Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1187

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1187/2009, 27. november 2009 , millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta

OJ L 318, 4.12.2009, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 024 P. 164 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1187/oj

4.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1187/2009,

27. november 2009,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta

(uuesti sõnastatud)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 161 lõiget 3, artiklit 170 ja artikli 171 lõiget 1 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1234/2007 on kehtestatud muu hulgas piima- ja piimatootesektoris eksporditoetuste andmise üldeeskirjad eelkõige selleks, et võimaldada järelevalvet toetuste väärtus- ja kogusepiirangute üle. Kõnealuste üldeeskirjade üksikasjalikud rakenduseeskirjad on sätestatud komisjoni 17. augusti 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1282/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta (2).

(2)

Määrust (EÜ) nr 1282/2006 on mitu korda oluliselt muudetud (3). Kuna kõnealusesse määrusesse tuleb teha uusi muudatusi, on selguse huvides soovitav see uuesti sõnastada.

(3)

Vastavalt GATTi kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud ja nõukogu määrusega 94/800/EÜ (4) heaks kiidetud põllumajanduslepingule (5) (edaspidi „põllumajandusleping”) antakse põllumajandustoodete, sh piimatoodete eksporditoetusi alates 1. juulist 1995 12kuuliste ajavahemike kaupa koguseliste ja väärtuseliste piirangutega. Kõnealuste piirangute järgimise tagamiseks tuleks kontrollida ekspordilitsentside väljaandmist ning võtta vastu menetlus, mille kohaselt määratakse kogused, mille eksporti võib toetada.

(4)

Toetuse saamiseks peavad tooted vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (6) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni eeskirjad) (7) asjakohastele nõuetele, eelkõige heakskiidetud ettevõtetes valmistamisega ja määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaos sätestatud identifitseerimismärgiga seotud nõuetele.

(5)

Piirangute tulemusliku kontrollimise tagamiseks ei tohiks litsentsil märgitud kogust ületavate koguste eest toetust maksta.

(6)

Kindlaks tuleks määrata ekspordilitsentside kehtivusaeg.

(7)

Selleks et tagada eksporditavate toodete täpne kontroll ja vähendada spekulatsiooniohtu, tuleks piirata litsentsi saanud toote vahetamise võimalusi.

(8)

Komisjoni 7. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 612/2009 (milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad) (8) artikli 4 lõikes 2 on sätestatud toetuse eelkinnitust sisaldavate ekspordilitsentside kasutamise eeskirjad muude kui litsentsi lahtris 16 määratud 12numbrilise tootekoodiga hõlmatud toodete eksportimiseks. Seda sätet kohaldatakse konkreetses sektoris üksnes juhul, kui on kindlaks määratud komisjoni 23. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 376/2008 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (9) artiklis 13 osutatud tootekategooriad ja määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 4 lõike 2 esimese lõigu teises taandes osutatud tooterühmad.

(9)

Piima- ja piimatootesektori tootekategooriad on juba määratletud põllumajanduslepingus esitatud kategooriate põhjal. Nõuetekohase haldamise huvides tuleks see kategooriate süsteem säilitada. Lihtsustamise ja terviklikkuse huvides tuleks määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 4 lõike 2 esimese lõigu teises taandes osutatud tooterühmad asendada kombineeritud nomenklatuuri koodidega. Kui tegelikult eksporditud toode erineb litsentsi lahtrisse 16 märgitud tootest, tuleks kohaldada määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 4 üldsätteid. Selleks et vältida senise korra ja käesoleva määruse alusel eksportivate ettevõtjate vahelist diskrimineerimist, võib kõnealust sätet kohaldada litsentsiomaniku taotluse korral tagasiulatuvalt.

(10)

Selleks et ettevõtjad saaksid mahupiiranguid mõjutamata osaleda kolmandates riikides korraldatavates pakkumistes, tuleks luua ajutiste litsentside süsteem ning anda edukatele pakkujatele õigus saada alaline litsents. Selliste litsentside nõuetekohase kasutamise tagamiseks tuleks teatava toetatava ekspordi puhul määrata kohustuslik sihtriik.

(11)

Selleks et tagada väljaantud litsentside tõhus kontroll, mis sõltub liikmesriikide poolt komisjonile edastatavast teabest, tuleks kehtestada litsentside väljaandmisele eelnev ooteaeg. Eespool nimetatud korra tõrgeteta toimimiseks ning eelkõige koguste õiglaseks jaotamiseks põllumajanduslepingus sätestatud piirides tuleks ette näha mitmed haldusmeetmed, eelkõige sätestada vajaduse korral litsentside väljaandmise peatamine ning taotluses märgitud koguste puhul kohaldatav jaotuskoefitsient.

(12)

Toiduabiprogrammide raames eksporditavad tooted tuleks teatavate ekspordilitsentside väljaandmisega seotud sätete reguleerimisalast välja jätta.

(13)

Suhkrulisandiga piimatoodete puhul, mille hinna määrab koostisosade hind, tuleks toetuse määramise meetod sätestada nende koostisosade protsendilise sisalduse alusel. Nende toodete toetuste haldamise hõlbustamiseks, eelkõige meetmete puhul, millega tagatakse põllumajanduslepinguga võetud ekspordikohustuste täitmine, tuleks siiski kehtestada kasutatud sahharoosi maksimumkogus, mille eest võib toetust maksta. Selliste toodete sahharoosisisalduse tüüpiliseks määraks tuleks pidada 43 % toote kogumassist.

(14)

Määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 12 lõike 5 punktis c on sätestatud, et toetust võib anda seestöötlemise korra kohaselt valmistatud sulatatud juustu koostisosadele, mis on pärit ühendusest. Kõnealuse erimeetme nõuetekohaseks toimimiseks ja selle tõhusa kontrollimise võimaldamiseks on vaja teatavaid erieeskirju.

(15)

Vastavalt Euroopa Ühenduse ja Kanada vahel sõlmitud lepingule, (10) mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 95/591/EÜ, (11) tuleb Euroopa Ühenduse väljaantud ekspordilitsentsid esitada sellise juustu eksportimise korral, mille suhtes kehtivad Kanadasse importimisel soodustingimused. Kehtestada tuleks selliste litsentside väljaandmise üksikasjalikud eeskirjad.

