Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0396

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2005, 23.veebruar 2005, taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta(EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 70, 16.3.2005, p. 1–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 55 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 55 - 70
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001 P. 129 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj

16.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 70/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) NR 396/2005,

23. veebruar 2005,

taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 ja artikli 152 lõike 4 punkti b,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (1)

olles konsulteerinud regioonide komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 23. novembri 1976. aasta direktiivi 76/895/EMÜ puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, (3) nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (4) nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta (5) ja nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimset päritolu toodetes, sealhulgas puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta (6) on mitu korda oluliselt muudetud. Selguse ja lihtsuse huvides tuleb need direktiivid kehtetuks tunnistada ja asendada ühe aktiga.

(2)

Käesolev määrus käsitleb otseselt rahvatervist ning on oluline siseturu toimimisele. Pestitsiidide jääkide siseriiklike piirnormide erinevused võivad luua kaubandustõkkeid liikmesriikidevahelisel või kolmandate riikide ja ühenduse vahelisel kauplemisel asutamislepingu I lisas nimetatud toodetega. Sellest tulenevalt on kaupade vaba liikumise, liikmesriikide võrdsete konkurentsivõimaluste ja tarbijakaitse kõrge taseme huvides kohane kehtestada taimset ja loomset päritolu toodete puhul jääkide piirnormid ühenduse tasandil võttes arvesse head põllumajandustava.

(3)

Jääkide piirnorme kehtestavat määrust ei pea üle võtma liikmesriikide siseriiklikesse õigusaktidesse. Seetõttu on see sobivaim õigusakt pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamiseks taimset ja loomset päritolu toodete puhul, kuna selle täpseid nõudeid kohaldatakse samal ajal ja samal viisil kogu ühenduses ning seega võimaldab see siseriiklikke vahendeid tõhusamalt kasutada.

(4)

Taimsete ja loomsete toodete tootmisel ja tarbimisel on ühenduses väga oluline roll. Taimekasvatuse saagikust mõjutavad pidevalt kahjulikud organismid. Taimi ja taimseid tooteid on oluline nende organismide eest kaitsta, et takistada saagi vähenemist või toodete kahjustamist ning tagada nii koristatud toodete kvaliteet kui ka põllumajanduse kõrge tootlikkus. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on olemas erinevad meetodid, sealhulgas mittekeemilised meetodid nagu näiteks resistentsete sortide, külvikordade, mehaanilise umbrohutõrje ja bioloogilise kontrolli kasutamine ning keemilised meetodid nagu näiteks taimekaitsevahendite kasutamine.

(5)

Üks tavalisemaid meetodeid taimede ja taimsete toodete kaitsmiseks kahjulike organismide mõju eest on toimeainete kasutamine taimekaitsevahendites. Samas võib nende kasutamise võimalikuks tagajärjeks olla jääkide esinemine töödeldud toodetes, neid söövates loomades ning nendega kokku puutunud mesilaste toodetud mees. Vastavalt nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivile 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (7) peaks rahvatervise kaitse olema taimekaitse huvide ees prioriteetne mistõttu tuleb tagada, et selline jääkide sisaldus ei ulatuks tasemeni, mis põhjustaks vastuvõetamatut ohtu inimestele ja, kui see on asjakohane, loomadele. Jääkide piirnormid tuleks kehtestada iga pestitsiidi jaoks kõige madalamal võimalikul tasemel kooskõlas hea põllumajandustavaga ja eesmärgiga kaitsta rohkem ohustatud gruppe nagu lapsed ja veel sündimata lapsed.

(6)

Samuti on oluline töötada edasi metodoloogia väljatöötamise nimel, et võtta arvesse kumulatiivseid ja sünergilisi mõjusid. Pidades silmas inimese kokkupuutumist toimeainete kombinatsioonidega ning nende kumulatiivset ja võimalikku ühendatud ja sünergilist mõju inimese tervisele, tuleks määrata jääkide piirnormide koondtasemed pärast konsulteerimist Euroopa Toiduohutusametiga (edaspidi “amet”), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused. (8)

(7)

Direktiivis 91/414/EMÜ on sätestatud, et liikmesriigid näevad lubade väljastamisel ette, et taimekaitsevahendeid tuleb kasutada nõuetekohaselt. Nõuetekohane kasutamine hõlmab hea põllumajandustava põhimõtete ja integreeritud tõrje põhimõtete kohaldamist. Juhul kui pestitsiidide lubatud kasutamisel direktiivi 91/414/EMÜ alusel on nende jääkide piirnormid tarbijale ohtlikud, tuleb kõnealune kasutamine pestitsiidide jääkide vähendamiseks üle vaadata. Ühendus peaks toetama ohtu vähendavate meetodite ja toodete kasutamist ning pestitsiidide kasutamist hulgal, mis on kohasel tasemeltõhusaks kahjuritõrjeks.

(8)

Nõukogu 21. detsembri 1978. aasta direktiivi 79/117/EMÜ, millega keelatakse teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine, (9) alusel on hulk toimeaineid keelatud. Samal ajal ei ole paljud teised toimeained praegu lubatud vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ. Taimset ja loomset päritolu toodetes sisalduvaid ilma loata kasutamisest või saastatud keskkonnast või kolmandates riikides kasutamisest tulenevaid toimeainete jääke tuleks hoolikalt kontrollida ja jälgida.

(9)

Toidu- ja söödaalaste õigusnormidega seotud põhieeskirjad on sätestatud määruses (EÜ) nr 178/2002.

(10)

Lisaks nendele põhieeskirjadele on vaja erieeskirju, et tagada tõhus siseturu toimimine ja kauplemine kolmandate riikidega värskete ja/või töödeldud toiduks või söödaks ettenähtud taimsete ja loomsete toodete või vastavate liittoodete osas, mille sees võib esineda pestitsiidide jääke, luues samas aluse inimeste ja loomade tervise ja tarbijate huvide kaitstuse kõrge taseme tagamiseks. Sellised eeskirjad peaksid hõlmama konkreetsete jääkide piirnormide kehtestamist toidus või söödas leiduva pestitsiidi kohta ning kõnealuste piirnormide aluseks olevate andmete kvaliteedi kindlaksmääramist.

(11)

Sõltumata asjaolust, et määrusega (EÜ) nr 178/2002 sätestatud üldiste toidualaste õigusnormide põhimõtteid kohaldatakse üksnes toiduloomadele ettenähtud sööda puhul, pidades silmas toiduks mitteettenähtud loomade söödaks mõeldud toodete eristamisega seonduvaid raskusi ning selleks, et hõlbustada käesoleva määruse sätete kontrolli ja rakendamist, on kohane nimetatud põhimõtteid kohaldada ka toiduloomadele mitteettenähtud sööda puhul. Käesolev määrus ei tohiks siiski takistada pestitsiidide hindamiseks vajalikke katseid.

(12)

Direktiiv 91/414/EMÜ sätestab taimekaitsevahendite kasutamise ja turuleviimise põhieeskirjad. Eelkõige ei tohiks nende toodete kasutamine olla kahjuliku mõjuga inimestele või loomadele. Taimekaitsevahendite kasutamisest tulenevad pestitsiidide jäägid võivad kahjustada tarbijate tervist. Seetõttu on kohane, et toiduks ettenähtud toodetele jääkide piirnormide kehtestamiseks määratakse kindlaks eeskirjad, mis on seotud nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ raames määratletud taimekaitsevahendite kasutamise lubamisega. Seda direktiivi tuleks sarnaselt muuta, et võtta arvesse jääkide piirnormide suhtes käesoleva määruse alusel kehtestatud ühenduse menetlust. Vastavalt nimetatud direktiivile võib määrata toimeaine hindamiseks referentliikmesriigi. Kõnealuse liikmesriigi teadmisi on kohane kasutada käesoleva määruse kohaldamisel.

(13)

Toidu ja sööda kontrollimist käsitlevate üldiste ühenduse õigusnormide täiendamiseks on kohane kehtestada pestitsiidide jääkide kontrollimise erieeskirjad.

(14)

Pestitsiidide jääkide piirnormide puhul peab tõdema, et vähesed tarbijad on teadlikud pestitsiididega kaasnevatest riskidest. Nimetatud riskide põhjalikul selgitamisel avalikkusele oleks suur väärtus.

