Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0748

2008/748/EÜ: Komisjoni otsus, 18. september 2008 , triflumisooli nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 5075 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 252, 20.9.2008, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 307 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/748/oj

20.9.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/37


KOMISJONI OTSUS,

18. september 2008,

triflumisooli nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 5075 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/748/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 on sätestatud, et liikmesriik võib 12 aasta jooksul pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist lubada turule viia taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad I lisas loetlemata toimeaineid, mis on turul olnud juba kaks aastat pärast teatavakstegemise kuupäeva, samal ajal kui neid toimeaineid uuritakse järk-järgult tööprogrammi raames.

(2)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr 1490/2002 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kolmanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Triflumisool kuulub nimetatud loetelusse.

(3)

Triflumisooli toimet inimeste tervisele ja keskkonnale on taotleja kavandatud kasutusviiside puhul hinnatud vastavalt määruste (EÜ) nr 451/2000 ja (EÜ) nr 1490/2002 sätetele. Kõnealuste määrustega on määratud ka referentliikmesriigid, kes peavad esitama asjaomased hindamisaruanded ja soovitused Euroopa Toiduohutusametile vastavalt määruse (EÜ) nr 451/2000 artikli 8 lõikele 1. Triflumisooli puhul oli referentliikmesriik Madalmaad ja kogu asjaomane teave esitati 4. jaanuaril 2006.

(4)

Komisjon uuris triflumisooli kooskõlas määruse (EÜ) nr 1490/2002 artikliga 11a. Liikmesriigid ja komisjon vaatasid läbivaatamisaruande kavandi läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees (edaspidi „komitee”) ning see vormistati 20. mail 2008 komisjoni läbivaatamisaruandena.

(5)

Komitee uuris toimeainet, võttes arvesse liikmesriikidest saabunud märkusi, ja jõudis järeldusele, et on selgeid tõendeid, et võib eeldada toimeaine kahjulikku mõju inimeste tervisele, sest selle toime aine käsitlejaile ja töötajaile ületab 100 % vastuvõetava kutsetoime piirnormist.

(6)

Komisjon palus teatajal esitada oma märkused triflumisooli uurimise tulemuste kohta ning teatada, kas ta kavatseb tulevikus aine kasutamist toetada või mitte. Teataja esitas omapoolsed märkused, mida uuriti hoolikalt. Vaatamata teataja esitatud väidetele jäid eespool nimetatud probleemid lahendamata ning edastatud teabe põhjal koostatud hinnangutest ei saa järeldada, et triflumisooli sisaldavad taimekaitsevahendid võiksid kavandatud kasutustingimustes üldiselt vastata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele.

(7)

Seepärast ei tuleks triflumisooli kanda direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(8)

Tuleks võtta meetmed tagamaks, et triflumisooli sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad load tühistataks ettenähtud ajavahemiku jooksul ja neid ei pikendataks ning selliste toodete jaoks uusi lubasid ei antaks.

(9)

Liikmesriigi antud ajapikendus triflumisooli sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevate varude kõrvaldamiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks ei tohiks olla pikem kui kaksteist kuud, et võimaldada olemasolevate varude ärakasutamist hiljemalt ühe kasvuperioodi jooksul; sellisel juhul on tagatud, et triflumisooli sisaldavad taimekaitsevahendid on kättesaadavad veel 18 kuu jooksul pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist.

(10)

Käesolev otsus ei välista triflumisooli kohta taotluse vastuvõtmist kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikega 2 ja komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 33/2008, millega on ette nähtud nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega, (4) selleks et neid oleks võimalik kanda direktiivi I lisasse.

(11)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Triflumisooli ei kanta toimeainena direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad, et

a)

triflumisooli sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatakse 18. märtsiks 2009;

b)

alates käesoleva otsuse avaldamise kuupäevast ei anta triflumisooli sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks lubasid ega uuendata neid.

Artikkel 3

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõikele 6, peab olema võimalikult lühike ja lõppema hiljemalt 18. märtsiks 2010.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. september 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25.

(3)  EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23.

(4)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.


Top