(16)

Ühendusel on võimalus määrata, millised importijad võivad importida ühenduse juustu Ameerika Ühendriikidesse põllumajanduslepingust tulenevate lisakvootide alusel. Selleks et ühendus saaks kvoodi väärtust võimalikult palju suurendada, tuleks kehtestada kord, mille alusel saaks määrata importijad asjaomastele toodetele antud ekspordilitsentside põhjal.

(17)

Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelises majanduspartnerluslepingus, (12) mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ, (13) on sätestatud, et ühendus haldab oma tariifikvoodi osa vastavalt ekspordilitsentside süsteemile. Seetõttu tuleks kindlaks määrata litsentside andmise kord. Selleks et tagada Dominikaani Vabariiki imporditavate toodete kvoodi alla kuulumine ning siduda imporditavad tooted ekspordilitsentsil näidatuga, peaksid eksportijad esitama impordi ajal ekspordideklaratsiooni tõestatud koopia, mis peab sisaldama teatavaid andmeid.

(18)

Kõnealuse kvoodi puhul on määruse (EÜ) nr 1282/2006 artiklis 30 sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumid esimest ja teist kvoodiosa hõlmavate litsentsitaotluste suhtes. Kvoodi teise osa puhul saab taotlusi esitada kindlaksmääratud koguse kohta, sõltumata varasemast ekspordist. Kvoodi esimese osa taotlejate arv kasvab pidevalt ja taotletava koguse suurus sõltub eelnenud aastatel eksporditud toodete üldkogustest. Seoses piimapulbri ülepakkumisega maailmaturul viimastel aastatel on Dominikaani Vabariiki imporditava ühendusest pärit piimapulbri kogus vähenenud ja sellega seoses on kahanenud ka kvoodi esimese osa suurus, mille kohta saab litsentsitaotlusi esitada. Seepärast on asjakohane kvoodi esimese osa abikõlblikkuse nõuetele vastavatel taotlejatel lubada esitada taotlusi ka kvoodi teise osa kohta. Siiski tuleks välistada ekspordilitsentsi taotlemine mõlema kvoodiosa kohta.

(19)

Selleks et kvooti võimalikult suurel määral kasutada ja eksportijate halduskoormust kergendada, tuleks erandit, mille kohaselt ekspordilitsents kehtib ka muude kui litsentsi lahtrisse 16 märgitud 12numbrilise tootekoodiga toodete ühendusest väljaviimise suhtes, juhul kui mõlemale tootele antakse samapalju eksporditoetust ja mõlemad tooted kuuluvad samasse tootekategooriasse või samasse tooteliiki, kohaldada ka Dominikaani Vabariiki eksportimise suhtes.

(20)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

SISSEJUHATAVAD SÄTTED

Artikkel 1

Käesoleva määrusega kehtestatakse:

a)

üldeeskirjad määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa XVI osas loetletud toodete ühendusest eksportimise litsentside ja toetuste kohta;

b)

erieeskirjad punktis a osutatud toodete teatavatesse kolmandatesse riikidesse eksportimise kohta.

Artikkel 2

Kui käesolevas määruses ei ole teisiti sätestatud, kohaldatakse määrusi (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 612/2009.

II   PEATÜKK

ÜLDEESKIRJAD

Artikkel 3

Toetuse saamiseks peavad määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa XVI osas loetletud tooted vastama määruse (EÜ) nr 852/2004 ning määruse (EÜ) nr 853/2004 asjakohastele nõuetele, eriti nõuetele heakskiidetud ettevõttes valmistamise ning määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaos sätestatud identifitseerimismärgi kohta.

Artikkel 4

1.   Toetust makstakse määras, mis kehtib ekspordilitsentsi taotluse või vajaduse korral ajutise ekspordilitsentsi taotluse esitamise päeval.

2.   Kui taotlus toetuse eelkinnitust sisaldava litsentsi saamiseks määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa XVI osas osutatud toodete kohta esitatakse määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 16 tähenduses komisjoni määruse (EÜ) nr 619/2008 (14) artikli 4 lõikes 2 osutatud pakkumistähtaja lõpule järgneval kolmapäeval või neljapäeval, peetakse nende esitamise päevaks sellele neljapäevale järgnevat tööpäeva.

3.   Litsentsitaotluse ja litsentsi lahtris 7 tuleb näidata sihtriik ja sihtriigi või sihtkohaks oleva territooriumi kood vastavalt komisjoni määrusega (EÜ) nr 1833/2006 (15) kehtestatud ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika riikide ja territooriumide nomenklatuurile.

Artikkel 5

1.   GATTi kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingus (edaspidi „põllumajandusleping”) osutatud tootekategooriad on samad, mis on sätestatud käesoleva määruse I lisas.

2.   Määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 4 lõike 2 esimese lõigu teises taandes osutatud tooterühmad on samad, mis on sätestatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 6

1.   Litsentsitaotluse ja litsentsi lahtrisse 16 märgitakse toetuse taotlemise korral toetuste jaoks ettenähtud nomenklatuuri 12numbriline tootekood ning juhul, kui toetust ei taotleta, kombineeritud nomenklatuuri kaheksanumbriline tootekood. Litsentsid kehtivad üksnes kõnealuse toote kohta, välja arvatud lõigetes 2 ja 3 täpsustatud erandid.

2.   Erandina lõikest 1 kehtib ekspordilitsents ka muude kui litsentsi lahtrisse 16 märgitud 12numbrilise tootekoodiga toodete ühendusest väljaviimise suhtes, juhul kui mõlemale tootele antakse samapalju eksporditoetust ja mõlemad tooted kuuluvad samasse I lisas osutatud tootekategooriasse

3.   Erandina lõikest 1 kehtib ekspordilitsents ka muude kui litsentsi lahtrisse 16 märgitud 12numbrilise tootekoodiga toodete ühendusest väljaviimise suhtes, juhul kui mõlemad tooted kuuluvad samasse II lisas osutatud tooterühma.

Sellisel juhul arvutatakse toetus määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 4 lõike 2 teise lõigu kohaselt.

