EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0047

Komisjoni direktiiv 2003/47/EÜ, 4. juuni 2003, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) II, IV ja V lisa

OJ L 138, 5.6.2003, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 181 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/47/oj

32003L0047Euroopa Liidu Teataja L 138 , 05/06/2003 Lk 0047 - 0048


Komisjoni direktiiv 2003/47/EÜ,

4. juuni 2003,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) II, IV ja V lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/22/EÜ, [2] eriti selle artikli 14 teise lõigu punkti c,

võttes arvesse asjaomaste liikmesriikide nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1) Portugali esitatud, ajakohastel uuringutel põhinevast teabest selgub, et Gonipterus scutellatus Gyll. suhtes kaitstavat ala tuleks muuta, nii et see piirduks üksnes Assooridega.

(2) Tehnilise vea tõttu komisjoni direktiivi 2002/36/EÜ [3] koostamisel, millega muudetakse direktiivi 2000/29/EÜ teatavaid lisasid, võeti alusetult vastu uued sätted Küproselt ja Maltalt pärineva taimedele lisatud või neile kinnitunud mulla ja kasvusubstraadi kohta.

(3) Tehnilise vea tõttu komisjoni direktiivi 2002/36/EÜ koostamisel asendati direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osa pealkirja I all punkti 2 tekst ilma asjaomaseid taimseid saadusi nimetamata.

(4) Seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ asjaomaseid lisasid vastavalt muuta.

(5) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2000/29/EÜ II, IV ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 15. juunil 2003. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 16. juunist 2003.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad viivitamata komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti. Komisjon teavitab sellest teisi liikmesriike.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. juuni 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

[2] ELT L 78, 25.3.2003, lk 10.

[3] EÜT L 116, 3.5.2002, lk 16.

--------------------------------------------------

LISA

Direktiivi 2000/29/EÜ lisasid muudetakse järgmiselt:

1. II lisa B osa pealkirja a all punktis 5 asendatakse parempoolse veeru kanne järgmisega:

"EL, P (Assoorid)"

;

2. IV lisas:

a) A osa I jao punktis 34 jäetakse vasakpoolsest veerust välja sõnad "Küpros, Malta";

b) B osa punktis 19 asendatakse parempoolse veeru kanne järgmisega:

"EL, P (Assoorid)"

;

3. V lisa B osa pealkirja I all:

a) punkti 2 tekst asendatakse järgmisega:

"Järgmiste taimede osad, välja arvatud viljad ja seemned:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. ja liigi Orchidaceae lõikelilled,

- okaspuud (Coniferales),

- Põhja-Ameerika riikidest pärit Acer saccharum Marsh.,

- mujalt kui Euroopa riikidest pärit Prunus L.,

- mujalt kui Euroopa riikidest pärit liikide Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ja Trachelium L. lõikelilled,

- liikide Apium graveolens L. and Ocimum L. lehtköögiviljad.";

b) punkti 7 alapunktist b jäetakse välja sõnad "Küpros, Malta".

--------------------------------------------------

Top