Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0751

2007/751/EÜ: Nõukogu otsus, 8. november 2007 , Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga

OJ L 304, 22.11.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 109 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/751/oj

22.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/34


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga

(2007/751/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

võttes arvesse 2005. aasta ühinemislepingut,

võttes arvesse 2005. aasta ühinemisakti (edaspidi „ühinemisakt”), eriti selle artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni soovitust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhinevale Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitlevale konventsioonile (2) (edaspidi „ametnikega seotud korruptsiooni vastane konventsioon”) kirjutati alla 26. mail 1997. aastal Brüsselis ning see jõustus 28. septembril 2005. aastal.

(2)

Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Sloveenia ja Slovakkia on oma ühinemise järel hoiule andnud oma ühinemiskirjad ühinemiseks ametnikega seotud korruptsiooni vastase konventsiooniga.

(3)

Ühinemisakti artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad konventsioonide ja protokollidega, mis on sõlmitud liikmesriikide vahel ning loetletud ühinemisakti I lisas, mis sisaldab muu hulgas ametnikega seotud korruptsiooni vastast konventsiooni. Need jõustuvad Bulgaarias ja Rumeenias nõukogu määratud kuupäeval.

(4)

Ühinemisakti artikli 3 lõike 4 kohaselt teeb nõukogu kõnealuste konventsioonidega ja protokollidega ühinemise tõttu nõutavad kohandused,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ametnikega seotud korruptsiooni vastane konventsioon jõustub Bulgaaria ja Rumeenia suhtes esimese kuu esimesel päeval pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist.

Artikkel 2

Ametnikega seotud korruptsiooni vastase konventsiooni bulgaaria- ja rumeeniakeelne tekst (3) on autentsed samadel tingimustel kui ametnikega seotud korruptsiooni vastase konventsiooni muud tekstid.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  10. juuli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT C 195, 25.6.1997, lk 2.

(3)  Konventsiooni bulgaaria- ja rumeeniakeelne tekst avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes hilisemal kuupäeval.


Top