Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2150

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2150/2002, 25. november 2002, jäätmestatistika kohtaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 332, 9.12.2002, p. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 6 - 41

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 16/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2150/oj

32002R2150Euroopa Liidu Teataja L 332 , 09/12/2002 Lk 0001 - 0036


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2150/2002,

25. november 2002,

jäätmestatistika kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 285,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

tegutsedes asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaselt [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Jäätmepoliitika rakendamise jälgimiseks nõuab ühendus ettevõtete ja eramajapidamiste toodetud jäätmete ja nende hoolduse kohta regulaarse ühenduse statistika koostamist. See võimaldab jälgida, kuidas täidetakse jäätmete võimalikult täieliku taaskasutamise ja ohutu kõrvaldamise põhimõtteid. Statistilisi vahendeid on vaja ka selleks, et hinnata jäätmetekke vältimise põhimõtte järgimist ning luua seos jäätmetekke andmete ja globaalsete, riiklike ja piirkondlike loodusvarade kasutamise andmete vahel.

(2) Jäätmestatistika tulemuste võrreldavuse tagamiseks tuleb määratleda jäätmeid ja jäätmehooldust kirjeldavad terminid.

(3) Ühenduse jäätmepoliitikas on loodud hulk põhimõtteid, mida jäätmeid tekitavates üksustes ja jäätmehoolduses tuleb järgida. See nõuab jäätmevoogude jälgimist jäätmete tekkimise, kogumise, taaskasutamise ja kõrvaldamise eri kohtades.

(4) Nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika kohta [4] moodustab käesoleva määruse sätete kontrollraamistiku.

(5) Võrreldavate tulemuste tagamiseks tuleks jäätmestatistika koostada kindlate jaotiste kohaselt asjakohases vormis kindla ajavahemiku jooksul vaatlusaasta lõpust alates.

(6) Kuna kavandatud meetme eesmärki, nimelt raamistiku loomist jäätmete tekkimist, taaskasutamist ja kõrvaldamist käsitleva ühenduse statistika koostamisele, ei suuda liikmesriigid täielikult saavutada seetõttu, et liikmesriikide esitatud statistika võrreldavuse tagamiseks tuleb määratleda jäätmeid ja jäätmehooldust kirjeldavad terminid, ning seda võib paremini saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus vastu võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, mis on vajalik kavandatud meetme eesmärgi saavutamiseks.

(7) Liikmesriigid võivad vajada üleminekuaega jäätmestatistika koostamiseks kõikide või mõnede Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilist liigitust käsitleva nõukogu 9. oktoobri 1990. aasta määruse (EMÜ) nr 3037/90 [5] kohaselt loodud NACE Rev 1 jagudesse A, B ja G–Q kuuluvate majandustegevuse alade kohta, mille osas tuleb nende siseriiklikku statistikasüsteemi oluliselt kohandada.

(8) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. [6]

(9) Komisjon on konsulteerinud statistikaprogrammi komiteega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

1. Käesoleva määruse eesmärk on luua raamistik jäätmete tekkimist, taaskasutamist ja kõrvaldamist käsitleva ühenduse statistika koostamisele.

2. Liikmesriigid ja komisjon koostavad oma pädevusvaldkondades jäätmete tekkimist, taaskasutamist ja kõrvaldamist käsitleva ühenduse statistika, välja arvatud radioaktiivsed jäätmed, mida reguleerivad muud õigusaktid.

3. Statistika katab järgmised valdkonnad:

a) jäätmete tekkimine I lisa kohaselt;

b) jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine II lisa kohaselt;

c) artiklis 5 ettenähtud prooviuuringute järel: nende jäätmete import ja eksport, mille kohta ei koguta andmeid nõukogu 1. veebruari 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 259/93 (jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral) [7] III lisa kohaselt.

4. Liikmesriigid ja komisjon järgivad statistiliste andmete kogumisel peamiselt ainekeskset statistikanomenklatuuri, mis on esitatud III lisas.

