Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0828

Komisjoni määrus (EÜ) nr 828/2009, 10. september 2009 , milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad tariifirubriiki 1701 kuuluvate suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks sooduslepingute alusel turustusaastatel 2009/2010 – 2014/2015

OJ L 240, 11.9.2009, p. 14–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 233 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/828/oj

11.9.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 240/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 828/2009,

10. september 2009,

milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad tariifirubriiki 1701 kuuluvate suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks sooduslepingute alusel turustusaastatel 2009/2010 – 2014/2015

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 156 koostoimes artikliga 4,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1528/2007, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus, (2) eriti selle artikli 9 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 552/97, (EÜ) nr 1933/2006 ja komisjoni määrusi (EÜ) nr 1100/2006 ja (EÜ) nr 964/2007, (3) eriti selle artikli 11 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 7 lõike 1 kohaselt kaotatakse tariifirubriigi 1701 toodetele kehtestatud imporditollimaksud kõnealuse määruse I lisas loetletud piirkondade ja riikide jaoks alates 1. oktoobrist 2009. Kui import saavutab määruse (EÜ) nr 1528/2007 artiklis 9 kindlaksmääratud künnise kahekordse määra, võib kõnealuse sooduskohtlemise siiski peatada selliste kõnealuse määruse I lisas loetletud piirkondade ja riikide puhul, mis on muud kui määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisas loetletud vähimarenenud riigid. Artikli 9 lõike 2 kohaselt tuleks kindlaks määrata piirkondlik kaitsekünnis.

(2)

Määruse (EÜ) nr 732/2008 artikli 11 lõike 3 kohaselt peatatakse rubriigi 1701 toodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku maksumäärad alates 1. oktoobrist 2009 täies ulatuses selliste riikide jaoks, mis kõnealuse määruse I lisa kohaselt saavad kasu vähimarenenud riikide suhtes kohaldatavast erikorrast.

(3)

Määruse (EÜ) nr 732/2008 artikli 11 lõike 6 kohaselt on ajavahemikul 1. oktoobrist 2009 kuni 30. septembrini 2015 tariifirubriigi 1701 toodete importimiseks vaja impordilitsentsi.

(4)

Litsentsimiskorra lihtsustamiseks peaks iga viitenumber olema seotud ühe käesoleva määruse I lisas loetletud riigiga. Pettusel põhinevate taotluste vältimiseks piirdub kõnealune loetelu nende riikidega, mis on määratletud praeguste või potentsiaalsete suhkru eksportijatena Euroopa Liitu. Iga käesoleva määruse I lisas praegu loetlemata, kuid määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisas või määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisas loetletud riigi võib lisada käesoleva määruse I lisasse. Sellepärast tuleb sellisel riigil esitada komisjonile taotlus käesoleva määruse I lisa loetelusse lisamise kohta.

(5)

Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, tuleks käesoleva määruse alusel välja antud impordilitsentside suhtes kohaldada komisjoni 23. aprill 2008. aasta määrust (EÜ) nr 376/2008, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (4).

(6)

Kõikide ettevõtjate ühtse ja õiglase kohtlemise tagamiseks tuleks määrata kindlaks ajavahemik, mille jooksul võib litsentsitaotlusi esitada ja litsentse välja anda.

(7)

Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi) (5) artikli 5 kohaselt esitavad ettevõtjad liikmesriikides, kus nad on käibemaksukohustuslastena registreeritud, tõendi selle kohta, et nad on suhkruga kaubelnud teatava ajavahemiku jooksul. Komisjoni 29. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 952/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkru siseturu korralduse ja kvoodisüsteemi kohta) (6) artikli 7 kohaselt tunnustatud ettevõtjad peaksid siiski saama soodussuhkruga kauplemises osaleda.

(8)

Rafineerimise eesmärgil suhkru importimise suhtes peavad liikmesriigid kohaldama järelevalve erimenetlust. Seepärast peaksid ettevõtjad juba impordilitsentsi taotluses täpsustama, kas imporditavat suhkrut kavatsetakse rafineerida või mitte.

(9)

Impordilitsentsidega spekuleerimise või kauplemise vältimiseks ning selle tagamiseks, et taotlejal on kaubanduskontaktid eksportiva kolmanda riigiga, peaks impordilitsentsi taotlustele olema lisatud eksportiva kolmanda riigi pädeva asutuse välja antud ekspordidokument koguse kohta, mis vastab impordilitsentsi taotluses märgitud kogusele.