Artikkel 7

Ekspordilitsentsid kehtivad alates nende väljaandmise päevast määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 22 lõike 1 tähenduses kuni:

a)

väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni toodete puhul, mille CN-kood on 0402 10;

b)

väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni toodete puhul, mille CN-kood on 0405;

c)

väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni toodete puhul, mille CN-kood on 0406;

d)

väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa XVI osas osutatud muude toodete puhul;

e)

kuupäevani, mil tuleb täita pakkumisest tulenevad kohustused, mis on sätestatud käesoleva määruse artikli 8 lõikes 1, ja hiljemalt artikli 8 lõikes 3 osutatud alalise ekspordilitsentsi väljaandmisele järgneva kaheksanda kuu lõpuni.

Artikkel 8

1.   Kui pakkumise on välja kuulutanud üks määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 47 lõikes 1 osutatud kolmanda riigi asutustest, võivad ettevõtjad taotleda ajutist ekspordilitsentsi koguse suhtes, mille kohta nad tegid tagatisega kaetud pakkumise, välja arvatud juhul, kui pakkumine on kuulutatud välja CN-koodi 0406 alla kuuluvate toodete kohta.

Ajutiste litsentside tagatis on 75 % käesoleva määruse artikli 9 järgi arvutatud määrast, kuid mitte vähem kui 5 eurot 100 kg kohta.

Ettevõtjad tõendavad, et pakkumiskutse avaldanud asutus on riigiasutus või muu avalik-õiguslik asutus.

2.   Ajutised litsentsid antakse välja viiendal tööpäeval pärast taotluse esitamise päeva tingimusel, et ei ole võetud artikli 10 lõikes 2 nimetatud meetmeid.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 47 lõikest 5 on kõnealuses lõikes osutatud teabe esitamise tähtaeg 60 päeva.

Enne kõnealuse tähtaja lõppu taotlevad ettevõtjad alalist ekspordilitsentsi, mis antakse välja lepingu sõlmimise kohta tõendi esitamisel.

Tõendi esitamisel pakkumise tagasilükkamise kohta või lepingu sõlmimise kohta ajutisel litsentsil märgitud kogusest väiksema koguse suhtes vabastatakse vastavalt kogu tagatis või osa sellest.

4.   Lõigetes 2 ja 3 osutatud litsentsitaotlused tuleb esitada määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 12 kohaselt.

5.   Käesoleva peatüki sätteid, välja arvatud artikkel 10, kohaldatakse alaliste ekspordilitsentside suhtes.

6.   Artikli 4 lõikes 3 osutatud sihtriik on määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 26 lõike 5 kohaldamisel käesoleva artikli kohaselt välja antud litsentside puhul kohustuslik.

Artikkel 9

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 14 lõikes 2 osutatud tagatise suurus võrdub järgmise protsendiga ekspordilitsentsi taotluse esitamise päeval tootekoodi suhtes kehtivast toetusest:

a)

15 % toodete puhul, mille CN-kood on 0405;

b)

15 % toodete puhul, mille CN-kood on 0402 10;

c)

15 % toodete puhul, mille CN-kood on 0406;

d)

15 % määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa XVI osas osutatud muude toodete puhul.

Tagatis ei tohi siiski olla väiksem kui 5 eurot 100 kg kohta.

Esimeses lõigus osutatud toetuse suurus arvutatakse asjaomase toote üldkoguse alusel, välja arvatud piimatoodete puhul, millele on lisatud suhkrut.

Suhkrulisandiga piimatoodete puhul saadakse esimeses lõigus osutatud toetuse suurus, korrutades asjaomase toote üldkoguse piimatoote ühe kilogrammi suhtes kohaldatava toetusmääraga.

Artikkel 10

1.   Toetuse eelkinnitust sisaldavad ekspordilitsentsid antakse välja viiendal tööpäeval pärast taotluste esitamise päeva tingimusel, et kogustest, mille kohta litsentse taotletakse, on teatatud komisjoni määruse (EÜ) nr 562/2005 (16) artikli 9 lõike 1 kohaselt ja et võetud ei ole käesoleva artikli lõike 2 punktides a ja b osutatud meetmeid.

2.   Kui ekspordilitsentside väljaandmine tooks kaasa või võiks kaasa tuua eelarve kohaselt saada olevate summade ületamise või kõnealuse 12kuulise ajavahemiku või käesoleva määruse artikli 11 alusel (võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklit 169) määratava lühema tähtaja jooksul toetusega eksporditavate maksimumkoguste ammendumise või ei võimaldaks tagada ekspordi järjepidevust ülejäänud ajavahemiku jooksul, võib komisjon ilma kõnealuse määruse artikli 195 lõikes 1 osutatud komitee abita:

a)

kohaldada taotletud koguste suhtes jaotuskoefitsienti;

b)

lükata tagasi kõik sellised menetluses olevad taotlused või osa neist, mille alusel ei ole ekspordilitsentsi veel välja antud;

c)

peatada litsentsitaotluste esitamise maksimaalselt viieks tööpäevaks; peatamist võib pikendada määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 kirjeldatud korra kohaselt.

Kui esimese lõigu punktis a nimetatud koefitsient on alla 0,4, võivad taotlejad kolme tööpäeva jooksul pärast koefitsienti kinnitava otsuse avaldamist taotleda oma litsentsitaotluse tühistamist ja tagatise vabastamist.

Esimese lõigu punktis c osutatud juhul on taotluste vastuvõtu peatamise ajal esitatud litsentsitaotlused kehtetud.

Esimeses lõigus osutatud meetmeid võib rakendada või kohandada tootekategooriate ja sihtkohtade või sihtkohtade rühmade kaupa.

Esimese lõigu kohaldamisel arvestatakse asjaomase toote puhul kauplemise hooajalisust, turuolukorda ning eriti hinnasuundumust turul ja sellest tulenevaid eksporditingimusi.

3.   Lõikes 2 osutatud meetmeid võib võtta ka juhtudel, kui litsentsitaotlused on esitatud koguste kohta, mis ületavad või võivad ületada ühe sihtkoha või sihtkohtade rühma puhul lubatud koguseid, ja kui litsentside väljaandmisega kaasneks spekulatsioonioht, ettevõtjatevahelise konkurentsi moonutamine või häired kõnealuses kaubanduses või ühenduse turul.

4.   Kui litsentsitaotlus lükatakse tagasi või vähendatakse taotletud kogust, vabastatakse kohe tagatis nende koguste eest, mille kohta litsentsi ei antud.

