Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0670

Nõukogu määrus (EÜ) nr 670/2003, 8. aprill 2003, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed

OJ L 97, 15.4.2003, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 35 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 35 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; kehtetuks tunnistatud 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/670/oj

32003R0670Euroopa Liidu Teataja L 097 , 15/04/2003 Lk 0006 - 0010


Nõukogu määrus (EÜ) nr 670/2003,

8. aprill 2003,

milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 36 ja 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Põllumajandussaaduste ühisturu toimimise ja arenguga peaks kaasnema ühise põllumajanduspoliitika kehtestamine, mis sisaldab eelkõige asjakohaseid meetmeid, mille vorm võib olla tooteti erinev.

(2) Ühises põllumajanduspoliitikas taotletakse asutamislepingu artiklis 33 sätestatud eesmärkide saavutamist. See on võimalik võttes kasutusele vahendid, mis parandavad järelevalvet nii siseturul kui kolmandate riikidega toimuva kauplemise üle.

(3) Teatava põllumajandusliku toormaterjali töötlemine etüülalkoholiks on tihedalt seotud selle toormaterjali majandusliku tähtsusega. See võib suurel määral kaasa aidata kõnealuse materjali väärtuse suurenemisele ning olla olulise majandusliku ja sotsiaalse tähtsusega ühenduse teatavate piirkondade majandusele või oluliseks sissetulekuallikaks asjaomase toormaterjali tootjaile. Samuti võimaldab see kõrvaldada turult ebarahuldava kvaliteediga tooted ja lühiajalised ülejäägid, mis võiksid põhjustada ajutisi probleeme teatavates sektorites.

(4) On vaja võtta kasutusele põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi käsitlevate erimeetmete raamistik, mis võimaldaks turujärelevalve eesmärgil koguda majandusandmeid ja analüüsida statistilist teavet; kuivõrd põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turg on seotud üldise etüülalkoholi turuga, tuleb kättesaadavaks teha ka mittepõllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlev teave.

(5) Etüülalkoholi turu arengute järelevalve eesmärgil peaksid liikmesriigid saatma komisjonile vajaliku teabe kõnealust turgu käsitleva bilansi koostamiseks.

(6) Sellisest alkoholi tootmiseks kasutatavast toormaterjalist valmistatud alkoholi turustamisel, mille suhtes on kohaldatud sekkumismeetmeid või muid erimeetmeid, rakendatakse erimenetlust vastavalt neid tooteid käsitlevatele eeskirjadele, et tagada piisav konkurents ja vältida häireid traditsioonilisel alkoholiturul.

(7) Ühenduse erimeetmete kehtestamine põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi sektoris nõuab kauplemise korra kehtestamist ühenduse välispiiril. Imporditollimakse hõlmav kauplemise kord peaks põhimõtteliselt ühenduse turgu stabiliseerima. Kõnealune kauplemise kord peaks põhinema mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud lepingutel.

(8) Kaubanduse arengute püsiva järelevalve sisseseadmiseks tuleks ette näha impordi- ja ekspordilitsentside süsteem koos tagatiste esitamisega, et tagada nende toimingute toimumine, mille kohta nimetatud litsentse nõutakse. See kord peaks laienema ka põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholist valmistatud lahtistele toodetele, mida imporditakse teatavate CN 2208 koodide alusel ning millel on kõik põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi omadused, et tagada tõhus kontroll kõnealuste toodete impordi üle.

(9) On asjakohane anda komisjonile volitused avada ja hallata tariifikvoote, mis tulenevad vastavalt asutamislepingule sõlmitud rahvusvahelistest lepingutest või muudest nõukogu õigusaktidest.

(10) Lisaks eespool kirjeldatud süsteemile ja niisugusel määral, mis on vajalik selle ladusaks toimimiseks, tuleks seestöötlemise korda reguleerida või see keelata, kui turuolukord seda nõuab.

(11) Tollimaksusüsteem võimaldab loobuda kõikidest muudest kaitsemeetmetest ühenduse välispiiril. Siseturu- ja tollimaksumehhanism võib erandlikel asjaoludel siiski ebapiisavaks osutuda. Sellistel juhtudel peaks ühendus saama viivitamata võtta kõik vajalikud meetmed, et ühenduse turg ei jääks võimalike häirete puhul kaitseta. Need meetmed peavad vastama Maailma Kaubandusorganisatsiooni lepingutest tulenevatele kohustustele.

