Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0316

Nõukogu otsus 2009/316/JSK, 6. aprill 2009 , Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) loomise kohta raamotsuse 2009/315/JSK artikli 11 kohaldamiseks

OJ L 93, 7.4.2009, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 199 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/316/oj

7.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/33


NÕUKOGU OTSUS 2009/316/JSK,

6. aprill 2009,

Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) loomise kohta raamotsuse 2009/315/JSK artikli 11 kohaldamiseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 31 ja artikli 34 lõike 2 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsust 2009/315/JSK (mis käsitleb liikmesriikide karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja nende andmete sisu), (1) eriti selle artikli 11 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu lepingu artiklis 29 on sätestatud, et liidu eesmärk on tagada kodanikele kõrgetasemeline kaitse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal. See eesmärk eeldab karistusregistrite andmete süstemaatilist vahetamist liikmesriikide pädevate asutuste vahel viisil, mis tagaks ühtse arusaama andmetest ja andmevahetuse tõhususe.

(2)

Teave, mis käsitleb liikmesriikide kodanike suhtes teiste liikmesriikide poolt tehtud süüdimõistvaid kohtuotsuseid, ei levi praegu 20. aprilli 1959. aasta kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni alusel tõhusalt. Seepärast on sellise teabe vahetamiseks Euroopa Liidu tasandil vaja tõhusamat ja kättesaadavamat menetlust.

(3)

Süüdimõistvate kohtuotsuste kohta peetava teabevahetuse parandamine seati prioriteediks 25. ja 26. märtsil 2004 toimunud Euroopa Ülemkogu istungil vastu võetud deklaratsioonis terrorismivastase võitluse kohta ning seejärel kinnitati seda veel Haagi programmis (3) ja selle programmi rakendamiseks koostatud tegevuskavas. (4) Lisaks on Euroopa Ülemkogu tunnustanud karistusregistrite elektroonilist sidumist Euroopa Liidu tasandil poliitilise prioriteedina oma 21. ja 22. juuni 2007. aasta järeldustes.

(4)

Karistusregistrite elektrooniline sidumine on osa e-õiguskeskkonna projektist, mida Euroopa Ülemkogu on 2007. aastal mitmel korral prioriteediks nimetanud.

(5)

Praegu on käimas katseprojekt, mille eesmärk on karistusregistrid siduda. Selle projekti raames saavutatud tulemused on oluliseks aluseks edasisele tööle, mida tehakse andmete elektrooniliseks vahetamiseks Euroopa Liidu tasandil.

(6)

Käesoleva otsuse eesmärk on rakendada raamotsust 2009/315/JSK, et luua liikmesriikidevaheline elektrooniline süsteem süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe vahetamiseks ja seda süsteemi arendada. Selline süsteem peaks võimaldama esitada teavet süüdimõistva kohtuotsuse kohta viisil, mis on lihtsalt arusaadav. Seepärast tuleks koostada tüüpvorm, mis võimaldaks vahetada teavet ühtses, elektroonilises ja masintõlkeks sobilikus vormis, ning korraldada ja hõlbustada süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe elektroonilist vahetamist liikmesriikide keskasutuste vahel.

(7)

Käesolev otsus tugineb raamotsusega 2009/315/JSK kehtestatud põhimõtetel ning kohaldab ja täiendab neid põhimõtteid tehnilisest aspektist.

(8)

Raamotsuses 2009/315/JSK on määratletud süsteemi sisestatavate andmete liigid, andmete sisestamise eesmärk ja kriteeriumid, andmetele juurdepääsu luba omavad asutused ning teatavad isikuandmete kaitset käsitlevad erieeskirjad.

(9)

Käesolev otsus ega raamotsus 2009/315/JSK ei sätesta kohustust vahetada teavet kriminaalasjadega mitte seotud otsuste kohta.

(10)

Kuna käesoleva otsuse eesmärk ei ole ühtlustada karistusregistrite siseriiklikke süsteeme, ei pea süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik muutma oma karistusregistri sisemist süsteemi seoses teabe kasutamisega siseriiklikel eesmärkidel.

(11)

Euroopa karistusregistrite süsteem (ECRIS) on detsentraliseeritud infotehnoloogiline süsteem. Karistusregistri andmeid tuleks talletada ainult liikmesriikide hallatavates andmebaasides ning otsest sidusjuurdepääsu teise liikmesriigi karistusregistrile ei tohiks luua. Liikmesriigid peaksid vastutama siseriiklike karistusregistrite andmebaaside toimimise eest ning omavahelise andmevahetuse tõhususe eest. ECRISe ühiseks sideinfrastruktuuriks peaks alguses olema üleeuroopaline valitsusasutuste telemaatiliste teenuste süsteemi (S-TESTA) võrk. Kõik ühise sideinfrastruktuuriga seonduvad kulud tuleks katta Euroopa Liidu üldeelarvest.

(12)

Käesolevas otsuses sätestatud süütegude ning karistuste ja mõjutusvahendite liike kajastavad tabelid peaksid hõlbustama masintõlget ning koodisüsteemi kasutamine peaks tagama ühtse arusaama edastatud andmetest. Tabelite aluseks on kõigi 27 liikmesriigi vajaduste analüüs. Selles analüüsis võeti arvesse katseprojektis kasutatud liigitust ning erinevates liikmesriikides kindlaks määratud süütegude ning karistuste ja mõjutusvahendite liigituse analüüsi tulemusi. Lisaks võeti süütegusid käsitleva tabeli koostamisel arvesse Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil kasutatavaid ühtlustatud ühiseid määratlusi ning Eurojusti ja Europoli andmemudeleid.

