Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0049

2008/49/EÜ: Komisjoni otsus, 12. detsember 2007 , siseturu infosüsteemi (IMI) rakendamise kohta seoses isikuandmete kaitsega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6306 all) (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 13, 16.1.2008, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2012; kehtetuks tunnistatud 32012R1024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/49(1)/oj

16.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/18


KOMISJONI OTSUS,

12. detsember 2007,

siseturu infosüsteemi (IMI) rakendamise kohta seoses isikuandmete kaitsega

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 6306 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/49/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta otsust 2004/387/EÜ üleeuroopaliste e-valitsuse teenuste koostalitusvõimelise osutamise kohta riiklikele haldusasutustele, ettevõtetele ja kodanikele (IDABC), (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

17. märtsil 2006 kiitsid liikmesriikide esindajad siseturu nõuandekomitees (2) heaks siseturu infosüsteemi (Internal Market Information System, edaspidi „IMI”) üldise rakenduskava ja IMI arendamise liikmesriikide haldusasutuste vahelise teabevahetuse parandamiseks.

(2)

Komisjon otsustas oma 14. augusti 2006. aasta otsuses KOM/2006/3606 IDABC 2005.–2009. aasta tööprogrammi kolmanda läbivaatamise kohta luua siseturu infosüsteem kui ühist huvi pakkuv projekt ja rahastada seda.

(3)

Täiendav rahastamine sätestati komisjoni 25. juuli 2007. aasta otsuses KOM/2007/3514 IDABC tööprogrammi neljanda läbivaatamise kohta.

(4)

IMI on kavandatud toetama siseturu valdkonna õigusakte, mis nõuavad liikmesriikide haldusasutuste vahelist teabevahetust, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (3) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta. (4)

(5)

Kuna IMIs tuleb tagada isikuandmete kaitse, tuleb IMI loomise otsust selles suhtes täiendada. Kuna komisjoni ja liikmesriikide mitmesuguste IMIga seotud ülesannete ja funktsioonidega kaasnevad andmekaitse eeskirjadest tulenevad kohustused ja vastutus, on vaja kindlaks määrata nende funktsioonid, vastutus ja juurdepääsuõigused.

(6)

Artikli 29 alusel asutatud töörühma arvamuses siseturu infosüsteemiga (IMI) seotud andmekaitseküsimuste kohta (5) nõutakse sõnaselgelt, et komisjon võtaks vastu otsuse, mis määraks kindlaks IMI osaliste õigused ja kohustused.

(7)

Liikmesriikidevaheline elektrooniline teabevahetus peaks vastama isikuandmete kaitse eeskirjadele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (6) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (7)

(8)

Pädevate asutuste vahetatavate lisaküsimuste tagamiseks ja olukordadeks, kus andmesubjekt soovib edasi kaevata teabevahetuse põhjal tehtud negatiivse haldusotsuse, tuleks kõiki pädevate austuste vahel vahetatud ja IMIs töödeldud isikuandmeid säilitada kuue kuu jooksul pärast teabevahetuse ametlikku lõppu. Kuue kuu möödudes tuleks kõik isikuandmed kustutada. Kuuekuulist säilitustähtaega peetakse sobivaks, sest see vastab teabevahetuse aluseks olevate ühenduse õigusaktidega ettenähtud haldusmenetluste kestusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

1.   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas otsuses sätestatakse artiklis 6 osutatud IMI osaliste ja IMI kasutajate ülesanded, õigused ja kohustused seoses siseturu infosüsteemi (edaspidi „IMI”) toimimisega seotud andmekaitsenõuetega.

Artikkel 2

Andmete kvaliteet

Liikmesriikide pädevad asutused vahetavad ja töötlevad isikuandmeid üksnes teabevahetuse aluseks olevates lisas sätestatud asjaomastes ühenduse õigusaktides (edaspidi „asjaomased ühenduse õigusaktid”) kindlaksmääratud eesmärkidel.

Ühe liikmesriigi pädevate asutuste poolt teisele riigile saadetud teabenõuded ja nende vastused põhinevad IMI jaoks kindlaksmääratud mitmekeelsetel küsimustel ja andmeväljadel, mille komisjon koostab koostöös liikmesriikidega.

Artikkel 3

Vastutavad töötlejad

Direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punkti d ja määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti d kohase vastutava töötleja kohustusi täidavad ühiselt artikli 6 kohased IMI osalised kooskõlas nende kohustustega IMIs.

Vastutavad töötlejad tagavad, et andmesubjekt võib tõhusalt kasutada oma õigust saada teavet, tutvuda andmetega, teha parandusi ja esitada vastuväiteid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega. IMI osalised esitavad sobivas vormis teated eraelu puutumatuse kohta.

Artikkel 4

Teabevahetuse andmesubjektide isikuandmete säilitamine

Kõik teabevahetuse andmesubjektidega seotud isikuandmed, mida pädevad asutused vahetavad ja mida IMIs töödeldakse, kustutatakse kuus kuud pärast teabevahetuse ametlikku lõppu, kui pädev asutus ei taotle komisjonilt sõnaselgelt varasemat kustutamist.

