EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0275

2007/275/EÜ: Komisjoni otsus, 17. aprill 2007 , milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1547 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 116, 4.5.2007, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 29 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; kehtetuks tunnistatud 32021R0632 . Latest consolidated version: 14/12/2019

?: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj

4.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 116/9


KOMISJONI OTSUS,

17. aprill 2007,

milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 1547 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/275/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (2) eriti selle artikli 3 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 8 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 91/496/EMÜ on ette nähtud kolmandatest riikidest ühendusse toodavate loomade veterinaarkontroll, mida liikmesriigid peavad korraldama vastavalt kõnealusele direktiivile.

(2)

Direktiiviga 97/78/EÜ on ette nähtud teatavate kolmandatest riikidest ühendusse toodavate loomset päritolu saaduste ja taimsete saaduste veterinaarkontroll.

(3)

Komisjoni 26. aprilli 2002. aasta otsusega 2002/349/EÜ, millega sätestatakse nõukogu direktiivi 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate toodete loetelud, (4) on ette nähtud, et kõnealuses otsuses loetletud loomseid saadusi tuleb piiripunktides direktiivi 97/78/EÜ kohaselt veterinaarselt kontrollida.

(4)

Kuna piiripunktides korraldatakse veterinaarkontroll tihedas koostöös tolliametnikega, on saadetiste valimise esmase alusena asjakohane kasutada toodete loetelu, milles viidatakse kombineeritud nomenklatuurile (CN), mis on sätestatud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta. (5) Otsuse 2002/349/EÜ toodete loetelu tuleks seetõttu asendada käesoleva otsuse I lisaga.

(5)

Ühenduse õigusaktide ratsionaalsuse huvides on asjakohane käsitleda käesoleva otsuse I lisa loetelus ka ühendusse kolmandatest riikidest toodavaid loomi.

(6)

Selleks et hõlbustada pädevatel asutustel piiripunktides kontrollimist, tuleks käesoleva otsuse I lisa loetelus esitada võimalikult täpne kirjeldus loomade ja toodete kohta, mille puhul on ette nähtud direktiivi 97/78/EÜ kohane veterinaarkontroll. Teatavate CN-koodide puhul nähakse käesoleva otsusega ette veterinaarkontroll ainult väikese osa toodete puhul, mis kuuluvad asjaomasesse gruppi või rubriiki. Sellistel juhtudel tuleks käesoleva otsuse I lisa 3. veerus viidata kohaldatavale CN-koodile ja kirjeldada tooteid, mille suhtes peaks kohaldama kõnealust veterinaarkontrolli.

(7)

Otsuses 2002/349/EÜ on sätestatud, et liittoiduainete suhtes, mis sisaldavad vaid piiratud ulatuses loomseid saadusi, kohaldatakse jätkuvalt liikmesriikide eeskirju.

(8)

Selleks et vältida liikmesriikide vahelisi tõlgendamiserinevusi, mis võivad põhjustada kaubandusmoonutusi ja loomatervishoiuriske, tuleks ühenduse tasandil kehtestada eeskirjad liittoodete kohta, mille võib direktiivi 97/87/EÜ kohasest veterinaarkontrollist vabastada.

(9)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, (6) sisaldab teatavate toodete määratlusi. Ühenduse õigusaktide kooskõla huvides on asjakohane arvestada käesolevas otsuses kõnealuste määratlustega.

(10)

Eri liiki loomsete saaduste ühendusse importimisega kaasneb erinev loomatervishoiurisk. Seega tuleks käesoleva otsusega ette näha veterinaarkontroll kõikide liittoodete puhul, mis sisaldavad lihatooteid, kuid liittoodete suhtes, mis sisaldavad muid loomseid saadusi, tuleks kohaldada erinevaid kriteeriume, tuginedes ühenduse eeskirjade ühtlustamise vajadusele.

(11)

Teatavaid liittooteid töödeldakse tootmise ajal viisil, millega vähendatakse selliste toodetega kaasnevat loomatervishoiuriski. Seetõttu peaksid pädevad asutused, kes peavad otsustama vajaduse üle kohaldada liittoodete suhtes veterinaarkontrolli, kasutama tuvastatavate eristustunnustena välimust, säilimisaega ja füüsilisi omadusi.

(12)

Piiripunktides korraldatava ühendusse toodavate liittoodete veterinaarkontrolli kooskõla huvides on asjakohane kehtestada ka nende toiduainete ja liittoodete loetelu, mille võib vabastada direktiivis 97/78/EÜ sätestatud veterinaarkontrollist.

(13)

Ühenduse õigusaktide järjekindluse huvides on asjakohane tunnistada otsus 2002/349/EÜ kehtetuks ja asendada see käesoleva otsusega.

(14)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas otsuses sätestatakse eeskirjad seoses loomade ja toodetega, mille ühendusse toomisel tuleb piiripunktides kohaldada direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ kohast veterinaarkontrolli.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   liittoode– toiduaine, mis sisaldab nii loomseid töödeldud tooteid kui ka taimseid tooteid ning mille puhul põhitoote töötlemine on lõpptoote tootmise lahutamatu osa;

b)   lihatooted– määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.1 määratletud tooted;

c)   töödeldud tooted– määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7 loetletud töödeldud tooted;

d)   piimatooted– määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.2 määratletud tooted.

Artikkel 3

I lisas loetletud loomade ja toodete veterinaarkontroll

1.   Käesoleva otsuse I lisas loetletud loomade ja toodete suhtes tuleb piiripunktides kohaldada direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ kohast veterinaarkontrolli.

2.   Käesoleva otsuse kohaldamine ei piira liittoodete kontrolli, mis on vajalik ühenduse tervishoiunõuete täitmiseks.

3.   Lisa 1. veerus esitatud kombineeritud nomenklatuuri koodi alusel tehtud esmast valikut toodetest, mille suhtes kohaldatakse veterinaarkontrolli, täpsustatakse 3. veerus esitatud teksti või viidatud veterinaarõigusakti abil.

Artikkel 4

Liittooted, mille suhtes kohaldatakse veterinaarkontrolli

Veterinaarkontrolli kohaldatakse järgmiste liittoodete suhtes:

a)

liittooted, mis sisaldavad töödeldud lihatoodet;

b)

liittooted, mille koostisest vähemalt poole moodustab mis tahes töödeldud loomne toode, v.a töödeldud lihatoode;

c)

liittooted, mis ei sisalda töödeldud lihatoodet ja mille koostisest vähem kui poole moodustab töödeldud piimatoode, kui lõpptooted ei vasta artikli 6 nõuetele.

Artikkel 5

Veterinaarselt kontrollitavate liittoodete saatedokumendid

Liittoodetega, mis sisaldavad töödeldud lihatoodet, on ühendusse toomisel kaasas asjaomane ühenduse õigusaktidega ette nähtud lihatoodete sertifikaat, olenemata muu loomse toote sisaldusest.

Artikli 4 punktides b ja c nimetatud liittoodetega, mis sisaldavad töödeldud piimatoodet, on ühendusse toomisel kaasas asjaomane ühenduse õigusaktidega ette nähtud sertifikaat.

Liittoodetega, mis sisaldavad üksnes loomseid töödeldud kala- või munatooteid, on ühendusse toomisel kaasas asjakohane ühenduse õigusaktidega ette nähtud sertifikaat või äridokument, kui sellist sertifikaati ei ole nõutud.

