Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0104

2007/104/EÜ: Komisjoni otsus, 15. veebruar 2007 , millega muudetakse otsust 2002/300/EÜ seoses teatavate piirkondade väljajätmisega bonamioosi ( Bonamia ostreae ) suhtes heaks kiidetud tsoonide loetelust (teatavaks tehtud numbri K(2007) 419 all) (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 46, 16.2.2007, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 250–252 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009; mõjud tunnistatud kehtetuks 32009D0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/104(1)/oj

16.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 46/51


KOMISJONI OTSUS,

15. veebruar 2007,

millega muudetakse otsust 2002/300/EÜ seoses teatavate piirkondade väljajätmisega bonamioosi (Bonamia ostreae) suhtes heaks kiidetud tsoonide loetelust

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 419 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/104/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/67/EMÜ, mis käsitleb loomatervishoiunõudeid akvakultuurloomade ja -toodete turuleviimise suhtes, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 18. aprilli 2002. aasta otsuse 2002/300/EÜ (millega kehtestatakse Bonamia ostreae ja/või Marteilia refringens’i osas heakskiidetud tsoonid) (2) lisas on loetletud ühenduse piirkonnad, mida käsitatakse vabana molluskihaigustest bonamioosist (Bonamia ostreae) ja/või marteilioosist (Marteilia refringens).

(2)

Ühendkuningriik teavitas komisjoni juulis 2006 saabunud kirjaga, et Loch Sunartis on tuvastatud bonamioos. Seda piirkonda käsitati eelnevalt bonamioosivabana, kuid edaspidi ei saa kõnealust piirkonda sellest haigusest vabaks lugeda.

(3)

Iirimaa teavitas komisjoni novembris 2006 saabunud kirjaga, et Lough Swillys on tuvastatud bonamioos. Seda piirkonda käsitati eelnevalt bonamioosivabana, kuid edaspidi ei saa kõnealust piirkonda sellest haigusest vabaks lugeda.

(4)

Seetõttu tuleks otsust 2002/300/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2002/300/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. veebruar 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 103, 19.4.2002, lk 24. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/559/EÜ (ELT L 219, 10.8.2006, lk 28).


LISA

“LISA

MOLLUSKIHAIGUSTE BONAMIOOSI (BONAMIA OSTREAE) JA MARTEILIOOSI (MARTEILIA REFRINGENS) SUHTES HEAKSKIIDETUD TSOONID

1.A.   Bonamioosi suhtes heakskiidetud Iirimaa tsoonid

Kogu Iirimaa rannik, välja arvatud järgmised kaheksa piirkonda:

Cork Harbour,

Galway Bay,

Ballinakill Harbour,

Clew Bay,

Achill Sound,

Loughmore, Blacksod Bay,

Lough Foyle,

Lough Swilly.

1.B.   Marteilioosi suhtes heakskiidetud Iirimaa tsoonid

Kogu Iirimaa rannik.

2.A.   Bonamioosi suhtes heakskiidetud Ühendkuningriigi, Kanalisaarte ja Mani saare tsoonid

Kogu Suurbritannia rannik, välja arvatud järgmised viis piirkonda:

Cornwalli lõunarannik Lizardist Start Pointini,

piirkond Solenti suudmeala ümbruses Portland Billist Selsey Billini,

Essexi rannikupiirkond Shoeburynessist Landguard Pointini,

piirkond Walesi edelarannikul Wooltack Pointist St. Govan’s Headini, sh Milford Haven ja Cleddau jõe ida- ja läänekalda tõusualad,

Loch Sunart’i järve hõlmav piirkond ida pool lõuna-kagu suunas kulgevast teljest Maclean’s Nose’i kõige põhjapoolsema tipu ja Auliston Pointi vahel.

Kogu Põhja-Iirimaa rannik, välja arvatud järgmine piirkond:

Lough Foyle.

Kogu Guernsey ja Hermi rannik.

Jersey saarte tsoon: koosneb padumerest ja vahetust rannikupiirkonnast, mis jääb Jersey saare keskmise tõusuveemärgi ja Jersey saare keskmise mõõnavee märgist kolme meremiili kaugusele tõmmatud kujuteldava joone vahele. Tsoon asub Saint-Malo lahes La Manche’i väina lõunaosas.

Kogu Mani saare rannik.

2.B.   Marteilioosi suhtes heakskiidetud Ühendkuningriigi, Kanalisaarte ja Mani saare tsoonid

Kogu Suurbritannia rannik.

Kogu Põhja-Iirimaa rannik.

Kogu Guernsey ja Hermi rannik.

Jersey saarte tsoon: koosneb padumerest ja vahetust rannikupiirkonnast, mis jääb Jersey saare keskmise tõusuveemärgi ja Jersey saare keskmise mõõnavee märgist kolme meremiili kaugusele tõmmatud kujuteldava joone vahele. Tsoon asub Saint-Malo lahes, La Manche’i väina lõunaosas.

Kogu Mani saare rannik.

3.   Bonamioosi ja marteilioosi suhtes heakskiidetud Taani tsoonid

Limfjorden alates Thyborønist läänes kuni Halsini idas.”


Top