(13)

Selleks et tagada ühtne arusaam ühisest liigitusest ja selle läbipaistvus, peaks iga liikmesriik esitama oma riigi õiguses sätestatud süütegude ning karistuste ja mõjutusvahendite nimekirja vastavas tabelis esitatud liikide alusel. Liikmesriigid võivad esitada süütegude ning karistuste ja mõjutusvahendite kirjeldused ning võttes arvesse selliste kirjelduste kasulikkust, tuleks neid innustada seda tegema. Kõnealune teave tuleks teha liikmesriikidele kättesaadavaks.

(14)

Käesolevas otsuses sätestatud süütegude ning karistuste ja mõjutusvahendite liike kajastavad tabelid ei ole koostatud selleks, et kehtestada õiguslik samaväärsus siseriiklikul tasandil kehtestatud süütegude ning karistuste ja mõjutusvahendite liikide vahel. Tabelite eesmärk on aidata teabe saajal paremini aru saada edastatud teabes sisalduvatest faktidest ja karistuste ja mõjutusvahendite liikidest. Nimetatud koodide täpsust ei saa täielikult tagada teavet esitav liikmesriik ning see ei välista teabe tõlgendamist pädevate asutuste poolt teavet saavas riigis.

(15)

Süütegude ning karistuste ja mõjutusvahendite liike kajastavad tabelid tuleks läbi vaadata ja ajakohastada vastavalt menetlusele, mille kohaselt võetakse vastu Euroopa Liidu lepingus sätestatud otsuste rakendusmeetmed.

(16)

Liikmesriigid ja komisjon peaksid üksteist teavitama ja nõukogus konsulteerima kooskõlas Euroopa Liidu lepingus sätestatud korraga, et koostada mittesiduvad juhendid töötlejatele, milles tuleks käsitleda teabe vahetamise korda, eelkõige karistatu tuvastamise korda, ühtset arusaama süütegude ning karistuste ja mõjutusvahendite liikidest ning esitada siseriiklikus õiguses sätestatud probleeme tekitavate süütegude ning karistuste ja mõjutusvahendite selgitused, ja tagada ECRIS arendamiseks ja toimimiseks vajalik koordineerimine.

(17)

ECRISe väljatöötamise kiirendamiseks peaks komisjon võtma vastu mitmeid tehnilisi meetmeid, et aidata liikmesriikidel nende karistusregistrite andmebaaside ühendamiseks tehnilist infrastruktuuri ette valmistada. Komisjon võib pakkuda rakendustarkvara, nimelt asjakohast tarkvara, mis võimaldab liikmesriikidel luua nimetatud ühenduse ja mida nad võivad eelistada oma sidumistarkvarale ühtsete protokollide (mis võimaldavad karistusregistrite andmebaaside vahel teabe vahetamist) rakendamisel.

(18)

Liikmesriikide karistusregistrite andmete elektroonilise vahetuse suhtes tuleks kohaldada nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsust 2008/977/JSK kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta, (5) tagades andmekaitse piisava taseme, kui teavet vahetatakse liikmesriikide vahel, võimaldades samal ajal liikmesriikidel nõuda rangemate andmekaitsemeetmete kohaldamist siseriiklikul andmetöötlusel.

(19)

Kuna käesoleva otsuse eesmärki, nimelt süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe vahetamiseks liikmesriikide vahel elektroonilise süsteemi väljatöötamist, ei suuda liikmesriigid üksinda piisavalt saavutada ning vajaduse tõttu kooskõlastatud tegevuse järele Euroopa Liidus on seda parem saavutada Euroopa Liidu tasandil, võib nõukogu võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 osutatud ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(20)

Käesolevas otsuses austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 tunnustatud ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kajastuvaid põhimõtteid,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva otsusega luuakse Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS).

Käesoleva otsusega luuakse ka liikmesriikide vahel karistusregistrite andmete elektroonilise vahetamise tüüpvormi osad, eelkõige need, mis hõlmavad andmeid süüteo kohta, mille eest langetati süüdimõistev kohtuotsus, ja andmeid süüdimõistva kohtuotsuse sisu kohta, samuti muid üldisi ja tehnilisi rakendusviise, mis on seotud andmevahetuse korraldamise ja lihtsustamisega.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kohaldatakse raamotsuses 2009/315/JSK sätestatud mõisteid.

Artikkel 3

Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS)

1.   ECRIS on detsentraliseeritud infotehnoloogia süsteem, mis rajaneb kõikide liikmesriikide karistusregistrite andmebaasidel. See koosneb järgmistest osadest:

a)

ühistele protokollidele vastav sidumistarkvara, mis võimaldab liikmesriikide karistusregistrite andmebaaside vahel andmeid vahetada;

b)

ühine sideinfrastruktuur, mis võimaldab kasutada krüpteeritud võrku.

2.   Käesoleva otsuse eesmärk ei ole luua karistusregistrite keskset andmebaasi. Kõik karistusregistrite andmed talletatakse üksnes liikmesriikide hallatavates andmebaasides.