Artikkel 6

Erandid teatavate liittoodete ja toiduainete puhul

1.   Erandina artiklist 3 ei kohaldata veterinaarkontrolli järgmiste liittoodete või toiduainete suhtes, mis ei sisalda lihatooteid:

a)

liittooted, mille koostisest vähem kui poole moodustab mis tahes muu töödeldud toode, tingimusel et sellised tooted on:

i)

ümbritseval temperatuuril pika säilimisajaga või selgelt valmistamise käigus täielikult läbi keedetud või kuumtöödeldud, nii et kogu tooraine on denatureerunud;

ii)

selgelt tähistatud toiduainena;

iii)

kindlalt pakendatud või suletud puhastesse tootepakenditesse;

iv)

varustatud äridokumendiga ja märgistatud liikmesriigi ametlikus keeles nii, et dokument ja märgistus koos annavad teavet liittoodete laadi, koguse ja pakendite arvu, päritoluriigi, valmistaja ning koostise kohta;

b)

liittooted ja toiduained, mis on loetletud II lisas.

2.   Iga liittootes sisalduv piimatoode peab olema pärit üksnes komisjoni otsuse 2004/438/EÜ (7) I lisas loetletud riigist ja töödeldud asjaomase riigi jaoks ettenähtud viisil.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2002/349/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 8

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse ühe kuu möödumisel Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast.

Artikkel 9

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. aprill 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(2)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  EÜT L 121, 8.5.2002, lk 6.

(5)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 301/2007 (ELT L 81, 22.3.2007, lk 11).

(6)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(7)  ELT L 154, 30.4.2004, lk 72.


I LISA

ARTIKLIS 3 OSUTATUD LOETELU LOOMADE JA TOODETE KOHTA, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE VETERINAARKONTROLLI

Loetelus käsitletakse loomi ja tooteid vastavalt ühenduses kasutatavale kaupade nomenklatuurile, et aidata valida saadetisi, mis tuleb esitada piiripunktis veterinaarkontrolli tegemiseks

Märkused

1.   1. veerg

Neljanumbrilise koodi puhul: kui ei ole sätestatud teisiti, tuleb kõik tooted, mille kood algab nimetatud nelja numbriga või mis kuuluvad nimetatud neljanumbrilise koodi alla, esitada pädevale asutusele veterinaarkontrolli tegemiseks.

Kui mingi koodi alla kuuluvatest toodetest on vaja veterinaarkontrolli käigus üle vaadata üksnes teatav osa ja kaupade nomenklatuuris puudub kõnealuse koodi all konkreetne alajaotis, lisatakse koodile ex (näiteks ex 3002: veterinaarkontrolli nõutakse üksnes loomadelt pärineva materjali osas, mitte kogu rubriigi puhul).

1. veerus sulgudes esitatud numbreid ei sisestata TRACES süsteemi, mis on loodud komisjoni 30. märtsi 2004. aasta otsusega 2004/292/EÜ TRACES süsteemi kasutuselevõtmise kohta ja otsuse 92/486/EMÜ muutmise kohta. (1)

2.   2. veerg

Kasutatakse kaupade kirjeldusi, mis on sätestatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 1. lisa kirjelduse veerus. Ühise tollitariifistiku täpse kohaldamise kohta lisaselgituste saamiseks vaadake kõnealuse lisa viimast muudatust.

NB: Lisateavet eri gruppidesse ja rubriikidesse kuuluvate toodete kohta esitatakse Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemi selgitavates märkustes ja kombineeritud nomenklatuuri (CN) koodide kohta kombineeritud nomenklatuuri selgitavates märkustes.

3.   3. veerg. Selles veerus täpsustatakse hõlmatud tooted.

Mõnel juhul saadetakse ametlikule veterinaararstile teatavaid elusloomi (nt roomajaid, kahepaikseid, putukaid, usse, muid selgrootuid) või loomseid tooteid, mille ühendusse importimise jaoks ei ole sätestatud ühtlustatud loomatervishoiunõudeid ja seetõttu ei ole ka ühtlustatud impordisertifikaati. Kõik mujal sätestamata elusloomade impordi tingimused kuuluvad nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ (milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse) (2) kohaldamisalasse, kuid teatavate loomade puhul kohaldatakse saadetise saatedokumentide suhtes riiklikke eeskirju. Ametlikud veterinaararstid peavad saadetised läbi vaatama ja andma vastavalt vajadusele välja ühise veterinaariaalase sisenemisdokumendi (CVED), millega tõendatakse, et kontroll on tehtud ja loomad võib lubada vabasse ringlusse.

Teatavatel juhtudel, mis on seotud loomsete kõrvalsaadustega, mida käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, (3) ei ole ühenduse õigusaktide täielik kohaldamisala saadud või töödeldud toodete osas täpselt kindlaks määratud. Veterinaarkontrolli tuleb teha toodete puhul, mida on küll töödeldud, kuid mis olemuselt on mahttooraine, mida tuleb enne lõpptarbijale pakkumist edasi töödelda.

Kõnealustel juhtudel peab piiripunkti ametlik veterinaararst kindlaks määrama, kas konkreetset saadust on töödeldud selliselt, et see jääb ühenduse õigusaktides sätestatud veterinaarkontrolli kohaldamisalast välja.

TABEL

Kombineeritud nomenklatuuri tõlgendamise reeglitest olenemata on toote kirjelduse sõnastus 2. veerus esitatud ainult selgituseks ning kohaldamisala on käesoleva lisa kontekstis kindlaks määratud käesoleva otsuse vastuvõtmisel kehtivate CN-koodide raames.

Kui käesolevas tabelis on osutatud ex CN-koodidele, tuleb kohaldamisala kindlaks määrata CN-koodi ja vastava kirjelduse kohaldamisega.


CN-kood

Kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

Grupp 1:   

Elusloomad

0101

Elushobused, -eeslid, -muulad ja -hobueeslid

Kõik

0102

Elusveised

Kõik

0103

Elussead

Kõik

0104 10

Eluslambad

Kõik

0104 20

Eluskitsed

Kõik

0105

Eluskodulinnud, s.o kanad liigist Gallus domesticus, pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad

Kõik

0106

Muud elusloomad

Kõik

Rubriiki kuuluvad järgmised kodu- või metsloomad.

A)

Imetajad

1.

Esikloomalised

2.

Vaalad, delfiinid ja pringlid (imetajad seltsist Cetacea); lamantiinid ja dugongid (imetajad seltsist Sirenia)

3.

Muud (näiteks põhjapõdrad, kassid, koerad, lõvid, tiigrid, karud, elevandid, kaamelid, sebrad, küülikud, jänesed, hirved, metskitsed, antiloobid, mägikitsed, rebased, naaritsad ja teised karusnahakasvandustes peetavad loomad)

B)

Roomajad (kaasa arvatud maod ja kilpkonnad)

C)

Linnud:

1.

Röövlinnud

2.

Papagoilised (kaasa arvatud papagoid, aarad ja kakaduud)

3.

Muud (näiteks nurmkanad, faasanid, vutid, metskurvitsad, nepid, tuvid, metsised, püüd, põldtsiitsitaja, metspardid, metshaned, rästad, lõokesed, vindid, tihased, koolibrid, paabulinnud, luiged ja teised rubriigis 0105 nimetamata linnud)

D)

Muud, näiteks mesilased (transpordikasti, puuri või tarusse paigutatuna või mitte), teised putukad, konnad.

Rubriiki 0106 ei kuulu loomad, kes kuuluvad tsirkustele, rändloomaaedadele vms loomi eksponeerivatele rändnäitustele (rubriik 9508).