(12) Teatava abi andmine kahjustaks ühtse turu loomist. Liikmesriikide antud abi hindamist ja ühisturuga kokkusobimatu abi keelustamist reguleerivaid asutamislepingu sätteid tuleks laiendada põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholile. Arvestades Saksamaa eriolukorda, kus praegu antakse riiklikku abi suurele hulgale väiketootjaile, kes toodavad kõnealust alkoholi Saksamaa alkoholimonopoli eritingimuste alusel, on vaja piiratud ajavahemiku jooksul lubada kõnealuse abi andmist jätkata. Samuti on vaja ette näha, et nimetatud erandi toimimise kohta tuleb piiratud ajavahemiku lõpus koostada aruanne, millele lisatakse asjakohased ettepanekud.

(13) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. [4]

(14) Käesoleva määrusega kehtestatud meetmed peaksid samal ajal kohaselt arvesse võtma asutamislepingu artiklites 33 ja 131 sätestatud eesmärke.

(15) Käesoleva määrusega kehtestatud meetmed peaksid samuti vastama asutamislepingu artikli 300 lõike 2 kohaselt sõlmitud lepingutele, eelkõige nendele, mis moodustavad osa Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingust, ja konkreetsemalt tehniliste kaubandustõkete lepingule.

(16) Kõnealuse korra tõrgeteta toimimise tagamiseks peaks lubama komisjonil võtta üleminekumeetmeid. Komisjonile tuleks anda luba lahendada ajutise või erakorralise iseloomuga konkreetseid praktilisi küsimusi.

(17) Käesoleva määruse kohaldamiseks võetavad meetmed ei tohi kaasa tuua vahetegemist põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja muu etüülalkoholi vahel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

1. Käesolevaga kehtestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi sektoris järgmisi tooteid hõlmavad erimeetmed:

CN-kood | Kirjeldus |

ex22071000 | Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega 80 % mahust või rohkem/välja arvatud asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandustoodetest valmistatu |

ex22072000 | Denatureeritud etüülalkohol ja muud alkohoolsed joogid, mis tahes alkoholisisaldusega, valmistatud asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandussaadustest |

ja | Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähem kui 80 % mahust, valmistatud asutamis- lepingu I lisas loetletud põllumajandussaadustest |

2. Artiklit 4 kohaldatakse ka põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholist valmistatud toodete suhtes, millel on kõik lõikes 1 kirjeldatud etüülalkoholi omadused ning mis kuuluvad CN-koodi 2208 alla ja on pakendatud nõudesse mahuga üle 2 liitri.

Artikkel 2

Tootmismeetod

Asutamislepingu I lisas loetletud konkreetsetest põllumajandustoodetest valmistatava etüülalkoholi tootmismeetodi ja omadused võib kehtestada artikli 12 lõikes 2 nimetatud menetluse kohaselt.

Artikkel 3

Teave

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile järgmise teabe:

- põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi toodangu suuruse väljendatuna puhta alkoholi hektoliitrites, alkoholi valmistamiseks kasutatud toodete kaupa,

- põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi müügimahu väljendatuna puhta alkoholi hektoliitrites, kasutusvaldkondade kaupa,

- asjaomases liikmesriigis eelmise aasta lõpus saadaval olnud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi varude suuruse,

- käesoleva aasta toodangu suuruse prognoosi.

Kõnealuse teabe edastamise eeskirjad, eelkõige teabeedastuse sageduse ja kasutusvaldkondade määratluse osas, võetakse vastu artikli 12 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

2. Nimetatud teabe ja kõikvõimaliku muu teabe põhjal koostab komisjon põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turu eelmise aasta ühenduse bilansi ning jooksva aasta hinnangulise bilansi.

3. Ühenduse bilanss hõlmab ka teavet muu kui põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi kohta. Sellise teabe täpne sisu ja selle kogumise viisid kehtestatakse artikli 12 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Mõiste "muu kui põllumajandusliku päritoluga etüülalkohol" hõlmab CN-koodide 2207, 22089091 ja 22089099 alla kuuluvaid tooteid, mis ei ole saadud asutamislepingu I lisas loetletud konkreetsetest põllumajandustoodetest.

4. Komisjon edastab liikmesriikidele kõnealused bilansid.

Artikkel 4

Impordi- ja ekspordilitsentsid

1. Artiklis 1 nimetatud toodete ühendusse importimisel võib nõuda impordilitsentsi esitamist. Kõikide nimetatud toodete eksportimisel võib nõuda ekspordilitsentsi esitamist.