3.   Raamotsuse 2009/315/JSK artiklis 3 osutatud liikmesriikide keskasutustel ei ole otsest sidusjuurdepääsu teiste liikmesriikide karistusregistrite andmebaasidele. Selleks et tagada teistele liikmesriikidele edastatud karistusregistri andmete konfidentsiaalsus ja terviklus, kasutatakse parimaid võimalikke meetodeid, mille määravad komisjoni toetusel kindlaks liikmesriigid ühiselt.

4.   Asjaomane liikmesriik vastutab sidumistarkvara ning andmebaaside eest, kus talletatakse karistusregistri andmeid ning mis saadavad ja võtavad vastu selliseid andmeid.

5.   Ühiseks sideinfrastruktuuriks on S-TESTA sidevõrk. Selle mis tahes edasiarenduste või muude alternatiivsete turvaliste võrkudega tagatakse, et ühine sideinfrastruktuur vastab lõikes 6 sätestatud tingimustele.

6.   Ühise sideinfrastruktuuri haldamise eest vastutab komisjon ning see infrastruktuur peab täitma turvanõudeid ja täielikult vastama ECRISe vajadustele.

7.   Selleks et tagada ECRISe tõhus toimimine, pakub komisjon üldist tuge ja tehnilist abi, sealhulgas artikli 6 lõike 2 punkti b alapunktis i osutatud statistika kogumine ja koostamine ning rakendustarkvara.

8.   Olenemata võimalusest kasutada Euroopa Liidu rahastamisprogramme kooskõlas kehtivate eeskirjadega, kannab iga liikmesriik oma kulud, mis tekivad tema lõikes 1 osutatud karistusregistri andmebaasi ja sidumistarkvara rakendamise, haldamise, kasutamise ja hooldamisega.

Komisjon kannab ECRISe ühise sideinfrastruktuuri rakendamisel, haldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja edasiarendamisel ning samuti rakendustarkvara rakendamisel ja edasiarendamisel tekkivad kulud.

Artikkel 4

Teabe edastamise vorm

1.   Kui liikmesriigid edastavad raamotsuse 2009/315/JSK artikli 4 lõigete 2 ja 3 ja artikli 7 kohaseid andmeid, mis hõlmavad kuriteo nimetust või juriidilist kvalifikatsiooni ning viidet kohaldatavatele õigusnormidele, märgivad nad igale süüteole, mille kohta andmed edastatakse, vastava koodi, mis on esitatud A lisas olevas süütegusid käsitlevas tabelis. Erandjuhtudel, kui süütegu ei vasta ühelegi konkreetsele alaliigile, kasutatakse konkreetse süüteo märkimiseks asjakohase või lähima süütegude liigi „avatud kategooria” koodi või selle puudumisel koodi „muud süüteod”.

Liikmesriigid võivad samuti esitada teadaolevaid andmeid süüteo toimepanemise määra ja selles osalemise ning vajadusel täieliku või osalise kriminaalvastutusest vabastuse või korduvkuritegevuse kohta.

2.   Kui liikmesriigid edastavad raamotsuse 2009/315/JSK artikli 4 lõigete 2 ja 3 ja artikli 7 kohaseid andmeid, mis hõlmavad süüdimõistva kohtuotsuse sisu, eelkõige karistust, võimalikke lisakaristusi, mõjutusvahendeid ja karistuse täitmist muutvaid hilisemaid otsuseid, märgivad nad igale karistusele ja mõjutusvahendile, mille kohta andmeid edastatakse, vastava koodi, mis on esitatud B lisas olevas karistusi ja mõjutusvahendeid käsitlevas tabelis. Erandjuhtudel, kui karistus või mõjutusvahend ei vasta ühelegi konkreetsele alaliigile, kasutatakse selle konkreetse karistuse või mõjutusvahendi märkimiseks asjakohase või lähima karistuse või mõjutusvahendi liigi „avatud kategooria” koodi või selle puudumisel koodi „muud karistused ja mõjutusvahendid”.

Liikmesriigid esitavad vajaduse korral teadaolevaid andmeid määratud karistuse või mõjutusvahendi olemuse ja/või täideviimise tingimuste kohta vastavalt lisas B sätestatud parameetritele. Parameetrile „kriminaalasjadega mitte seotud otsus” osutatakse üksnes juhul, kui isiku kodakondsusjärgne liikmesriik, kes vastab süüdimõistva kohtuotsuse kohta teabe saamise taotlusele, edastab sellekohase teabe vabatahtlikult.

Artikkel 5

Siseriiklikus õiguses sätestatud süütegusid ning karistusi ja mõjutusvahendeid käsitlev teave

1.   Liikmesriigid edastavad nõukogu peasekretariaadile järgmise teabe, eelkõige selleks, et koostada artikli 6 lõike 2 punktis a nimetatud mittesiduv juhend töötlejatele:

a)

siseriiklikus õiguses sätestatud süütegude nimekiri, mis vastab A lisas esitatud süütegusid käsitlevas tabelis loetletud liikidele. Nimekirjas peab olema märgitud süüteo nimetus või selle juriidiline kvalifikatsioon ning viide kohaldatavale õigusnormile. Samuti võib see sisaldada süüteokoosseisu tunnuste lühikirjeldust;

b)

siseriiklikus õiguses sätestatud karistusliikide, võimalike lisakaristuste liikide ja mõjutusvahendite liikide ning karistuse täitmist muutvate võimalike hilisemate otsuste nimekiri, mis vastab B lisas esitatud karistusi ja mõjutusvahendeid käsitlevas tabelis loetletud liikidele. Samuti võib see sisaldada konkreetse karistuse või mõjutusvahendi lühikirjeldust.