(15)

Liikmesriigid peaksid kaaluma võimalust nende ettevõtete nimede avalikustamiseks, kelle tooted sisaldavad piirnormidega lubatust rohkem pestitsiidijääke.

(16)

Sööta, sealhulgas turustamist, sööda ladustamist ja loomade söötmist käsitlevad erieeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiivis 2002/32/EÜ söödas leiduvate soovimatute ainete kohta. (10) Teatavate toodete puhul ei ole võimalik kindlaks määrata, kas need töödeldakse toiduks või söödaks. Sellistes toodetes esinevad pestitsiidide jäägid peavad seetõttu olema ohutud kasutamiseks nii toiduks kui ka söödaks. Seetõttu on kohane, et lisaks sööta käsitlevatele erieeskirjadele kohaldatakse kõnealuste toodete suhtes ka käesolevas määruses sätestatud eeskirju.

(17)

Ühenduse tasandil on vaja määratleda teatavad mõisted, mida kasutada taimset ja loomset päritolu toodetele jääkide piirnormide kehtestamisel, kontrollimisel ja kontrolli tulemustest aruandmisel. On oluline, et liikmesriigid kohaldaksid asjakohaseid sanktsioone vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks. (11)

(18)

Direktiiviga 76/895/EMÜ nähakse ette, et liikmesriik võib lubada praegu ühenduse tasandil lubatud piirnormidest kõrgemaid jääkide piirnorme. See võimalus tuleks kaotada, kuna siseturgu silmas pidades võib see takistada ühendusesisest kaubandust.

(19)

Pestitsiidide jääkide piirnormide kindlaksmääramine nõuab pikaajalisi tehnilisi arvestusi ja hõlmab tarbijate võimalike ohtude hindamist. Seetõttu ei saa jääkide piirnorme kohe kehtestada praegu direktiiviga 76/895/EMÜ reguleeritavate pestitsiidide suhtes või pestitsiidide suhtes, mille osas ei ole ühenduse jääkide piirnorme veel kehtestatud.

(20)

Pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kaalumisel kasutatavad andmete miinimumnõuded on kohane sätestada ühenduse tasandil.

(21)

Erakorralistel asjaoludel ja eelkõige loata kasutamise tõttu keskkonnas esineda võivate pestitsiidide puhul tuleks jääkide piirnormide kehtestamisel lubada kasutada seireandmeid.

(22)

Pestitsiidide jääkide piirnorme tuleks pidevalt jälgida ja neid tuleks uue teabe või uute andmete arvessevõtmiseks muuta. Jääkide piirnormiks tuleks kehtestada analüütiliselt kehtestatud alammäär, kui taimekaitsevahendite lubatud kasutamise tagajärjel ei leita märkimisväärses koguses pestitsiidijääke. Kui pestitsiidide kasutamiseks ei ole ühenduse tasandil luba antud, tuleks jääkide piirnormid kehtestada kohaselt madalal tasemel, et kaitsta tarbijaid lubamatute või piirnorme ületavate pestitsiidide jääkide koguste omastamise eest. Pestitsiidide jääkide kontrollimise hõlbustamiseks tuleb I lisaga hõlmatud toodetes või tootegruppides (mille kohta ei ole II või III lisas jääkide piirnorme kehtestatud) sisalduvate pestitsiidide lubatud jääkide kohta kehtestada vaikimisi väärtus, välja arvatud kui kõnealune toimeaine sisaldub IV lisas toodud loetelus. Vaikimisi väärtuseks on kohane kehtestada 0,01 mg/kg ning tuleks sätestada võimalus seda väärtust V lisaga hõlmatud toimeainete puhul muuta, võttes arvesse kasutuselolevaid standardanalüüsimeetodeid ja/või tarbijakaitset.

(23)

Määrusega (EÜ) nr 178/2002 kehtestatakse kord kiireloomuliste meetmete võtmiseks seoses ühendusest pärit või kolmandast riigist imporditud toidu ja söödaga. Kõnealune kord võimaldab komisjonil selliseid meetmeid vastu võtta olukordades, kus toit võib tõsiselt ohustada inimeste või loomade tervist või keskkonda ja kus seda ohtu ei saa rahuldavalt kontrollida asjaomaste liikmesriikide võetavate meetmetega. Kõnealuseid meetmeid ning nende mõju inimestele ja, kui see on asjakohane, loomadele hindab amet.

(24)

Tarbijate eluaegset ja, kui see on asjakohane, akuutset kokkupuudet pestitsiidide jääkidega toiduainete kaudu tuleks hinnata vastavalt ühenduses kasutatavatele menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni avaldatud juhiseid.

(25)

Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu tuleks kavandatud jääkide piirnormide osas ühenduse kaubanduspartneritega konsulteerida ning enne jääkide piirnormide kehtestamist tuleks nende märkused arvesse võtta. Ühenduse jääkide piirnormide kehtestamisel tuleb arvesse võtta ka rahvusvahelisel tasandil Codex Alimentarius'e komisjoni kehtestatud jääkide piirnorme, arvestades asjakohast head põllumajandustava.

(26)

Väljaspool ühendust toodetud toiduainete ja sööda puhul võidakse taimekaitsevahendite kasutamisel seaduslikult rakendada teistsugust põllumajandustava, mille tulemusena erinevad pestitsiidijäägid mõnikord nendest, mida ühenduses seaduslikult kasutatakse. Seega on asjakohane, et imporditud toodetele on kehtestatud jääkide piirnormid, mis võtavad arvesse teistsugust kasutamist ning sellest tulenevaid jääke tingimusel, et toodete ohutust tõendatakse samade kriteeriumidega, mis kehtivad ühendusesisesele toodangule.

(27)

On vaja, et amet hindaks jääkide piirnormide rakendamist ja liikmesriikide koostatud hindamisaruandeid, et määrata kindlaks seotud ohud tarbijatele ja, kui see on asjakohane, loomadele, võttes arvesse toksilise toime kõiki liike nagu immunotoksilisus, sisesekretsiooni häired ja arengut mõjutav toksilisus.

(28)

Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad sanktsioonide kohta käesoleva määruse sätete rikkumiste eest ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(29)

Ühenduse ühtlustatud jääkide piirnormide süsteemi väljatöötamine hõlmab juhendite väljatöötamist, andmebaaside arendamist ja muid sarnaste kuludega tegevusi. Teatavatel juhtudel on kohane, et ühendus kannab osa nendest kuludest.

(30)

Toimeainete jääkide piirnormidega seotud otsuste ja nende ainete suhtes direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt vastu võetud otsuste aja kooskõlastamine on hea haldustava ja tehniliselt soovitav. Paljude ainete puhul, mille osas ühenduse jääkide piirnormid ei ole veel kehtestatud, ei võeta nimetatud direktiivi alusel otsuseid vastu enne käesoleva määruse jõustumist.

(31)

Seetõttu on vaja vastu võtta eraldi eeskirjad, mis sätestavad ajutised, kuid kohustuslikud ühtlustatud jääkide piirnormid, eesmärgiga kehtestada jääkide piirnormid järk-järgult samal ajal kui võetakse vastu otsuseid konkreetsete toimeainete suhtes direktiivi 91/414/EMÜ alusel teostatava hindamise käigus. Sellised ajutised ühtlustatud jääkide piirnormid peaksid eelkõige põhinema olemasolevatel liikmesriikide kehtestatud riiklikel jääkide piirnormidel ja võtma arvesse nende kehtestamise aluseks olevat riiklikku korda, tingimusel et need jääkide piirnormid ei põhjusta vastuvõetamatut ohtu tarbijatele.

(32)

Pärast olemasolevate toimeainete kandmist direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse peavad liikmesriigid iga kõnealuseid toimeaineid sisaldava taimekaitsevahendi nelja aasta jooksul selle lisasse kandmise kuupäevast ümber hindama. Kõnealused jääkide piirnormid tuleks lubade järjepidevuse tagamiseks säilitada kuni neljaks aastaks ja ümberhindamise lõpetamisel tuleb need jääkide piirnormid kehtestada lõplike piirnormidena, kui nende kohta on esitatud direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastavad toimikud, või kui vastavaid toimikuid ei esitata, tuleb kehtestada vaikimisi väärtusega piirnormid.