(10)

Määruse (EÜ) nr 732/2008 artikli 11 lõike 4 ja määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 8 kohaselt kohustub importija ostma CN-koodi 1701 alla kuuluvaid tooteid hinnaga, mis ei ole madalam kui 90 % määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 8 lõike 1 punktis c sätestatud võrdlushinnast (vastavalt CIF-hinnale).

(11)

Kui impordilitsentsi taotlustest tulenevad kogused ületavad määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 9 lõike 1 punktis a kindlaksmääratud koguseid, tuleks liikmesriikide litsentside väljaandmise suhtes kohaldada jaotuskoefitsienti, mille komisjon määrab kindlaks sarnaselt määruses (EÜ) nr 1301/2006 sätestatule. Määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 9 lõike 2 kohaselt arvutatakse kõnealune koefitsient piirkondlikul tasandil.

(12)

Määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 9 lõike 2 kohaselt suurendatakse määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 9 lõikes 1 kindlaksmääratud koguste ületamise võimalust. Seepärast peaks komisjon esitama aruande suhkru kaitsemehhanismi kohaldamise kohta üleminekuajal ning vajaduse korral tegema asjakohased ettepanekud. Kõnealune aruanne peaks hõlmama käesoleva määruse kohaldamise esimese turustusaasta impordivoogude ülevaadet, tulevase kaubandusarengu analüüsi, koguste ületamise iga võimaliku ohu hinnangut ning hõlmatud koguseid.

(13)

Suhkru kaitsemehhanismi haldamise künnised üleminekuajal põhinevad konkreetse turustusaasta impordil. Seepärast peaksid impordilitsentsid kehtima 1. oktoobrist 30. septembrini.

(14)

Määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 8 kohaselt saavad imporditollimaksude kaotamisest kasu need importijad, kes maksavad hinna, mis ei ole madalam kui 90 % võrdlushinnast (vastavalt CIF-hinnale). Rahvusvahelises kaubanduses kaasneb selliste lepingutega importija kohustus täielikult vastutada suhkru eest laadimiskuupäevast alates. Litsentside puhul, mis kehtivad 30. septembrini ja mille kohaselt laaditi suhkrut kuni 15. septembrini, võib logistikaahelas esinenud väiksemate viivituste (muud kui vääramatu jõu) tõttu toimuda füüsiline import pärast 30. septembrit. Täieliku imporditollimaksu (419 eurot tonni kohta) maksmise ohu ja tagatisest ilmajäämise vältimiseks peaks importijatel olema võimalus importida kõnealune hiljemalt turustusaasta 15. septembriks laaditud suhkur kõnealuseks turustusaastaks välja antud impordilitsentsi alusel. Seepärast peaksid liikmesriigid pikendama impordilitsentside kehtivusaega, kui importijad esitavad tõendid selle kohta, et suhkur on laaditud hiljemalt 15. septembril.

(15)

Eristus „rafineerimiseks ettenähtud suhkur” ja „suhkur, mis ei ole rafineerimiseks ette nähtud” ei ole seotud määruse (EÜ) nr 1234/2007 III lisa II osa punktides 1 ja 2 määratletud valge ja toorsuhkru eristusega. Seepärast tuleks kindlaks määrata impordilitsentsi iga rühma alla kuuluvad impordiks kinnitatud CN-koodid.

(16)

Lepingute usaldusväärseks haldamiseks peaks komisjon saama vajaliku teabe õigeaegselt.

(17)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 153 lõike 3 kohaselt on iga turustusaasta kolme esimese kuu jooksul ja määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 153 lõikes 1 osutatud piirangu ulatuses impordilitsentside väljaandmine piiratud täiskoormusega rafineerimistehastega. Kõnealuse ajavahemiku jooksul saaksid üksnes täiskoormusega rafineerimistehased taotleda rafineerimiseks ette nähtud suhkru impordilitsentse. Sellised litsentsid kehtivad ainult selle turustusaasta lõpuni, mille jaoks need on välja antud.

(18)

Liikmesriigid peaksid suhkru rafineerimise kohustust kontrollima. Kui impordilitsentsi algne valdaja ei ole võimeline tõendeid esitama, tuleks määrata rahaline karistus.