2.   Liikmesriigid ajakohastavad korrapäraselt lõikes 1 osutatud nimekirju ja kirjeldusi. Ajakohastatud teave edastatakse nõukogu peasekretariaadile.

3.   Nõukogu peasekretariaat edastab liikmesriikidele ja komisjonile käesoleva artikli kohaselt saadud teabe.

Artikkel 6

Rakendusmeetmed

1.   Nõukogu võtab kvalifitseeritud häälteenamusega pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist vastu mis tahes vajalikud lisade A ja B muudatused.

2.   Liikmesriikide asjaomaste haldusasutuste osakondade ja komisjoni esindajad teavitavad üksteist ja konsulteerivad nõukogus, et:

a)

koostada mittesiduv juhend töötlejatele, milles kehtestatakse andmevahetuse kord ECRISes, pöörates eelkõige tähelepanu karistatu tuvastamise korrale, ja pannakse kirja ühtne arusaam A ja B lisas loetletud süütegude ning karistuste ja mõjutusvahendite liikidest;

b)

koordineerida oma tegevust, mis on vajalik ECRISe väljatöötamiseks ja toimimiseks, hõlmates eelkõige järgmist:

i)

logimissüsteemide ja -menetluste loomine, mis võimaldab jälgida ECRISe toimimist, ja ECRISe kaudu toimuva karistusregistrite andmete vahetusega seotud isikustamata andmete statistika loomine;

ii)

andmevahetuse tehniliste kirjelduste, sealhulgas turvanõuete, eelkõige ühist protokollide vastuvõtmine;

iii)

menetluskorra loomine, mille kohaselt kontrollitakse riikide tarkvararakenduste vastavust tehnilistele kirjeldustele.

Artikkel 7

Aruandlus

Komisjoni talitused avaldavad korrapäraselt aruande ECRISe kaudu karistusregistri andmete vahetamise kohta, mis põhineb artikli 6 lõike 2 punkti b alapunktis i osutatud statistikal. Esimene selline aruanne avaldatakse üks aasta pärast raamotsuse 2009/315/JSK artikli 13 lõikes 3 nimetatud aruande esitamist.

Artikkel 8

Rakendamine ja tähtajad

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 7. aprilliks 2012.

2.   Alates raamotsuse 2009/315/JSK artikli 11 lõikes 6 osutatud korras teavitatud kuupäevast kasutavad liikmesriigid artiklis 4 kindlaks määratud vormi ning järgivad käesolevas otsuses kindlaksmääratud andmevahetuse korraldamise ja lihtsustamise viise.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Luxembourg, 6. aprill 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

J. POSPÍŠIL


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja nr 23.

(2)  9. oktoobri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  ELT C 53, 3.3.2005, lk 1.

(4)  ELT C 198, 12.8.2005, lk 1.

(5)  ELT L 350, 30.12.2008, lk 60.


A LISA

Süütegude liikide ühtne tabel osutatud artiklis 4

Parameetrid

Süüteo toimepanemise määr:

Süütegu on toime pandud

C

Süüteokatse või ettevalmistamine

A

Mitteedastatav osa

Ø

Süüteo toimepanija:

Täideviija

M

Süüteole kaasaaitaja või kihutaja/organiseerija, vandenõulane

H

Mitteedastatav osa

Ø

Kriminaalvastutusest vabastamine:

Süüdimatus või piiratud süüdivus

S

Korduvkuritegevus

R


Kood

Süütegude liigid ja alaliigid

0100 00

avatud kategooria

Rahvusvahelise kriminaalkohtu alluvusse kuuluvad kuriteod

0101 00

Genotsiid

0102 00

Inimsusvastane kuritegu

0103 00

Sõjasüüteod

0200 00

avatud kategooria

Kuritegelikus ühenduses osalemine

0201 00

Kuritegeliku ühenduse juhtimine

0202 00

Teadlik osalemine kuritegeliku ühenduse kuritegudes

0203 00

Teadlik osalemine kuritegeliku ühenduse tegevuses, mis ei olnud kuritegelik

0300 00

avatud kategooria

Terrorism

0301 00

Terroristliku ühenduse juhtimine

0302 00

Teadlik osalemine terroristliku ühenduse tegevuses

0303 00

Terrorismi rahastamine

0304 00

Avalik üleskutse panna toime terroriakt

0305 00

Värbamine või väljaõpe terroristlikel eesmärkidel

0400 00

avatud kategooria

Inimkaubandus

0401 00

Inimkaubandus ärakasutamiseks tööjõuna või teenuste osutamise eesmärgil

0402 00

Inimkaubandus prostituudina ärakasutamise või muul viisil seksuaalselt ärakasutamise eesmärgil

0403 00

Inimkaubandus elundi või inimkoe eraldamise eesmärgil

0404 00

Inimkaubandus orjastamise eesmärgil, orjuse või sundusega samaväärse olukorra loomise eesmärgil

