Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0760

Komisjoni määrus (EÜ) nr 760/2008, 31. juuli 2008 , millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kaseiini ja kaseinaatide kasutamise lubamisega juustu valmistamisel

OJ L 205, 1.8.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 238 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/760/oj

1.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 205/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 760/2008,

31. juuli 2008,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kaseiini ja kaseinaatide kasutamise lubamisega juustu valmistamisel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 121 punkti i ning artikleid 192 ja 194 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 24. juuli 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 2204/90, millega sätestatakse piima- ja piimatooteturu ühise korralduse täiendavad üldised eeskirjad juustu osas, (2) on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 1234/2007 alates 1. juulist 2008.

(2)

Määruse (EMÜ) nr 2204/90 artikli 3 sätted, mis käsitlevad teabevahetust, kontrolli ja haldusmeetmeid ei ole määrusesse (EÜ) nr 1234/2007 üle võetud. Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklite 192 ja 194 kohaselt tuleks kõnealused sätted üle võtta komisjoni 13. oktoobri 2006. aasta määrusesse (EÜ) nr 1547/2006, millega sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2204/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (3)

(3)

Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 1547/2006 kehtetuks tunnistada ja asendada see uue määrusega.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 119 on sätestatud, et kaseiini ja kaseinaatide kasutamiseks juustu valmistamisel peab olema eelnev luba. On vaja sätestada selliste lubade andmise üksikasjalikud eeskirjad, võttes arvesse ettevõtete kontrollimist käsitlevaid nõudeid. Selleks et lihtsustada asjaomaste erandite rakendamist ja kontrolli tuleks luba anda teatavaks perioodiks.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 121 punktis i on sätestatud, et juustule lisatava kaseiini ja kaseinaatide maksimaalsed protsendimäärad tuleb kindlaks määrata objektiivsete kriteeriumide alusel ja tehnoloogilisi vajadus arvesse võttes. On asjakohane määratleda kõnealused protsendimäärad ühenduse tasemel olemasolevate teadmiste põhjal. Ilma et see piiraks rangemate normide kohaldamist riiklikul tasemel, on kõnealuse sätte järgimist tagava kontrolli hõlbustamiseks soovitatav ette näha üldised protsendimäärad, mitte protsendimäärad iga üksiktoote jaoks.

(6)

Kaseiini ja/või kaseinaatide kasutamisel juustu valmistamisel tuleks arvesse võtta juustu käsitlevaid rahvusvahelisi standardeid, eelkõige tuleks järgida vadakuvalgu ja kaseiini vahekorda. (4)

(7)

On vajalik sätestada üksikasjalikud kontrolli ja karistusi käsitlevad eeskirjad arvestades tööstuse struktuuri. Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklile 100 vastava toetuse taaskehtestamisel tuleks kehtestada karistuse määr.

(8)

Ilma et see piiraks riiklikke karistusi, mida kohaldatakse kaseiini ja kaseinaatide loata kasutamise puhul juustu valmistamisel, kui toetuse summa on vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklile 100 kindlaks määratud, on asjakohane nõuda karistust, mis on määratud ühelt poolt kaseiini ja kaseinaatide väärtuse ja teiselt poolt vastava koguse lõssipulbri väärtuse alusel, et neutraliseerida vähemalt loata kasutamisest saadud majanduslik kasu. Seni kuni kaseiini ja kaseinaatide toetuse määr on null, ei ole karistuse määra kindlaksmääramine asjakohane.

(9)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 204 lõike 2 punktis f on sätestatud, et kõnealust määrust kohaldatakse piima- ja piimatootesektori suhtes alates 1. juulist 2008, välja arvatud II osa I jaotise III peatüki sätted. Kõnealuse määrusega tunnistatakse alates nimetatud kuupäevast kehtetuks määrus (EMÜ) nr 2204/90. Seetõttu tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. juulist 2008.

(10)

Selleks et tööstusharul oleks võimalik tootmist kohandada seoses uue maksimaalse protsendimäära kehtestamisega ning selle laienemisega muudele juustudele, tuleks ette näha erand kuue kuu pikkuseks perioodiks.

(11)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 119 osutatud lube antakse asjaomase ettevõtja taotluse alusel 12 kuu pikkuseks perioodiks, tingimusel et ta kohustub eelnevalt kirjalikult tunnustama ja järgima käesoleva määruse artikli 3 sätteid.

2.   Lube antakse koos seerianumbriga iga ettevõtja või vajaduse korral iga tootmisüksuse jaoks.

3.   Lube võib anda ühe või mitme juustusordi kohta vastavalt asjaomase ettevõtja esitatud taotlusele.

Artikkel 2

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 121 punkti i alapunktis i osutatud maksimaalne protsendimäär, mis tuleb CN-koodi 0406 alla kuuluvate toodete puhul lisada, on 10 %. Seda määra kohaldatakse asjaomases ettevõttes või tootmisüksuses kuue kuu jooksul valmistatud juustu kaalu suhtes.