(33)

Käesoleva määrusega kehtestatakse jääkide piirnormid pestitsiidide jääkide kontrollimiseks toidus ja söödas. Seetõttu on kohane, et liikmesriigid kehtestavad riiklikud programmid kõnealuste jääkide kontrollimiseks. Riiklike kontrolliprogrammide tulemused esitatakse komisjonile, ametile ja teistele liikmesriikidele ning lisatakse ühenduse aastaaruandele.

(34)

Tarbijate asjakohase teavitamise tagamiseks avaldavad liikmesriigid vastavalt määrusele (EÜ) nr 882/2004 igal aastal Internetis siseriikliku jääkide järelevalve tulemused, tuues ära üksikasjalikud andmed, sealhulgas andmete kogumise koha ning jaemüüjate, kauplejate ja/või tootjate nimed.

(35)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (12)

(36)

Vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele on kaubanduse hõlbustamise põhieesmärkide saavutamiseks, kaitstes samal ajal tarbijat, vajalik ja kohane sätestada eeskirjad jääkide piirnormide kohta taimset ja loomset päritolu toodetele. Käesolev määrus kehtib üksnes selles ulatuses, mis on vajalik selle eesmärkide saavutamiseks asutamislepingu artikli 5 kolmanda lõigu kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

SISU, KOHALDAMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu

Käesolev määrus kehtestab, kooskõlas määruses (EÜ) nr 178/2002 sätestatud üldiste põhimõtetega, arvestades eelkõige vajadust tagada tarbijakaitse kõrge tase, ühtlustatud ühenduse sätted taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kohta.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse I lisaga hõlmatud taimset ja loomset päritolu toodete või nende osade suhtes, mida kasutatakse värske ja/või töödeldud toidu ja/või söödana ja/või toidu- või söödaseguna, milles võivad sisalduda või mille pinnal võivad esineda pestitsiidide jäägid.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata I lisaga hõlmatud toodetele, kui asjakohaste tõendite põhjal on võimalik kindlaks teha, et need on ette nähtud:

a)

muude toodete kui toidu või sööda valmistamiseks; või

b)

külvamiseks või istutamiseks; või

c)

siseriiklike õigusaktide kohaselt lubatud toimeainete katsetega seotud tegevusteks.

3.   Vastavalt käesolevale määrusele kehtestatud pestitsiidide jääkide piirnorme ei kohaldata I lisaga hõlmatud toodete puhul, mis on ette nähtud eksportimiseks kolmandatesse riikidesse ja mida on enne eksportimist töödeldud juhul, kui asjakohaste tõendite põhjal on kindlaks tehtud, et sihtkohaks olev kolmas riik sellist töötlemist nõuab või sellega nõustub, et vältida kahjulike organismide sissetoomist oma territooriumile.

4.   Käesoleva määruse kohaldamine ei piira direktiivide 98/8/EÜ, (13) 2002/32/EÜ ja määruse (EMÜ) nr 2377/90 (14) kohaldamist.

Artikkel 3

Mõisted

1.   Käesolevas määruses kohaldatakse määruse (EÜ) nr 178/2002 ja direktiivi 91/414/EMÜ artikli 2 punktides 1 ja 4 esitatud mõisteid.

2.   Samuti kohaldatakse järgmisi mõisteid:

a)

hea põllumajandustava — siseriiklikult soovitatav, kasutusloa alusel toimuv või registreeritud ohutu taimekaitsevahendite kasutamine tegelikes tingimustes toidu ja sööda tootmise, ladustamise, transpordi, turustamise ja töötlemise mis tahes etapis. Samuti hõlmab see antud kliimatsoonis ühtsete kahjuritõrje põhimõtete kohaldamist vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ, aga ka pestitsiidide kasutamist miinimumkoguses ja jääkide piirnormide/ajutiste jääkide piirnormide määramist kõige madalamal tasemel, mis võimaldab soovitud mõju saavutada;

b)

kriitiline hea põllumajandustava — hea põllumajandustava, mille puhul ühe toimeaine/toote kombinatsiooni kohta on rohkem kui üks hea põllumajandustava, mille tulemusel töödeldud toodetes on kõrgeim aktsepteeritav pestitsiidide jääkide tase ja mis on aluseks kehtestatavale jääkide piirnormile;

c)

pestitsiidide jäägid — jäägid, sealhulgas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 2 punktis 1 määratletud taimekaitsevahendites praegu kasutatavad või varem kasutatud toimeained, toimeainete metaboliidid ja/või lagunemis- või reaktsioonisaadused, mis sisalduvad käesoleva määruse I lisaga hõlmatud toodetes või esinevad nende pinnal, sealhulgas eelkõige jäägid, mille esinemine võib tuleneda toimeainete kasutamisest taimekaitses, veterinaarmeditsiinis või biotsiidina;

d)

jääkide piirnorm — kõrgeim õigusaktidega lubatud toidus või söödas sisalduv või selle pinnal esinev pestitsiidide jäägi kontsentratsioon, mis on kehtestatud vastavalt käesolevale määrusele ning põhineb heal põllumajandustaval ja rohkem ohustatud tarbijate kaitsmiseks vajalikul madalaimal tarbija-kokkupuutel;

e)

CXLCodex Alimentarius'e komisjoni poolt kehtestatud jääkide piirnorm;

f)

määramispiir — kinnitatud madalaim jääkide kontsentratsioon, mida saab kvantifitseerida ja mille kohta saab andmeid esitada valideeritud meetodite abil teostatava tavakontrolli käigus;

g)

impordile kehtestatav jääkide piirnorm — rahvusvahelise kaubanduse vajaduste arvestamiseks imporditavatele toodetele kehtestatav jääkide piirnorm juhul, kui:

toote pinnal kasutatavas taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine kasutamine ei ole konkreetse toote ja kasutusotstarbe korral ühenduses lubatud muudel põhjustel kui rahvatervis või

on asjakohane kasutada erinevat piirnormi, sest olemasolev ühenduse jääkide piirnorm kehtestati konkreetsele tootele ja kasutusotstarbele muudel põhjustel kui rahvatervis;

h)

tasemekatse — võrdluskatse, mille käigus mitu laborit teevad identsete proovide analüüsid, mis võimaldab hinnata iga labori tehtud analüüsi kvaliteeti;

i)

akuutne standarddoos — aine hinnanguline kogus toidus, väljendatuna lähtudes kehakaalust, mida võib manustada lühikese aja, tavaliselt ühe päeva jooksul, tarbijat märkimisväärselt ohustamata tuginedes andmetele, mis on saadud asjaomaste uuringute käigus ning võttes arvesse tundlikke elanikkonna rühmi (nt lapsed ja veel sündimata lapsed);

j)

aktsepteeritav päevadoos — aine hinnanguline kogus toidus, väljendatuna lähtudes kehakaalust, mida võib manustada iga päev kogu elu jooksul ühtki tarbijat märkimisväärselt ohustamata kõigi hindamise ajal teadaolevate faktide alusel võttes arvesse tundlikke elanikkonna rühmi (nt lapsed ja veel sündimata lapsed).

Artikkel 4

Tootegruppide loetelu, mille suhtes kohaldatakse ühtlustatud jääkide piirnorme

1.   Artikli 2 lõikes 1 osutatud tooted, tootegrupid ja/või toodete osad, millele kohaldatakse ühtlustatud jääkide piirnorme, määratletakse ja kantakse I lisasse artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras. I lisa hõlmab kõiki tooteid, millele on kehtestatud jääkide piirnormid, ning samuti muid tooteid, millele on kohane rakendada ühtlustatud jääkide piirnorme arvestades eelkõige nende tähtsust kaubanduses või tarbijate toidus. Tooted grupeeritakse selliselt, et jääkide piirnormid saaks nii palju kui võimalik kehtestada sarnaste või seotud toodete gruppidele.

2.   I lisa kehtestatakse esmakordselt kolme kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest ja see vaadatakse vajaduse korral üle, eelkõige liikmesriigi taotlusel.

