EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0751

2008/751/EÜ: Komisjoni otsus, 18. september 2008 , mis käsitleb ajutist erandit nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest, et võtta arvesse Madagaskari eriolukorda seoses tuunikalakonservide ja tuunikalafileega (teatavaks tehtud numbri K(2008) 5097 all)

OJ L 255, 23.9.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/751/oj

23.9.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 255/31


KOMISJONI OTSUS,

18. september 2008,

mis käsitleb ajutist erandit nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest, et võtta arvesse Madagaskari eriolukorda seoses tuunikalakonservide ja tuunikalafileega

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 5097 all)

(2008/751/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1528/2007, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus, (1) eriti selle II lisa artikli 36 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

26. mail 2008 taotles Madagaskar kooskõlas määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisa artikliga 36 kuueks kuuks erandi kehtestamist nimetatud lisas sätestatud päritolureeglitest. Taotlus hõlmab kokku 2 000 tonni HSi rubriiki 1604 kuuluvaid tuunikalakonserve ja 500 tonni HSi rubriiki 1604 kuuluvat tuunikalafileed. Taotlus esitatakse põhjusel, et India ookeani päritolustaatusega värske tuunikala saak ja tarnimine on vähenenud.

(2)

Madagaskari esitatud teabest nähtub, et päritolustaatusega värske tuunikala saak oli 2008. aasta esimese nelja kuu jooksul isegi tavaliste hooajaliste kõikumistega võrreldes erakordselt väike ja selle tagajärjel on tuunikalakonservide tootmine vähenenud. Selline ebanormaalne olukord ei võimalda Madagaskaril teatud ajavahemikul täita määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureegleid.

(3)

Et Madagaskari toodete eksportimine Euroopa Ühendusse jätkuks ka pärast AKV-EÜ partnerluslepingu (2) kehtivuse lõppemist, tuleks Madagaskari suhtes kehtestada uus erand.

(4)

Et tagada sujuv üleminek AKV-EÜ partnerluslepingult Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi majanduspartnerluse vahelepingule, tuleks kehtestada uus erand tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2008.

(5)

Asjaomaseid impordikoguseid arvestades ei põhjustaks määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest ajutise erandi tegemine märgatavat kahju ühenduse väljakujunenud tööstusharule, juhul kui täidetakse teatavaid koguste, järelevalve ja tähtaegadega seotud tingimusi.

(6)

Seega on õigustatud määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisa artikli 36 lõike 1 punkti a kohase ajutise erandi tegemine.

(7)

Madagaskari suhtes kehtestatakse automaatne erand HSi rubriiki 1604 kuuluvate tuunikalakonservide ja tuunikalafilee päritolureeglitest vastavalt vahelepingule, millega kehtestatakse raamistik ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majandusliku partnerluse lepingu sõlmimiseks, st Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vahelepingule lisatud päritoluprotokolli artikli 42 lõikele 8, kui nimetatud leping jõustub või kui seda hakatakse kohaldama ajutiselt.

(8)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 4 lõikele 2 hakkavad kõnealuse määruse II lisas sätestatud päritolureeglite ning nende erandite asemel kehtima Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vahelepingu eeskirjad, kusjuures vaheleping jõustub või seda hakatakse ajutiselt kohaldama tõenäoliselt 2008. aastal. Seetõttu peaks erand vastavalt Madagaskari taotlusele kehtima kuni 31. detsembrini 2008, välja arvatud juhul kui Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vaheleping jõustub või seda hakatakse ajutiselt kohaldama enne nimetatud kuupäeva.

(9)

Vastavalt Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vahelepingule lisatud päritoluprotokolli artikli 42 lõikele 8 on automaatne erand päritolureeglitest piiratud tuunikalakonservide puhul 8 000 tonni suuruse ja tuunikalafilee puhul 2 000 tonni suuruse aastase kvoodiga Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi majanduspartnerluse vahelepingu parafeerinud riikidele (Komoorid, Mauritius, Madagaskar, Seišellid ja Zimbabwe). Mauritius ja Seišellid on juba esitanud taotluse ajutise erandi kehtestamiseks kooskõlas määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisa artikliga 36. Erandite tegemine määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisa artikli 36 alusel on ebakohane, kui need ületavad Ida- ja Lõuna-Aafrika piirkonnale Ida- ja Lõuna-Aafrika – ELi partnerluse vahelepingus ette nähtud aastast kvooti.

(10)

Seepärast tuleks kehtestada erand Madagaskari suhtes 2 000 tonni tuunikalakonservide ja 500 tonni tuunikalafilee ulatuses üheks aastaks.

(11)

Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (3) on sätestatud eeskirjad tariifikvootide haldamise kohta. Et tagada tõhus haldamine Madagaskari ametiasutuste, liikmesriikide tolliasutuste ja komisjoni tihedas koostöös, tuleks neid eeskirju mutatis mutandis kohaldada koguste suhtes, mis käesoleva otsusega kehtestatud erandi alusel imporditakse.

(12)

Selleks et erandi toimimist saaks tõhusalt kontrollida, peaksid Madagaskari ametiasutused komisjonile korrapäraselt edastama välja antud liikumissertifikaatide EUR.1 üksikasjad.

(13)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisast ning kooskõlas kõnealuse lisa artikli 36 lõike 1 punktiga a loetakse päritolustaatuseta materjalidest toodetud HSi rubriiki 1604 kuuluvad tuunikalakonservid ja tuunikalafilee pärinevaks Madagaskarilt käesoleva otsuse artiklites 2–6 sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erandit kohaldatakse lisas sätestatud toodete ja koguste suhtes, mis deklareeritakse Madagaskarilt ühenduses vabasse ringlusesse lubamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008.

Artikkel 3

Käesoleva otsuse lisas sätestatud koguseid hallatakse vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 4

Madagaskari tolliasutused võtavad vajalikud meetmed artiklis 1 nimetatud toodete ekspordikoguste kontrollimiseks.

Selleks peavad kõik nende asutuste poolt kõnealustele toodetele välja antud liikumissertifikaadid EUR.1 sisaldama viidet käesolevale otsusele.

Madagaskari pädevad asutused edastavad komisjonile kvartaliaruande koguste kohta, millele on vastavalt käesolevale otsusele liikumissertifikaadid EUR.1 välja antud, ja nende sertifikaatide seerianumbrid.

Artikkel 5

Käesoleva otsuse kohaselt välja antud liikumissertifikaadi EUR.1 lahter 7 peab sisaldama järgmist:

„Derogation — Decision 2008/751/EC”.

Artikkel 6

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.

Otsus kehtib seni, kuni määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglite asemel hakkavad kehtima Madagaskariga sõlmitud lepingule lisatud reeglid ajal, mil kõnealust lepingut hakatakse kohaldama ajutiselt või see jõustub, olenevalt sellest, kumb leiab aset varem, kuid igal juhul ei kohaldata käesolevat otsust kauem kui 31. detsembrini 2008.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. september 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  ELT L 348, 31.12.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 1.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


LISA

MADAGASKAR

Jrk-nr

CN-kood

Kauba kirjeldus

Ajavahemik

Kogus

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Tuunikalakonservid (1)

1.1.2008 kuni 31.12.2008

2 000 tonni

09.1646

1604 14 16

Tuunikalafilee

1.1.2008 kuni 31.12.2008

500 tonni


(1)  Mis tahes pakendis, mille puhul toode loetakse konserveerituks HSi rubriigi 1604 tähenduses.


Top