(19)

Tunnustatud ettevõtja kogu rafineeritud suhkur peaks põhinema rafineerimiseks ette nähtud suhkru impordilitsentsil. Koguste eest, mille kohta selliseid tõendeid ei esitata, tuleks määrata rahaline karistus.

(20)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisala

1.   Käesolevas määruses sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad tariifirubriiki 1701 kuuluvate toodete impordi jaoks turustusaastatel 2009/2010 – 2014/2015:

a)

määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 9 lõige 1;

b)

määruse (EÜ) nr 732/2008 artikli 11 lõige 4.

2.   Impordi suhtes kolmandatest riikidest, mis on määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisas loetletud vähimarenenud riigid, kuuludes kas Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühma (AKV riigid) või mitte (AKV välised riigid), kohaldatakse tollimaksu- ja kvoodivabastust ning sellel peavad olema viitenumbrid käesoleva määruse I lisa I osa kohaselt.

3.   Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest, mis on muud kui määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisas loetletud vähimarenenud riigid, toimuva impordi suhtes kohaldatakse tollimaksuvabastust, kui määruse (EÜ) nr 1528/2007 artiklis 9 osutatud sätete kohasest suhkru kaitsemehhanismist üleminekuajal ei tulene teisiti, ning selle puhul kasutatakse käesoleva määruse I lisa II osa kohaseid viitenumbreid.

Määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 9 lõike 2 kohaselt on käesoleva määruse I lisa II osas kehtestatud piirkondlik kaitsekünnis igaks turustusaastaks.

4.   Määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisas või määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisas iga nimetatud riigi võib lisada käesoleva määruse I lisasse. Sellepärast tuleb sellisel riigil esitada komisjonile taotlus käesoleva määruse I lisa loetelusse lisamise kohta.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „tel quel-mass”– suhkru mass töötlemata kujul;

b)   „rafineerimine”– toorsuhkru töötlemine valgeks suhkruks, nagu see on määratletud määruse (EÜ) nr 1234/2007 III lisa II osa punktides 1 ja 2, samuti valge pakendamata suhkru igasugune samaväärne töötlemine.

II   PEATÜKK

IMPORDILITSENTSID

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 376/2008 kohaldatavus

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määrust (EÜ) nr 376/2008.

Artikkel 4

Impordilitsentsi taotlused ja impordilitsentsid

1.   Impordilitsentsi taotlused esitatakse iga nädala esmaspäevast reedeni alates septembri teisest esmaspäevast enne seda turustusaastat, milleks neid taotletakse.

Taotlusi ei saa esitada ajavahemikul reede, 11. detsember 2009 kl 13 (Brüsseli aja järgi) kuni reede, 1. jaanuar 2010 kl 13 (Brüsseli aja järgi).

2.   Määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklit 5 kohaldatakse mutatis mutandis. Määruse (EÜ) nr 952/2006 artikli 7 kohaselt tunnustatud ettevõtjatelt ei ole siiski vaja nõuda kõnealuse artikliga ettenähtud tõendite esitamist.

3.   Impordilitsentsi taotlustes ja impordilitsentsides on märgitud järgmised kanded:

a)

lahtrisse 8: päritolumaa (üks käesoleva määruse I lisas loetletud riikidest).

Sõna „jah” märgitakse ristiga;

b)

lahtrisse 16: üks kaheksakohaline CN-kood;

c)

lahtritesse 17 ja 18: suhkru kogus valge suhkru ekvivalendina;

d)

lahtrisse 20:

i)

„rafineerimiseks ette nähtud suhkur” või „suhkur, mis ei ole rafineerimiseks ette nähtud”;

ii)

vähemalt üks V lisa A osas loetletud kannetest;

iii)

asjaomane turustusaasta, milleks litsentsi taotletakse;

e)

lahtrisse 24: vähemalt üks V lisa B osas loetletud kannetest.