2. Liikmesriigid väljastavad kõikidele taotlejatele litsentsid, olenemata nende tegutsemiskohast ühenduses, ilma et see piiraks artikli 6 kohaldamiseks võetud meetmeid. Litsents kehtib kogu ühenduses.

3. Litsentsid väljastatakse tagatise eest, millega garanteeritakse, et tooted imporditakse või eksporditakse litsentsi kehtivusajal, ning välja arvatud vääramatu jõu juhtudel, jäädakse tagatisest täielikult või osaliselt ilma, kui tooteid ettenähtud ajavahemiku jooksul ei impordita või ekspordita või kui seda tehakse üksnes osaliselt.

4. Litsentside kehtivusaeg ja muud käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad kehtestatakse artikli 12 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Artikkel 5

Ühise tollitariifistiku maksumäärade kohaldamine

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse artiklis 1 loetletud toodete suhtes ühise tollitariifistiku tollimaksumäärasid.

Artikkel 6

Tariifikvoodid

1. Artiklis 1 loetletud toodete tariifikvoodid, mis tulenevad asutamislepingu artikli 300 alusel sõlmitud lepingutest või muudest nõukogu õigusaktidest, avab ja neid haldab komisjon vastavalt üksikasjalikele eeskirjadele, mis võetakse vastu artikli 12 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

2. Tariifikvootide haldamisel võib kasutada üht järgmistest meetoditest või nende kombinatsiooni:

a) meetod, mis põhineb taotluste saabumise järjekorral (põhimõttel "kes ees, see mees");

b) meetod, mis jaotab kvoodid taotletud koguste alusel ("üheaegse läbivaatamise" meetod),

c) meetod, mis võtab arvesse tavapärast kaubandusstruktuuri ("vanade olijate/uustulnukate" meetod).

Võib kasutada muid sobivaid meetodeid. Need meetodid ei tohi asjaomaste ettevõtjate vahel vahet teha.

3. Vajaduse korral võetakse kohaldatava haldusmeetodi puhul arvesse ühenduse turu tarnevajadusi ja vajadust säilitada selle tasakaal, ning see võib põhineda meetoditel, mida on eelnevalt kasutatud lõikes 1 nimetatud kvootidega sarnaste kvootide puhul, ilma et see piiraks mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi.

4. Lõikes 1 nimetatud üksikasjalikes eeskirjades sätestatakse aastakvoodid, mis on vajaduse korral sobivalt järgustatud läbi kogu aasta, ja määratakse kasutatav haldamismeetod ning vajaduse korral sätted, mis käsitlevad:

a) toote laadi, lähteriiki ja päritolu kinnitavaid tagatisi;

b) punktis a nimetatud tagatiste tõendamiseks kasutatava dokumendi tunnustamist;

c) impordilitsentside väljastamise tingimusi ja kehtivusaega.

Artikkel 7

Seestöötlemise kord

Põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turu nõuetekohaseks toimimiseks vajalikul määral võib komisjon artikli 12 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt täielikult või osaliselt keelata seestöötlemise korra kasutamise artiklis 1 loetletud toodete puhul.

Artikkel 8

Kaupade koondnomenklatuuri tõlgendamine

1. Käesoleva määrusega reguleeritud toodete tariifse klassifitseerimise suhtes kohaldatakse koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirja ja selle rakendamise üksikasjalikke eeskirju; käesoleva määruse kohaldamisest lähtuv tariifinomenklatuur inkorporeeritakse ühisesse tollitariifistikku.

2. Kui käesolevas määruses või selle alusel vastuvõetud sätetes ei ole ette nähtud teisiti, ei tohi kolmandate riikidega kauplemisel:

a) kohaldada ühtegi maksu, millel on tollimaksuga samaväärne mõju;

b) kohaldada ühtegi koguselist piirangut või samaväärse mõjuga meedet.

Artikkel 9

Erakorralised meetmed

1. Kui import või eksport põhjustab või võib põhjustada artiklis 1 nimetatud ühe või mitme toote turul ühenduses tõsiseid häireid, mis võivad ohustada asutamislepingu artiklis 33 sätestatud eesmärke, võib kauplemisel kolmandate riikidega kohaldada asjakohaseid meetmeid, kuni häired või häirete oht on möödunud.