Artikkel 11

Kui litsentsitaotlusi on esitatud nii suure koguse kohta, et tekib oht ammendada enneaegselt kõnealuse 12kuulise ajavahemiku jooksul toetusega eksportida lubatud maksimumkogused, võib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 sätestatud korra kohaselt teha otsuse jagada kõnealused maksimumkogused kindlatele ajavahemikele.

Artikkel 12

Kui eksporditud kogus ületab litsentsil märgitud kogust, siis märgitud kogust ületava osa eest toetust ei maksta.

Seepärast märgitakse litsentsi lahtrisse 22: „Toetuse maksmisel piirdutakse lahtrites 17 ja 18 märgitud kogustega”.

Artikkel 13

Artiklit 10 ei kohaldata selliste ekspordilitsentside väljaandmise suhtes, mida on taotletud põllumajanduslepingu artikli 10 lõikes 4 osutatud toiduabihangete jaoks.

Artikkel 14

1.   Suhkrulisandiga piimatoodete toetus võrdub järgmiste osade summaga:

a)

piimatoote koguse põhjal määratav osa;

b)

lisatud sahharoosi koguse (toote kogukaalust kuni 43 %) põhjal määratav osa.

2.   Lõike 1 punktis a osutatud osa arvutamiseks korrutatakse toetuse kindlaksmääratud summa kogu toote piimatootesisalduse protsendimääraga.

3.   Lõike 1 punktis b nimetatud osa arvutamiseks korrutatakse kogu toote sahharoosisisaldus (maksimaalselt 43 %) toetuse põhisummaga, mis kehtib määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa III osa punktis c loetletud toodete litsentsitaotluse esitamise päeval.

Artikkel 15

1.   Määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 12 lõike 5 punkti c kohaselt CN-koodi 0406 30 alla kuuluvate toodetena eksporditava piima ja piimatoodete ekspordilitsentside taotlustele lisatakse asjakohase tolliprotseduuri kasutamise loa koopia.

2.   Lõikes 1 nimetatud piima või piimatoodete litsentsitaotluse ja ekspordilitsentsi lahtrisse 20 lisatakse viide käesolevale artiklile.

3.   Liikmesriik võtab lõikes 1 osutatud tolliprotseduuri kohaselt vajalikud meetmed, et teha kindlaks ja kontrollida kvaliteeti ja kogust kõnealuses lõikes nimetatud toodete puhul, millele toetust taotletakse, ning kohaldada toetuse saamise õigust käsitlevaid sätteid.

III   PEATÜKK

ERIEESKIRJAD

1.   JAGU

Eksport Kanadasse

Artikkel 16

1.   Euroopa Ühenduse ja Kanada vahel sõlmitud lepingus (mis on heaks kiidetud otsusega 95/591/EÜ) osutatud kvoodi alusel juustu eksportimisel Kanadasse nõutakse ekspordilitsentsi.

2.   Litsentsitaotlused võetakse vastu üksnes juhul, kui taotlejad:

a)

kinnitavad kirjalikult, et kogu kombineeritud nomenklatuuri 4. peatükki kuuluv tooraine, mida on kasutatud taotlusega hõlmatud toodete valmistamiseks, on täielikult ühenduses toodetud;

b)

kohustuvad kirjalikult esitama pädevate asutuste nõudmisel litsentsi väljaandmiseks vajalikuks peetava mis tahes täiendava tõendi ja võimaldama vajaduse korral kõnealustel asutustel kontrollida raamatupidamisdokumente ja asjaomaste toodete tootmistingimusi.

Artikkel 17

Litsentsitaotlustele ja litsentsidele märgitakse:

a)

lahtrisse 7 „KANADA – CA”;

b)

lahtrisse 15 CN-koodide 0406 10, 0406 20, 0406 30 ja 0406 40 alla kuuluvate toodete puhul kombineeritud nomenklatuuri kuuenumbriline tunnus ja CN-koodi 0406 90 alla kuuluvate toodete puhul kaheksanumbriline tunnus. Litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 15 võib märkida kõige rohkem kuus sellise tunnusega toodet;

c)

lahtrisse 16 kõikide lahtris 15 osutatud toodete kaheksanumbriline CN-kood ja kogus kilogrammides. Litsents kehtib üksnes niimoodi märgitud toodete ja koguste puhul;

d)

lahtritesse 17 ja 18 lahtris 16 osutatud toodete üldkogus;

e)

lahtrisse 20 vastavalt vajadusele:

„Juust otse Kanadasse eksportimiseks. Määruse (EÜ) nr 1187/2009 artikkel 16. Kvoot aastaks …” või

„Juust otse / New Yorgi kaudu Kanadasse eksportimiseks. Määruse (EÜ) nr 1187/2009 artikkel 16. Kvoot aastaks …”.

Kui juust transporditakse Kanadasse kolmandate riikide kaudu, tuleb need riigid märkida koos viitega New Yorgile või selle asemel;

f)

lahtrisse 22 sõnad „ilma eksporditoetuseta”.

Artikkel 18

1.   Litsents antakse välja kohe pärast nõuetekohase taotluse esitamist. Taotleja soovil antakse välja litsentsi tõestatud koopia.

2.   Litsents kehtib alates selle väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 22 lõikes 1 määratletud tähenduses kuni sellele kuupäevale järgneva 31. detsembrini.

Alates 20. detsembrist kuni 31. detsembrini välja antud litsentsid kehtivad siiski järgmise aasta 1. jaanuarist kuni sama aasta 31. detsembrini. Sellisel juhul tuleb käesoleva määruse artikli 17 punkti e kohaselt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtrisse 20 märkida järgmine aasta.

Artikkel 19

1.   Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 23 kohaselt pädevale asutusele kvoodi eraldamiseks ja kinnitamiseks esitatud ekspordilitsentsi võib kasutada ainult ühe ekspordideklaratsiooni jaoks. Litsents ammendub pärast ekspordideklaratsiooni esitamist.

2.   Ekspordilitsentsi omanik tagab, et Kanada pädevale asutusele esitatakse impordilitsentsi taotlemisel ekspordilitsentsi tõestatud koopia.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklist 8 ei saa litsentsi edasi anda.

Artikkel 20

II peatükki ei kohaldata.