Juustudes, millele on lisatud kaseiini või kaseinaate, ei tohi ületada piima vadakuvalgu ja kaseiinivalgu vahekorda ning need peavad vastama tootjariigi kaseiini ja kaseinaatide kasutamist käsitlevatele riiklikele õigusaktidele.

2.   Erandina lõikest 1 on kuni 31. detsembrini 2008 kõnealuse lõike esimeses lõigus osutatud maksimaalne protsendimäär 5 % järgmistel juhtudel:

a)

CN-koodi 0406 30 alla kuuluvad sulatatud juust;

b)

CN-koodi ex 0406 20 alla kuuluv riivitud sulatatud juust, mis on valmistatud pideva tootmisprotsessi käigus, mis ei hõlma varem valmistatud sulatatud juustu lisamist;

c)

CN-koodi ex 0406 20 alla kuuluv pulbristatud sulatatud juust, mis on valmistatud pideva tootmisprotsessi käigus, mis ei hõlma varem valmistatud sulatatud juustu lisamist.

Artikkel 3

1.   Ettevõtjad on kohustatud:

a)

teatama pädevale asutusele valmistatud juustu kogus ja sordid ning eri toodetele lisatud kaseiini ja kaseinaatide kogused;

b)

pidama laoarvestust, mis võimaldaks kontrollida valmistatud juustu kogust ja sorte ning ostetud ja/või valmistatud kaseiini ja kaseinaatide koguseid ning nende otstarvet ja/või kasutust.

2.   Lõike 1 punktis b osutatud laoarvestus sisaldab teavet juustude valmistamiseks kasutatud toorainete päritolu, koostise ja koguse kohta. Liikmesriigid võivad selle teabe kontrollimiseks nõuda proovide võtmist. Liikmesriigid tagavad ettevõtjatelt kogutud teabe konfidentsiaalsuse.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid tagavad käesoleva määruse täitmise haldusliku ja füüsilise kontrolliga, eelkõige järgmise abil:

a)

sagedased etteteatamata kohapealsed kontrollid nii laoarvestuse kui ka asjakohaste äridokumentide ja tegelike varude ristkontrollimiseks; kõnealused kontrollid hõlmavad esindusliku hulga artikli 3 lõike 1 punktis a nimetatud deklaratsioone;

b)

nende juustu tootvate ettevõtjate pistelised kontrollid, kellele ei ole luba antud.

2.   Iga loa saanud ettevõtjat kontrollitakse vähemalt kord aastas.

Artikkel 5

Liikmesriigid peavad arvestust järgmise kohta:

a)

antud ja/või tühistatud lubade arv;

b)

kõnealuste lubade alusel deklareeritud kaseiini ja kaseinaatide kogused ning valmistatud juustu kogus;

c)

juhtumid, mille korral kasutati kaseiini ja/või kaseinaate ilma loata või ei peetud kinni sätestatud protsendimäärast ning loata kasutatud kaseiini ja kaseinaatide kogused.

Artikkel 6

1.   Ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide kehtestatud karistusi, on kaseiini jakaseinaatide loata kasutamine karistatav. Kõnealune karistus määratakse kindlaks, kuimääruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklile 100 vastava toetuse suurust muudetakse.

2.   Lõike 1 alusel saadud rahasummasid käsitatakse sihtotstarbelise tuluna vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 883/2006 (5) artiklile 12 ning need deklareeritaksekomisjonile vastavalt kõnealuse määruse artiklile 5.

Artikkel 7

1.   Määrus (EÜ) nr 1547/2006 tunnistatakse kehtetuks.

Määruse (EÜ) nr 1547/2006 artikli 1 kohaselt antud load kehtivad siiski kuni nende kehtivusaja lõpuni.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele ja määruse (EMÜ) nr 2204/90 artiklile 3 tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2008. Artikli 2 lõiget 1 kohaldatakse siiski alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).

(2)  EÜT L 201, 31.7.1990, lk 7. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2583/2001 (EÜT L 345, 29.12.2001, lk 6).

(3)  ELT L 286, 17.10.2006, lk 8.

(4)  Codex Alimentariuse juustu üldstandard (CODEX STAN A-6, muudetud 2006).

(5)  ELT L 171, 23.6.2006, lk 1.


LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1547/2006

Määrus (EMÜ) nr 2204/90

Käesolev määrus

Artiklid 1 ja 2

 

Artiklid 1 ja 2

 

Artikli 3 lõike 1 punktid a ja b

Artikli 3 lõige 1

 

Artikli 3 lõike 1 punkt c

Artikli 4 lõige 1

Artikli 3 lõige 1

 

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 lõige 2

 

Artikli 4 lõige 2

Artikli 3 lõige 3

 

Artikli 5 punkt c

Artikli 4 lõige 1

 

Artikkel 6

Artikli 4 lõige 2

 

Artikkel 5

 

Artikli 5 punktid a ja b

Artikkel 6

 

 

Artikkel 7

Artikkel 7

 

Artikkel 8

I lisa

 

II lisa

 

III lisa

 


Top