Artikkel 5

Nimekirja kehtestamine toimeainetest, mille puhul jääkide piirnorme ei nõuta

1.   Direktiivi 91/414/EMÜ alusel hinnatavad taimekaitsevahendite toimeained, mille puhul jääkide piirnorme ei nõuta, määratletakse käesoleva määruse artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras ning kantakse IV lisasse, võttes arvesse nende toimeainete kasutusviise ja käesoleva määruse artikli 14 lõike 2 punktides a, c ja d osutatud küsimusi.

2.   IV lisa kehtestatakse esmakordselt 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

II PEATÜKK

JÄÄKIDE PIIRNORMIDE TAOTLEMISE KORD

1. JAGU

Jääkide piirnormide taotluste esitamine

Artikkel 6

Taotlused

1.   Juhul kui liikmesriik kavatseb väljastada loa või ajutise loa taimekaitsevahendi kasutamiseks kooskõlas direktiiviga 91/414/EMÜ, kaalub see liikmesriik, kas sellise kasutamise tulemusel tuleks muuta käesoleva määruse II või III lisas kehtestatud olemasolevat jääkide piirnormi, kas tuleks kehtestada uus jääkide piirnorm või kas kõnealune toimeaine tuleks kanda IV lisasse. Vajaduse korra nõuab liikmesriik luba taotlevalt osapoolelt taotluse esitamist kooskõlas artikliga 7.

2.   Kõik piisavate tõendite alusel tervise alal õigustatud huvisid omavad osapooled, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, samuti kaubanduslikult huvitatud osapooled nagu I lisaga hõlmatud toodete valmistajad, kasvatajad, importijad ja tootjad võivad liikmesriigile kooskõlas artikliga 7 samuti taotluse esitada.

3.   Kui liikmesriik peab vajalikuks jääkide piirnormi kehtestamist, muutmist või kehtetuks tunnistamist võib kõnealune liikmesriik kooskõlas artikliga 7 ka jääkide piirnormi kehtestamise, muutmise või kehtetuks tunnistamise taotluse koostada ja seda hinnata.

4.   Taotlused impordile kehtestatavate jääkide piirnormide kohta esitatakse vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ määratud referentliikmesriikidele või juhul, kui sellist referenti ei ole määratud, esitatakse taotlused taotleja nõudel käesoleva artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras komisjoni määratud liikmesriikidele. Sellised taotlused esitatakse käesoleva määruse artiklis 7 ettenähtud korras.

Artikkel 7

Nõuded jääkide piirnormide taotlustele

1.   Taotleja lisab jääkide piirnormi taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:

a)

taotleja nimi ja aadress;

b)

taotluse toimik, milles sisaldub:

i)

taotluse kokkuvõte;

ii)

peamised sisulised argumendid;

iii)

dokumentide loend;

iv)

kõnealuse toimeaine kasutamisel kohaldatava asjakohase hea põllumajandustava koopia;

c)

põhjalik ülevaade kättesaadavas teaduskirjanduses tõstatatud asjaomastest mureküsimustest taimekaitsevahendi ja/või selle jäägi kohta;

d)

direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas loetletud andmed, mis käsitlevad pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamisel andmetele esitatavaid nõudeid, sealhulgas vajaduse korral toksikoloogilised andmed ja andmed kontrollilaborites kasutatavate standardanalüüsimeetodite kohta ning samuti andmed taimede ja loomade ainevahetuse kohta.

Kui asjakohane teave on juba avalikult kättesaadav, eelkõige kui toimeainet on direktiivi 91/414/EMÜ alusel juba hinnatud või kui CXL on kehtestatud ja asjakohane teave on taotleja poolt esitatud, võib liikmesriik taotluse hindamisel kasutada ka sellist teavet. Sellistel juhtudel peab hindamisaruanne sisaldama ka selliste andmete kasutamise või mittekasutamise põhjendusi.

2.   Hindamist teostav liikmesriik võib vajaduse korral paluda taotlejal lisaks lõike 1 alusel nõutavale teabele esitada täiendavat teavet liikmesriigi määratud tähtaja jooksul. See ajavahemik ei tohi mingil juhul ületada kahte aastat.

Artikkel 8

Taotluste hindamine

1.   Liikmesriik, millele on vastavalt artiklile 6 esitatud artikli 7 nõuetele vastav taotlus, edastab selle koopia viivitamatult ametile ja komisjonile ning koostab põhjendamatu viivituseta hindamisaruande.

2.   Taotlusi hinnatakse kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ VI lisas sätestatud taimekaitsevahendite hindamise ja lubamise ühtsete põhimõtete asjakohaste sätetega või täpsemate hindamispõhimõtetega, mis määratakse kindlaks komisjoni määrusega käesoleva määruse artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras.

3.   Erandina lõikest 1 ja vastavalt asjaomaste liikmesriikide vahelisele kokkuleppele, võib taotlust hinnata vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ selle toimeaine hindamiseks määratud referentliikmesriik.

4.   Kui liikmesriigil tekib taotluse hindamisel raskusi või töö kattumise vältimiseks võib artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras otsustada, milline liikmesriik milliseid taotlusi hindab.

Artikkel 9

Hinnatud taotluste esitamine komisjonile ja ametile

1.   Pärast hindamisaruande koostamist edastab liikmesriik selle komisjonile. Komisjon teavitab viivitamata liikmesriike ja edastab taotluse, hindamisaruande ja lisatud toimiku ametile.

2.   Amet teatab taotluse kättesaamisest viivitamata kirjalikult taotlejale, hindamist teostavale liikmesriigile ja komisjonile. Kättesaamisteatisele märgitakse taotluse ja sellele lisatud dokumentide kättesaamise kuupäev.

2. JAGU

Jääkide piirnormide taotluste menetlemine ametis

Artikkel 10

Ameti arvamus jääkide piirnormide taotluste kohta

1.   Amet hindab taotlusi ja hindamisaruandeid ning esitab põhjendatud arvamuse, eelkõige jääkide piirnormide kehtestamise, muutmise ja kehtetuks tunnistamisega seotud ohtude kohta tarbijale ja, kui see on asjakohane, loomadele. Kõnealuses arvamuses sisaldub:

a)

hinnang, kas taotluses pakutud tavakontrolliks kasutatav analüüsimeetod on kavandatavaks kontrolliks sobilik;

b)

eeldatav määramispiir pestitsiidi/toote kombinatsiooni puhul;

c)

hinnang riskile, et jääkide piirnormi muutmise tulemusel ületatakse aktsepteeritavat päevadoosi ja akuutset standarddoosi; tootes, mille puhul jääkide piirnormi taotleti, leiduvate jääkide mõju kõnealustele doosidele;

d)

mis tahes muud ohtude hindamiseks olulised andmed.

2.   Amet edastab põhjendatud arvamuse taotlejale, komisjonile ja liikmesriikidele. Põhjendatud arvamuses määratletakse selgelt iga järelduse alus.

3.   Ilma, et see piiraks määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 39 kohaldamist, avalikustab amet oma põhjendatud arvamuse.

Artikkel 11

Jääkide piirnormide taotlusi käsitlevate ameti arvamuste avaldamise tähtajad

1.   Amet esitab oma põhjendatud arvamuse vastavalt artiklis 10 sätestatule niipea kui võimalik ja hiljemalt kolme kuu jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast.

Erandjuhtudel, kui on vaja koostada detailsemaid hinnanguid, võib esimeses lõigus osutatud tähtaega pikendada kuue kuuni kehtiva taotluse vastuvõtmise kuupäevast.

2.   Kui amet nõuab täiendavat teavet, peatatakse lõikes 1 sätestatud tähtaegade kohaldamine kuni selle teabe esitamiseni. Sellise peatamise korral kohaldatakse artikli 13 sätteid.

Artikkel 12

Kehtivate jääkide piirnormide hindamine ameti poolt

1.   12 kuu jooksul toimeaine kandmisest või mittekandmisest direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse pärast käesoleva määruse jõustumist esitab amet komisjonile ja liikmesriikidele, eelkõige direktiivi 91/414/EMÜ alusel koostatud asjakohase hindamisaruande põhjal, põhjendatud arvamuse alljärgneva kohta:

a)

käesoleva määruse II või III lisas sätestatud kõnealuse toimeaine kehtivad jääkide piirnormid;

b)

vajadus kehtestada sellele toimeainele uued jääkide piirnormid või kanda see käesoleva määruse IV lisasse;

c)

käesoleva määruse artikli 20 lõikes 2 osutatud teatud töötlemistegurid, mis võivad selle toimeaine puhul vajalikuks osutuda;

d)

jääkide piirnormid, sealhulgas käesoleva määruse II ja/või III lisas sätestatud piirnormid, mille kehtestamist komisjon kaalub, ning selle toimeainega seotud jääkide piirnormid, mis võidakse kehtetuks tunnistada.