0106 11

Esikloomalised

Kõik

0106 12

Vaalad, delfiinid ja pringlid (imetajad seltsist Cetacea); lamantiinid ja dugongid (imetajad seltsist Sirenia)

Kõik

0106 19

Muud

Koduküülikud ja muud kui rubriikide 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 ja 0106 12 imetajad. Kaasa arvatud koerad ja kassid

0106 20

Roomajad (kaasa arvatud maod ja kilpkonnad)

Kõik

0106 31

Linnud: röövlinnud

Kõik

0106 32

Linnud: papagoilised (kaasa arvatud papagoid, aarad ja kakaduud)

Kõik

0106 39

Muud

Kaasa arvatud tuvid ja muud kui rubriikide 0105, 0106 31 ja 0106 32 linnud

0106 90 00

Muud

Kõik mujal nimetamata elusloomad, välja arvatud imetajad, linnud ja roomajad. Rubriiki kuuluvad nii vivaariumides elusana pidamiseks ettenähtud kui ka inimtoiduks tapmiseks ettenähtud eluskonnad.

Grupp 2:   

Liha ja söödav rups

 

Sellesse gruppi ei kuulu:

a)

rubriikidesse 0201–0208 ja 0210 klassifitseeritud toodete tüüpi inimtoiduks kõlbmatud tooted;

b)

loomasooled, -põied ja -maod (rubriik 0504) ja loomaveri (rubriik 0511 või 3002);

c)

muu kui rubriigi 0209 loomarasv (grupp 15).

0201

Värske või jahutatud veiseliha

Kõik

0202

Külmutatud veiseliha

Kõik

0203

Värske, jahutatud või külmutatud sealiha

Kõik

0204

Värske, jahutatud või külmutatud lamba- või kitseliha

Kõik

0205 00

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske, jahutatud või külmutatud

Kõik

0206

Veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse-, eesli-, muula- või hobueesli söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

Kõik

0207

Rubriigi 0105 kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups

Kõik

0208

Muu liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

Välja arvatud muuks kui inimtoiduks kasutatav tooraine.

Kaasa arvatud kondid ja muu materjal, mis on ette nähtud inimtoiduks kasutatava želatiini või kollageeni tootmiseks.

0208 10

küüliku või jänese

Kõik

0208 20 (00)

konnakoivad

Kõik

0208 30

esikloomaliste

Kõik

0208 40

vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea); lamantiini ja dugongi (imetajad seltsist Sirenia)

Kõik

0208 50 (00)

roomajate (k.a mao ja kilpkonna)

Kõik

0208 90

Muud: ulukiliha, v.a küüliku ja jänese

Kaasa arvatud vutiliha, hülge, põhjapõdra või muu imetaja liha.

0209 00

Seapekk ilma tailihata või muu searasv ja kodulindude rasv, sulatamata või muul viisil ekstraheerimata, värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

Kaasa arvatud rasv ja töödeldud rasv.

0210

Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu või pulber

Kõik, kaasa arvatud liha, lihatooted ja kondid, mida kasutatakse inimtoiduks, ning muud loomsed tooted.

Gruppi kuulub inimtoiduks kasutatav töödeldud loomne valk, kaasa arvatud kõrned. Kaasa arvatud inimtoiduks kasutatavad kuivatatud seakõrvad.

Vorstid kuuluvad rubriiki 1601.

Grupp 3:   

Kalad ja vähid, limused ja muud veeselgrootud

Sellesse gruppi ei kuulu:

a)

rubriigi 0106 imetajad;

b)

rubriigi 0106 imetajate liha (rubriigid 0208 või 0210);

c)

kalad (k.a kalamaks, -mari ja -niisk), vähid, limused ja muud veeselgrootud, surnud ning oma liigi või seisundi tõttu inimtoiduks kõlbmatud (grupp 5); inimtoiduks kõlbmatu pulber, jahu või graanulid kalast, vähkidest, molluskitest või muudest veeselgrootutest (rubriik 2301); ja

d)

kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviari asendajad (rubriik 1604).

 

 

Sellesse gruppi kuuluvad kasvatamiseks ja paljundamiseks ettenähtud eluskalad, elusad dekoratiivkalad ning elusana transporditavad kalad ja vähid, keda imporditakse inimtoiduks.

 

 

Kõikidele käesoleva jaotise toodetele tuleb teha veterinaarkontroll.

0301

Eluskala

Kõik, kaasa arvatud meriforell ja lõhed, angerjad, karpkalad ja mis tahes muud liiki kalad, keda imporditakse kasvatamiseks või paljundamiseks.

Otsetarbimiseks imporditavat eluskala käsitletakse veterinaarkontrolli otstarbel tootena.

Kaasa arvatud rubriigi 0301 10 dekoratiivkalad.

0302

Värske või jahutatud kala (v.a rubriigis 0304 esitatud kalafilee ja muu kalaliha)

Kõik

0302 70

Kalamaks, -mari ja -niisk

 

0303

Külmutatud kala, v.a kalafileed ja muu rubriigi 0304 kalaliha

Kõik

Kaasa arvatud idalõhed, v.a kalamaks, -mari ja -niisk; nerka; muud lõhelased, v.a kalamaks, -mari ja -niisk; forell; Atlandi väärislõhe ning kõik muud kalad.

0304

Kalafileed ja muu kalaliha (k.a kalahakkliha), värske, jahutatud või külmutatud

 

0305

Kuivatatud, soolatud või soolvees kala; külm- või kuumsuitsukala;

inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

Kõik, kaasa arvatud muud kalatooted, nagu inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid kalast ning vähkidest või muudest veeselgrootutest.

0306

Vähid, puhastatud või puhastamata, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud;

vees või aurus keedetud vähid (puhastamata), olenemata sellest, kas jahutatud või jahutamata,

külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees; inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid vähkidest

Kõik. Otsetarbimiseks imporditavaid elusvähke käsitletakse veterinaarkontrolli otstarbel toodetena.

0307

Limused, karbis või karbita, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud;

muud veeselgrootud (v.a vähid ja limused), elusad, värsked, jahutatud, külmutatud,

kuivatatud, soolatud või soolvees; inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide

Kõik

Kaasa arvatud Bonamia ostreae ja Marteilia refringens; ka limused ja veeselgrootud, mis võivad olla kuumtöödeldud ja seejärel jahutatud või külmutatud.

Otsetarbimiseks imporditavaid eluslimuseid käsitletakse veterinaarkontrolli otstarbel toodetena.

Kaasa arvatud tigude liha.

0307 60 00

Teod, v.a meriteod

Kaasa arvatud liikidesse Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller ja Helix lucorum ning sugukonda Achatinidae kuuluvad maismaal elavad kõhtjalgsed.

Kaasa arvatud otsetarbimiseks ettenähtud elusteod ja inimtoiduks kasutatav teoliha.

Kaasa arvatud kergelt eelkuumutatud või eeltöödeldud teod.

0307 91 00

Muud elusad veeselgrootud peale vähkide ja limuste, elusad, värsked või jahutatud

Kõik

0307 99 90

Muud, kaasa arvatud inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide

Kõik, kaasa arvatud inimtoiduks kasutatav kalajahu.

Grupp 4:   

Piim ja piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi; mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained

1.

Termin “piim” tähendab täispiima, poolrasvast ja rasvata piima.

2.

Rubriigis 0405:

a)

termin “või” tähendab naturaalset võid, vadakuvõid või taastatud võid (mage ja soolatud rõõsakoore- või hapukoorevõi, k.a konserveeritud või), mis on saadud üksnes piimast ja mille piimarasvasisaldus on vähemalt 80 %, kuid mitte üle 95 % massist, maksimaalne piima-rasvavaba kuivaine sisaldus 2 % massist ja maksimaalne veesisaldus 16 % massist. Või ei sisalda lisaemulgaatoreid, kuid võib sisaldada naatriumkloriidi, toiduvärve, neutraliseeritud sooli ja kahjutute piimhappebakterite puhaskultuure;

b)

termin “piimarasvavõided” tähendab määritavat vesi-õlis tüüpi emulsiooni, mis sisaldab toote ainsa rasvana piimarasva ja mille piimarasvasisaldus on vähemalt 39 %, kuid alla 80 % massist.