4.   Impordilitsentsi taotlustele lisatakse:

a)

tõend selle kohta, et taotleja on esitanud tagatise suurusega 20 eurot tonni kohta litsentsi lahtris 17 osutatud suhkrukoguse ulatuses;

b)

eksportiva kolmanda riigi pädeva asutuse välja antud ekspordilitsentsi originaalid vastavalt III lisas esitatud näidisele koguse kohta, mis vastab impordilitsentsi taotluses märgitud kogusele;

c)

rafineerimiseks ette nähtud suhkru puhul taotleja kinnitus selle kohta, et ta tagab asjaomaste suhkrukoguste rafineerimise enne impordilitsentsi kehtivuse lõppemisele järgneva kolmanda kuu lõppu;

d)

turustusaastateks 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 taotleja lubadus osta suhkrut hinnaga, mis ei ole madalam kui 90 % määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 8 punktis c asjaomaseks turustusaastaks sätestatud võrdlushinnast (vastavalt CIF-hinnale) ning tehinguga seotud siduv dokument, millele on alla kirjutanud nii ostja kui ka tarnija.

Punktis b osutatud ekspordilitsentsid võib asendada eksportiva kolmanda riigi pädeva asutuse välja antud tõestatud koopiatega päritolutõendist, mis on määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisa artikliga 14 ette nähtud kõnealuse määruse I lisas loetletud riikide jaoks või komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (7) artiklite 67–97 kohaselt riikide jaoks, mis ei ole loetletud määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisas, kuid on loetletud määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisas.

5.   Liikmesriigi pädev asutus peab säilitama lõike 4 punktis b osutatud ekspordilitsentside originaalid või lõike 4 teises lõigus osutatud tõestatud koopiad.

6.   Kui leitakse, et dokument, mille taotleja esitab lõike 4 kohaselt, sisaldab valeandmeid ja kui sellised andmed on määravad sooduskorra alusel toimuva impordi litsentside jaotamisel, välistavad liikmesriigi pädevad asutused taotleja käesoleva ja järgmise turustusaasta jaoks litsentside taotlemise süsteemis, välja arvatud juhul, kui taotleja pädevale asutusele usutavalt tõendab, et selline olukord ei tekkinud tema raske hooletuse tõttu või et see tekkis vääramatu jõu või ilmse vea tõttu.

Artikkel 5

Suhkru kaitsemehhanism üleminekuajal

1.   Kui üldkogus, mis tuleneb vastavalt viitenumbritele 09.4231 – 09.4247 esitatud litsentsitaotlustest, ületab 3,5 miljonit tonni ning üldkogus, mis tuleneb vastavalt viitenumbritele 09.4241 – 09.4247 esitatud litsentsitaotlustest, ületab II lisas osutatud asjaomaseks turustusaastaks ette nähtud koguse, määrab komisjon viitenumbrite 09.4241 – 09.4247 kohta kindlaks jaotuskoefitsiendi, mida liikmesriigid kohaldavad koguste suhtes, mis on hõlmatud iga taotlusega nende viitenumbrite kohta.

Jaotuskoefitsient viitenumbri kohta arvutatakse proportsionaalselt kõnealuse viitenumbri piirkondliku kaitsekünnise raames saadaoleva koguse ja asjaomase turustusaasta kohta.

Kui pärast jaotuskoefitsientide kohaldamist iganädalaste taotluste suhtes on vastavalt viitenumbritele 09.4231 – 09.4247 esitatud litsentsitaotlustest tulenev kogus väiksem kui 3,5 miljonit tonni või kui kogus, mis tuleneb vastavalt viitenumbritele 09.4241 – 09.4247 esitatud litsentsitaotlustest, on väiksem II lisas osutatud asjaomaseks turustussaastaks ette nähtud kogusest, siis jaotatakse viitenumbrite 09.4241 – 09.4247 vaheline suurem vahekogus jaotuskoefitsiendiga, mis on väiksem kui 100 %, proportsionaalselt kõnealuse viitenumbri kohta eraldatud iganädalase koguse suhtes. Kõnealuste viitenumbrite kohta arvutatakse jaotuskoefitsient uuesti vastavat suurenenud jaotuskogust arvesse võttes.

Jaotuskoefitsiendi arvutamiseks kasutatav algoritm on sätestatud IV lisas.

2.   Kui jaotuskoefitsiendid on lõike 1 kohaselt kindlaks määratud, peatab komisjon litsentside esitamise kuni turustusaasta lõpuni nende viitenumbrite kohta, mille puhul piirkondlik kaitsekünnis on saavutatud. Komisjon tühistab aga peatamise ja võimaldab taotlusi uuesti esitada, kui kogused on artikli 9 lõikes 3 osutatud teatiste kohaselt taas kättesaadavad.

