Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0447

Komisjoni määrus (EÜ) nr 447/2004, 10. märts 2004, millega nähakse ette eeskirjad, et hõlbustada üleminekut määruse (EÜ) nr 1268/1999 kohaselt toetuselt määrustega (EÜ) nr 1257/1999 ja 1260/1999 Tšehhi Vabariigile, Eestile, Lätile, Leedule, Ungarile, Poolale, Sloveeniale ja Slovakkiale ettenähtud toetusele

OJ L 72, 11.3.2004, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/447/oj

32004R0447Euroopa Liidu Teataja L 072 , 11/03/2004 Lk 0064 - 0065


Komisjoni määrus (EÜ) nr 447/2004,

10. märts 2004,

millega nähakse ette eeskirjad, et hõlbustada üleminekut määruse (EÜ) nr 1268/1999 kohaselt toetuselt määrustega (EÜ) nr 1257/1999 ja 1260/1999 Tšehhi Vabariigile, Eestile, Lätile, Leedule, Ungarile, Poolale, Sloveeniale ja Slovakkiale ettenähtud toetusele

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut, eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 32 lõiget 5 ja artikli 33 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1268/1999 [1] kehtestati ühenduse toetus ühinemiseelsetele meetmetele põllumajanduse ja maaelu arendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopa taotlejariikides ühinemiseelsel perioodil (Sapardi programm). Kõnealune programm sisaldab meetmeid, mida tuleb pärast ühinemist toetada vastavalt nõukogu 17. mai 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1257/1999 (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta) [2] või nõukogu määrusele (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta. [3] Et hõlbustada üleminekut ühelt toetuseliigilt teisele, tuleks täpsustada ajavahemik, mille jooksul võib Sapardi programmi raames abisaajatega seotud kohustusi võtta.

(2) Tuleks täpsustada tingimused, mille kohaselt võib määrusega (EÜ) nr 1268/1999 heakskiidetud projektid, mida enam ei saa kõnealuse määruse alusel rahastada, üle viia maaelu arenguprogrammi.

(3) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusstruktuuride ja maaelu arengu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määratlus

Käesolevas määruses tähendab mõiste "uued liikmesriigid" Tšehhi Vabariiki, Eestit, Lätit, Leedut, Ungarit, Poolat, Sloveeniat ja Slovakkiat.

Artikkel 2

Määrusele (EÜ) nr 1268/1999 vastava lepinguperioodi lõpp

1. Nende meetmete osas, mida võib pärast ühinemist rahastada Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust vastavalt määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklile 47a, võivad uued liikmesriigid jätkata lepingute sõlmimist või kohustuste võtmist vastavalt määrusele (EÜ) nr 1268/1999 kuni kuupäevani, mil komisjonile esitatakse maaelu arengukava.

2. Määruse (EÜ) nr 1268/1999 artiklis 2 nimetatud meetmete või allmeetmete osas, mida võib pärast ühinemist rahastada Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 2 lõike 2 punktile a, võivad uued liikmesriigid jätkata lepingute sõlmimist või kohustuste võtmist vastavalt määrusele (EÜ) nr 1268/1999 kuni kuupäevani, mil nad alustavad meetmetega seotud lepingute sõlmimist või kohustuste võtmist vastavalt määrusele (EÜ) nr 1260/1999.

Artikkel 3

Sapardi projektide rahastamine assigneeringute ammendumise korral

1. Projektide puhul, mis on sõlmitud alates aastast 2002 vastavalt määruse (EÜ) nr 1268/1999 artikli 2 neljandas, seitsmendas ja 14. taandes nimetatud meetmetele, võib pärast 31. detsembrit 2006 tehtud kulutused lisada 2004.–2006. aasta maaelu arenguprogrammi vastavalt määrusele (EÜ) nr 1257/1999 ja rahastada neid EAGGFi tagatisrahastust.

2. Maksed projektide eest, mille määrusele (EÜ) nr 1268/1999 vastavad assigneeringud on ammendatud või ebapiisavad, võib lisada 2004.–2006. aasta maaelu arenguprogrammi vastavalt määrusele (EÜ) nr 1257/1999 ja rahastada neid EAGGFi tagatisrahastust.

3. Kui uued liikmesriigid kohaldavad lõikeid 1 ja 2, peavad nad määruse (EÜ) nr 141/2004 [4] II lisas sätestatud rahastamistabelisse märkima kogused, mis vastavad eraldatud assigneeringutele.

4. Jätkatakse määrusele (EÜ) nr 1268/1999 vastavate abikõlblikkust ja abi kontrolli käsitlevate eeskirjade kohaldamist.

5. Asjaomased uued liikmesriigid koostavad valitud projektide nimekirja.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingu jõustumise korral selle jõustumiskuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. märts 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 161, 26.6.1999, lk 87. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 696/2003 (ELT L 99, 17.4.2003, lk 24).

[2] EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

[3] EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1105/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 3).

[4] ELT L 24, 29.1.2004, lk 25.

--------------------------------------------------

Top