2.   Enne käesoleva määruse jõustumist direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud ainete kohta esitatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud põhjendatud arvamus 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 13

Halduskorras läbivaatamine

Käesoleva määrusega ametile antud volituste alusel vastuvõetud otsuse või nende volituste kasutamatajätmise võib komisjon läbi vaadata omal algatusel või liikmesriigi või otseselt ja isiklikult asjaga seotud isiku taotlusel.

Sellekohane taotlus esitatakse komisjonile kahe kuu jooksul alates päevast, mil asjassepuutuv isik sai teada kõnealusest toimingust või tegevusetusest.

Komisjon teeb otsuse kahe kuu jooksul, nõudes vajadusel ametilt otsuse tühistamist või tegevusetuse heastamist kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

3. JAGU

Jääkide piirnormide kehtestamine, muutmine või kehtetuks tunnistamine

Artikkel 14

Otsused jääkide piirnormide taotluste kohta

1.   Pärast ameti arvamuse kättesaamist ning seda arvamust arvesse võttes koostab komisjon viivitamata ja hiljemalt kolme kuu jooksul määruse jääkide piirnormi kehtestamise, muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta või otsuse taotluse tagasilükkamise kohta ning edastab selle vastuvõtmiseks artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras.

2.   Lõikes 1 nimetatud aktide puhul võetakse arvesse järgmist:

a)

olemasolevad teadus- ja tehnikaalased teadmised;

b)

võimalik pestitsiidide jääkide esinemine, mis tuleneb muudest allikatest kui praegu taimekaitses kasutatavad toimeained ning nende teadaolevad kumulatiivsed ja sünergilised mõjud, kui meetodid nende mõjude hindamiseks on kättesaadavad;

c)

kõigi võimalike suure koguse manustanud ja kõige ohustatumaid tarbijaid ninga, kui see on asjakohane, loomi ähvardavate ohtude hindamise tulemused;

d)

taimekaitsevahendite kasutusviiside muutmisega seotud mistahes hindamiste ja otsuste tulemused;

e)

kolmandas riigis toimeaine õiguspäraseks kasutamiseks rakendatud CXL või hea põllumajandustava;

f)

muud käsitletava küsimusega seotud põhjendatud tegurid.

3.   Komisjon võib taotlejalt või ametilt igal ajal nõuda täiendavat teavet. Komisjon teeb kogu saadud täiendava teabe kättesaadavaks liikmesriikidele ja ametile.

Artikkel 15

Uute muudetud jääkide piirnormide kandmine II ja III lisasse

1.   Artikli 14 lõikes 1 osutatud määrusega:

a)

kehtestatakse uued või muudetud jääkide piirnormid ja kantakse need käesoleva määruse II lisasse, kui vastavad toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse; või

b)

kui vastavad toimeained ei ole kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ja kui need ei ole kantud käesoleva määruse II lisasse, kehtestatakse või muudetakse ajutisi jääkide piirnorme ja kantakse need käesoleva määruse III lisasse; või

c)

kehtestatakse artiklis 16 nimetatud juhtudel ajutised jääkide piirnormid ja kantakse need käesoleva määruse III lisasse.

2.   Kui lõike 1 punkti b kohaselt on kehtestatud ajutine jääkide piirnorm, kustutatakse see III lisast määrusega üks aasta peale asjaomase toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmist või mittekandmist, kooskõlas käesoleva määruse artikli 45 lõikes 2 sätestatud korraga. Ühe või mitme liikmesriigi taotlusel säilitatakse see veel üheks aastaks kuni kinnitamiseni, et jääkide piirnormide kehtestamise taotluse toetuseks vajalikud teadusuuringud on tehtud. Juhtudel, mil nimetatud kinnitus esitatakse, säilitatakse ajutised jääkide piirnormid veel kaheks aastaks tingimusel, et ei ole tuvastatud vastuvõetamatuid ohte tarbijatele.

Artikkel 16

Teatavatel tingimustel ajutiste jääkide piirnormide kehtestamise kord

1.   Artikli 14 lõikes 1 osutatud määrusega võib kehtestada ajutised III lisasse kantavad jääkide piirnormid järgmistel asjaoludel:

a)

erandjuhtudel, eelkõige siis kui pestitsiidide jääkide esinemine võib tuleneda keskkonna- või muust reostusest või taimekaitsevahendite kasutamisest vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikele 4; või

b)

kui asjaomased tooted on tarbijate toidu ja, kui see on asjakohane, loomade sööda väheolulised komponendid ning ei ole asjaomaste alarühmade toidu oluline osa; või

c)

mee puhul; või

d)

taimeteede puhul; või

e)

kui otsusega mitte kanda toimeainet direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse või see sealt kustutada on kindlaks määratud taimekaitsevahendite olulised kasutamisviisid; või

f)

kui uued tooted, tootegrupid ja/või toodete osad on hõlmatud I lisaga ning kui üks või mitu liikmesriiki seda soovib, et lubada kõiki jääkide piirnormide kehtestamise ja hindamise toetamiseks vajalikke teaduslikke uuringuid, eeldusel et tuvastatud ei ole ühtegi vastuvõetamatut tarbijaga seotud turvalisuse küsimust.

2.   Lõikes 1 osutatud ajutiste jääkide piirnormide III lisasse kandmise aluseks on ameti arvamus, seireandmed ja hinnang, mis kinnitavad vastuvõetamatute ohtude puudumist inimestele ja loomadele.

Lõike 1 punktides a, b, c ja d osutatud ajutiste jääkide piirnormide jätkuvat kehtivust hinnatakse uuesti vähemalt kord kümne aasta jooksul, kui neid vajaduse korral muudetakse või tunnistatakse kehtetuks.

Lõike 1 punktis e osutatud jääkide piirnorme hinnatakse uuesti pärast olulise kasutamisviisi loa kehtivusaja lõppu. Lõike 1 punktis f viidatud jääkide piirnormid tuleb ümber hinnata, kui teaduslikud uuringud on lõpetatud ja hinnatud, kuid mitte hiljem kui neli aastat pärast nende hõlmamist III lisaga.

Artikkel 17

Jääkide piirnormide muutmised pärast taimekaitsevahendite lubade tühistamist

Pärast olemasoleva taimekaitsevahendi loa tühistamist jääkide piirnormi kehtetuks tunnistamiseks vajalikud II ja III lisa muudatused võib vastu võtta ilma ametilt arvamust taotlemata.

III PEATÜKK

Taimset ja loomset päritolu toodetele kohaldatavad jääkide piirnormid

Artikkel 18

Vastavus jääkide piirnormidele

1.   I lisaga hõlmatud tooted ei sisalda alates nende turuleviimisest toidu või söödana või nende söötmisest loomadele pestitsiidide jääke üle:

a)

II ja III lisas sellistele toodetele kehtestatud jääkide piirnormide;

b)

0,01 mg/kg toodete puhul, millele ei ole II või III lisas kehtestatud jääkide piirnorme, või IV lisas loetlemata toimeainete puhul, kui toimeainele ei ole määratud erinevaid vaikimisi väärtusi artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras, võttes samas arvesse kasutuselolevaid standardanalüüsimeetodeid. Sellised vaikimisi väärtused on loetletud V lisas.

2.   Liikmesriigid ei tohi keelata ega takistada I lisaga hõlmatud toodete turuleviimist või toiduloomadele söötmist oma territooriumil põhjusel, et need sisaldavad pestitsiidide jääke, tingimusel et:

a)

sellised tooted vastavad lõikele 1 ja artiklile 20; või

b)

toimeaine on kantud IV lisasse.