0405 00

Inimkaubandus alaealise ärakasutamiseks tööjõuna või teenuste osutamise eesmärgil

0406 00

Inimkaubandus alaealise ärakasutamiseks prostituudina või muul viisil seksuaalselt ärakasutamise eesmärgil

0407 00

Inimkaubandus alaealiselt elundi või inimkoe eraldamise eesmärgil

0408 00

Inimkaubandus alaealise orjastamise eesmärgil, orjuse või sundusega samaväärse olukorra loomise eesmärgil

0500 00

avatud kategooria

Relvade, tulirelvade, nende osade ja komponentide, laskemoona ja lõhkeainetega seotud ebaseaduslik kauplemine (1) ja muud süüteod

0501 00

Ebaseaduslik relvade, tulirelvade, nende osade ja komponentide, laskemoona ja lõhkeainete valmistamine

0502 00

Ebaseaduslik relvade, tulirelvade, nende osade ja komponentide, laskemoona ja lõhkeainetega kauplemine riiklikul tasandil (2)

0503 00

Ebaseaduslik relvade, tulirelvade, nende osade ja komponentide, laskemoona ja lõhkeainete eksport või import

0504 00

Relvade, tulirelvade, nende osade ja komponentide, laskemoona ja lõhkeainete loata valdamine või kasutamine

0600 00

avatud kategooria

Keskkonnavastased kuriteod

0601 00

Kaitsealuste looma- või taimeliikide hävitamine või kahjustamine

0602 00

Saasteainete või ioniseeriva kiirguse õigusvastane juhtimine õhku, maapinda või vette

0603 00

Jäätmetega, sealhulgas ohtlike jäätmetega seotud süüteod

0604 00

Kaitsealuste looma- ja taimeliikide või nende osadega ebaseadusliku kauplemisega (1) seotud süüteod

0605 00

Ettevaatamatusest toimepandud keskkonnaalased süüteod

0700 00

avatud kategooria

Uimastite ja lähteainetega seotud ning muud tervisevastased süüteod

0701 00

Muude kui üksnes isiklikuks tarbimiseks ettenähtud narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega ning lähteainetega ebaseadusliku kauplemisega (3) seotud süüteod

0702 00

Uimastite ebaseaduslik tarbimine ja nende ebaseaduslik omandamine, valdamine, valmistamine või tootmine ainult isiklikuks tarbimiseks

0703 00

Abistamine narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikul kasutamisel või kihutamine sellele

0704 00

Muude kui üksnes isiklikuks tarbimiseks ettenähtud narkootiliste ainete valmistamine

0800 00

avatud kategooria

Isikuvastased süüteod

0801 00

Tahtlik tapmine

0802 00

Tahtlik tapmine raskendavatel asjaoludel (4)

0803 00

Surma põhjustamine ettevaatamatusest

0804 00

Vastsündinu tahtlik tapmine ema poolt

0805 00

Ebaseaduslik abort

0806 00

Ebaseaduslik eutanaasia

0807 00

Enesetapu sooritamisega seotud süüteod

0808 00

Vägivallast põhjustatud surm

0809 00

Raske tervisekahjustuse, moonutava vigastuse või alalise puude tekitamine

0810 00

Raske tervisekahjustuse, moonutava vigastuse või alalise puude tekitamine ettevaatamatusest

0811 00

Kerge tervisekahjustuse tekitamine

0812 00

Kerge tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest

0813 00

Teise isiku asetamine eluohtlikku või tema tervist raskelt kahjustada võivasse olukorda

0814 00

Piinamine

0815 00

Abita jätmine

0816 00

Loata või nõusolekuta elundi või inimkoe eraldamisega seotud süüteod

0817 00

Elundite ja inimkoega ebaseadusliku kauplemisega (3) seotud süüteod

0818 00

Koduvägivald või ähvardamine

0900 00

avatud kategooria

Vabadusvastased ning inimväärikuse ja muude kaitstud huvide vastased süüteod, sealhulgas rassism ja ksenofoobia

0901 00

Inimrööv, inimrööv koos lunaraha nõudmisega, ebaseaduslik vabadusevõtmine

0902 00

Ebaseaduslik vahistamine või vabaduse võtmine ametivõimude poolt

0903 00

Pantvangi võtmine

0904 00

Õhusõiduki või laeva kaaperdamine

0905 00

Solvamine, laimamine, teotamine

0906 00

Ähvardamine

0907 00

Sundimine, surve avaldamine, jälitamine või psüühilist või emotsionaalset laadi tagakiusamine

0908 00

Väljapressimine

0909 00

Väljapressimine raskendavail asjaoludel

0910 00

Ebaseaduslik eravaldusesse sisenemine

0911 00

Eraelu puutumatuse rikkumine ilma ebaseaduslikult eravaldusesse sisenemiseta

0912 00

Isikuandmete kaitse vastased süüteod

0913 00

Andme- või muu side ebaseaduslik pealtkuulamine

0914 00

Diskrimineerimine soo, rassi, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse või etnilise päritolu alusel