3.   Komisjon esitab enne 31. märtsi 2013 aruande suhkru kaitsemehhanismi toimimise kohta üleminekuajal ning teeb vajaduse korral asjakohased ettepanekud. Aruandes arvestatakse käesoleva määruse I lisas osutatud suhkrukaubavoogusid kolmandatest riikidest.

Artikkel 6

Impordilitsentside väljaandmine

1.   Hiljemalt iga nädala neljapäeval või reedel annavad liikmesriigid välja litsentsid eelmisel nädalal esitatud ja artikli 9 lõike 1 kohaselt teatatud taotluste kohta, võttes olenevalt asjaoludest arvesse komisjoni poolt artikli 5 lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud jaotuskoefitsienti.

Impordilitsentse ei anta välja teatamata jäänud koguste suhtes.

2.   Litsentsid kehtivad nende väljaandmise kuupäevast või selle turustusaasta 1. oktoobrist, mille kohta need on välja antud, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

Litsentsid kehtivad kuni nende kehtivuse alguskuupäevale järgneva kolmanda kuu lõpuni, kuid mitte kauem kui selle turustusaasta, mille kohta need on välja antud, 30. septembrini.

Artikkel 7

Impordilitsentside kehtivusaja pikendamine

Impordilitsentsi kehtivusaja lõppedes turustusaasta 30. septembril pikendab litsentsi välja andva liikmesriigi pädev asutus impordilitsentsiomaniku taotlusel impordilitsentsi kehtivusaega 31. oktoobrini, kui litsentsiomanik esitab tõendid (nt veokirja), mille alusel kõnealuse litsentsi välja andva liikmesriigi pädeval asutusel on võimalik veenduda, et suhkur laaditi hiljemalt asjaomase turustusaasta 15. septembril. Liikmesriigid teatavad sellest komisjonile hiljemalt litsentsi kehtivusaja pikendamisele järgneva nädala esimesel tööpäeval.

Artikkel 8

Vabasse ringlusse lubamine

Impordilitsentse, mille lahtris 20 on kanne „rafineerimiseks ette nähtud suhkur”, võib kasutada CN-koodide 1701 11 10, 1701 91 00, 1701 99 10 või 1701 99 90 alla kuuluvate toodete impordiks.

Impordilitsentse, mille lahtris 20 on kanne „suhkur, mis ei ole rafineerimiseks ette nähtud”, võib kasutada CN-koodide 1701 11 90, 1701 91 00, 1701 99 10 või 1701 99 90 alla kuuluvate toodete impordiks.

Artikkel 9

Komisjoni teavitamine

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile reede kl 13 (Brüsseli aja järgi) ja järgneva esmaspäeva kl 18 (Brüsseli aja järgi) vahel suhkrukogustest, sealhulgas tühiteatised, mille kohta on esitatud impordilitsentsi taotlused vastavalt artiklile 4.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile reede kl 13 (Brüsseli aja järgi) ja järgneva esmaspäeva kl 18 (Brüsseli aja järgi) vahel suhkrukogustest, sealhulgas tühiteatised, mille kohta alates eelmisest neljapäevast on välja antud impordilitsentsid vastavalt artiklile 6.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile reede kl 13 (Brüsseli aja järgi) ja järgneva esmaspäeva kl 18 (Brüsseli aja järgi) vahel sellistest impordilitsentside kohastest kogustest, sealhulgas tühiteatised, mis on jäänud kasutamata või on kasutatud vaid osaliselt ning mis vastavad impordilitsentside tagaküljele märgitud koguste ja nende koguste, mille jaoks litsentsid on välja antud, vahelisele erinevusele.

4.   Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud kogused liigitatakse viitenumbri, päritolumaa, kaheksakohalise CN-koodi, asjaomase turustusaasta ja selle kaupa, kas suhkur on või ei ole rafineerimiseks ette nähtud. Kogused väljendatakse valge suhkru ekvivalendina kilogrammides.

5.   Liikmesriigid teatavad komisjonile enne 1. märtsi eelmise turustusaasta kohta kogused, mis tegelikult rafineeriti, liigitatuna viitenumbri ja päritolumaa kaupa ning väljendatuna tel quel-massi ja valge suhkru ekvivalendina.