3.

Tooted, mis on saadud piimavadaku kontsentreerimise teel piima või piimarasvade lisamisega, klassifitseeritakse juustudena rubriiki 0406, kui nad vastavad järgmistele tingimustele:

a)

piimarasvasisaldus kuivaines on vähemalt 5 %;

b)

toodete kuivainesisaldus on vähemalt 70 %, kuid mitte üle 85 % massist; ning

c)

tooted on vormitud või vormitavad.

4.

Sellesse gruppi ei kuulu:

a)

vadakust tooted, mis sisaldavad üle 95 % laktoosi, väljendatud veevaba laktoosina kuivaine kohta (rubriik 1702); või

b)

albumiinid (k.a kontsentraadid kahest või enamast vadakuvalgust, mille kuivaine sisaldab vadakuvalku üle 80 % massist) (rubriik 3502) või globuliinid (rubriik 3504).

0401

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- jm magusainelisandita

Kõik. Piima hulka kuuluvad toorpiim, pastöriseeritud ja termiseeritud piim.

Kaasa arvatud piima fraktsioonid.

Loomasöödaks kasutatav piim klassifitseeritakse rubriiki 2309.

0402

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru- või muu magusainelisandiga

Kõik

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusaine-, lõhna- ja maitseainetega, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma)

Kõik

Kaasa arvatud koor, või ning lõhna- ja maitseainetega, tarretatud, külmutatud ja fermenteeritud piim ning inimtoiduks kasutatav kontsentreeritud piim.

Jäätis klassifitseeritakse rubriiki 2105.

0404

Vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma; mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

Kõik

0405

Või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided

Kõik, kaasa arvatud piimarasvavõided

0406

Juust ja kohupiim

Kõik

0407 00

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud

Kõik, kaasa arvatud haudemunad, määratletud patogeenivabad munad (SPF-munad) ja inimtoiduks kasutatavad munad.

Kaasa arvatud “100aastased munad”.

Inimtoiduks kõlbmatu ovoalbumiin klassifitseeritakse rubriiki 3502.

0408

Kooreta linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud (suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma)

Kõik. Rubriiki kuuluvad kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata munatooted.

Rubriiki kuuluvad kõikide lindude kooreta täismunad ja munakollased. Selle rubriigi tooted võivad olla värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, vormitud (nt silindrilised “pikad munad”), külmutatud või muul viisil töödeldud. Kõik nimetatud tooted kuuluvad rubriiki olenemata sellest, kas need on suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma ja kas neid kasutatakse toiduks või tööstuslikuks otstarbeks (nt nahaparkimisel).

Rubriiki ei kuulu:

a)

munakollasest toodetud õli (rubriik 1506);

b)

munatooted, mis sisaldavad maitseaineid, vürtse või muid lisandeid (rubriik 2106);

c)

letsitiin (rubriik 2923);

d)

eraldatud munavalge (ovoalbumiin) (rubriik 3502).

0409 00 00

Naturaalne mesi

Kõik

Rubriiki kuulub mesilaste (Apis mellifera) või teiste putukate toodetud mesi, mis võib olla vurritatud või kärgedes või sisaldada kärjetükke, tingimusel et sellele ei ole lisatud suhkrut ega muid aineid. Selline mesi võib olla nimetatud meetaimede, päritolu või värvuse järgi.

Rubriiki ei kuulu kunstmesi ning naturaalse ja kunstmee segud (rubriik 1702).

0410 00 00

Mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained

Kõik

Rubriiki kuuluvad mesilaspiim ja taruvaik, samuti kondid ja muu inimtoiduks kasutatav loomadelt pärinev materjal.

Rubriiki kuuluvad inimtoiduks kasutatavad putukad ja putukamunad.

Rubriiki 0410 00 00 kuuluvad kombineeritud nomenklatuuris mujal nimetamata, inimtoiduks kasutatavad loomse päritoluga tooted. Siia kuuluvad:

a)

kilpkonnamunad;

b)

salangaanide pesad (“pääsupesad”).

Rubriiki 0410 00 00ei kuulu loomaveri, kas toiduks kasutatav või mitte, vedel või kuivatatud (rubriik 0511 või 3002).

Grupp 5:   

Mujal nimetamata loomsed tooted

 

 

Täiendavad valikunõuded teatavate selle grupi toodete puhul on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VIII peatükis (vill, karvad, seaharjased, suled ja sulgede osad).

1.

Sellesse gruppi ei kuulu:

a)

toidukaubad, v.a loomaveri (vedel või kuivatatud), terved või tükeldatud loomasooled, -maod ja -põied;

b)

toorkarusnahad ja -nahad (k.a karusnahad), v.a rubriiki 0505 kuuluvad linnunahad ja parkimata nahkade lõikmed ning muud samalaadsed rubriigi 0511 jäätmed (grupp 41 või 43);

c)

loomse päritoluga tekstiilitööstuse tooraine, v.a hobusejõhv ja selle jäätmed (XI jaotis); ja

d)

valmissõlmed või kimbud harjatoodete tootmiseks (rubriik 9603).

2.

Kogu nomenklatuuris tähendab termin “elevandiluu” elevandi, jõehobu, morsa, narvali ja metssea kihvu, ninasarviku sarvi ja kõigi loomade hambaid.

3.

Termin “hobusejõhv” tähendab hobuslaste ja veiste laka- ja sabakarvu.

0502 10 00

Kodu- ja metssea harjased ning karvad, nende jäätmed

Töötlemata harjased on seaharjased, mida ei ole vabrikus pestud, mis ei ole saadud parkimise teel ja mida ei ole töödeldud mõne muu meetodiga, mis tagab, et sellesse ei ole jäänud haigusetekitajaid.

0503 00 00

Hobusejõhv ja selle jäätmed

Igasugusest selle koodi alla kuuluvast jõhvist tuleb teatada pädevale veterinaarasutusele. Võidakse nõuda tõendit liigi staatuse ja kasutatud töötlusviisi kohta.

Rubriiki 0503 ei kuulu kedratud jõhv ja jõhv, mille otsad on omavahel sõlmitud. Selle koodi alla kuulub nii töötlemata kui ka pestud, värvitud, pleegitatud, lokitud või muul moel töödeldud hobusejõhv.

0504 00 00

Loomasooled, -põied ja -maod (v.a kalade omad), terved või tükeldatud, värsked, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

Kõik, kaasa arvatud looma-, sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnumaod, -põied ja -sooled, puhastatud, soolatud, kuivatatud või kuumtöödeldud.

0505

Linnunahad jm sulgede või udusulgedega kaetud kehaosad, suled (k.a kärbitud servadega) ja udusuled, töötlemata või töödeldud puhastamise, desinfitseerimise või säilitusmaterjaliga immutamise teel; sulgedest ja nende osadest pulber ja jäätmed

Kõik, välja arvatud töödeldud ehissuled, töödeldud suled, mis on reisijatel kaasas isiklikuks kasutamiseks, ja töödeldud sulgede saadetised üksikisikutele muuks kui tööstuslikuks otstarbeks.

Rubriiki 0505 kuuluvad töötlemata ja järgmiselt töödeldud suled: puhastatud, desinfitseeritud või töödeldud säilitusmaterjaliga immutamise teel, kuid muul viisil töötlemata ja paigaldamata.

 

 

Suled täite- ja polstrimaterjaliks; udusuled, töötlemata ja muud suled

0506

Loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid kujusse lõikamata), happega töödeldud või deželatiniseeritud; nendest valmistatud pulber ja jäätmed

Kaasa arvatud kondid, mida kasutatakse želatiini või kollageeni tootmiseks, kui need on saadud inimtoiduks kasutatavatest rümpadest, ja inimtoiduks kasutatav kondijahu.

