Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0967

Nõukogu määrus (EÜ) nr 967/2008, 29. september 2008 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta

OJ L 264, 3.10.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 168 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/967/oj

3.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 967/2008,

29. september 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 834/2007 (1) on kehtestatud mahepõllumajanduslikel toodetel kohustuslike tähiste kasutamise eeskirjad, mille hulka kuulub alates 1. jaanuarist 2009 ühenduse logo kasutamine kinnispakendis toidu puhul vastavalt kõnealuse määruse artikli 24 lõike 1 punktile b.

(2)

On ilmnenud, et ühenduse logo, mis kehtib vastavalt nõukogu 24. juuni 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) (2) V lisale, võib segi ajada teiste, kaitstud päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise tähise logodega, mis kehtivad vastavalt komisjoni 14. detsembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1898/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) ning garanteeritud traditsioonilise eritunnuse logoga, mis on määratletud komisjoni 18. oktoobri 2007. aasta määruses (EÜ) nr 1216/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (4)

(3)

Tarbijate arusaama silmas pidades on tähtis tagada informatiivne märgistamine omanäolise ja atraktiivse ühenduse logoga, mis sümboliseerib mahepõllumajanduslikku tootmist ja määratleb selgelt mahepõllumajanduslikud tooted. Sellise ühenduse logo kujunduse väljatöötamine ja avalikkusele tutvustamine nõuab teatavat aega.

(4)

Et vältida ettevõtjatele ebavajalikku rahalist ja halduskoormust, tuleks ühenduse logo kohustuslik kasutamine edasi lükata uue ühenduse logo loomiseni. Käesolev otsus ei takista ettevõtjaid vabatahtlikkuse alusel kasutamast praegust logo, mis on määratletud määruse (EMÜ) nr 2092/91 V lisas.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 834/2007 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklile 42 lisatakse järgmine lõik:

„Artikli 24 lõike 1 punkte b ja c kohaldatakse alates 1. juulist 2010.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. september 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARNIER


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1.

(3)  ELT L 369, 23.12.2006, lk 1.

(4)  ELT L 275, 19.10.2007, lk 3.


Top