6.   Teatised tuleb edastada elektrooniliselt vastavalt komisjoni poolt liikmesriikidele kättesaadavaks tehtud näidistele ja meetoditele.

7.   Liikmesriigid edastavad andmed vabasse ringlusse lubatud toodete koguste kohta vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklile 308d.

III   PEATÜKK

TRADITSIOONILISED TARNEVAJADUSED

Artikkel 10

Täiskoormusega rafineerimistehaste tingimused

1.   Üksnes täiskoormusega rafineerimistehased võivad taotleda rafineerimiseks ette nähtud suhkru impordilitsentse, mille kehtivusaeg algab iga turustusaasta esimese kolme kuu jooksul. Erandina artikli 6 lõike 2 teisest lõigust kehtivad sellised litsentsid kuni selle turustusaasta lõpuni, mille jaoks need on välja antud.

2.   Kui enne iga turustusaasta 1. jaanuari on esitatud kõnealuseks turustusaastaks rafineerimiseks ette nähtud suhkru impordilitsentside taotlusi määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 153 lõikes 1 osutatud üldkogustega võrdselt või rohkem, teatab komisjon liikmesriikidele, et impordi traditsiooniline tarnevajadus ühenduse tasemel on kaetud.

Alates kõnealuse teate saamise kuupäevast ei kohaldata lõiget 1 asjaomase turustusaasta suhtes.

Artikkel 11

Rafineerimise tõendamine ja rahalised karistused

1.   Iga rafineerimiseks ette nähtud suhkru impordilitsentsi algne omanik esitab litsentsi välja andnud liikmesriigile kuue kuu jooksul pärast asjaomase impordilitsentsi kehtivusaja lõppu asjakohase tõendi artikli 4 lõike 4 punktis c sätestatud ajavahemikul toimunud rafineerimise kohta.

Kui sellist tõendit ei esitata, tasub taotleja enne asjaomasele turustusaastale järgneva aasta 1. juunit 500 eurot iga asjaomase suhkrukoguse tonni kohta, kui tegemist ei ole vääramatust jõust tulenevate erakorraliste põhjustega.

2.   Iga määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 57 kohaselt tunnustatud suhkrutootja teatab liikmesriigi pädevale asutusele enne asjaomasele turustusaastale järgneva aasta 1. märtsi suhkrukogused, mis ta asjaomasel turustusaastal rafineeris, täpsustades:

a)

suhkrukogused, mis vastavad rafineerimiseks ette nähtud suhkru impordilitsentsidele;

b)

ühenduses toodetud suhkrukogused, märkides ära suhkru tootnud tunnustatud ettevõtja;

c)

muud suhkrukogused, märkides ära nende päritolu.

Tootjad tasuvad enne asjaomasele turustusaastale järgneva aasta 1. juunit 500 eurot iga esimese lõigu punktis c osutatud koguste suhkrutonni eest, mille kohta nad ei esita liikmesriigile vastuvõetavat rafineerimise toimumist käsitlevat tõendit, kui tegemist ei ole vääramatust jõust tulenevate erakorraliste põhjustega.

IV   PEATÜKK

LÕPPSÄTE

Artikkel 12

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse kuni 30. septembrini 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 10. september 2009

Komisjoni nimel

Komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 348, 31.12.2007, lk 1.

(3)  ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.

(4)  ELT L 114, 26.4.2008, lk 3.

(5)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(6)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 39.

(7)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


I LISA

VIITENUMBRID

I osa:   Vähimarenenud riigid

Rühma tähis

Kolmas riik

Viitenumber

NON-ACP-LDC

Bangladesh

Kambodža

Laos

Nepal

09.4221

ACP-LDC

Benin

Kongo Demokraatlik Vabariik

Etioopia

Madagaskar

Malawi

Mosambiik

Senegal

Sierra Leone

Sudaan

Tansaania

Togo

Sambia

09.4231


II osa:   Muud kui vähimarenenud riigid (NON LDC)

Piirkond

Kolmas riik

Viitenumber

Piirkondlik kaitsekünnis

2009/2010

(valge suhkru ekvivalent tonnides)

Piirkondlik kaitsekünnis

2010/2011

(valge suhkru ekvivalent tonnides)

Regional Safeguard Threshold

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(valge suhkru ekvivalent tonnides)