Valikunõuded on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa X peatükis (kondid ja kontidest valmistatud tooted jms).

0507

Elevandiluu, kilpkonna kilp, vaalaluu ja vaalakiused, sarved, kabjad, küüned, nokad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata); nendest valmistatud pulber ja jäätmed

Valikunõuded jahitrofeedele on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VII peatükis.

Hõlmab kolmandatest riikidest pärit lindude ja kabiloomade töödeldud jahitrofeesid, mis koosnevad üksnes kontidest, sarvedest, kapjadest, sõrgadest, hirvesarvedest, hammastest või toornahkadest.

Ex05100000

Hall ambra, kopranõre, näärmeeritis ja muskus, kantariidid;

näärmed jm farmaatsiatööstuses kasutatavad loomsed saadused (värsked, jahutatud, külmutatud või muul moel eelsäilitatud)

Valikunõuded on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa XI peatükis (loomsed kõrvalsaadused sööda, sealhulgas lemmikloomatoidu; farmaatsiatoodete ja muude tehniliste toodete valmistamiseks).

Selle koodi alla kuuluvad näärmed, muud loomsed saadused ja sapp.

Kuivatatud näärmed ja tooted kuuluvad rubriiki 3501.

0511

Mujal nimetamata loomsed tooted; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 1 või 3

Kaasa arvatud geneetiline materjal (sperma ja embrüod, mis on pärit sellistelt loomadelt nagu veised, lambad, kitsed, hobused ja sead).

Kaasa arvatud 1. ja 2. kategooria loomsed kõrvalsaadused.

0511 10 00

Veisesperma

 

0511 91

Tooted kaladest, vähkidest, limustest või muudest vees elavatest selgrootutest; surnud loomad grupist 3

Kõik, kaasa arvatud kalamari ja -niisk kalakasvanduste jaoks; surnud loomad; loomsed kõrvalsaadused lemmikloomatoidu, farmaatsiatoodete ja muude tehniliste toodete valmistamiseks.

0511 99 (10)

Sooned ja kõõlused; toornahkade lõikmed ja muud samalaadsed jäätmed

Kõik

0511 99 90

Muud

Kõik: rubriigis 0511 10 nimetamata ja muude kui veiste embrüod, munarakud, sperma ja geneetiline materjal.

Kaasa arvatud loomsed kõrvalsaadused lemmikloomatoidu või muude tehniliste toodete valmistamiseks.

Kaasa arvatud mesinduses kasutatavad mesindussaadused.

Kaasa arvatud grupi 1 surnud loomad (koerad ja kassid).

Kaasa arvatud materjal, mille põhiomadusi ei ole muudetud, ja inimtoiduks kasutatav loomaveri, v.a kalaveri.

Grupp 12:   

Õliseemned ja õliviljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad; tööstuses kasutatavad taimed ja ravimtaimed; õled ja sööt

 

 

Veterinaarkontrolli nõutakse ainult teatavate taimsete toodete puhul.

Ex12130000

Teraviljaõled ja -aganad, töötlemata, ka hekseldatud, jahvatatud,

pressitud või granuleeritud

Hõlmab üksnes heina ja õlgi

Ex12 14 (90)

Kaalikas, söödapeet ja muud söödajuurviljad, hein, lutsern, ristik, esparsett, söödakapsas, lupiin, vikk jms söödad, ka graanulitena

Muud

Hõlmab üksnes heina ja õlgi.

Grupp 15:   

Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid ning nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomsed ja taimsed vahad

1.

Sellesse gruppi ei kuulu:

a)

rubriigi 0209 searasv ja kodulinnurasv;

b)

kakaovõi, -rasv ja -õli (rubriik 1804);

c)

valmistoidud, mis sisaldavad rohkem kui 15 % massist rubriigi 0405 tooteid (valdavalt grupp 21);

d)

rasvakõrned (rubriik 2301) ja rubriikidesse 2304–2306 kuuluvad jäätmed.

2.

Rubriiki 1518 ei kuulu rasvad, õlid ja nende fraktsioonid, mis on üksnes denatureeritud; need tuleb klassifitseerida vastavate denatureerimata rasvade, õlide ja nende fraktsioonidega samasse rubriiki.

3.

Seebirasvad, õlijätted ja -setted, steariinipigi, glütseroolipigi ja villarasva jäägid klassifitseeritakse rubriiki 1522.

 

 

Kõik loomadelt pärinevad õlid.

Täiendavad valikunõuded on sätestatud määruses (EÜ) nr 1774/2002 järgmiselt:

VII lisa IV peatükk: sulatatud rasvad ja kalaõlid;

VIII lisa XII peatükk: 2. kategooria materjalist saadud sulatatud rasvad, mis on ette nähtud kasutamiseks õlikeemias;

VIII lisa XIII peatükk: rasva derivaadid.

Rasva derivaadid hõlmavad puhtaid esmatöötlemissaadusi, mis on toodetud rasvadest ja õlidest määruse (EÜ) nr 1774/2002 VI lisa III peatükis sätestatud meetodil. Need ei hõlma muude materjalidega segatud derivaate.

1501 00

Searasv ja -rasvkude (k.a seapekk) ning kodulinnurasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv

Kõik

1502 00

Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 1503 kuuluv

Kõik

1503 00

Rasvasteariin, sulatatud searasva õli, oleosteariin, oleoõli ja rasvõli (emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata)

Kõik

1504

Kalade või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid (rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata)

Kalaõlid ja mereimetajatest saadud õlid.

Mitmesugused toiduvalmistised kuuluvad gruppi 21.

1506 00 00

Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

Lõhustamata rasvad ja õlid ning nende esmased fraktsioonid, mis on toodetud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VI lisa III peatükis sätestatud meetodil.

Need ei hõlma muude materjalidega segatud derivaate.

Rubriiki 1516 kuuluvad loomsed ja taimsed rasvad ja õlid, mis on allpool kirjeldatud viisil keemiliselt muundatud, kuid edasi töötlemata.

Rubriiki kuuluvad ka loomsete või taimsete rasvade ja õlide samal viisil töödeldud fraktsioonid.

Hüdrogeenimine, mille käigus viiakse toode kontakti puhta vesinikuga sobival temperatuuril ja rõhul katalüsaatori manulusel (tavaliselt puhtalt eraldatud nikkel), tõstab rasvade sulamispunkti ja suurendab õlide konsistentsi küllastumata glütseriidide muundamise teel kõrgema sulamispunktiga küllastunud glütseriidideks.

1516 10

Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, esterdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasi töötlemata

Üksnes loomsed rasvad ja õlid. Veterinaarkontroll ei hõlma muude materjalidega segatud derivaate.

Veterinaareesmärgil hõlmavad rasva derivaadid puhtaid esmatöötlemissaadusi, mis on saadud loomsetest rasvadest ja õlidest määruse (EÜ) nr 1774/2002 VI lisa III peatükis sätestatud meetodil.

Ex15 18 00

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted; mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate käesolevasse gruppi kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised

Üksnes loomsed rasvad ja õlid.

Üksnes sulatatud rasvad.

Rasva derivaadid, mis on toodetud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VI lisa III peatükis sätestatud meetodil.

Need ei hõlma muude materjalidega segatud derivaate.

1518 00 (91)

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted

Üksnes loomsed rasvad ja õlid.

Valikunõuded on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa XIII peatükis (rasva derivaadid) ja VIII lisa XII peatükis (2. kategooria materjalist saadud sulatatud rasvad, mis on ette nähtud kasutamiseks õlikeemias).