2.   JAGU

Eksport Ameerika Ühendriikidesse

Artikkel 21

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 sätestatud korra kohaselt võidakse otsustada eksportida CN-koodi 0406 alla kuuluvaid tooteid Ameerika Ühendriikidesse järgmiste kvootide raames:

a)

põllumajanduslepingust tulenev lisakvoot;

b)

algselt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Tokyo vooru tulemusena Ameerika Ühendriikide poolt Austriale, Soomele ja Rootsile antud, Uruguay vooru XX nimekirjas esitatud tariifikvoodid;

c)

algselt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemusena Ameerika Ühendriikide poolt Tšehhi Vabariigile, Ungarile, Poolale ja Slovakkiale antud, Uruguay vooru XX nimekirjas esitatud tariifikvoodid.

Artikkel 22

1.   Artiklis 21 nimetatud kvootide alusel juustu Ameerika Ühendriikidesse eksportimisel tuleb esitada käesoleva jao tingimustele vastav ekspordilitsents.

Litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 16 tuleb märkida kombineeritud nomenklatuuri kaheksanumbriline tootekood. Litsentsid kehtivad siiski ka kõigi muude CN-koodi 0406 alla kuuluvate koodide puhul.

2.   Ettevõtjad võivad artiklis 21 osutatud otsusega määratud ajavahemiku jooksul taotleda litsentsi kõnealuses artiklis osutatud toodete eksportimiseks järgmisel kalendriaastal artikli 9 kohase tagatise vastu.

3.   Artiklis 21 osutatud otsuses märgitud tooterühmade ja kvootide 16- ja 22-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21- ja 22-Uruguay, 25-Tokyo ning 25-Uruguay jaoks ekspordilitsentsi taotlejad peavad esitama tõendid selle kohta, et nad on eksportinud kõnealuseid tooteid Ameerika Ühendriikidesse vähemalt ühel eelnevast kolmest aastast ning et volitatud importija on taotleja tütarettevõtja.

Esimese lõigu kohast kauplemist tõendatakse kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 (17) artikli 5 teise lõiguga.

4.   Ekspordilitsentsi taotleja märgib taotluses:

a)

Ameerika Ühendriikide kvoodiga hõlmatud tooterühma nimetuse vastavalt Ameerika Ühendriikide ühtlustatud tariifitabeli 4. peatüki lisamärkustele 16–23 ja 25;

b)

toodete nimed vastavalt Ameerika Ühendriikide ühtlustatud tariifitabelile;

c)

Ameerika Ühendriikides asuva, taotleja volitatud importija nime ja aadressi.

5.   Ekspordilitsentsi taotlusele tuleb lisada volitatud importija tõend selle kohta, et talle võib Ameerika Ühendriikides kehtivate eeskirjade kohaselt välja anda artiklis 21 osutatud toodete impordilitsentsi.

Artikkel 23

1.   Kui artiklis 21 osutatud tooterühma või kvoodi kohta esitatud ekspordilitsentsi taotlused ületavad asjaomaseks aastaks lubatud kogust, kohaldab komisjon koguste suhtes, mille kohta on taotlused esitatud, ühtset jaotuskoefitsienti.

Jaotuskoefitsiendi kohaldamisel saadud kogust ümardatakse allapoole lähima kilogrammini.

Tagatis vabastatakse kas täielikult või osaliselt taotluse tagasilükkamise korral või nende koguste suhtes, mis ületavad määratud koguseid.

2.   Kui jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusena eraldataks ühe taotluse kohta litsentse 10 tonnist väiksema koguse jaoks, eraldab asjaomane liikmesriik vastavad ettenähtud kogused loosi teel. Liikmesriik annab taotlejatele, kes oleksid jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusena saanud litsentsi 10 tonnist väiksema koguse kohta, loosi alusel litsentsid 10 tonni kohta.

Loositavate litsentside arvu määramiseks jagatakse allesjäänud 10 tonnist väiksemad kogused enne loosimist võrdselt 10tonniste loositavate litsentside vahel.

Kui jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemuseks oleks 10 tonnist väiksem kogus, käsitatakse seda kogust ühe loosina.

Loosiga litsentsist ilma jäänud taotluste tagatised vabastatakse kohe.

3.   Kui litsentsitaotlused esitatakse tootekoguse kohta, mis ei ületa artiklis 21 osutatud asjaomase aasta kvoote, võib komisjon jaotada allesjäänud kogused taotlejate vahel jaotuskoefitsienti kasutades proportsionaalselt taotletud kogustega.

Sel juhul peavad ettevõtjad teatama kohandatud jaotuskoefitsiendi avaldamisest arvates nädala jooksul pädevale asutusele lisakoguse, mille nad vastu võtavad, ning vastavalt sellele suurendatakse esitatavat tagatist.

Artikkel 24

1.   Komisjon esitab artikli 22 lõike 4 punktis c osutatud volitatud importijate nimed Ameerika Ühendriikide pädevatele asutustele.

2.   Juhul kui ettevõtja volitatud importijale jäetakse asjaomaste koguste kohta impordilitsents välja andmata asjaoludel, mis ei tekita kahtlust artikli 22 lõikes 5 nimetatud tõendi esitanud ettevõtja heausksuses, võib liikmesriik lubada ettevõtjal volitada teist importijat tingimusel, et teine importija on kantud käesoleva artikli lõike 1 kohaselt Ameerika Ühendriikide pädevatele asutustele esitatud nimistusse.

Liikmesriik teatab volitatud importija muutmisest komisjonile niipea kui võimalik ning komisjon teavitab sellest Ameerika Ühendriikide pädevaid asutusi.

Artikkel 25

Ekspordilitsentsid tuleb välja anda sellele kvoodiaastale eelneva aasta 15. detsembriks, mille koguste kohta litsentsid eraldatakse.

Litsents kehtib kvoodiaasta 1. jaanuarist 31. detsembrini.

Litsentsitaotluse ja litsentsi lahtrisse 20 tuleb märkida:

„Eksportimiseks Ameerika Ühendriikidesse: kvoot aastaks … – määruse (EÜ) nr 1187/2009 III peatüki 2. jagu.”

Käesoleva artikli alusel antud litsentsid kehtivad ainult artiklis 21 osutatud toodete ekspordi puhul.

