EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0162

2009/162/EÜ: Komisjoni otsus, 26. veebruar 2009 , millega muudetakse otsust 2005/51/EÜ seoses ajavahemikuga, mille jooksul tohib tuua ühendusse pestitsiidide või püsivate orgaaniliste saasteainetega saastunud pinnast saastest puhastamise eesmärgil (teatavaks tehtud numbri K(2009) 1174 all)

OJ L 55, 27.2.2009, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 48 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/162/oj

27.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 55/40


KOMISJONI OTSUS,

26. veebruar 2009,

millega muudetakse otsust 2005/51/EÜ seoses ajavahemikuga, mille jooksul tohib tuua ühendusse pestitsiidide või püsivate orgaaniliste saasteainetega saastunud pinnast saastest puhastamise eesmärgil

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 1174 all)

(2009/162/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Erandina direktiivist 2000/29/EÜ lubatakse komisjoni 21. jaanuari 2005. aasta otsusega 2005/51/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse ajutiselt kehtestada erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest pestitsiidide või püsivate orgaaniliste saasteainetega saastunud pinnase sisseveo suhtes saastest puhastamise eesmärgil, (2) liikmesriikidel, kes osalevad ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni aegunud ja ebasoovitavate pestitsiidide tõkestamise ja kõrvaldamise programmis, tuua ühendusse piiratud ajavahemiku jooksul kõnealuste pestitsiididega saastunud pinnast käitlemiseks selleks ettenähtud ohtlike jäätmete põletites.

(2)

Kuna nimetatud programmi rakendamine on viibinud, tuleb pikendada ajavahemikku, mille jooksul võib otsusega 2005/51/EÜ antud loa alusel ühendusse tuua saastunud pinnast.

(3)

Seepärast tuleks otsust 2005/51/EÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/51/EÜ artikli 1 teises lõigus asendatakse sõnad „28. veebruar 2009” sõnadega „29. veebruar 2012”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. veebruar 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  ELT L 21, 25.1.2005, lk 21.


Top