Kesk-Aafrika-NON-LDC

 

09.4241

10 186,1

10 186,1

10 186,1

Lääne-Aafrika-NON-LDC

Côte d’Ivoire

09.4242

10 186,1

10 186,1

10 186,1

SADC-NON-LDC

Svaasimaa

09.4243

166 081,2

174 631,9

192 954,5

EAC-NON-LDC

Kenya

09.4244

12 907,9

13 572,4

14 996,5

ESA-NON-LDC

Mauritius

Zimbabwe

09.4245

544 711,6

572 755,9

632 850,9

PACIFIC-NON-LDC

Fidži

09.4246

181 570,5

190 918,6

210 950,3

CARIFORUM-NON-LDC

Barbados

Belize

Dominikaani Vabariik

Guyana

Jamaica

Trinidad ja Tobago

09.4247

454 356,6

477 749,0

527 875,6


II LISA

2009/2010

(valge suhkru ekvivalent tonnides)

2010/2011

(valge suhkru ekvivalent tonnides)

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

(valge suhkru ekvivalent tonnides)

1 380 000

1 450 000

1 600 000


III LISA

Artikli 4 lõike 4 punktis b osutatud ekspordilitsentsi näidis

Image


IV LISA

I.   Mõisted:

TACPLDC= kumuleeruv nädalane taotluste esitamine AKV-LDC riigid (viitenumber 09.4231)

N= ACP-NON-LDC-riikide viitenumber (09.4241 – 09.4247)

RSTN= piirkondliku kaitsekünnise viitenumber N

WAN= nädalane taotluste esitamine viitenumbri N kohta

CWAN= nädalane taotluste esitamine viitenumbri N kohta viimase teatamiseta

ACN= jaotuskoefitsient viitenumbri N kohta

RESQ= jaotatav järelejäänud kogus pärast ACN kohaldamist

RESQN= järelejäänud kogus viitenumbri N kohta

II.   Artikli 5 lõikes 1 osutatud jaotuskoefitsiendi arvutamine

II.1.

Iga N kohta:

ACN = ((RSTN – CWAN)/WAN * 100) %

Kui ACN on negatiivne, siis ACN on kindlaks määratud 0 %

Kui ACN on 100 % või rohkem, siis on ACN kindlaks määratud 100 %

II.2.

Kui

(TACPLDC + Σ ((CWAN + ACN * WAN) kõikide piirkondade kohta RST-ga) on väiksem kui 3,5 miljonit tonni

VÕI

Σ ((CWAN + ACN * WAN) kõikide piirkondade kohta RST-ga) on väiksem kui RST

Siis:

RESQ = maksimum

3,5 miljonit tonni – (TACPDLC + Σ ((CWAN + ACN * WAN) kõikide piirkondade kohta RST-ga))

ning

RST – Σ ((CWAN + ACN * WAN) kõikide piirkondade kohta RST-ga)

Kui ACN on vähem kui 100 %:

RESQN = RESQ * (((1–ACN) * WAN)/(Σ (((1–ACN) * WAN) viitenumbrite kohta, mille puhul ACN < 100 %)))

„uus ACN” = ((„vana ACN”*WAN) + RESQN)/WAN


V LISA

A.   Artikli 4 lõike 3 punkti d alapunktis ii osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

Прилагане на Регламент (ЕО) № 828/2009, ВОО/СИП. Референтен номер [вписва се референтен номер в съответствие с приложение I]

:

hispaania keeles

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 828/2009, TMA/AAE. Número de referencia [el número de referencia se incluirá conforme a lo dispuesto en el anexo I]

:

tšehhi keeles

:

Použití nařízení (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenční číslo (vloží se referenční číslo v souladu s přílohou I)

:

taani keeles

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 828/2009 EBA/EPA. Referencenummer [referencenummer skal indsættes i overensstemmelse med bilag I]

:

saksa keeles

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 828/2009, EBA/EPA. Referenznummer [Referenznummer gemäß Anhang I einfügen]

:

eesti keeles

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 828/2009, EBA/EPA. Viitenumber [lisatakse vastavalt I lisale]

:

kreeka keeles

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 828/2009, EB A/ΕΡΑ. Αύξων αριθμός (να συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

inglise keeles

:

Application of Regulation (EC) No 828/2009, EBA/EPA. Reference number [reference number to be inserted in accordance with Annex I]