Otsustamisel, kas olukord õigustab selliste meetmete kohaldamist, võetakse eriti arvesse koguseid, mille kohta on impordilitsentsid välja antud või mille suhtes litsentse on taotletud, ning asjakohase turustusaasta bilansi arve.

Nõukogu võtab vastavalt asutamislepingu artikli 37 lõikes 2 sätestatud korrale vastu käesoleva lõike rakendamise üldeeskirjad ja määratleb, millisel juhul ja millises ulatuses võivad liikmesriigid võtta kaitsemeetmeid.

2. Lõikes 1 kirjeldatud olukorra puhul võtab komisjon liikmesriigi taotluse korral või omal algatusel vajalikud meetmed, millest teatatakse liikmesriikidele ja mida tuleb viivitamata kohaldada. Kui komisjon saab liikmesriigilt taotluse, teeb ta selle kohta otsuse kolme tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

3. Iga liikmesriik võib meetmetega, mille kohta on komisjon otsuse teinud, pöörduda kolme tööpäeva jooksul alates nende teatavakstegemisest nõukogu poole. Nõukogu tuleb viivitamata kokku. Nõukogu võib kõnealuse meetme kvalifitseeritud häälteenamusega kinnitada, seda muuta või selle kehtetuks tunnistada ühe kuu jooksul alates selle esitamisest nõukogule.

4. Käesoleva artikli kohaldamisel võetakse arvesse kohustusi, mis tulenevad asutamislepingu artikli 300 lõike 2 kohaselt sõlmitud lepingutest.

Artikkel 10

Riiklik abi

1. Käesoleva määrusega hõlmatud toodete tootmisel ja nendega kauplemisel kohaldatakse asutamislepingu artikleid 87, 88 ja 89.

2. Lõiget 1 ei kohaldata abi suhtes, mida Saksamaa annab kuni 31. detsembrini 2010 Saksamaa alkoholimonopoli raames toodetele, mida monopol pärast täiendavat ümbertöötlemist turustab asutamislepingu I lisas kirjeldatud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholina, ilma et see piiraks määruse (EMÜ) nr 26/62 (millega kohaldatakse teatavaid konkurentsieeskirju põllumajandussaaduste ja -toodete tootmise ja nendega kauplemise suhtes) [5] kohaldamist. Nimetatud abi kogusumma ei tohi ületada 110 miljonit eurot aastas.

3. Saksamaa esitab igal aastal enne 30. juunit komisjonile aruande süsteemi toimimise kohta. Enne 31. detsembrit 2009 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kõnealuse erandi kohaldamise kohta, mis sisaldab hinnangut Saksmaa alkoholimonopoli raames antud abile, ning millele vajaduse korral lisatakse asjakohased ettepanekud.

Artikkel 11

Teabevahetus

Liikmesriigid ja komisjon vahetavad käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikku teavet. Kõnealuse teabe edastamise üksikasjalikud eeskirjad, eelkõige asjakohase teabe laadi ja esitamise, edastamise tähtaegade ning saadud teabe levitamise kohta, võetakse vastu artikli 12 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt.

Artikkel 12

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 1493/1999 [6] artikli 74 alusel loodud veinituru korralduskomitee (edaspidi "komitee").

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 nimetatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 13

Komitee võib käsitleda kõiki küsimusi, mille eesistuja on talle suunanud omal algatusel või liikmesriigi esindaja taotluse alusel.

Artikkel 14

Asutamislepingu ja rahvusvaheliste lepingute täitmine

Käesoleva määruse kohaldamisel võetakse samal ajal nõuetekohaselt arvesse asutamislepingu artiklites 33 ja 131 sätestatud eesmärke.

Artikkel 15

Üleminekumeetmed

Komisjon võtab artikli 12 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt vastu:

a) meetmed käesoleva määrusega kehtestatud korrale ülemineku hõlbustamiseks;

b) meetmed, mis on vajalikud ja nõuetekohaselt põhjendatud praktiliste, konkreetsete ja ettenägematute probleemide lahendamiseks eriolukorras.

Artikkel 16

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 8. aprill 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Drys

[1] EÜT C 180 E, 26.6.2001, lk 146.

[2] Arvamus on esitatud 13. juunil 2002 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT C 260, 17.9.2001, lk 33.

[4] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[5] EÜT 30, 20.4.1962, lk 993/62.

[6] Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta (EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2585/2001 (EÜT L 345, 29.12.2001, lk 10).

--------------------------------------------------

Top