5. Komisjon kehtestab artikli 7 lõikes 2 nimetatud korras III lisa statistikanomenklatuuri ja komisjoni otsusega 2000/532/EÜ [8] kehtestatud jäätmenimistu vahelise vastavustabeli.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses ja selle raames kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) jääde — aine või ese jäätmeid käsitleva nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiivi 75/442/EMÜ [9] artikli 1 punkti a määratluse kohaselt;

b) liigiti kogutud jäätmefraktsioonid — majapidamisjäätmed või samalaadsed jäätmed, mida organiseeritud jäätmekogumise valdkonnas tegutsevad avalike teenuste osutajad, mittetulundusorganisatsioonid ja eraettevõtjad koguvad homogeensete fraktsioonidena;

c) ringlussevõtt — sama tähendusega, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta pakendeid ja pakendijäätmeid käsitleva direktiivi 94/62/EÜ [10] artikli 3 lõikes 7;

d) taaskasutamine — kõik toimingud, mis on ette nähtud direktiivi 75/442/EMÜ II B lisas;

e) kõrvaldamine — kõik toimingud, mis on ette nähtud direktiivi 75/442/EMÜ II A lisas;

f) taaskasutamis- või kõrvaldamisrajatis — rajatis, millel peab olema tegevusluba või mis on kantud registrisse direktiivi 75/442/EÜ artikli 9, 10 või 11 kohaselt;

g) ohtlikud jäätmed — kõik jäätmed ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/689/EMÜ [11] artikli 1 lõike 4 määratluse kohaselt;

h) tavajäätmed — punktiga g reguleerimata jäätmed;

i) põletamine — jäätmete soojustöötlemine jäätmete põletamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2000. aasta direktiivi 2000/76/EÜ [12] artikli 3 lõikes 4 määratletud põletusrajatises või artikli 3 lõikes 5 määratletud koospõletusrajatises;

j) prügila — jäätmete kõrvaldamise koht prügilaid käsitleva nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ [13] artikli 2 punkti g määratluse kohaselt;

k) jäätmepõletusrajatise võimsus — jäätmete põletamise maksimumvõimsus aastas tonnides või gigadžaulides;

l) jäätmete ringlussevõturajatise võimsus — jäätmete ringlussevõtu maksimumvõimsus aastas tonnides;

m) prügila võimsus — prügila ülejäänud võimsus (vaatlusaasta lõpus) jäätmeid tulevikus kõrvaldada, mõõdetuna kuupmeetrites;

n) muude jäätmekõrvaldusrajatiste võimsus — rajatise jäätmekõrvaldamise võimsus, mõõdetuna tonnides aastas.

Artikkel 3

Andmete kogumine

1. Liikmesriigid hangivad artikli 7 lõikes 2 nimetatud korras määratletavaid kvaliteedi- ja täpsustingimusi järgides I ja II lisas loetletud karakteristikute täpsustamiseks vajalikud andmed ühel järgmistest viisidest:

- vaatlustega,

- kasutades haldus- või muid allikaid, näiteks ühenduse jäätmehooldust käsitlevate õigusaktide kohased andmete esitamise kohustused,

- näidiste või jäätmetega seotud hinnangfunktsioonidel põhinevate statistilise hindamise meetoditega või

- eelnimetatud viiside ühendamisega.

Vastamisega kaasneva koormuse vähendamiseks on riikide ametiasutustel ja komisjonil iga liikmesriigi ja komisjoni poolt kindlaksmääratud piiride ja tingimuste kohaselt nende pädevuse piires juurdepääs haldusandmete allikatele.

2. Väikeste ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks jäetakse alla kümne töötajaga ettevõtted vaatlustest välja, kui need ei tekita märkimisväärselt jäätmeid.

3. Liikmesriigid esitavad statistilised tulemused I ja II lisas ettenähtud jaotiste kohaselt.

4. Lõikes 2 nimetatud väljajätmine peab olema kooskõlas I ja II lisa 7. jao punktis 1 nimetatud katvuse ja kvaliteedi eesmärkidega.

5. Liikmesriigid edastavad tulemused, sealhulgas konfidentsiaalsed andmed, Eurostatile asjakohases vormis ja ettenähtud aja jooksul alates vastavate vaatlusperioodide lõpust, nagu on ette nähtud I ja II lisas.

6. Konfidentsiaalsete andmete töötlemine ja nende edastamine vastavalt lõikele 5 toimub kooskõlas statistiliste andmete konfidentsiaalsust käsitlevate kehtivate ühenduse õigusaktidega.

Artikkel 4

Üleminekuperiood

1. Üleminekuajal võib komisjon liikmesriigi taotlusel ja artikli 7 lõikes 2 nimetatud korras lubada erandeid I ja II lisa 5. jao sätetest. Nimetatud üleminekuaeg ei või ületada:

a) kaht aastat käesoleva määruse jõustumisest I lisa 8. jao punkti 1.1 kirjega 16 (teenused) ja II lisa 8. jao punktiga 2 seotud tulemuste esitamiseks;

b) kolme aastat käesoleva määruse jõustumisest I lisa 8. jao punkti 1.1 kirjega 1 (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus) ja kirjega 2 (kalandus) seotud tulemuste esitamiseks.