Ekspordilitsentside tagatised vabastatakse, kui esitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 32 lõikes 2 osutatud tõendid, millega kaasneb määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 17 lõike 3 kohane veodokument, milles on sihtkohaks märgitud Ameerika Ühendriigid.

Artikkel 26

Kohaldatakse II peatükki, välja arvatud selle artikleid 7 ja 10.

3.   JAGU

Eksport Dominikaani Vabariiki

Artikkel 27

1.   Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu III lisa 2. liites sätestatud kvoodi alusel toimuva piimapulbri ekspordi korral Dominikaani Vabariiki tuleb kõnealuse riigi pädevatele asutustele esitada käesoleva jao kohaselt väljaantud ekspordilitsentsi tõestatud koopia ja iga partii ekspordideklaratsiooni nõuetekohaselt kinnitatud koopia.

2.   Ekspordilitsentside väljaandmisel eelistatakse piimapulbrit, mis kuulub toetuste nomenklatuuri järgmiste koodide alla:

0402 10 11 9000,

0402 10 19 9000,

0402 21 11 9900,

0402 21 19 9900,

0402 21 91 9200,

0402 21 99 9200.

Tooted peavad olema toodetud täielikult ühenduses. Taotlejad peavad pädevate asutuste nõudmisel esitama litsentsi väljaandmiseks vajalikuks peetava mis tahes täiendava tõendi ja lubama vajaduse korral kõnealustel asutustel kontrollida raamatupidamist ja asjaomaste toodete tootmise tingimusi.

Artikkel 28

1.   Artikli 27 lõikes 1 osutatud kvoot on 22 400 tonni 1. juulil algava 12kuulise ajavahemiku kohta. Kvoot jaotatakse kaheks osaks:

a)

esimene osa, mis on 80 % ehk 17 920 tonni, jaotatakse nende ühenduse eksportijate vahel, kes suudavad tõestada, et nad on artikli 27 lõikes 2 osutatud tooteid eksportinud Dominikaani Vabariiki vähemalt kolmel aastal neljast taotluse esitamisele eelnenud kalendriaastast;

b)

teine osa, mis on 20 % ehk 4 480 tonni, on teiste kui punktis a osutatud taotlejate jaoks, kes suudavad taotluse esitamise ajal tõestada, et nad on vähemalt viimase 12 kuu jooksul tegelenud kombineeritud nomenklatuuri 4. peatükis loetletud piimatoodete kaubavahetusega kolmandate riikidega ja on kantud mõne liikmesriigi käibemaksukohustuslaste registrisse.

Esimese lõigu kohast kauplemist tõendatakse kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 5 teise lõiguga.

2.   Ühe taotleja ekspordilitsentsi taotlused võivad hõlmata maksimaalselt:

a)

lõike 1 punktis a osutatud osa puhul kogust, mis moodustab 110 % artikli 27 lõikes 2 nimetatud toodete üldkogusest, mis on eksporditud Dominikaani Vabariiki ühe aasta jooksul taotluse esitamisele eelnenud kolmest kalendriaastast;

b)

lõike 1 punktis b osutatud osa puhul 600 tonni suurust maksimumkogust.

Siiski võivad eksportijad, kes vastavad punktis a osutatud osa taotlemise nõuetele, esitada punktis a osutatud osa asemel taotluse punktis b osutatud osa kohta.

Punktides a ja b nimetatud ülemmäärasid ületavad taotlused lükatakse tagasi.

3.   Taotluse heakskiitmiseks võib toetuste nomenklatuuri ühe tootekoodi kohta esitada ühe ekspordilitsentsi taotluse ning kõik taotlused tuleb esitada korraga ühe liikmesriigi pädevale asutusele.

Ekspordilitsentsi taotlused võetakse vastu ainult juhul, kui taotluste esitamise ajal taotlejad:

a)

esitavad tagatise artikli 9 kohaselt;

b)

märgivad lõike 1 punktis a nimetatud osa puhul artikli 27 lõikes 2 viidatud toodete koguse, mille nad on eksportinud Dominikaani Vabariiki ühe aasta jooksul käesoleva artikli lõike 1 punktis a nimetatud ajavahemikule eelnenud kolmest kalendriaastast, ja suudavad seda asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele rahuldavalt tõestada. Selleks käsitatakse eksportijana ettevõtjat, kelle nimi on asjakohastes ekspordideklaratsioonides;

c)

suudavad lõike 1 punktis b osutatud osa puhul asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele tõestada, et nad täidavad sätestatud tingimusi.

Artikkel 29

Litsentsitaotlused esitatakse igal aastal 1.–10. aprillini ajavahemikku 1. juulist kuni järgmise aasta 30. juunini hõlmava kvoodi kohta.

Artikli 4 lõike 1 kohaldamisel käsitatakse enne tähtaega esitatud taotluste esitamise päevana litsentsitaotluste esitamise tähtaja esimest päeva.

Artikkel 30

Litsentsitaotlustele ja litsentsidele märgitakse:

a)

lahtrisse 7 sõnad „Dominikaani Vabariik – DO”;

b)

lahtritesse 17 ja 18 taotluste või litsentsidega hõlmatud kogus;

c)

lahtrisse 20 üks III lisas esitatud kirjetest.

Käesoleva artikli alusel välja antud litsentsidest tuleneb kohustus eksportida Dominikaani Vabariiki.

Artikkel 31

1.   Liikmesriigid teatavad IV lisas esitatud näidisvormi kasutades komisjonile hiljemalt viiendal tööpäeval pärast litsentsitaotluste esitamise tähtaja lõppu mõlema kvoodiosa ja toetuste nomenklatuuri iga tootekoodi puhul litsentsitaotlustega hõlmatud kogused või vajaduse korral seda, et taotlusi ei ole esitatud.

Enne litsentside väljaandmist kontrollivad liikmesriigid eelkõige seda, kas artikli 27 lõikes 2 ja artikli 28 lõigetes 1 ja 2 osutatud teave on õige.

Kui leitakse, et litsentsi saanud ettevõtja on esitanud ebaõiget teavet, tühistatakse litsents ja tagatist ei maksta tagasi.

2.   Komisjon otsustab võimalikult kiiresti, mil määral komisjonile esitatud taotlusi rahuldada, ning teatab oma otsuse liikmesriikidele.