1518 00 (95)

Loomsete või loomsete ja taimsete rasvade ja õlide ning nende fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised

Loomadelt pärinevate rasvade ja õlide valmistised.

1521 90 (91)

Meevaha ja muud putukavahad, rafineeritud või rafineerimata

Tehnilise otstarbega meevaha.

Täiendavad valikunõuded on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa IX peatükis (mesindustooted).

1521 90 (99)

Muud

Mesinduses kasutamiseks ettenähtud mesindustooted.

Täiendavad valikunõuded on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa IX peatükis (mesindustooted). Muud kui mesinduses kasutamiseks ettenähtud mesindustooted tuleb esitada rubriigis 0511 99“Muud”.

Grupp 16:   

Tooted lihast, kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest

1.

Sellesse gruppi ei kuulu grupis 2 või 3 või rubriigis 0504 kirjeldatud viisidel töödeldud või konserveeritud liha, rups, kalad, vähid, limused ja muud veeselgrootud.

2.

Sellesse gruppi kuuluvad toiduained tingimusel, et need sisaldavad üle 20 % massist vorsttooteid, liha, rupsi, verd, kala, vähke, limuseid või muid veeselgrootuid või mis tahes nende toodete kombinatsioone. Kui valmistoode sisaldab kahte või enamat ülalnimetatud komponenti, klassifitseeritakse ta grupi 16 rubriikides komponendi või komponentide järgi, mille mass on kõige suurem. See põhimõte ei kehti rubriiki 1902 klassifitseeritud täidistega toodete kohta ja toodete kohta, mis on klassifitseeritud rubriiki 2103 või 2104.

 

 

Sellesse gruppi kuuluvad liittooted, mis sisaldavad töödeldud loomset toodet.

1601 00

Vorstid jms tooted lihast, rupsist või verest; nende baasil valmistatud toiduained

Kaasa arvatud eri viisidel konserveeritud liha.

1602

Muud lihast, rupsist või verest tooted või konservid

Kaasa arvatud eri viisidel konserveeritud liha.

1603 00

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest

Kõik, kaasa arvatud jahutatud või külmutatud surimi.

1604

Kalatooted ja -konservid; kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviariasendajad: kalad tervena või tükkidena, kuid mitte hakklihana

Kõik: keedetud või eelnevalt kuumtöödeldud kulinaartooted, mis sisaldavad limuseid või kala.

Kaasa arvatud kalakonservid ja kaaviarikonservid õhukindlalt suletud pakendis.

Pastatoodetega segatud kalatooted kuuluvad rubriiki 1902.

1605

Tooted ja konservid vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest

Kõik. Rubriiki kuuluvad keedetud või eelnevalt kuumtöödeldud teod.

Kaasa arvatud konservid vähkidest või muudest veeselgrootutest.

Grupp 17:   

Suhkur ja suhkrukondiitritooted

 

Sellesse gruppi ei kuulu keemiliselt puhtad suhkrud, v.a sahharoos, laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos

 

1702 11 00

Laktoos ja laktoosisiirup kuivaine laktoosisisaldusega vähemalt 99 % massist, väljendatuna veevaba laktoosina kuivaines

 

Grupp 19:   

Tooted teraviljast, jahust, tärklisest või piimast; valikpagaritooted

Sellesse gruppi ei kuulu toiduained, mis sisaldavad üle 20 % massist vorsttooteid, liha, rupsi, verd, kala, vähke, limuseid või muid veeselgrootuid või nende komponentide segusid (grupp 16), v.a rubriigis 1902 nimetatud täidisega tooted.

 

 

Sellesse gruppi kuuluvad liittooted, mis sisaldavad töödeldud loomseid tooteid.

1901

Linnaseekstrakt; jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal nimetamata toiduained rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad kakaod alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt

Kulinaartooted kuuluvad gruppidesse 16 ja 21.

Ex19 02

Pastatooted, kuumtöödeldud või kuumtöötlemata, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või täidiseta või

muul viisil toiduks valmistatud või mitte: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi,

ravioolid, cannelloni; kuskuss, valmistoiduna või mitte

Hõlmab kuumtöödeldud või eelnevalt kuumtöödeldud kulinaartooteid, mis sisaldavad loomseid tooteid.

1902 20 (10)

mis sisaldavad üle 20 % massist kala, vähke, limuseid või teisi veeselgrootuid

Kõik

1902 20 (30)

mis sisaldavad üle 20 % massist vorsti või vorsttooteid, mis tahes liha või rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasvu

Kõik

1902 20 (91)

kuumtöödeldud

Kõik

1902 20 (99)

muud (muud täidisega pastatooted, kuumtöötlemata)

Kõik

Ex19 05

Valikpagaritooted

Kaasa arvatud tooted, mis sisaldavad liha.

Grupp 20:   

Tooted köögi- ja puuviljadest, marjadest, pähklitest või muudest taimeosadest

Sellesse rubriiki ei kuulu toiduained, mis sisaldavad 20 % massist vorsttooteid, liha, subprodukte, verd, kala, vähke, molluskeid või muid veeselgrootuid või mis tahes nende komponentide segusid (grupp 16).

Ex20 04

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted

Rubriiki kuuluvad kombineeritud tooted, mis sisaldavad töödeldud loomset toodet.

Kaasa arvatud tooted, mis sisaldavad liha.

Ex20 05

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted

Kaasa arvatud tooted, mis sisaldavad liha.

Grupp 21:   

Mitmesugused toiduvalmistised

1.

Sellesse gruppi ei kuulu toiduained (v.a rubriiki 2103 või 2104 kuuluvad), mis sisaldavad üle 20 % massist vorsttooteid, liha, subprodukte, verd, kala, vähke, molluskeid või muid veeselgrootuid või siis mis tahes nende komponentide segusid (grupp 16).

2.

Rubriigis 2104 tähendab termin “homogeenitud toidusegud” tooteid, mis on valmistatud kahest või enamast peenelt homogeenitud koostisosast, nagu näiteks lihast, kalast, köögiviljast või puuviljast, on ette nähtud kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet. Selle definitsiooni kohaldamist ei muuda asjaolu, et segule on lisatud vähestes kogustes mis tahes komponente kas maitse- või säilitusainetena või siis muudel eesmärkidel. Need tooted võivad sisaldada väheses koguses silmaga nähtavaid koostisosade tükikesi.

 

 

Sellesse gruppi kuuluvad liittooted, mis sisaldavad töödeldud loomset toodet.

Ex21 03 (90 90)

Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep

Muud

Kaasa arvatud tooted, mis sisaldavad liha.

Ex21 04

Supid ja puljongid, valmistised nende valmistamiseks; homogeenitud toidusegud kahest või enamast komponendist

Kaasa arvatud tooted, mis sisaldavad liha või loomseid tooteid vastavalt käesolevale otsusele.

Ex21 05 00

Jäätis jm toidujää, kakaoga või kakaota

Kaasa arvatud tooted, mis sisaldavad töödeldud piima vastavalt käesolevale otsusele.

Ex21 06

Mujal nimetamata toiduvalmistised

Kaasa arvatud tooted, mis sisaldavad liha või loomseid tooteid vastavalt käesolevale otsusele.

Ex21 06 10

Valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained

Kaasa arvatud tooted, mis sisaldavad loomseid tooteid vastavalt käesolevale otsusele.

2106 90 (10)

Fondüüjuustud

Kõik

2106 90 (98)

Muud

Kaasa arvatud tooted, mis sisaldavad liha või loomseid tooteid vastavalt käesolevale otsusele.