Kõnealuse taotluse korral reageerib komisjon sellele 10 tööpäeva jooksul, kui teine asjaomane pädev asutus on sellega nõus.

Artikkel 5

IMI kasutajate isikuandmete säilitamine

Artiklis 6 osutatud IMI kasutajatega seotud isikuandmeid säilitatakse IMIs seni, kuni nad on IMI kasutajad, ja pädev asutus kustutab nende andmed, kui nad ei ole enam kasutajad.

Esimeses lõigus osutatud isikuandmed sisaldavad IMI kasutaja täisnime, töökoha e-posti aadressi ning telefoni- ja faksinumbrit.

2.   PEATÜKK

IMIGA SEOTUD ÜLESANDED JA KOHUSTUSED

Artikkel 6

IMI osalised ja kasutajad

1.   IMI osalised on järgmised:

a)

liikmesriikide pädevad asutused vastavalt artiklile 7;

b)

koordinaatorid vastavalt artiklile 8;

c)

komisjon.

2.   IMI võivad vastavalt artiklile 9 kasutada üksnes pädeva asutuse või koordinaatori alluvuses töötavad füüsilised isikud (edaspidi „IMI kasutajad”).

Artikkel 7

Pädevad asutused

Pädevad asutused tagavad asjakohase teabe vahetamise IMIs teabevahetuse aluseks olevas asjakohases ühenduse õigusaktis kindlaksmääratud eesmärkidel.

Artikkel 8

IMI koordinaatorid

1.   Iga liikmesriik määrab ühe riikliku IMI koordinaatori, et tagada IMI rakendamine riigi tasandil.

Iga liikmesriik võib vastavalt oma riigi haldusstruktuurile määrata veel ühe või mitu volitatud IMI koordinaatorit teatava õigusvaldkonna, haldusorgani allasutuse või geograafilise piirkonnaga seotud kooskõlastamiskohustuste täitmiseks.

2.   Komisjon registreerib riiklikud IMI koordinaatorid IMIs ja võimaldab neile juurdepääsu IMI-le.

3.   Kui liikmesriik määrab vastavalt lõikele 1 volitatud IMI koordinaatori, registreerib riiklik IMI koordinaator volitatud IMI koordinaatori IMIs ja võimaldab talle juurdepääsu IMI-le.

4.   Koordinaatorid registreerivad IMI-le juurdepääsu vajavad pädevad asutused või kinnitavad nende registreerimise ja tagavad IMI tõhusa toimimise. Nad võimaldavad pädevatele asutustele juurdepääsu sellistele õigusvaldkondadele, mis kuuluvad asjaomaste asutuste pädevusse.

5.   Kõik koordinaatorid võivad tegutseda pädevate asutustena. Sellisel juhul on koordinaatoril samad juurdepääsuõigused nagu pädeval asutusel.

Artikkel 9

IMI kasutajate rollid

1.   IMI kasutaja võib esineda ühes või mitmes järgmises rollis: teabenõude käsitleja, ülesannete jaotaja, vastutav teabenõude käsitleja ja kohalik andmehaldur.

2.   Igale IMI kasutajale antakse tema kasutajarolliga seotud kindlaksmääratud juurdepääsuõigused, nagu on sätestatud artiklis 12.

3.   Kõik IMI kasutajad võivad otsida konkreetset pädevat asutust.

4.   Teabenõude käsitlejaks määratud IMI kasutajad võivad osaleda teabevahetuses oma pädeva asutuse nimel.

5.   Pädevas asutuses ülesannete jaotajaks määratud IMI kasutajad võivad määrata teabenõude käsitluse kõnealuse asutuse ühele või mitmele teabenõude käsitlejale.

Koordinaatori poolt ülesannete jaotajaks määratud IMI kasutajad võivad määrata teabenõude käsitluse kõnealuse asutuse ühele või mitmele vastutavale teabenõude käsitlejale.

6.   Koordinaatoripoolsed IMI kasutajad võidakse määrata vastutavaks teabenõude käsitlejaks.

Nad võivad heaks kiita pädeva asutuse poolt teabenõuete või vastuste saatmise, kui koordinaator on sellise heakskiitmise tingimuseks seadnud, ja avaldada nõusolekut või mittenõusolekut, kui teavet nõudnud pädev asutus ei ole saadud vastusega rahul.

7.   Kohalikuks andmehalduriks määratud IMI kasutajad võivad teha järgmist:

a)

ajakohastada oma asutuse IMI kasutajate isikuandmeid;

b)

registreerida oma asutuses töötavaid uusi IMI kasutajaid;

c)

muuta oma asutuse kasutajate kasutajaprofiile.

Artikkel 10

Komisjon

1.   Komisjon tagab IMI toimimiseks vajaliku IT-infrastruktuuri kättesaadavuse ja hoolduse. Ta loob kõigis ametlikes keeltes töötava mitmekeelse süsteemi ning tugikeskuse, et aidata liikmesriike IMI kasutada.