Kui kõik ühe kvoodiosa kohta esitatud litsentsitaotlustega hõlmatud kogused ületavad artikli 28 lõikes 1 nimetatud kogust, määrab komisjon kindlaks jaotuskoefitsiendi. Jaotuskoefitsiendi kohaldamisel saadud kogust ümardatakse allapoole lähima kilogrammini.

Kui jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusena on kogus ühe taotleja kohta alla 20 tonni, võib taotleja oma taotluse tagasi võtta. Niisugusel juhul peab taotleja teatama sellest pädevale asutusele kolme tööpäeva jooksul pärast komisjoni sellekohase otsuse avaldamist. Tagatis vabastatakse kohe. Pädev asutus teatab komisjonile kaheksa tööpäeva jooksul alates otsuse avaldamisest kogused, mille kohta esitatud taotlused on tagasi võetud ning mille tagatised on vabastatud.

Kui litsentsitaotlustega hõlmatud üldkogus on väiksem kui kõnealuseks ajavahemikuks ettenähtud kogus, eraldab komisjon ülejäänud koguse objektiivsete kriteeriumide alusel, võttes eelkõige arvesse litsentsitaotlusi kõikide toodete kohta, mis kuuluvad CN-koodide 0402 10, 0402 21 ja 0402 29 alla.

Artikkel 32

1.   Litsentse antakse ettevõtja taotluse korral välja alates 1. juunist kuni järgmise aasta 15. veebruarini. Litsentsid antakse välja ainult nendele ettevõtjatele, kelle litsentsitaotlustest on artikli 31 lõike 1 kohaselt teatatud.

Liikmesriigid teatavad hiljemalt veebruari lõpuks komisjonile V lisas esitatud näidisvormi kasutades mõlema kvoodiosa kogused, mille kohta ei ole litsentse välja antud.

2.   Käesoleva jao kohaselt välja antud ekspordilitsentsid kehtivad alates nende väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 22 lõikes 2 määratletud tähenduses kuni selle kvoodiaasta 30. juunini, mille kohta taotlus esitati.

3.   Tagatis vabastatakse ainult ühel järgmistest juhtudest:

a)

kui esitatakse määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 32 lõikes 2 osutatud tõendid, millega kaasneb määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 17 lõike 3 kohane veodokument, milles on sihtkohaks märgitud Dominikaani Vabariik;

b)

taotlustega hõlmatud koguste suhtes, mille kohta ei saanud litsentsi välja anda.

Eksportimata koguse tagatist ei maksta tagasi.

4.   Erandina määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklist 8 ei saa litsentsi edasi anda.

5.   Liikmesriigi pädev asutus teatab hiljemalt iga aasta 31. augustiks komisjonile VI lisas esitatud näidisvormi kasutades artikli 28 lõikes 1 osutatud eelmise 12kuulise ajavahemiku kohta toetuste nomenklatuuri tootekoodide kaupa järgmised kogused:

eraldatud koguse;

koguse, mille kohta on välja antud litsentsid;

eksporditud koguse.

Artikkel 33

1.   Kohaldatakse II peatükki, välja arvatud selle artikleid 7, 9 ja 10.

2.   Käesolevas jaos sätestatud teabe edastab liikmesriik komisjoni juhiste kohaselt elektrooniliselt.

IV   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 34

1.   Määrus (EÜ) nr 1282/2006 tunnistatakse kehtetuks.

Kõnealust määrust kohaldatakse jätkuvalt ekspordilitsentside suhtes, mida taotleti enne 1. jaanuari 2010.

2.   Viiteid määrusele (EÜ) nr 1282/2006 käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda VIII lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 35

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010 taotletavate ekspordilitsentside suhtes.

Huvitatud ettevõtja taotluse alusel, mis on esitatud alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast ja enne 1. maid 2010, kohaldatakse artiklit 6 alates 30. jaanuarist 2009 väljaantud litsentside suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. november 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 234, 29.8.2006, lk 4.

(3)  Vt VII lisa.

(4)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1.

(5)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.

(6)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(7)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(8)  ELT L 186, 17.7.2009, lk 1.

(9)  ELT L 114, 26.4.2008, lk 3.

(10)  EÜT L 334, 30.12.1995, lk 33.

(11)  EÜT L 334, 30.12.1995, lk 25.

(12)  ELT L 289, 30.10.2008, lk 3.

(13)  ELT L 289, 30.10.2008, lk 1.

(14)  ELT L 168, 28.6.2008, lk 20.

(15)  ELT L 354, 14.12.2006, lk 19.

(16)  ELT L 95, 14.4.2005, lk 11.

(17)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.


I LISA

Artikli 5 lõikes 1 osutatud tootekategooriad

Number

Toote kirjeldus

CN-kood

I

Või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided

0405 10

0405 20 90

0405 90

II

Lõssipulber

0402 10

III

Juust ja kohupiim

0406

IV

Muud piimatooted

0401

0402 21

0402 29

0402 91

0402 99

0403 10 11 – 0403 10 39

0403 90 11 – 0403 90 69

0404 90

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70


II LISA

Artikli 5 lõikes 2 osutatud tooterühmad

Rühma number

Kombineeritud nomenklatuuri kood

1

0401 30

2

0402 21

0402 29

3

0402 91

0402 99

4

0403 90

5

0404 90

6

0405

7

0406 10

8

0406 20

9

0406 30

10

0406 40

11

0406 90


III LISA

Artikli 30 punktis c osutatud kirjed

—   bulgaaria keeles: Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1187/2009:

тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.]

—   hispaania keeles: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1187/2009:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.

—   tšehhi keeles: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1187/2009:

celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   taani keeles: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1187/2009:

toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.

—   saksa keeles: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.

—   eesti keeles: määruse (EÜ) nr 1187/2009 III peatüki 3. jagu:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….

—   kreeka keeles: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1187/2009:

δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για το γάλα σε σκόνη σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή εφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/EΚ του Συμβουλίου.

—   inglise keeles: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1187/2009:

tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.

—   prantsuse keeles: Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1187/2009:

contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.

—   itaalia keeles: capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009:

contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

—   läti keeles: Regulas (EK) Nr. 1187/2009 III nodaļas 3. iedaļā –

Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomiskās partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.

—   leedu keeles: Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.