2. Lõikes 1 nimetatud erandeid võib üksikutele liikmesriikidele lubada ainult seoses esimese vaatlusaasta andmete esitamisega.

3. Komisjon koostab lõike 1 punktis b nimetatud majandustegevusest tekkivaid jäätmeid käsitlevate prooviuuringute programmi, mille viivad läbi liikmesriigid. Prooviuuringute eesmärk on välja töötada meetodid regulaarsete andmete saamiseks, mida reguleeritakse määruse (EÜ) nr 322/97 artiklis 10 sätestatud ühenduse statistika põhimõtete kohaselt.

Komisjon rahastab kuni 100 % nende prooviuuringute kuludest. Nende prooviuuringute järelduste põhjal võtab komisjon vastu vajalikud rakendusmeetmed artikli 7 lõikes 2 ettenähtud korras.

Artikkel 5

Jäätmete import ja eksport

1. Komisjon koostab jäätmete importi ja eksporti käsitlevate prooviuuringute programmi, mille viivad läbi liikmesriigid. Prooviuuringute eesmärk on välja töötada meetodid regulaarsete andmete saamiseks, mida reguleeritakse määruse (EÜ) nr 322/97 artiklis 10 sätestatud ühenduse statistika põhimõtete kohaselt.

2. Komisjoni prooviuuringute programm on kooskõlas I ja II lisa sisuga, eelkõige aspektidega, mis on seotud jäätmestatistika ulatuse ja katvusega, jäätmete liigitamisel kasutatavate jäätmekategooriatega, vaatlusaastatega ja perioodilisusega, võttes arvesse määruses (EMÜ) nr 259/93 ettenähtud andmete esitamise kohustusi.

3. Komisjon rahastab kuni 100 % nende prooviuuringute kuludest.

4. Prooviuuringute järelduste alusel teavitab komisjon Euroopa Parlamenti ja nõukogu võimalustest koostada statistika jäätmete importi ja eksporti käsitlevatesse prooviuuringutesse kuuluvate tegevusalade ja karakteristikute kohta. Komisjon võtab vajalikud rakendusmeetmed vastu artikli 7 lõikes 2 ettenähtud korras.

5. Prooviuuringud viiakse läbi hiljemalt kolme aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

Artikkel 6

Rakendusmeetmed

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse vastu artikli 7 lõikes 2 ettenähtud korras. Need meetmed on:

a) andmete kogumise ja statistilise töötlemise ning tulemuste töötlemise ja edastamise kohandamiseks majandusliku ja tehnilise arenguga;

b) I, II ja III lisas loetletud spetsifikatsioonide kohandamiseks;

c) tulemuste saamiseks artikli 3 lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt, võttes arvesse liikmesriigi majandusstruktuure ja tehnilisi tingimusi; nende meetmete rakendamisel võib lubada üksikutel liikmesriikidel jätta jaotises teatavad kirjed esitamata, kui tõestatakse, et selle mõju statistika kvaliteedile on väike. Kõikidel erandi lubamise juhtudel esitatakse jäätmete koguhulk iga kirje kohta, mis on loetletud I lisa 2. jao punktis 1 ja 8. jao punktis 1;

d) nõuetekohaste kvaliteedi hindamiskriteeriumide ning I ja II lisa 7. jaos nimetatud kvaliteediaruannete sisu määratlemiseks;

e) liikmesriikide tulemuste edastamisel nõuetekohase vormi kehtestamiseks kahe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest;

f) artiklis 4 ettenähtud liikmesriikidele lubatud üleminekuaegade ja erandite nimekirja koostamiseks;

g) artikli 4 lõikes 3 ja artikli 5 lõikes 1 ettenähtud prooviuuringute tulemuste rakendamiseks.

Artikkel 7

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom [14] moodustatud statistikaprogrammi komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

4. Komisjon edastab direktiiviga 75/442/EMÜ asutatud komiteele meetmete eelnõud, mida ta kavatseb esitada statistikaprogrammi komiteele.

Artikkel 8

Aruanne

1. Viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist ja seejärel iga kolme aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaselt koostatud statistikat, eriti selle kvaliteeti ja sellest tulenevat ettevõtete koormust käsitleva aruande.

2. Komisjon esitab kahe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku tühistada kattuvate aruannete esitamise kohustused.