2.   Komisjon avalikustab artikli 2 lõikes 2 osutatud küsimused ja andmeväljad.

3.   Komisjon võib teabevahetuses osaleda üksnes erijuhtudel, kui asjakohane ühenduse õigusakt näeb ette liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse.

4.   Kolmandas lõikes osutatud juhtudel on komisjonil samad juurdepääsuõigused nagu pädeval asutusel artikli 12 kohaselt.

3.   PEATÜKK

ÕIGUS PÄÄSEDA JUURDE ISIKUANDMETELE

Artikkel 11

Andmesubjekt

Käesolevas peatükis tähendab „andmesubjekt” üksnes konkreetse teabevahetuse andmesubjekti ega hõlma IMI kasutajaid.

Artikkel 12

IMI kasutajate juurdepääsuõigused

1.   Pädeva asutuse alluvuses töötavatel teabenõude käsitlejatel on teabevahetuse käigus juurdepääs üksnes järgmiste isikute andmetele:

a)

sama pädeva asutuse teised teabenõude käsitlejad, kes osalevad asjaomases teabevahetuses;

b)

teise pädeva asutuse teabenõude käsitleja, kes osaleb asjaomases teabevahetuses;

c)

koordinaatorite alluvuses töötavad vastutavad teabenõude käsitlejad, kes tegelevad asjaomase teabevahetusega;

d)

asjaomase teabevahetuse andmesubjektid. Teavet esitava pädeva asutuse teabenõude käsitlejad pääsevad andmesubjektide isikuandmetele juurde üksnes siis, kui pädev asutus on teabenõude vastu võtnud.

2.   Pädeva asutuse alluvuses töötavatel ülesannete jaotajatel on juurdepääs üksnes järgmiste isikute andmetele:

a)

kõik sama pädeva asutuse teabenõude käsitlejad;

b)

teise pädeva asutuse teabenõude käsitleja, kes osaleb asjaomases teabevahetuses;

c)

koordinaatorite alluvuses töötavad vastutavad teabenõude käsitlejad, kes tegelevad asjaomase teabenõudega.

Neil ei ole juurdepääsu andmesubjektide isikuandmetele.

3.   Koordinaatori alluvuses töötavatel ülesannete jaotajatel on juurdepääs järgmiste isikute andmetele:

a)

kõik sama koordinaatori alluvuses töötavad vastutavad teabenõude käsitlejad;

b)

pädevate asutuste alluvuses töötavad teabenõude käsitlejad, kes osalevad asjaomases teabevahetuses;

c)

teise koordinaatori alluvuses töötav vastutav teabenõude käsitleja, kes tegeleb asjaomase teabevahetusega.

Neil ei ole juurdepääsu andmesubjektide isikuandmetele.

4.   Vastutavatel teabenõude käsitlejatel on juurdepääs üksnes järgmiste isikute andmetele:

a)

koordinaatorite alluvuses töötavad vastutavad teabenõude käsitlejad, kes osalevad asjaomases teabevahetuses;

b)

pädevate asutuste alluvuses töötavad teabenõude käsitlejad, kes osalevad asjaomases teabevahetuses.

Neil ei ole juurdepääsu andmesubjektide isikuandmetele.

5.   Pädeva asutuse alluvuses töötavatel kohalikel andmehalduritel on juurdepääs üksnes kõigi sama pädeva asutuse IMI kasutajate isikuandmetele.

Neil ei ole juurdepääsu andmesubjektide isikuandmetele.

6.   Koordinaatori alluvuses töötavatel kohalikel andmehalduritel on juurdepääs üksnes järgmiste isikute andmetele:

a)

kõik sama koordinaatori IMI kasutajad;

b)

kõik nende pädevate asutuste ja koordinaatorite alluvuses töötavad kohalikud andmehaldurid, kelle tegevust nad kooskõlastavad.

Neil ei ole juurdepääsu andmesubjektide isikuandmetele.

7.   Komisjoni alluvuses töötavatel kohalikel andmehalduritel on juurdepääs üksnes järgmiste isikute andmetele:

a)

kõik teised komisjoni alluvuses töötavad kohalikud andmehaldurid;

b)

kõik riiklike IMI koordinaatorite alluvuses töötavad kohalikud andmehaldurid.

Komisjoni alluvuses töötavad kohalikud andmehaldurid võivad andmesubjektide isikuandmeid vastavalt artiklile 4 kustutada, kuid ei saa neid vaadata.

4.   PEATÜKK

LÕPPSÄTE

Artikkel 13

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  ELT L 144, 30.4.2004.

(2)  Asutatud komisjoni otsusega 93/72/EMÜ (EÜT L 26, 3.2.1993, lk 18).

(3)  ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.

(4)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 22. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1430/2007 (ELT L 320, 6.12.2007, lk 3).

(5)  Arvamus 01911/07/EN, WP 140.

(6)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(7)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


LISA

Artiklis 2 osutatud asjaomased ühenduse õigusaktid

Artikli 2 lõikes 1 osutatud asjaomased ühenduse õigusaktid on:

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta; (1)

2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul. (2)


(1)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 22. Direktiivi on muudetud nõukogu direktiiviga 2006/100/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141).

(2)  ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.


Top