Grupp 23:   

Toiduainetööstuse jäägid ja jäätmed; tööstuslikult toodetud loomasöödad

Rubriiki 2309 kuuluvad muud mujal nimetamata loomasöötadena kasutatavad tooted (v.a taimse tooraine töötlemise jäägid, jäätmed ja kõrvalsaadused), mis on saadud taimse või loomse päritoluga tooraine töötlemisel nõnda, et saadud toode on kaotanud lähtematerjalile iseloomulikud põhiomadused.

2301

Inimtoiduks kõlbmatu jahu ja graanulid lihast või rupsist, kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest; rasvakõrned

Kaasa arvatud töödeldud loomne valk, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks.

Inimtoiduks kõlbmatud liha- ja kondijahu, sulejahu, kuivatatud kõrned.

Valikunõuded töödeldud loomsele valgule on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII lisa II peatükis.

Ex23 09

Loomasöödana kasutatavad tooted

Kaasa arvatud lemmikloomatoit, koerte närimiskondid ja jahusegud.

Valikunõuded lemmikloomatoidule ja koerte närimiskontidele on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa II peatükis.

2309 10

Koera- ja kassitoit, jaemüügiks pakendatud

Kõik

2309 90

Muud

Sellesse rubriiki kuuluvad tooted, mis sisaldavad lahustatud tooteid kalast või mereimetajatest, piimatooteid või muid süsivesikuid.

Kaasa arvatud inimtoiduks kõlbmatud ternespiim ja vedelpiim ning inimtoiduks kõlbmatud piima sisaldavad tooted.

2309 90 (99)

Muud

Kaasa arvatud inimtoiduks kõlbmatud munatooted ja muud inimtoiduks kõlbmatud töödeldud loomsed tooted.

Loomasööda valmistamiseks kasutatavad tooted, kaasa arvatud jahusegud (kabja- ja sõrajahu, sarvejahu jms).

Valikunõuded munatoodetele on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII lisa X peatükis.

Grupp 28:   

Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooted

Ex28 35

Fosfinaadid (hüpofosfitid), fosfonaadid (fosfitid) ja fosfaadid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosfaadid

Kontrollitakse üksnes teatavaid kaltsiumfosfaate.

2835 (25)

Kaltsiumvesinikortofosfaat (dikaltsiumfosfaat)

Valikunõuded dikaltsiumfosfaadile on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII lisa VII peatükis.

2835 (26)

Muud kaltsiumfosfaadid

Valikunõuded trikaltsiumfosfaadile on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII lisa VIII peatükis.

Grupp 30:   

Farmaatsiatooted

 

 

Veterinaarõigusakte ei kohaldata valmisravimite impordi suhtes. Kaasa arvatud 3. kategooria materjalist saadud vaheühendid, mida kasutatakse tehnilisel otstarbel meditsiiniseadmetes, in vitro diagnostikavahendites, laborireaktiivides ja kosmeetikavahendites.

3001

Organoteraapias kasutatavad kuivatatud näärmed ja muud organid (pulbrina või pulbristamata); organoteraapias kasutatavad näärmete, muude organite ja nende nõrede ekstraktid; hepariin ja selle soolad; ravis ja profülaktikas kasutatavad mujal nimetamata inim- või loomorganismist pärinevad ained

Kaasa arvatud üksnes loomadelt pärinev materjal.

Valikunõuded on esitatud määruses (EÜ) nr 1774/2002:

VIII lisa IV peatükk, nõuded verele ja veretoodetele, mida kasutatakse tehnilisel otstarbel (v.a hobuslaste seerum), ja VIII lisa XI peatükk, loomsed kõrvalsaadused sööda, sealhulgas lemmikloomatoidu, ja tehniliste toodete (v.a vahesaadused, nagu on määratletud komisjoni määruse (EÜ) nr 2007/2006 artiklis 1) valmistamiseks. (4)

3001 (10)

Kuivatatud näärmed jm organid (pulbrina või pulbristamata)

Üksnes loomsed saadused.

3001 (20 90)

Muud näärmete, muude organite või nende nõrede ekstraktid

Üksnes loomsed saadused.

Ex30 02

Inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri; antiseerumid ja muud verefraktsioonid ning modifitseeritud immunoloogilised tooted, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil; vaktsiinid, toksiinid, mikroorganismide kultuurid (v.a pärmid) jms tooted

Üksnes loomse päritoluga tooted.

3002 (10 10)

Antiseerumid jm verefraktsioonid ning modifitseeritud immunoloogilised tooted, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil

Üksnes loomsed antiseerumid.

Välja arvatud lõpptarbija jaoks valmistatud ravimid ja valmistooted.

Rubriigi 3002 valikunõuded on määruse (EÜ) nr 1774/2002 järgmistes osades esitatud nõuded loomsetele kõrvalsaadustele:

VII lisa III peatükk (veretooted);

VIII lisa IV peatükk (veri ja veretooted, mida kasutatakse tehnilisel otstarbel);

VIII lisa V peatükk (hobuslaste seerum).

3002 (10 99)

Hemoglobiin, vere globuliinid ja seerumglobuliinid; muud

Üksnes loomadelt pärinev materjal.

3002 (90 30)

Ravi, profülaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri

 

Ex30 02 (90 50)

Mikroorganismide kultuurid

Patogeenid ja patogeenikultuurid.

Ex30 02 (90 90)

Muud

Patogeenid ja patogeenikultuurid.

Grupp 31:   

Väetised

 

 

Sellesse gruppi ei kuulu rubriigi 0511 loomaveri.

Ex31010000

Loomsed ja taimsed väetised (kokkusegatud või segamata, keemiliselt töödeldud või töötlemata); loomsete või taimsete saaduste kokkusegamise või keemilise töötlemise abil valmistatud väetised

Üksnes loomadelt pärinev materjal muutmata kujul. Kaasa arvatud sõnnik, välja arvatud sõnniku ja kemikaalide segud ning väetised.

Valikunõuded sõnnikule, töödeldud sõnnikule ja sõnnikutoodetele on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa III peatükis.

Grupp 35:   

Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; ensüümid

Ex35 01

Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid

Kaseiin inimtoiduks ja loomasöödaks.

Valikunõuded piimale, piimapõhistele toodetele ja ternespiimale, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks, on sätestatud määruses (EÜ) nr 1774/2002.

Ex35 02

Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega üle 80 % kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid

Kaasa arvatud munadest ja piimast saadud tooted, inimtoiduks kasutatavad või mitte (sh loomasöötade valmistamiseks), nagu on kirjeldatud allpool.

Munatooted, piimatooted ja inimtoiduks kasutatavad töödeldud tooted on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisas.

Valikunõuded munatoodetele, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks, on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII lisa X peatükis; nõuded piimale, piimapõhistele toodetele ja ternespiimale, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks, on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII lisa V peatükis.

Ex35 03 00

Želatiin (k.a nelinurksete tahvlitena, töödeldud või töötlemata pinnaga, värvitud või värvimata) ja selle derivaadid; kalaliim; muud loomsed liimid, v.a rubriigi 3501 kaseiinliimid

Želatiin, mis on ette nähtud inimtoiduks ja toiduainetööstuse jaoks.

Veterinaarkontroll ei hõlma rubriigi 9602 želatiini (tühjad kapslid).

Valikunõuded želatiinile ja hüdrolüüsitud valgule, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks, on esitatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII lisa VI peatükis.

Ex35040000

Peptoonid ja nende derivaadid; mujal nimetamata valgud ja nende derivaadid; kroomitud või kroomimata naha pulber

Kollageen ja hüdrolüüsitud valgud.

Valikunõuded želatiinile ja hüdrolüüsitud valgule on esitatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII lisa VI peatükis.

Kaasa arvatud valgupõhised kollageenitooted, mis on saadud loomade toornahast ja kõõlustest ning sigade, lindude ja kalade luudest.