3.   Erandina lõikes 1 sätestatust võivad liikmesriigid lubada saagikoristusjärgse fumigandiga töötlemise korral oma territooriumil toimeainete jääkide piirnorme, mis ületavad I lisaga hõlmatud tootele II ja III lisas sätestatud toimeaine jääkide piirnorme, kui selle toimeaine/toote kombinatsioonid on loetletud VII lisas, tingimusel et:

a)

sellised tooted ei ole ette nähtud koheseks tarbimiseks;

b)

asjakohane kontroll tagab, et kui selliseid tooteid tarnitakse otse lõppkasutajale või tarbijale, ei saa neid teha kättesaadavaks enne, kui jäägid ei ületa enam II või III lisas sätestatud piirnorme;

c)

teisi liikmesriike ja komisjoni on teavitatud võetud meetmetest.

VII lisas loetletud toimeainete/toodete kombinatsioonid määratletakse artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras.

4.   Erakorralistel asjaoludel ja eelkõige taimekaitsevahendite kasutamisel kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikega 4 või vastavalt direktiivis 2000/29/EÜ (15) sätestatud kohustustele võib liikmesriik anda loa oma territooriumil lõike 1 tingimustele mittevastava töödeldud toidu või sööda turuleviimiseks ja/või loomadele söötmiseks tingimusel, et selline toit või sööt ei põhjusta vastuvõetamatut ohtu. Sellistest lubadest tuleb viivitamata teatada teistele liikmesriikidele, komisjonile ja ametile ning neile tuleb põhjendamatu viivituseta esitada läbivaatamiseks asjakohane riskihinnang artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras, eesmärgiga kehtestada kindlaksmääratud ajavahemikuks ajutised jääkide piirnormid või võtta seoses selliste toodetega muud vajalikud meetmed.

Artikkel 19

Töödeldud ja/või kombineeritud toodete keelustamine

I lisaga hõlmatud tooteid, mis ei vasta artikli 18 lõike 1 või artikli 20 nõuetele, on keelatud töödelda ja/või lahjendamiseks samade või muude toodetega segada, eesmärgiga neid toidu või söödana turustada või loomadele sööta.

Artikkel 20

Töödeldud ja/või liittoodetele kohaldatavad jääkide piirnormid

1.   Kui II või III lisas ei ole töödeldud toidule või söödale ja/või toidu- või söödasegule jääkide piirnorme sätestatud, kohaldatakse I lisaga hõlmatud asjakohaste toodete puhul artikli 18 lõikes 1 sätestatud jääkide piirnorme, võttes arvesse töötlemisest ja/või segamisest tulenevaid muutusi pestitsiidide jääkide koguses.

2.   Teatud töötlemis- ja/või segamistoimingute või teatud töödeldud ja/või liittoodete kontsentratsiooni- või lahjendustegurid võib kanda VI lisa loetellu artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras.

IV PEATÜKK

Erisätted kehtivate jääkide piirnormide lisamise kohta käesolevasse määrusesse

Artikkel 21

Jääkide piirnormide esmakordne kehtestamine

1.   I lisaga hõlmatud toodete jääkide piirnormid kehtestatakse esmakordselt ja kantakse II lisasse artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras, ühendades direktiivides 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ sätestatud jääkide piirnormid ning võttes arvesse käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 nimetatud kriteeriumeid.

2.   II lisa kehtestatakse 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 22

Ajutiste jääkide piirnormide esmakordne kehtestamine

1.   Toimeainete, mille direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise või mittekandmise kohta pole veel otsust tehtud, ajutised jääkide piirnormid kehtestatakse esmakordselt ja kantakse käesoleva määruse III lisasse, kui need ei ole juba II lisas loetletud, artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras, võttes arvesse liikmesriikide esitatud teavet, vajaduse korral artiklis 24 nimetatud arvamust, artikli 14 lõikes 2 osutatud tegureid ning järgmisi jääkide piirnorme:

a)

ülejäänud jääkide piirnorme direktiivi 76/895/EMÜ lisas; ja

b)

seni ühtlustamata riiklikke jääkide piirnorme.

2.   III lisa kehtestatakse 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist kooskõlas artiklitega 23, 24 ja 25.

Artikkel 23

Liikmesriikide esitatav teave riiklike jääkide piirnormide kohta

Kui toimeaine ei ole veel direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud ja kui liikmesriik on kehtestanud käesoleva määruse I lisaga hõlmatud tootele riikliku jääkide piirnormi hiljemalt käesoleva määruse I lisa jõustumise päevaks või on otsustanud, et antud toimeainele ei tule jääkide piirnormi kehtestata, teatab asjaomane liikmesriik artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras kehtestatud tähtajaks ja vormis komisjonile toimeaine riikliku jääkide piirnormi või asjaolu, et toimeainele ei ole jääkide piirnormi kehtestatud, ning vajaduse korral ja komisjoni taotlusel:

a)

hea põllumajandustava;

b)

järelvalve all tehtud katsete tulemused ja/või seireandmed, kui liikmesriigis on kohaldatud kriitilist head põllumajandustava ning kui nimetatud andmed on kättesaadavad;

c)

aktsepteeritava päevadoosi ning vajaduse korral riiklikuks riskihinnanguks kasutatud akuutse standarddoosi ja samuti hinnangu tulemused.

Artikkel 24

Ameti arvamus riiklike jääkide piirnormide alusandmete kohta

1.   Amet esitab komisjonile põhjendatud arvamuse võimalike ohtude kohta tarbija tervisele, mis tulenevad:

a)

ajutistest jääkide piirmääradest, mis võivad olla kantud III lisasse;

b)

toimeainetest, mis võivad olla kantud IV lisasse.

2.   Lõikes 1 osutatud põhjendatud arvamust koostades võtab amet arvesse olemasolevaid teaduse- ja tehnikaalaseid teadmisi ja eriti liikmesriikide esitatud, artikli 23 kohaselt nõutavat teavet.

Artikkel 25

Ajutiste jääkide piirnormide kehtestamine

Ameti arvamust arvesse võttes võib artiklis 23 osutatud ajutised toimeainete jääkide piirnormid vajadusel III lisaga kehtestada ja kanda sellesse vastavalt artikli 22 lõikele 1 või vajaduse korral võib toimeaine kanda IV lisasse vastavalt artikli 5 lõikele 1. Ajutised jääkide piirnormid kehtestatakse madalaimal tasemel, mida on võimalik kõikides liikmesriikides head põllumajandustava järgides saavutada.

V PEATÜKK

AMETLIK KONTROLL, ARUANDLUS JA SANKTSIOONID

1. JAGU

Jääkide piirnormide ametlik kontroll

Artikkel 26

Ametlik kontroll

1.   Ilma et see piiraks direktiivi 96/23/EÜ (16) sätete kohaldamist, teostavad liikmesriigid pestitsiidide jääkide ametlikku kontrolli käesoleva määruse täitmise tagamiseks kooskõlas asjakohaste ühenduse õiguse sätetega toidu ja sööda ametliku kontrolli kohta.

2.   Selline pestitsiidide jääkide kontroll hõlmab eelkõige proovide võtmist ja proovide analüüsi ning nendes sisalduvate pestitsiidide ja vastavate pestitsiidide jääkide kindlaksmääramist. Selliseid kontrolle teostatakse ka tarbijale tarnimise kohas.

Artikkel 27

Proovide võtmine

1.   Võttes arvesse eelmiste kontrolliprogrammide tulemusi võtab iga liikmesriik piisaval hulgal ja ulatuses proove tagamaks, et tulemused iseloomustaks turgu. Sellised proovid võetakse tarnimise kohale nii lähedalt kui on mõistlik mis tahes edaspidiste täitemeetmete võtmise võimaldamiseks.

2.   Toodetes, välja arvatud direktiivis 2002/63/EÜ (17) sätestatud toodetes, sisalduvate pestitsiidide jääkide kontrolli teostamiseks vajalikud proovivõtmise meetodid määratakse kindlaks käesoleva määruse artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras.

Artikkel 28

Analüüsimeetodid

1.   Pestitsiidide jääkide analüüsi meetodid vastavad asjakohaste toidu ja sööda ametlikku kontrolli käsitlevate ühenduse õiguse sätetega kehtestatud kriteeriumidele.