—   ungari keeles: Az 1187/2009/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:

az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

—   malta keeles: Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1187/2009:

kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.

—   hollandi keeles: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1187/2009:

tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.

—   poola keeles: rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009:

kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.

—   portugali keeles: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1187/2009:

Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.

—   rumeenia keeles: capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009:

contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6…, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

—   slovaki keeles: kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1187/2009:

colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   sloveeni keeles: poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1187/2009:

Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.

—   soome keeles: asetuksen (EY) N:o 1187/2009 III luvun 3 jaksossa:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.

—   rootsi keeles: Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1187/2009:

tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.


IV LISA

DOMINIKAANI VABARIIK

Artikli 31 lõikes 1 ettenähtud teave

Liikmesriik:

Andmed ajavahemiku kohta 1. juulist … 30. juunini …

Artikli 28 lõike 1 punktis a osutatud kvoot

Taotleja nimi ja aadress

Võrdlusandmed ekspordi kohta Dominikaani Vabariiki

Taotlused

(1)

Toetusnomenklatuuri tootekood

Eksporditud kogused

(tonnides)

Eksportimise aasta

Toetusnomenklatuuri tootekood

Maksimumkogus = 110 % eksporditud kogusest (veerg 3)

(tonnides)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

Kokku

 


Artikli 28 lõike 1 punktis b osutatud kvoot

Taotleja nimi ja aadress

Toetusnomenklatuuri tootekood

Taotletav kogus

(tonnides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 


V LISA

DOMINIKAANI VABARIIK

Artikli 32 lõikes 1 ettenähtud teave

Liikmesriik:

Andmed ajavahemiku kohta 1. juulist … 30. juunini …

Artikli 28 lõike 1 punktis a osutatud kvoot

Eksportija nimi ja aadress

Toetusnomenklatuuri tootekood

Eraldatud kogused, mille kohta litsentse välja ei antud

(tonnides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 


Artikli 28 lõike 1 punktis b osutatud kvoot

Eksportija nimi ja aadress

Toetusnomenklatuuri tootekood

Eraldatud kogused, mille kohta litsentse välja ei antud

(tonnides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 


VI LISA

DOMINIKAANI VABARIIK

Artikli 32 lõikes 5 ettenähtud teave

Liikmesriik:

Andmed ajavahemiku kohta 1. juulist … 30. juunini …

Artikli 28 lõike 1 punktis a osutatud kvoot

Toetusnomenklatuuri tootekood

Kogused, mille kohta litsentsid eraldati

(tonnides)

Kogused, mille kohta litsentsid välja anti

(tonnides)

Eksporditud kogused

(tonnides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 


Artikli 28 lõike 1 punktis b osutatud kvoot

Toetusnomenklatuuri tootekood

Kogused, mille kohta litsentsid eraldati

(tonnides)

Kogused, mille kohta litsentsid välja anti

(tonnides)

Eksporditud kogused

(tonnides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 


VII LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1282/2006

(ELT L 234, 29.8.2006, lk 4)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1919/2006

(ELT L 380, 28.12.2006, lk 1)

Ainult artikkel 7 ja IX lisa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 532/2007

(ELT L 125, 15.5.2007, lk 7)

Ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 240/2009

(ELT L 75, 21.3.2009, lk 3)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 433/2009

(ELT L 128, 27.5.2009, lk 5)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 740/2009

(ELT L 290, 13.8.2009, lk 3)

 


VIII LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1282/2006

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikli 3 lõige 2

Artikkel 3

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõige 4

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikli 9 lõiked 1 kuni 6

Artikli 8 lõiked 1 kuni 6

Artikli 9 lõige 7

Artikli 10 lõige 1

Artikkel 9

Artikli 10 lõige 2

Artikkel 11

Artikkel 10

Artikkel 12

Artikkel 11

Artikli 13 lõige 1

Artikkel 12

Artikli 13 lõige 2

Artikkel 14

Artikkel 13

Artikkel 15

Artikkel 16

Artikkel 14

Artikkel 17

Artikkel 15

Artikkel 18

Artikkel 16

Artikkel 19

Artikkel 17

Artikkel 20

Artikkel 18

Artikli 21 lõige 1

Artikli 19 lõige 1

Artikli 21 lõige 2

Artikli 19 lõige 2

Artikli 21 lõige 3

Artikli 19 lõige 3

Artikli 21 lõige 4

Artikli 22 lõige 1

Artikkel 20

Artikli 22 lõige 2

Artikkel 23

Artikkel 21

Artikkel 24

Artikkel 22

Artikli 25 lõike 1 esimene lõik

Artikli 23 lõike 1 esimene lõik

Artikli 23 lõike 1 teine lõik

Artikli 25 lõike 1 teine lõik

Artikli 23 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 25 lõige 2

Artikli 23 lõige 2

Artikli 25 lõige 3

Artikli 23 lõige 3

Artikkel 26

Artikkel 24

Artikkel 27

Artikkel 25

Artikkel 28

Artikkel 26

Artikkel 29

Artikkel 27

Artikli 30 lõige 1

Artikli 28 lõige 1

Artikli 30 lõike 2 esimene lõik

Artikli 28 lõike 2 esimene lõik

Artikli 28 lõike 2 teine lõik

Artikli 30 lõike 2 teine lõik

Artikli 28 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 30 lõige 3

Artikli 28 lõige 3

Artikkel 31

Artikkel 29

Artikkel 32

Artikkel 30

Artikli 33 lõige 1

Artikli 31 lõige 1

Artikli 33 lõike 2 esimene lõik

Artikli 31 lõike 2 esimene lõik

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu esimene lause

Artikli 31 lõike 2 teise lõigu esimene lause

Artikli 31 lõike 2 teise lõigu teine lause

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu teine ja viies lause

Artikli 31 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 33 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 31 lõike 2 neljas lõik

Artikkel 34

Artikkel 32

Artikli 35 lõige 1

Artikli 33 lõige 1

Artikli 35 lõige 2

Artikli 35 lõige 3

Artikli 33 lõige 2

Artikkel 36

Artikkel 37

Artikkel 34

Artikkel 35

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

IV lisa

III lisa

V lisa

IV lisa

VI lisa

V lisa

VII lisa

VI lisa

VIII lisa

VII lisa

VIII lisa


Top