EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0638

2007/638/EÜ: Komisjoni otsus, 24. september 2007 , milles käsitletakse kodulindude erakorralist vaktsineerimist Itaalias madala patogeensusega linnugripi vastu (teatavaks tehtud numbri K(2007) 4393 all)

OJ L 258, 4.10.2007, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/638/oj

4.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/31


KOMISJONI OTSUS,

24. september 2007,

milles käsitletakse kodulindude erakorralist vaktsineerimist Itaalias madala patogeensusega linnugripi vastu

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 4393 all)

(Ainult itaaliakeelne tekst on autentne)

(2007/638/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 54 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2005/94/EÜ on sätestatud kodulindude ja muude vangistuses peetavate lindude hulgas lindude gripi puhkemise korral kohaldatavad minimaalsed tõrjemeetmed.

(2)

Kuni 2006. aasta lõpuni teostati Itaalias komisjoni 21. detsembri 2005. aasta otsuse 2005/926/EÜ (madala patogeensusega klassikalise lindude katku täiendavate tõrjemeetmete kehtestamise kohta Itaalias ning otsuse 2004/666/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (2) alusel vaktsineerimist madala patogeensusega linnugripi vastu.

(3)

2007. aasta maist alates on teatavates Põhja-Itaalia osades esinenud madala patogeensusega linnugripi puhanguid ning viiruse leviku tõkestamiseks on võetud direktiivi 2005/94/EÜ kohased meetmed.

(4)

2007. aasta juulis ja augustis suurenes eelkõige H7 alatüüpi madala patogeensusega linnugripi puhangute arv ning jätkuvalt avastatakse uusi haiguspuhanguid. Teada on antud vähestest H5 alatüüpi madala patogeensusega linnugripi puhangutest.

(5)

Euroopa Toiduohutusameti loomatervishoiu ja loomade heaolu komisjoni 2005. (3) ja 2007. aasta (4) teaduslikes arvamustes vaktsiini kasutamise kohta lindude gripi tõrjeks väidetakse, et erakorraline ja ennetav vaktsineerimine lindude gripi vastu on haiguse tõrjemeetmeid täiendav kasulik vahend.

(6)

Madala patogeensusega linnugripi puhanguid avastati Itaalia tihedalt asustatud kodulinnukasvatuspiirkonnas ja olukord on jätkuvalt epidemioloogiline.

(7)

Itaalia ametiasutused on teostanud riskihindamise ja teinud kindlaks, et viiruse edasise leviku oht asjaomastes piirkondades on suur. Seepärast esitas Itaalia 7. septembri 2007. aasta kirjas komisjonile heakskiitmiseks erakorralise vaktsineerimise kava.

(8)

Komisjon vaatas kõnealuse kava läbi koos Itaaliaga ja on veendunud, et kava vastab ühenduse asjaomastele sätetele. Arvestades epidemioloogilise olukorra arengut Itaalias, on asjakohane kiita heaks Itaalia esitatud erakorralise vaktsineerimise kava, et täiendada kõnealuses liikmesriigis võetavaid tõrjemeetmeid ning kehtestada teatavad liikumispiirangud kodulindude, kodulindude haudemunade, ühepäevaste tibude ja teatavate linnukasvatussaaduste suhtes.

(9)

Vaktsineerimiskava kohaselt kavatseb Itaalia DIVA strateegia (nakatunud loomade vaktsineeritud loomadest eristamise strateegia) alusel vaktsineerida teatavaid kodulinnukategooriaid nii monovalentse vaktsiiniga, mida kasutatakse H7 alatüüpi linnugripi viiruse vastu, kui ka bivalentse vaktsiiniga, mida kasutatakse H7 ja H5 alatüüpide vastu.

(10)

Tuleks kasutada üksnes vaktsiine, mis on lubatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivile 2001/82/EÜ (veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) (5) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet. (6)

(11)

Lisaks sellele tuleks teostada vaktsineeritud ja vaktsineerimata linnukarjade järelevalvet ja seiret, nagu on sätestatud erakorralise vaktsineerimise kavas.

(12)

Otsusega 2005/926/EÜ ettenähtud meetmed ei ole enam asjakohased ja seepärast tuleb kõnealune otsus kehtetuks tunnistada.

(13)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu, reguleerimisala ja mõisted

1.   Käesoleva otsusega kehtestatakse teatavad meetmed, mida tuleb kohaldada erakorralise vaktsineerimise läbiviimisel teatavates Itaalia linnukasvatusettevõtetes, kus on suur oht lindude gripi sissetoomiseks; kõnealused meetmed hõlmavad teatavaid piiranguid seoses kodulindude, kodulindude haudemunade, ühepäevaste tibude ning teatavate linnukasvatussaaduste liikumise ja lähetamisega.

2.   Käesoleva otsuse kohaldamine ei piira meetmeid, mida Itaalia on võtnud madala patogeensusega linnugripi puhangute tõrjeks vastavalt direktiivile 2005/94/EÜ.