:

prantsuse keeles

:

Application du règlement (CE) no 828/2009, EBA/APE. Numéro de référence (numéro de référence à insérer conformément à l’annexe I)

:

itaalia keeles

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 828/2009, EBA/APE. Numero di riferimento (inserire in base all’allegato I)

:

läti keeles

:

Regulas (EK) Nr. 828/2009 piemērošana, EBA/EPA. Atsauces numurs [jāieraksta atsauces numurs saskaņā ar I pielikumu]

:

leedu keeles

:

Taikomas reglamentas (EB) Nr. 828/2009, EBA/EPS. Eilės Nr. (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

ungari keeles

:

A(z) 828/2009/EK rendelet alkalmazása, EBA/GPM. Hivatkozási szám [hivatkozási szám az I. melléklet szerint]

:

malta keeles

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 828/2009, EBA/EPA. Numru ta’ referenza [in-numru ta’ referenza għandu jiddaħħal skont l-Anness I]

:

hollandi keeles

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 828/2009, EBA/EPO. Referentienummer [zie bijlage I]

:

poola keeles

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 828/2009, EBA/EPA. Numer referencyjny [numer referencyjny należy wstawić zgodnie z załącznikiem I]

:

portugali keeles

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 828/2009, TMA/APE. Número de referência [número de referência a inserir em conformidade com o anexo I]

:

rumeenia keeles

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 828/2009, EBA/EPA. Număr de referință [a se introduce numărul de referință în conformitate cu anexa I]

:

slovaki keeles

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 828/2009, EBA/EPA. Referenčné číslo (referenčné číslo sa vloží podľa prílohy I)

:

sloveeni keeles

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 828/2009, EBA/EPA. Zaporedna številka [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I].

:

soome keeles

:

Asetuksen (EY) N:o 828/2009 soveltaminen, kaikki paitsi aseet/talouskumppanuussopimus. Viitenumero [viitenumero lisätään liitteen I mukaisesti]

:

rootsi keeles

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 828/2009, EBA/EPA. Referensnummer [referensnumret ska anges i enlighet med bilaga I]

B.   Artikli 4 lõike 3 punktis e osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

Мито „0“ — Регламент (ЕО) № 828/2009

:

hispaania keeles

:

Derecho de aduana «0» — Reglamento (CE) no 828/2009,

:

tšehhi keeles

:

Clo „0“ – nařízení (ES) č. 828/2009

:

taani keeles

:

Toldsats »0« — Forordning (EF) nr. 828/2009

:

saksa keeles

:

Zollsatz „0“ — Verordnung (EG) Nr. 828/2009

:

eesti keeles

:

Tollimaks „0” – määrus (EÜ) nr 828/2009

:

kreeka keeles

:

Τελωνειακός δασμός «0» — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 828/2009 της ΕΕ

:

inglise keeles

:

Customs duty ‘0’ — Regulation (EC) No 828/2009

:

prantsuse keeles

:

Droit de douane «0» — règlement (CE) no 828/2009

:

itaalia keeles

:

Dazio doganale nullo — Regolamento (CE) n. 828/2009

:

läti keeles

:

Muitas nodoklis ar “0” likmi – Regula (EK) Nr. 828/2009

:

leedu keeles

:

Muito mokestis „0“ – Reglamentas (EB) Nr. 828/2009

:

ungari keeles

:

„0” vámtétel – 828/2009/EK rendelet

:

malta keeles

:

Id-dazju tad-dwana “0” – Ir-Regolament (KE) Nru 828/2009

:

hollandi keeles

:

Douanerecht „0” — Verordening (EG) nr. 828/2009

:

poola keeles

:

Stawka celna „0” – rozporządzenie (WE) nr 828/2009

:

portugali keeles

:

Direito aduaneiro nulo — Regulamento (CE) n.o 828/2009

:

rumeenia keeles

:

Taxă vamală „0” – Regulamentul (CE) nr. 828/2009

:

slovaki keeles

:

Clo „0“ – nariadenie (ES) č. 828/2009

:

sloveeni keeles

:

Carina „0“ – Uredba (ES) št. 828/2009

:

soome keeles

:

Tulli ”0” – Asetus (EY) N:o 828/2009

:

rootsi keeles

:

Tullsats ”0” – Förordning (EG) nr 828/2009


Top