0915 00

Rassilise diskrimineerimise avalik õhutamine

0916 00

Rassiviha avalik õhutamine

0917 00

Väljapressimine

1000 00

avatud kategooria

Seksuaalkuriteod

1001 00

Vägistamine

1002 00

Vägistamine raskendavail asjaoludel, (5) va alaealise vägistamine

1003 00

Seksuaalne väärkohtlemine

1004 00

Prostitutsiooni või suguühte vahendamine

1005 00

Ekshibitsionism

1006 00

Seksuaalne ahistamine

1007 00

Seksuaalteenuse pakkumine prostituudi poolt

1008 00

Laste seksuaalne ärakasutamine

1009 00

Lapsporno või alaealiste ebasündsa kujutamisega seotud süüteod

1010 00

Alaealise vägistamine

1011 00

Alaealise seksuaalne väärkohtlemine

1100 00

avatud kategooria

Süüteod perekonna vastu

1101 00

Ebaseaduslikud lähedaste pereliikmete vahelised seksuaalsuhted

1102 00

Polügaamia

1103 00

Elatusraha maksmise kohustusest või ülalpidamiskohustusest kõrvalehoidmine

1104 00

Alaealise või puudega isiku hooletusse jätmine või hülgamine

1105 00

Alaealise kohaletoimetamise või teise asukohta toimetamise korralduse eiramine

1200 00

avatud kategooria

Riigi-, avaliku korra ja õigusemõistmisevastased või avaliku võimu kandja suhtes toimepandud õigusrikkumised

1201 00

Spionaaž

1202 00

Riigireetmine

1203 00

Valimiste ja referendumiga seotud süüteod

1204 00

Riigipea tapmis- või tervisekahjustuse tekitamise katse

1205 00

Riigi, rahva või riiklike sümbolite teotamine

1206 00

Võimuesindaja solvamine või tema korralduse eiramine

1207 00

Võimuesindajalt väljapressimine, tema sundimine või talle surve avaldamine

1208 00

Võimuesindaja ründamine või ähvardamine

1209 00

Avaliku korra vastased süüteod, avaliku rahu rikkumine

1210 00

Vägivald spordiüritustel

1211 00

Avaliku või haldusdokumendi vargus

1212 00

Kriminaal- või kohtumenetluse käigus valeütluse või valevande andmisega õigusemõistmise takistamine või eksitamine

1213 00

Ebaseaduslik teise isiku või ametiisikuna esinemine

1214 00

Seaduslikult kinnipeetavana kinnipidamiskohast põgenemine

1300 00

avatud kategooria

Riigivara või avalike huvide vastased süüteod

1301 00

Riiklike toetuste, sotsiaalkindlustushüvitiste või perehüvitistega seotud pettused

1302 00

Euroopa hüvitiste või toetustega seotud pettused

1303 00

Ebaseaduslike hasartmängudega seotud süüteod

1304 00

Avaliku pakkumismenetluse takistamine

1305 00

Avaliku teenistuja või ametiisiku või avaliku võimu kandja aktiivne või passiivne korruptsioon

1306 00

Vara omastamine, väärkasutamine või muu varaga seotud pettus avaliku võimu kandja poolt

1307 00

Võimu kuritarvitamine avaliku võimu kandja poolt

1400 00

avatud kategooria

Tolli- või muude maksudega seotud süüteod

1401 00

Maksualased süüteod

1402 00

Tollieeskirjade rikkumine

1500 00

avatud kategooria

Majanduse ja kaubandusega seotud süüteod

1501 00

Pankrot või pettuslik maksejõuetus

1502 00

Raamatupidamisseaduse rikkumine, vara omastamine, varjamine või ettevõtja kohustuste ebaseaduslik suurendamine

1503 00

Konkurentsieeskirjade rikkumine

1504 00

Kuritegelikul teel saadud raha pesu

1505 00

Aktiivne või passiivne korruptsioon erasektoris

1506 00

Saladuse avaldamine või saladuse hoidmise kohustuse rikkumine

1507 00

Siseringitehingud

1600 00

avatud kategooria

Varavastased süüteod ja kauba kahjustamine

1601 00

Ebaseaduslik omastamine

1602 00

Energia ebaseaduslik kasutamine

1603 00

Pettus, sealhulgas kelmus

1604 00

Kauplemine varastatud kaupadega

1605 00

Ebaseaduslik kauplemine (6) kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja kunstiesemetega

1606 00

Tahtlik kahju tekitamine või omandi hävitamine

1607 00

Tahtmatu kahju tekitamine või omandi hävitamine

1608 00

Sabotaaž

1609 00

Tööstus- või intellektuaalomandi vastased süüteod

1610 00

Süütamine

1611 00

Süütamine, põhjustades inimeste surma või vigastusi

1612 00

Metsa süütamine

1700 00

avatud kategooria

Vargust hõlmavad süüteod

1701 00

Vargus

1702 00

Vargus pärast ebaseaduslikult eravaldusesse sisenemist

1703 00

Vargus, kasutades isiku vastu vägivalda või relva või isikut vägivallaga või relvaga ähvardades

1704 00

Raskendavatel asjaoludel toimepandud varguse vormid, mille käigus ei ole isikute suhtes kasutatud vägivalda või relvi või vägivalla või relvaga ähvardamist