Kaasa arvatud hüdrolüüsitud valgud, mis koosnevad loomsete kõrvalsaaduste hüdrolüüsi teel saadud polüpeptiididest, peptiididest, aminoatsiididest ja nende segudest.

Kaasa arvatud kõik piima kõrvalsaadused, mis on ette nähtud inimtoiduks.

Ex35 07

Ensüümid; mujal nimetamata ensüümivalmistised

Laap ja selle kontsentraadid, mis on ette nähtud inimtoiduks.

3507 10 00

Laap ja selle kontsentraadid

 

Grupp 41:   

Toornahad (v.a karusnahad) ja nahk

 

 

Üksnes rubriikides 4101, 4102, 4103 nimetatud kabiloomade ja lindude toornahad.

Täiendavad valikunõuded kabiloomade toornahkadele on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VI peatükis.

4101

Veiste (k.a pühvlite) ja hobuslaste toornahad (värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil töötlemata) karvaga või karvata, laustetud või laustmata

Veterinaarkontrolli kohaldatakse üksnes värskete, jahutatud või töödeldud toornahkade suhtes.

Kaasa arvatud toornahad, mis on kuivatatud, kuiv- või märgsoolatud või konserveeritud muul viisil kui parkimine.

4102

Lamba ja talle toornahad (värsked, soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud, soolvees või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil töötlemata) villaga või villata, laustmata või laustetud, v.a käesoleva grupi märkuses 1.c nimetatud

Kohaldatakse üksnes värskete, jahutatud või töödeldud toornahkade suhtes.

Kaasa arvatud toornahad, mis on kuivatatud, kuiv- või märgsoolatud või konserveeritud muul viisil kui parkimine.

4103

Muud toornahad (värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud, soolvees või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil töötlemata), karvadega või ilma, laustetud või laustmata, v.a käesoleva grupi märkuses 1.b või 1.c nimetatud

Kohaldatakse üksnes värskete, jahutatud või töödeldud toornahkade suhtes.

Kaasa arvatud lindude ja kalade toornahad, võimalikud jahitrofeed.

Grupp 42:   

Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist)

1.

Sellesse gruppi ei kuulu (muude toodete hulgas) järgmised veterinaarsest seisukohast olulised tooted:

a)

steriilne kirurgiline kätgut ja muud steriilsed kirurgilised õmblusmaterjalid (rubriik 3006);

b)

pillikeeled, trumminahad ja muud muusikariistade osad (rubriik 9209).

4205 00 00

Muud nahast või komposiitnahast tooted

Kaasa arvatud koerte närimiskontide valmistamiseks kasutatav materjal.

Ex42 06

Tooted loomasooltest (v.a jämesiidist), lehtkulla valmistamisel kasutatavast nahast, põiest või kõõlustest

Kaasa arvatud koerte närimiskontide valmistamiseks kasutatav materjal.

Grupp 43:   

Karusnahk ja tehiskarusnahk; nendest valmistatud tooted

1.

Kogu nomenklatuuris tähistatakse terminiga “karusnahad” kõiki karvade või villaga kaetud pargitud ja töödeldud loomanahku, v.a rubriigi 4301 toorkarusnahad.

2.

Sellesse gruppi ei kuulu:

a)

sulgede või udusulgedega kaetud linnunahad ja nende osad (rubriik 0505 või 6701);

b)

karvade või villaga kaetud toornahad, mis kuuluvad gruppi 41 (vt grupi 41 märkuse 1 punkti c).

Ex43 01

Toorkarusnahad (sh pead, sabad, käpad jm köösneritööks sobivad tükid ning lõiked), v.a rubriikides 4101, 4102 või 4103 nimetatud toornahad

Üksnes lindude või kabiloomade.

4301 (30 00)

Tallenahast: astrahani, rasvasaba-, karakull-, pärsia jms lamba tallede nahad, india, hiina, mongoolia või tiibeti lamba tallede nahad, terved, pea, saba ja käppadega või ilma

Täiendavad valikunõuded kabiloomade toornahkadele on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VI peatükis.

4301 (80 80)

Muud

Üksnes lindude või kabiloomade.

4301 (90 00)

Pead, sabad, käpad jm köösneritööks sobivad tükid ning lõiked

 

Grupp 51:   

Lambavill ja muude loomade vill ning loomakarvad; hobusejõhvist lõng ja riie

a)

“Lambavill” – lammastelt ja talledelt saadav looduslik kiud.

b)

“Muude loomade vil” – alpaka, laama, vikunja, kaameli (sh dromedari), jaki ning angoora-, tiibeti, kašmiiri kitse jms kitsede (v.a harilikud kitsed), küüliku (k.a angoora-), jänese, kopra, nutria või ondatra karvad.

c)

“Loomakarvad” – eespool nimetamata loomade karvad, v.a harjade valmistamisel kasutatavad karvad ja harjased (rubriik 0502) ning hobusejõhv (rubriik 0503).

 

 

Rubriigid 5101–5103. Täiendavad valikunõuded villale, karvadele, seaharjastele, sulgedele ja sulgede osadele on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VIII peatükis.

Terminit “töötlemata” kasutatakse asjakohaste toodete jaoks määruse (EÜ) nr 1774/2002 I lisas sätestatud tähenduses.

5101

Lambavill, kraasimata ja kammimata

Töötlemata vill.

5102

Muude loomade vill ja loomakarvad, kraasimata ja kammimata

Töötlemata vill ja karvad.

Ex51 03

Lambavilla ja muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, k.a lõngajäätmed, v.a kohestatud jäätmed

Töötlemata vill.

5103 (10 10)

Karboniseerimata villakraasmed.

Töötlemata vill.

Grupp 95:   

Mänguasjad, mängud ja spordiinventar; nende osad ja tarvikud

Ex95 08

Karussellid, kiiged, lasketiirud jm lõbustuspargiatraktsioonid; rändtsirkused ja -loomaaiad; rändteatrid

Elusloomadega tsirkused ja loomaaiad.

9508 10

Rändtsirkused ja -loomaaiad

Elusloomadega tsirkused ja loomaaiad.

Grupp 97   

Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

Ex97050000

Kollektsioonid ja kollektsiooniobjektid zooloogia, botaanika, mineraloogia, anatoomia, ajaloo, arheoloogia, paleontoloogia, etnograafia või numismaatika valdkonnast

Üksnes loomadelt pärinevad tooted.

Täiendavad valikunõuded jahitrofeedele on sätestatud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VII peatükis.

Välja arvatud kabiloomade ja lindude jahitrofeed, mis on läbinud täieliku taksidermilise töötluse, mis tagab nende säilimise ümbritseval temperatuuril, ning muude kui kabiloomade ja lindude jahitrofeed (töödeldud või töötlemata).


(1)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 63.

(2)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(3)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

(4)  ELT L 379, 28.12.2006, lk 98.


II LISA

Toiduained, mille suhtes käesoleva otsuse artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt ei kohaldata direktiiviga 97/78/EÜ ettenähtud veterinaarkontrolli

 

Küpsised

 

Leiva- ja saiatooted

 

Koogid

 

Šokolaad

 

Kondiitritooted (sh kompvekid)

 

Täitmata želatiinkapslid

 

Lõpptarbija jaoks pakendatud toidulisandid, mis sisaldavad väheses koguses loomset toodet, kaasa arvatud glükoosamiini, kondroitiini või kitosaani

 

Lihaekstraktid ja -kontsentraadid

 

Kalaga täidetud oliivid

 

Pasta ja nuudlid, mida ei ole lihatootega segatud ega täidetud

 

Lõpptarbija jaoks pakendatud puljongitooted ning lõhna- ja maitseained, mis sisaldavad lihaekstrakte, lihakontsentraate, loomarasvu või kalaõlisid, pulbreid või ekstrakte.


Top