Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0037

Komisjoni määrus (EÜ) nr 37/2005, 12. jaanuar 2005, temperatuuri järelevalve kohta inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites, lao- ja säilitusruumidesEMPs kohaldatav tekst

OJ L 10, 13.1.2005, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 17–18 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 178 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 178 - 179
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 109 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/37/oj

13.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 10/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 37/2005,

12. jaanuar 2005,

temperatuuri järelevalve kohta inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites, lao- ja säilitusruumides

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/108/EMÜ inimtarbimiseks ettenähtud kiirkülmutatud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 13. jaanuari 1992. aasta direktiivis 92/1/EMÜ temperatuuri järelevalve kohta inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites, lao- ja säilitusruumides (2) on sätestatud nõuded direktiiviga 89/108/EMÜ nõutavate temperatuuride täieliku säilitamise tagamiseks.

(2)

Komisjoni direktiivi 92/1/EMÜ vastuvõtmise ajal ei olnud veel kehtestatud Euroopa standardit temperatuuri järelevalve vahenditele inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites, lao- ja säilitusruumides.

(3)

Euroopa Standardiseerimiskomitee kehtestas 1999. ja 2001. aastal õhutemperatuuri ja termomeetrinäitude salvestamise vahendite standardid. Selliste ühtsete standardite kasutamine tagaks toiduainete temperatuuri järelevalveks kasutatava varustuse vastavuse ühtlustatud tehnilistele nõuetele.

(4)

Hõlbustamaks ettevõtjatele kõnealuste meetmete järkjärgulist kohaldamist lubatakse üleminekuperioodil kasutada ka mõõtevahendeid, mis paigaldati vastavalt enne käesoleva määruse vastuvõtmist kehtinud õigusaktidele.

(5)

Komisjoni direktiiviga 92/1/EMÜ lubatakse teha erand raudteel transporditavate kiirkülmutatud toidukaupade puhul. Kõnealune erand pole enam õigustatud ja tuleb pärast üleminekuperioodi lõppu tühistada.

(6)

Temperatuuri salvestamise nõuete kehtestamine jaekaubanduses kasutatavate väikeste sisseseadete puhul oleks liigne ja seega säilitatakse olemaolevad erandid külmlettide ja väikeste külmkambrite puhul, mida jaemüügikohtades kasutatakse varude säilitamiseks.

(7)

Soovitav on tagada uute standardite otsene kohaldatavus direktiiviga 92/1/EMÜ juba hõlmatud mõõtmisvarustusele ja tehnilistele eeskirjadele. Ühenduse õigusaktide järjepidevuse ja ühtsuse huvides on asjakohane tunnistada direktiiv 92/1/EMÜ kehtetuks ja asendada see käesoleva määrusega.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee hinnanguga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesolev määrus käsitleb temperatuuri järelevalvet inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites ning nende lao- ja säilitusruumides.

Artikkel 2

Temperatuuri jälgimine ja salvestamine

1.   Kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendid ning lao- ja säilitusruumid varustatakse sobivate salvestusvahenditega, et korrapäraste ja tihedate intervallidega jälgida õhu temperatuuri, milles kiirkülmutatud toiduained paiknevad.

2.   Lõike 1 sätete kohaselt peavad kõik temperatuuri järelevalveks kasutatavad mõõtevahendid alates 1. jaanuarist 2006 vastama standarditele ET 12830, ET 13845 ja ET 13846. Toidukäitlejad säilitavad kõik vajalikud dokumendid, mis tõendavad eespool osutatud vahendite vastavust asjakohasele ET standardile.

Siiski võib hiljemalt 31. detsembrini 2009 jätkata mõõtevahendite kasutamist, mis kuni 31. detsembrini 2005 on paigaldatud vastavalt enne käesoleva määruse vastuvõtmist kehtinud õigusaktidele.

3.   Toidukäitleja varustab temperatuurisalvestuse kuupäevaga ja säilitab seda vähemalt ühe aasta jooksul või kauem, võttes arvesse kiirkülmutatud toiduainete laadi ja kõlblikkusaega.

Artikkel 3

Erandid artiklist 2

1.   Erandina artiklist 2 mõõdetakse õhutemperatuuri jaemüügikohtade külmlettides ja kohaliku turustamise ajal vähemalt ühe nähtavas kohas asuva termomeetriga.

Lahtiste külmlettide puhul:

a)

tuleb selgelt tähistada külmleti maksimaalne kaubapiir;

b)

termomeeter asetatakse selle tähise tasemele.

2.   Pädev asutus võib lubada erandeid artiklis 2 sätestatud nõudest juhul, kui jaemüügikoha säilitusruumina kasutatav hoiuruum on väiksem kui 10 m3, nii et õhutemperatuuri on võimalik mõõta ühe nähtavas kohas oleva termomeetriga.

Artikkel 4

Kehtetuks tunnistamine

Komisjoni direktiiv 92/1/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Siiski jõustub käesolev määrus raudteetranspordi osas 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 40, 11.2.1989, lk 34. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 34, 11.2.1992, lk 30.


Top