1800 00

avatud kategooria

Infosüsteemide vastased süüteod ja muud arvutikuriteod

1801 00

Ebaseaduslik juurdepääs infosüsteemidele

1802 00

Ebaseaduslik sekkumine süsteemi

1803 00

Ebaseaduslik sekkumine andmetesse

1804 00

Arvutikuritegude toimepanemist võimaldavate arvutiseadmete või andmete tootmine, valdamine, levitamine või nendega kauplemine

1900 00

avatud kategooria

Maksevahendi võltsimine

1901 00

Vääringu, sealhulgas euro võltsimine

1902 00

Mittesularahalise maksevahendi võltsimine

1903 00

Avalike finantsdokumentide võltsimine

1904 00

Võltsitud vääringu, mittesularahalise maksevahendi või avalike finantsdokumentide ringlusse laskmine/kasutamine

1905 00

Vääringu või avalike finantsdokumentide võltsimist võimaldava seadme omamine

2000 00

avatud kategooria

Dokumentide võltsimine

2001 00

Avaliku või haldusdokumendi võltsimine eraisiku poolt

2002 00

Dokumendi võltsimine avaliku teenistuja või võimuesindaja poolt

2003 00

Võltsitud avaliku või haldusdokumendi esitamine või valdamine; võltsitud dokumendi esitamine või valdamine avaliku teenistuja või võimuesindaja poolt

2004 00

Võltsitud avaliku või haldusdokumendi kasutamine

2005 00

Avaliku või haldusdokumendi võltsimist võimaldava seadme omamine

2006 00

Eraisiku dokumentide võltsimine eraisiku poolt

2100 00

avatud kategooria

Liiklussüüteod

2101 00

Ohtlik juhtimine

2102 00

Alkoholi- või narkojoobes juhtimine

2103 00

Juhiloata või juhtimisõiguseta juhtimine

2104 00

Põgenemine liiklusõnnetuse sündmuskohalt

2105 00

Liiklusjärelevalve vältimine

2106 00

Maanteetranspordiga seotud süüteod

2200 00

avatud kategooria

Tööõiguse alased süüteod

2201 00

Ebaseaduslik töötamine

2202 00

Tasustamisega, sealhulgas sotsiaalkindlustusmaksetega seotud süüteod

2203 00

Töötingimuste, töötervishoiu ja tööohutusega seotud süüteod

2204 00

Kutsetegevusele juurdepääsu või kutsetegevusega seotud süüteod

2205 00

Töö- ja puhkeajaga seotud süüteod

2300 00

avatud kategooria

Migratsiooniõiguse alased süüteod

2301 00

Ebaseaduslik riiki sisenemine või seal viibimine

2302 00

Ebaseaduslikule riiki sisenemisele ja riigis viibimisele kaasa aitamine

2400 00

avatud kategooria

Kaitseväeteenistusalased süüteod

2500 00

avatud kategooria

Hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega seotud süüteod

2501 00

Hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajate ebaseaduslik import, eksport või tarnimine

2600 00

avatud kategooria

Tuumamaterjali või muude ohtlike radioaktiivsete ainetega seotud süüteod

2601 00

Tuumamaterjali või radioaktiivsete ainete ebaseaduslik import, eksport, tarnimine või omandamine

2700 00

avatud kategooria

Muud süüteod

2701 00

Muud tahtlikult toime pandud süüteod

2702 00

Muud mitte tahtlikult toime pandud süüteod


(1)  Kui selles kategoorias ei ole märgitud teisiti, tähendab kauplemine importi, eksporti, omandamist, müümist, tarnimist, vedamist või üleandmist.

(2)  Selles alaliigis tähendab kauplemine omandamist, müümist, tarnimist, vedamist või üleandmist.

(3)  Selles alaliigis tähendab kauplemine importi, eksporti, omandamist, müümist, tarnimist, vedamist või üleandmist.

(4)  Näiteks: erakordselt rasketel asjaoludel.

(5)  Näiteks erilise julmusega vägistamine.

(6)  Kauplemine hõlmab importi, eksporti, omandamist, müümist, tarnimist, vedamist või üleandmist.


B LISA

Karistuste ja mõjutusvahendite liikide ühtne tabel osutatud artiklis 4

Kood

Karistuste ja mõjutusvahendite liigid ja alaliigid

1000

avatud kategooria

Vabadusekaotus

1001

Vangistus

1002

Eluaegne vangistus

2000

avatud kategooria

Isikuvabaduse piiramine

2001

Keeld viibida teatud paikades

2002

Välisriikidesse reisimise piiramine

2003

Keeld elada teatud paikades

2004

Keeld osaleda massiüritusel

2005

Keeld astuda mis tahes vahendite abil ühendusse teatud isikutega

2006

Elektroonilise valve määramine (1)

2007

Kohustus ilmuda kindlaksmääratud aegadel konkreetsesse asutusse

2008

Kohustus viibida/elada teatud kohas

2009

Kohustus viibida oma elukohas kindlaksmääratud ajal

2010

Kohustus järgida kohtu poolt määratud tingimuslikke meetmeid, sealhulgas kohustust olla järelevalve all

3000

avatud kategooria

Konkreetse õiguse piiramine

3001

Tegutsemiskeeld

3002

Keeld töötada avalikus teenistuses või teenistussuhte peatamine avalikus teenistuses

