Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0176

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 176/2008, 20. veebruar 2008 , millega Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise tõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)

OJ L 61, 5.3.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 83 - 87

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/176/oj

5.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 61/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 176/2008,

20. veebruar 2008,

millega Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise tõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003 (3) luuakse piirkondliku liigituse õiguslik raamistik eesmärgiga võimaldada ühtlustatud piirkondliku statistika kogumist, koostamist ja levitamist ühenduses.

(2)

Kõikides komisjonile edastatavates liikmesriikide statistilistes andmetes, mis on jaotatud territoriaalüksuste järgi, tuleks kasutada vajaduse korral NUTSi klassifikatsiooni.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1059/2003 lisasid on vaja kohandada, et arvesse võtta Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga.

(4)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt ühtlustatud andmete koostamist võimaldavate ühiste statistiliste standardite loomist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seda on parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1059/2003 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1059/2003 muudetakse järgmiselt:

1.

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisas esitatud tekstile;

2.

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisas esitatud tekstile;

3.

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisas esitaud tekstile.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 20. veebruar 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 175, 27.7.2007, lk 13.

(2)  Euroopa Parlamendi 4. septembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 21. jaanuari 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 154, 21.6.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 105/2007 (ELT L 39, 10.2.2007, lk 1).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1059/2003 I lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Lisatakse järgmine tabel teksti BE – BELGIQUE/BELGIË ja CZ – ČESKÁ REPUBLIKA vahele:

„БЪЛГАРИЯ

KOOD

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 

 

 

BG3

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 

 

Видин

BG312

 

 

Монтана

BG313

 

 

Враца

BG314

 

 

Плевен

BG315

 

 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 

 

Велико Търново

BG322

 

 

Габрово

BG323

 

 

Русе

BG324

 

 

Разград

BG325

 

 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 

 

Варна

BG332

 

 

Добрич

BG333

 

 

Шумен

BG334

 

 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 

 

Бургас

BG342

 

 

Сливен

BG343

 

 

Ямбол

BG344

 

 

Стара Загора

BG4

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 

 

София (столица)

BG412

 

 

София

BG413

 

 

Благоевград

BG414

 

 

Перник

BG415

 

 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 

 

Пловдив

BG422

 

 

Хасково

BG423

 

 

Пазарджик

BG424

 

 

Смолян

BG425

 

 

Кърджали

BGZ

EXTRA-REGIO

 

 

BGZZ

 

Extra-Regio

 

BGZZZ

 

 

Extra-Regio”

2.

Lisatakse järgmine tabel teksti PT – PORTUGAL ja SI – SLOVENIJA vahele:

„ROMÂNIA

KOOD

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 

 

 

RO1

MACROREGIUNEA UNU

 

 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 

 

Bihor

RO112

 

 

Bistriţa-Năsăud

RO113

 

 

Cluj

RO114

 

 

Maramureş

RO115

 

 

Satu Mare

RO116

 

 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 

 

Alba

RO122

 

 

Braşov

RO123

 

 

Covasna

RO124

 

 

Harghita

RO125

 

 

Mureş

RO126

 

 

Sibiu

RO2

MACROREGIUNEA DOI

 

 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 

 

Bacău

RO212

 

 

Botoşani

RO213

 

 

Iaşi

RO214

 

 

Neamţ

RO215

 

 

Suceava

RO216

 

 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 

 

Brăila

RO222

 

 

Buzău

RO223

 

 

Constanţa

RO224

 

 

Galaţi

RO225

 

 

Tulcea

RO226

 

 

Vrancea

RO3

MACROREGIUNEA TREI

 

 

RO31

 

Sud – Muntenia

 

RO311

 

 

Argeş

RO312

 

 

Călăraşi

RO313

 

 

Dâmboviţa

RO314

 

 

Giurgiu

RO315

 

 

Ialomiţa

RO316

 

 

Prahova

RO317

 

 

Teleorman

RO32

 

Bucureşti – Ilfov

 

RO321

 

 

Bucureşti

RO322

 

 

Ilfov

RO4

MACROREGIUNEA PATRU

 

 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 

 

Dolj

RO412

 

 

Gorj

RO413

 

 

Mehedinţi

RO414

 

 

Olt

RO415

 

 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 

 

Arad

RO422

 

 

Caraş-Severin

RO423

 

 

Hunedoara

RO424

 

 

Timiş

ROZ

EXTRA-REGIO

 

 

ROZZ

 

Extra-Regio

 

ROZZZ

 

 

Extra-Regio”


II LISA

Määruse (EÜ) nr 1059/2003 II lisa muudetakse järgmiselt:

1.

NUTS 3. tasandile osutavasse lõiku Belgia ja Tšehhi Vabariigi vahele lisatakse järgmine tekst:

„Bulgaarias „Области (Oblasti)”,”

2.

NUTS 3. tasandile osutavasse lõiku Ungari ja Slovaki Vabariigi vahele lisatakse järgmine tekst:

„Rumeenias „Judeţe”,”.


III LISA

Määruse (EÜ) nr 1059/2003 III lisa muudetakse järgmiselt:

1.

lisatakse järgmine tekst Belgia ja Tšehhi Vabariigi vahele:

„Bulgaarias „Общини (Obshtini)”,”

2.

lisatakse järgmine tekst Portugali ja Sloveenia vahele:

„Rumeenias „Municipii, Oraşe, Comune”,”.


Top