2.   Pestitsiidide jääkide määramisel kasutatavate analüüsimeetoditega seotud konkreetseid valideerimisnõudeid ja kvaliteedikontrolli korda käsitlevad tehnilised suunised võib vastu võtta artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras.

3.   Kõik ametlikuks kontrolliks pestitsiidide jääkide proove analüüsivad laborid osalevad komisjoni organiseeritud pestitsiidide jääkidega seotud ühenduse tasemekatses.

2. JAGU

Ühenduse kontrolliprogramm

Artikkel 29

Ühenduse kontrolliprogramm

1.   Komisjon valmistab ette kooskõlastatud mitmeaastase ühenduse kontrolliprogrammi, milles määratakse kindlaks riiklike kontrolliprogrammide raames võetavad konkreetsed proovid ja võetakse arvesse käesolevas määruses kehtestatud jääkide piirnormidest kinnipidamisega tekkinud probleeme eesmärgiga hinnata tarbijate kokkupuudet jääkidega ning kehtiva õigusakti kohaldamist.

2.   Ühenduse kontrolliprogrammi kohandatakse ja ajakohastatakse igal aastal artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras. Ühenduse kontrolliprogrammi eelnõu esitatakse artikli 45 lõikes 1 osutatud komiteele vähemalt kuus kuud enne iga kalendriaasta lõppu.

3. JAGU

Riiklikud kontrolliprogrammid

Artikkel 30

Pestitsiidide jääkide riiklikud kontrolliprogrammid

1.   Liikmesriigid kehtestavad mitmeaastased pestitsiidide jääkide riiklikud kontrolliprogrammid. Nad ajakohastavad oma mitmeaastaseid programme igal aastal.

Need programmid on riskipõhised ja nende eesmärk on eelkõige hinnata tarbija kokkupuudet jääkidega ja kehtivate õigusaktide järgimist. Need peavad sätestama vähemalt järgmist:

a)

tooted, millest võetakse proovid;

b)

võetavate proovide ja tehtavate analüüside arv;

c)

määratavad pestitsiidid;

d)

kõnealuste programmide koostamisel kohaldatavad kriteeriumid, sealhulgas:

i)

valitavad pestitsiidi/toote kombinatsioonid;

ii)

kodumaistelt ja välismaistelt toodetelt võetavate proovide arv;

iii)

nende toodete osakaal kogu riigis tarbitavast toidust;

iv)

ühenduse kontrolliprogramm ja

v)

eelmiste kontrolliprogrammide tulemused.

2.   Liikmesriigid esitavad lõikes 1 nimetatud ajakohastatud riiklikud pestitsiidide jääkide kontrolliprogrammid komisjonile ja ametile vähemalt kolm kuud enne iga kalendriaasta lõppu.

3.   Liikmesriigid osalevad artiklis 29 sätestatud ühenduse kontrolliprogrammis. Nad hakkavad jääkide järelevalve tulemusi iga-aastaselt Internetis avaldama. Kui jääkide piirnormid on ületatud, võivad liikmesriigid nimetada asjaomased jaemüüjad, kauplejad või tootjad.

4. JAGU

Teave liikmesriikidelt ja aastaaruanne

Artikkel 31

Teave liikmesriikidelt

1.   Liikmesriigid esitavad eelmise kalendriaasta kohta komisjonile, ametile ja teistele liikmesriikidele iga aasta 31. augustiks järgmise teabe:

a)

artikli 26 lõikes 1 sätestatud ametliku kontrolli tulemused;

b)

artiklis 30 osutatud riiklikes kontrolliprogrammides ning artiklis 29 osutatud ühenduse kontrolliprogrammi raames rakendatud määramispiirid;

c)

andmed analüüsilaborite ühenduse tasemekatsetes, mida on nimetatud artikli 28 lõikes 3, ja muudes tasemekatsetes, mis on seotud pestitsiidi/toote kombinatsioonidega, mille proovid riiklike kontrolliprogrammide raames võetakse, osalemise kohta;

d)

andmed punktis a osutatud kontrollis osalevate analüüsilaborite akrediteerimise kohta;

e)

andmed võetud rakendusmeetmete kohta, kui see on siseriiklike õigusaktidega lubatud.

2.   Liikmesriikide poolt teabe esitamisega seotud rakendusmeetmed võib kehtestada artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras pärast ametiga konsulteerimist.

Artikkel 32

Pestitsiidide jääkide aastaaruanne

1.   Amet koostab aastaaruande pestitsiidide jääkide kohta liikmesriikide poolt artikli 31 lõike 1 alusel esitatud teabe põhjal.

2.   Amet esitab aastaaruandes vähemalt järgmise teabe:

a)

artikli 26 lõikega 2 ettenähtud kontrolli tulemuste analüüs;

b)

jääkide piirnormide ületamise võimalikud põhjused koos asjakohaste märkustega riskijuhtimise võimaluste kohta;

c)

analüüs pestitsiidide jääkidest tulenevast pikaajalisest ja akuutsest ohust tarbija tervisele;

d)

hinnang tarbijate kokkupuutele pestitsiidide jääkidega punktis a esitatud teabe põhjal ning muu asjakohane olemasolev teave, sealhulgas direktiivi 96/23/EÜ alusel esitatud aruanded.

3.   Kui liikmesriik ei ole esitanud teavet kooskõlas artikliga 31, võib amet jätta teabe selle liikmesriigi kohta aastaaruande koostamisel arvesse võtmata.

4.   Aastaaruande vormi kohta võib teha otsuse artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras.

5.   Amet esitab komisjonile aastaaruande iga aasta veebruari viimaseks päevaks.

6.   Aastaaruanne võib sisaldada arvamust tulevaste programmidega hõlmatavate pestitsiidide kohta.

7.   Amet avalikustab aastaaruande ning kõik komisjoni või liikmesriikide arvamused.

Artikkel 33

Pestitsiidide jääkide aastaaruande esitamine komiteele

Komisjon esitab pestitsiidide jääkide aastaaruande viivitamata artikli 45 lõikes 1 osutatud komiteele läbivaatamiseks ja vajalike meetmete võtmise kohta soovituste tegemiseks II ja III lisas kehtestatud jääkide piirnormide rikkumise korral.

5. JAGU

Sanktsioonid

Artikkel 34

Sanktsioonid

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavate sanktsioonide kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Sätestatavad sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid teatavad neist eeskirjadest ja mis tahes hilisematest muudatustest viivitamatult komisjonile.

VI PEATÜKK

KIIRELOOMULISED MEETMED

Artikkel 35

Kiireloomulised meetmed

Kui uue teabe või olemasoleva teabe ümberhindamise tulemusena võivad käesoleva määrusega hõlmatud pestitsiidide jäägid või jääkide piirnormid ohustada inimeste või loomade tervist nõudes viivitamatut tegutsemist, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 178/2002 artikleid 53 ja 54. Värske toodangu puhul vähendatakse komisjoni jaoks otsuse langetamise tähtaega seitsme päevani.

VII PEATÜKK

ÜHTLUSTATUD PESTITSIIDIDE JÄÄKIDE PIIRNORMIDEGA SEOTUD TOETUSMEETMED

Artikkel 36

Ühtlustatud pestitsiidide jääkide piirnormidega seotud toetusmeetmed

1.   Ühtlustatud pestitsiidide jääkide piirnormidega seotud toetusmeetmed kehtestatakse ühenduse tasandil, sealhulgas:

a)

pestitsiidide jääkide piirnorme käsitlevate ühenduse õigusaktide konsolideeritud andmebaas, mis on mõeldud ka vastava teabe avalikustamiseks;

b)

artikli 28 lõikes 3 osutatud ühenduse tasemekatsed;

c)

pestitsiidide jääke käsitlevate õigusaktide ja tehniliste suuniste ettevalmistamiseks ja arendamiseks vajalikud uuringud ja muud meetmed, mille eesmärk on eelkõige ühendatud, kumulatiivsete ja sünergiliste mõjude hindamismeetodite arendamine ja kasutamine;

d)

vajalikud uuringud hinnangu andmiseks tarbijate ja loomade kokkupuute kohta pestitsiidide jääkidega;

e)

vajalikud uuringud kontrollilaborite toetuseks, kui analüütiliste meetoditega ei ole võimalik kontrollida kehtestatud jääkide piirnorme.