3003

Hääletamis- või kandideerimisõiguse äravõtmine/peatamine

3004

Keeld sõlmida lepinguid avaliku sektoriga

3005

Riiklike toetuste saamise õiguse äravõtmine

3006

Juhtimisõiguse tühistamine (2)

3007

Juhtimisõiguse peatamine

3008

Keeld juhtida teatavaid sõidukeid

3009

Vanema õiguste äravõtmine/peatamine

3010

Kohtumenetluses eksperdina/vande all oleva tunnistajana/vandekohtunikuna osalemise õiguse äravõtmine/peatamine

3011

Eestkosteõiguste äravõtmine/peatamine (3)

3012

Teenetemärkide või ametinimetuse kasutamisõiguse äravõtmine/peatamine

3013

Kutse-, äri- või sotsiaalse tegevuse keeld

3014

Keeld töötada alaealistega või teha noorsootööd

3015

Ettevõtte sundlõpetamine

3016

Relva valdamise või kandmise keeld

3017

Jahipidamis-/kalapüügiõiguse äravõtmine

3018

Keeld väljastada pangatšekke või kasutada makse-/krediitkaarte

3019

Loomapidamise õiguse äravõtmine

3020

Keeld omada või kasutada teatavaid esemeid peale relvade

3021

Keeld mängida teatavaid mänge või tegeleda teatavate spordialadega

4000

avatud kategooria

Territooriumile sisenemise keeld või territooriumilt väljasaatmine

4001

Riigi territooriumile sisenemise keeld

4002

Riigi territooriumilt väljasaatmine

5000

avatud kategooria

Käitumiskontroll

5001

Allumine ettenähtud meditsiinilisele või muule ravile

5002

Kohustus osaleda sotsiaal- ja haridusprogrammis

5003

Kohustus olla perekonna hoolduse/järelevalve all

5004

Haridusmeetmed

5005

Sotsiaal-õiguslik katseaeg

5006

Kohustus osaleda täiendõppes/töötada

5007

Kohustus esitada õigusasutustele ettenähtud teavet

5008

Kohustus avaldada kohtuotsus

5009

Kohustus hüvitada kuriteoga tekitatud kahju

6000

avatud kategooria

Varaline karistus

6001

Vara konfiskeerimine

6002

Vara hävitamine

6003

Vara taastamine

7000

avatud kategooria

Sundravi

7001

Psühhiaatriline sundravi

7002

Võõrutusravi

7003

Suunamine haridusasutusse

8000

avatud kategooria

Rahaline karistus

8001

Rahatrahv

8002

Rahaline karistus (4)

8003

Rahatrahv kindlaks määratud abisaaja suhtes (5)

9000

avatud kategooria

Töökohustus

9001

Üldkasulik töö

9002

Üldkasulik töö, millega kaasnevad muud piiravad meetmed

10000

avatud kategooria

Sõjaväeline karistus

10001

Sõjaväelise auastme äravõtmine (6)

10002

Kutselisest sõjaväeteenistusest vabastamine

10003

Distsiplinaarkinnipidamine

11000

avatud kategooria

Karistusest vabastamine/karistuse täitmise edasilükkamine, hoiatus

12000

avatud kategooria

Muud karistused ja mõjutusvahendid


Parameetrid (vajadusel täpsustada)

ø

Karistus

m

Mõjutusvahend

a

Karistuse/mõjutusvahendi täitmine peatatud

b

Karistuse/mõjutusvahendi täitmine osaliselt peatatud

c

Karistuse/mõjutusvahendi täitmine peatatud katseaja/järelevalve kehtestamisega

d

Karistuse/mõjutusvahendi täitmine osaliselt peatatud katseaja/järelevalve kehtestamisega

e

Karistus/mõjutusvahend muudetud

f

Põhikaristuse asemel ette nähtud alternatiivne karistus/mõjutusvahend

g

Põhikaristuse mittetäitmise korral on ette nähtud alternatiivne karistus/mõjutusvahend

h

Karistuse/mõjutusvahendi täitmise peatamine tühistatud

i

Hiljem mõistetud liitkaristus

j

Karistuse/mõjutusvahendi täitmine või selle edasilükkamine peatatud (7)

k

Karistuse täitmisest vabastatud

l

Karistuse täitmisest vabastatud karistuse täitmise peatamise ajal

n

Karistuse täitmine lõpetatud

o

Armuandmine

p

Amnestia

q

Karistusest tingimisi vabastatud (teatavatel tingimustel isik vabastatud enne karistuse täielikku täitmist)

r

Rehabilitatsioon (kas koos karistusregistrist kustutamisega või ilma)

s

Alaealistele määratav erikaristus või -mõjutusvahend

t

Kriminaalasjadega mitte seotud otsus (8)


(1)  Kindlaks määratud asukohas või liikumist võimaldav.

(2)  Juhtimisõiguse taastamiseks on vaja seda uuesti taotleda.

(3)  Eestkoste isikule, kes ei ole teovõimeline või kes on alaealine.

(4)  Rahatrahv trahviühikutes.

(5)  Näiteks: asutus, ühendus, sihtasutus või ohver.

(6)  Sõjaväelise auastme alandamine.

(7)  Ei võimalda vältida karistuse täitmist.

(8)  See parameeter märgitakse üksnes juhul, kui sellekohane teave edastatakse vastusena taotlusele, mille saab liikmesriik, kelle kodanik asjaomane isik on.


Top