. jaanuariks 2012. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. veebruarist 2012.

Kui liikmesriigid võtavad need õigusnormid vastu, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid muudavad vajaduse korral direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt toimeainena proheksadiooni sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivaid lube või tühistavad need 31. jaanuariks 2012.

Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, et kõnealuse direktiivi I lisas proheksadiooni suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealust toimeainet käsitleva kande B osas nimetatud tingimused, ning et loa valdajal on olemas kõnealuse direktiivi artikli 13 tingimuste kohaselt II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 teevad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab proheksadiooni ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. juuliks 2011 kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, vajaduse korral toodete uue hindamise, et arvesse võtta teaduslike ja tehniliste teadmiste arenguid, direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt kõnesoleva direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele ning arvestades kõnealuse direktiivi I lisas proheksadiooni käsitleva kande B osa. Kõnealuse hindamise alusel määravad nad kindlaks, kas toode vastab endiselt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b–e sätestatud tingimustele. Pärast kindlaksmääramist muudavad liikmesriigid vajaduse korral luba või tühistavad selle 31. juuliks 2015.

3.   Erandina lõigetest 1 ja 2 teevad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab proheksadiooni ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. juuliks 2011 kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse ja millest vähemalt üks oli kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse ajavahemikul 1. jaanuarist 2009 kuni 31. juulini 2011, toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt kõnesoleva direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele ning arvestades kõnealuse direktiivi I lisas proheksadiooni käsitleva kande B osa. Kõnealuse hindamise alusel määravad nad kindlaks, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b–e sätestatud tingimustele.

Kõnealuse kindlaksmääramise järel liikmesriigid vajaduse korral muudavad luba või tühistavad loa 31. juuliks 2015 või kuupäevaks, mis sellise muudatuse või tühistamise jaoks on kehtestatud asjakohases direktiivis või direktiivides, millega asjakohane toimeaine või toimeained direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kanti, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 1. augustil 2011.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. august 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  ELT L 169, 29.6.2007, lk 10.

(3)  ELT L 214, 9.8.2008, lk 70.

(4)  Euroopa Toiduohutusamet; pestitsiidse toimeaine proheksadiooni riskihindamise läbivaatusaruannet käsitlevad järeldused Euroopa Komisjoni taotlusel, EFSA Journal 2010; 8(3):1555.


LISA

Direktiivi 91/414/EÜ I lisa 8. rida asendatakse järgmisega:

Nr

Tavanimetus, tunnuskoodid

Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nimetus

Puhtus (1)

Jõustumiskuupäev

Loetellu kuulumise lõpptähtaeg

Erisätted

„8

proheksadioon

CASi nr 127277-53-6 (proheksadioonkaltsium)

CIPACi nr 567 (proheksadioon)

Nr 567.020 (proheksadioonkaltsium)

3,5-diokso-4- propionüültsükloheksaankarboksüülhape

≥ 890 g/kg

(proheksadioonkaltsiumina)

1. august 2011

31. juuli 2021

A   OSA

Lubatud kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 9. juulil 2010 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees proheksadiooni kohta koostatud läbivaatusaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II lisa.”


(1)  Täpsemad andmed toimeainete identifitseerimise ja määratlemise kohta on esitatud läbivaatusaruandes.


Top