Artikkel 2

Erakorralise vaktsineerimise kava

1.   Itaalia 7. septembril 2007 esitatud vaktsineerimiskava („erakorralise vaktsineerimise kava”), mis käsitleb erakorralist vaktsineerimist Itaalias madala patogeensusega linnugripi vastu, kiidetakse heaks.

2.   Itaalia rakendab erakorralise vaktsineerimise kava I lisas loetletud piirkondades („erakorralise vaktsineerimise piirkond”).

Itaalia tagab erakorralise vaktsineerimise kava tõhusa rakendamise.

3.   Komisjon avaldab erakorralise vaktsineerimise kava oma veebilehel.

Artikkel 3

Kasutatav vaktsiin

Itaalia tagab, et vastavalt erakorralise vaktsineerimise kavale vaktsineeritakse kodulinde direktiivi 2001/82/EÜ või määruse (EÜ) nr 726/2004 alusel loa saanud ühe järgmist liiki vaktsiiniga:

a)

lindude gripi alatüübi H7 inaktiveeritud heteroloogiline vaktsiin; või

b)

bivalentne inaktiveeritud heteroloogiline vaktsiin, mis sisaldab nii alatüüpi H5 kui ka H7.

Artikkel 4

Kodulindude liikumispiirang

1.   Pädev asutus tagab, et kodulinde, kes on toodud ja/või pärit sellistest Itaalia linnukasvatusettevõtetest, kus on teostatud erakorralist vaktsineerimist („ettevõtted, kus on teostatud erakorralist vaktsineerimist”), ei veeta Itaalia muudesse osadesse ega lähetata teistesse liikmesriikidesse.

2.   Erandina lõikest 1 võib sellistest ettevõttest, kus on teostatud erakorralist vaktsineerimist, pärit tapmisele määratud kodulinde vedada Itaalia muudesse osadesse või läheta teistesse liikmesriikidesse, kui kõnealused kodulinnud on pärit linnukarjast:

a)

mis on enne laadimist saanud II lisa punkti 1 kohastel kontrollidel nõutavad tulemused ja

b)

mis lähetatakse tapamajja:

i)

mis asub Itaalias ning kus linnud tapetakse kohe pärast kohalejõudmist; või

ii)

mis asub teises liikmesriigis, kui sihtliikmesriigiga on sõlmitud sellekohane kokkulepe, ning linnud tapetakse kohe pärast kohalejõudmist.

Artikkel 5

Kodulindude haudemunade liikumispiirang

Pädev asutus tagab, et kodulindude haudemune, mis on toodud ja/või pärit ettevõttest, kus on teostatud erakorralist vaktsineerimist, veetakse Itaalia muudesse osadesse või lähetatakse teistesse liikmesriikidesse üksnes juhul, kui haudemunad:

a)

pärinevad linnukarjast, mis on enne laadimist saanud II lisa punkti 1 kohastel kontrollidel nõutavad tulemused;

b)

on enne vedu või lähetamist desinfitseeritud vastavalt pädeva asutuse kinnitatud meetodile;

c)

veetakse otse sihthaudejaama;

d)

on haudejaamas jälgitavad.

Artikkel 6

Ühepäevaste tibude liikumispiirang

Pädev asutus tagab, et ühepäevaseid tibusid, kes on toodud ja/või pärit ettevõttest, kus on teostatud erakorralist vaktsineerimist, veetakse Itaalia muudesse osadesse või lähetatakse teistesse liikmesriikidesse üksnes juhul, kui tibud:

a)

pärinevad artiklis 5 sätestatud tingimustele vastavate kodulindude haudemunadest;

b)

paigutatakse lindlasse või varjualusesse, kus ei peeta muid kodulinde.

Artikkel 7

Kodulindude, kodulindude haudemunade ja ühepäevaste tibude ühendusesisese kaubavahetuse veterinaarsertifikaat

Pädev asutus tagab, et Itaaliast toodud ja/või sealt pärit kodulindude, kodulindude haudemunade ja ühepäevaste tibude puhul sisaldab ühendusesisese kaubavahetuse veterinaarsertifikaat sõnastust:

„Partii vastab otsuse 2007/638/EÜ kohastele loomatervishoiunõuetele”.

Artikkel 8

Toidumunade liikumispiirang

Pädev asutus tagab, et toidumunad, mis on toodud ja/või pärit ettevõttest, kus on teostatud erakorralist vaktsineerimist, veetakse Itaalia muudesse osadesse või lähetatakse teistesse liikmesriikidesse üksnes juhul, kui munad:

a)

pärinevad linnukarjast, mis on enne laadimist saanud II lisa punkti 2 kohastel kontrollidel nõutavad tulemused;

b)

transporditakse otse:

i)

pädeva asutuse määratud pakendamiskeskusesse, kus munad pakitakse ühekordselt kasutatavasse pakendisse ning kohaldatakse kõiki pädeva asutuse nõutud bio-ohutusmeetmeid; või

ii)

munatooteid valmistavasse ettevõttesse (vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa X jao II peatükile), kus neid käideldakse ja töödeldakse vastavalt määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa XI peatükile.