2.   Vajalikud rakendusmeetmed lõikes 1 osutatud meetmete kohta võib vastu võtta artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras.

Artikkel 37

Ühenduse toetus ühtlustatud pestitsiidide jääkide piirnormide toetusmeetmetele

1.   Ühendus võib anda rahalist toetust kuni 100 % ulatuses artiklis 36 sätestatud meetmete maksumusest.

2.   Assigneeringud kinnitatakse igal eelarveaastal eelarvemenetluse käigus.

VIII PEATÜKK

Jääkide piirnormide taotluste kooskõlastamine

Artikkel 38

Riiklike ametiasutuste määramine

Iga liikmesriik määrab käesoleva määruse kohaldamisel ühe või mitu ametiasutust koordineerima koostööd komisjoni, ameti, teiste liikmesriikide, valmistajate, tootjate ja kasvatajatega. Kui liikmesriik määrab rohkem kui ühe ametiasutuse, osutab ta, milline nendest toimib kontaktasutusena.

Riiklikud ametiasutused võivad delegeerida ülesandeid teistele asutustele.

Iga liikmesriik teatab komisjonile ja ametile määratud riiklike ametiasutuste nimed ja aadressid.

Artikkel 39

Jääkide piirnormide alase teabe kooskõlastamine ameti poolt

Amet:

a)

kooskõlastab teabe vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ toimeaine jaoks määratud referentliikmesriigiga;

b)

kooskõlastab jääkide piirnormid liikmesriikidega ja komisjoniga, eelkõige artikli 41 nõuete täitmiseks.

Artikkel 40

Liikmesriikide esitatav teave

Liikmesriigid esitavad ametile selle taotlusel kogu olemasoleva teabe, mis on vajalik jääkide piirnormide ohutuse hindamiseks.

Artikkel 41

Ameti jääkide piirnormide andmebaas

Ilma et see piiraks dokumentidele juurdepääsu käsitlevate ühenduse ja siseriiklike õigusaktide kohaldamist, loob amet komisjonile ja liikmesriikide pädevatele ametiasutustele kättesaadava andmebaasi, mis sisaldab jääkide piirnorme käsitlevat teaduslikku teavet ja häid põllumajandustavasid ning II, III, IV ja VII lisas sätestatud toimeaineid ja töötlemistegureid, ning haldab seda andmebaasi. Eelkõige sisaldab see hinnanguid toidu kaudu omastamisele, töötlemistegureid ja toksikoloogilisi näitajaid.

Artikkel 42

Liikmesriigid ja lõivud

1.   Liikmesriigid võivad katta jääkide piirnormide kehtestamise, muutmise, kehtetuks tunnistamise või mis tahes muu käesoleva määrusega kehtestatud kohustuste täitmisega seotud töö kulud kehtestades selleks lõivu või maksu.

2.   Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud lõiv või maks:

a)

on kehtestatud läbipaistvalt ja

b)

vastab tehtava töö tegelikule maksumusele.

See võib sisaldada lõikes 1 osutatud töö keskmisel maksumusel põhinevat kindlaksmääratud maksete skaalat.

IX PEATÜKK

RAKENDAMINE

Artikkel 43

Ameti teaduslik arvamus

Komisjon või liikmesriigid võivad käesoleva määruse alusel küsida ametilt riskide hindamisega seotud meetmete kohta teaduslikku arvamust. Komisjon võib määrata selle arvamuse esitamiseks tähtaja.

Artikkel 44

Ameti arvamuste vastuvõtmise kord

1.   Kui ameti arvamus nõuab vastavalt käesolevale määrusele ainult teaduslikku või tehnilist tööd, mis hõlmab usaldusväärsete teaduslike või tehniliste põhimõtete rakendamist, võib amet juhul, kui komisjonil või liikmesriigil pole vastuväiteid, need väljastada ilma määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 28 nimetatud teaduskomiteega või teaduskomisjonidega konsulteerimata.

2.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 29 lõike 6 punktile a kehtestatud rakenduseeskirjad sätestavad käesoleva artikli lõike 1 kohaldamise juhud.

Artikkel 45

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 58 alusel asutatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee (edaspidi “komitee”).

2.   Käesolevale lõikele viitamise korral kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtaeg on kolm kuud.

3.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 46

Rakendusmeetmed

Kooskõlas artikli 45 lõikes 2 osutatud sätetega ja vajaduse korral ameti arvamust arvesse võttes, kehtestatakse või võib muuta järgmist:

a)

rakendusmeetmed käesoleva määruse ühtse kohaldamise tagamiseks;

b)

artiklis 23, artikli 29 lõikes 2, artikli 30 lõikes 2, artikli 31 lõikes 1 ja artikli 32 lõikes 5 osutatud kuupäevad;

c)

käesoleva määruse rakendamist toetav tehniline juhendmaterjal;

d)

üksikasjalikud eeskirjad jääkide piirnormide kehtestamiseks nõutavate teaduslike andmete kohta.

Artikkel 47

Aruanne määruse rakendamise kohta

Komisjon esitab hiljemalt kümme aastat pärast käesoleva määruse jõustumist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta koos asjakohaste ettepanekutega.

X PEATÜKK

Lõppsätted

Artikkel 48

Õigusaktide kehtetuks tunnistamine ja kohandamine

1.   Direktiivid 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ tunnistatakse käesolevaga kehtetuks alates artikli 50 teises lõigus osutatud kuupäevast.

2.   Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõige 1 punkt f asendatakse järgmisega:

„f)

vajaduse korral loetakse jääkide piirnormid põllumajandustoodetele, mida on mõjutanud loas osutatud kasutus, kehtestatuks või muudetuks vastavalt määrusele (EÜ) nr 396/2005 (18).”

Artikkel 49

Üleminekumeetmed

1.   III peatükis sätestatud nõuded ei kehti enne artikli 50 teises lõigus osutatud kuupäeva õiguslikel alustel toodetud või ühendusse imporditud toodete kohta.

Tarbijakaitse kõrge taseme tagamiseks võib siiski võtta selliste toodete osas artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras asjakohased meetmed.

2.   Kui see on vajalik toodete tavapäraseks turustamiseks, töötlemiseks ja tarbimiseks, võib artiklites 15, 16, 21, 22 ja 25 sätestatud jääkide piirnormide rakendamiseks kehtestada täiendavaid üleminekumeetmeid.

Need meetmed, mis ei piira tarbijakaitse kõrge taseme tagamise kohustust, võetakse vastu artikli 45 lõikes 2 sätestatud korras.

Artikkel 50

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

II, III ja V peatükki hakatakse kohaldama 6 kuud peale viimase I, II, III ja IV lisa kehtestava määruse avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 23. veebruar 2005

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. P. BORELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

N. SCHMIT


(1)  ELT C 234, 30.9.2003, lk 33.

(2)  Euroopa Parlamendi 20. aprilli 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 19. juuli 2004. aasta ühine seisukoht (ELT C 25 E, 1.2.2005, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2004. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Nõukogu 24. jaanuari 2005. aasta otsus.

(3)  EÜT L 340, 9.12.1976, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (EÜT L 122, 16.5.2003, lk 36).

(4)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/61/EÜ (EÜT L 127, 29.4.2004, lk 81).

(5)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/61/EÜ.

(6)  EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/95/EÜ (ELT L 301, 28.9.2004, lk 42).

(7)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/99/EÜ (ELT L 309, 6.10.2004, lk 6).

(8)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1642/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 4).

(9)  EÜT L 33, 8.2.1979, lk 36. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 850/2004 (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7. Määrust on parandatud ELT L 229, 29.6.2004, lk 5).

(10)  EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/100/EÜ (ELT L 285, 1.11.2003, lk 33).

(11)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1. Määrust on parandatud ELT L 191, 28.5.2004, lk 1.

(12)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ biotsiidide turuleviimise kohta (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1). Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(14)  Nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1). Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1875/2004 (ELT L 326, 29.10.2004, lk 19).

(15)  Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 882/2004.

(16)  Nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiiv 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatud ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10). Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 882/2004.

(17)  Komisjoni 11. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/63/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse proovivõtumeetodid taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide ametlikuks kontrollimiseks ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 79/700/EMÜ (EÜT L 187, 16.7.2002, lk 30).

(18)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.


Top