Artikkel 9

Kodulinnuliha ning seda sisaldava hakkliha, valmististe, lihamassi ja lihatoodete liikumispiirang

1.   Pädev asutus tagab, et kodulinnuliha, mis on toodud ja/või pärineb ettevõttest, kus on teostatud erakorralist vaktsineerimist, veetakse Itaalia muudesse osadesse või lähetatakse teistesse liikmesriikidesse üksnes juhul, kui liha on:

a)

saadud artikli 4 nõuetele vastavatelt kodulindudelt;

b)

toodetud vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisale ning III lisa II ja III jaole ning kontrollitud vastavalt määruse (EÜ) 854/2004 I lisa I, II, III jaole ning IV jao V ja VII peatükile.

2.   Pädev asutus tagab, et kodulinnuliha sisaldav hakkliha, lihavalmistised, lihamass ning lihatooted, mis on toodud ja/või pärit ettevõttest, kus on teostatud erakorralist vaktsineerimist, veetakse Itaalia muudesse osadesse või lähetatakse teistesse liikmesriikidesse üksnes juhul, kui kõnealused tooted on valmistatud:

a)

lõike 1 nõuetele vastavast lihast;

b)

kooskõlas määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa V ja VI jaoga.

Artikkel 10

Järelevalve ja seire

Vaktsineeritud ja vaktsineerimata kodulinnukarjade järelevalvet ja seiret teostatakse vastavalt erakorralise vaktsineerimise kavale.

Artikkel 11

Aruanded

Itaalia esitab komisjonile esialgse aruande erakorralise vaktsineerimise kava rakendamise kohta hiljemalt 1. novembriks 2007 ja seejärel kvartaliaruande ühe kuu jooksul enne iga kvartali lõppu.

Komisjon tagab, et alalise toiduahela ja loomatervishoiu komiteed teavitatakse kõnealustest aruannetest.

Artikkel 12

Meetmete läbivaatamine

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed vaadatakse läbi lähtuvalt epidemioloogilise olukorra arengust Itaalias ja uuest kättesaadavast teabest.

Artikkel 13

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2005/926/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 14

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 24. septembrist 2007 kuni 31. märtsini 2008.

Artikkel 15

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile.

Brüssel, 24. september 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(2)  ELT L 337, 22.12.2005, lk 60.

(3)  The EFSA Journal (2005) 266, 1-21; Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(4)  The EFSA Journal (2007) 489, Scientific Opinion on „Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds”.

(5)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).

(6)  ELT L 136, 30.4.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1901/2006 (ELT L 378, 27.12.2006, lk 1).


I LISA

ERAKORRALISE VAKTSINEERIMISE PIIRKOND

Veneto piirkond

Verona provints

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SAN GIOVANNI LUPATOTO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SOMMACAMPAGNA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SONA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 


Lombardia piirkond

Brescia provints

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CALCINATO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 

Mantova provints

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 


II LISA

UURINGUTE, PROOVIDE VÕTMISE JA ANALÜÜSIDE TEGEMISE KORD SEOSES ARTIKLITES 4, 5 JA 8 OSUTATUD LIIKUMISEGA

Punkt 1

Enne artikli 4 lõikes 2 osutatud tapmisele määratud kodulindude vedu peab ametlik veterinaararst teostama järgmist:

a)

ettevõtte tootmis- ja terviseandmete kontroll;

b)

iga tootmisüksuse kliiniline kontroll, sh kliiniliste andmete hindamine ja kodulindude kliinilised läbivaatused 72 tunni jooksul enne väljasaatmist, kusjuures erilist tähelepanu tuleb pöörata sentinellilindudele;

c)

järgmiste proovide võtmine:

vaktsineeritud kodulinnud: 20 vereproovi, millest tehakse DIVA vaktsineerimisstrateegia asjakohane analüüs 72 tundi enne väljasaatmist;

d)

järgmiste proovide võtmine, kui punktides a, b ja c osutatud kontrollide ning kliinilise kontrolli ja uuringu tulemused on mitterahuldavad:

sentinellilinnud: 20 hingetoru/suuneelu ja 20 kloaagi tampooniproovi ning 20 vereproovi, millest tehakse HI-test seroloogilisteks uuringuteks 72 tundi enne väljasaatmist.

Punkt 2

Enne artiklites 5 ja 8 osutatud haudemunade ja toidumunade esimest vedu ja seejärel vähemalt iga 30 päeva järel peab ametlik veterinaararst teostama järgmist:

a)

iga tootmisüksuse paljundus- ja munevate kodulindude kliiniline kontroll, sh kliiniliste andmete hindamine ning nendesse linnukarjadesse kuuluvate sentinellilindude kliinilised läbivaatused;

b)

kümme vereproovi sentinellilindudelt. Samuti võetakse vajadusel 20 proovi iIFA-testi jaoks (väljatöötatud kaudne immunofluorestsentstest).


Top