3. Komisjon esitab kahe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest Euroopa Parlamendile ja nõukogule artikli 4 lõikes 3 ja artikli 5 lõikes 1 nimetatud prooviuuringute tulemuste aruande. Vajaduse korral teeb ta ettepaneku prooviuuringute teostamist kontrollida, mis otsustatakse artikli 7 lõikes 2 ettenähtud korras.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. november 2002

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

B. Bendtsen

[1] EÜT C 87, 29.3.1999, lk 22, EÜT C 180 E, 26.6.2001, lk 202 ja 10. detsembri 2001. aasta muudetud ettepanek (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[2] EÜT C 329, 17.11.1999, lk 17.

[3] Euroopa Parlamendi 4. septembri 2001. aasta arvamus (EÜT C 72 E, 21.3.2002, lk 32), nõukogu 15. aprilli 2002. aasta ühine seisukoht (EÜT C 145 E, 18.6.2002, lk 85) ja Euroopa Parlamendi 4. juuli 2002. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata), nõukogu 14. novembri 2002. aasta otsus.

[4] EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1.

[5] EÜT L 293, 24.10.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 29/2002 (EÜT L 6, 10.1.2002, lk 3).

[6] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[7] EÜT L 30, 6.2.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2557/2001 (EÜT L 349, 31.12.2001, lk 1).

[8] EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3. Otsust on viimati muudetud nõukogu otsusega 2001/573/EÜ (EÜT L 203, 28.7.2001, lk 18).

[9] EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 96/350/EÜ (EÜT L 135, 6.6.1996, lk 32).

[10] EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10.

[11] EÜT L 377, 31.12.1991, lk 20. Direktiivi on muudetud direktiiviga 94/31/EÜ (EÜT L 168, 2.7.1994, lk 28).

[12] EÜT L 332, 28.12.2000, lk 91.

[13] EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1.

[14] EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

--------------------------------------------------

I LISA

JÄÄTMETEKE

1. JAGU

Katvus

Statistika tuleb koostada kõikide NACE Rev 1 jagude A–Q alusel liigitatud tegevusalade kohta. Nendesse jagudesse kuuluvad kõik majandustegevuse alad.

Käesolevasse lisasse kuuluvad ka:

a) kodumajapidamises tekkivad jäätmed;

b) jäätmete taaskasutamis- ja/või kõrvaldamistoimingutest tekkivad jäätmed.

2. JAGU

Jäätmekategooriad

1. Tuleb koostada järgmiste jäätmekategooriate statistika:

Statistiliste kogumite loetelu |

Kirje number | Euroopa jäätmeloend-Stat, variant 2 | Ohtlikud jäätmed / tavajäätmed |

Kood | Kirjeldus |

1 | 01.1 | Kasutatud lahustid | Tavajäätmed |

2 | 01.1 | Kasutatud lahustid | Ohtlikud jäätmed |

3 | 01.2 | Happelised, leeliselised või soolajäätmed | Tavajäätmed |

4 | 01.2 | Happelised, leeliselised või soolajäätmed | Ohtlikud jäätmed |

5 | 01.3 | Kasutatud õlid | Tavajäätmed |

6 | 01.3 | Kasutatud õlid | Ohtlikud jäätmed |

7 | 01.4 | Ammendatud keemilised katalüsaatorid | Tavajäätmed |

8 | 01.4 | Ammendatud keemilised katalüsaatorid | Ohtlikud jäätmed |

9 | 02 | Keemiliste preparaatide jäätmed | Tavajäätmed |

10 | 02 | Keemiliste preparaatide jäätmed | Ohtlikud jäätmed |

11 | 03.1 | Keemilised setted ja jääkained | Tavajäätmed |

12 | 03.1 | Keemilised setted ja jääkained | Ohtlikud jäätmed |

13 | 03.2 | Tööstusliku reovee setted | Tavajäätmed |

14 | 03.2 | Tööstusliku reovee setted | Ohtlikud jäätmed |

15 | 05 | Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed | Tavajäätmed |

16 | 05 | Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed | Ohtlikud jäätmed |

17 | 06 | Metallijäätmed | Tavajäätmed |

18 | 06 | Metallijäätmed | Ohtlikud jäätmed |

19 | 07.1 | Klaasijäätmed | Tavajäätmed |

20 | 07.2 | Paberi- ja papijäätmed | Tavajäätmed |

21 | 07.3 | Kummijäätmed | Tavajäätmed |

22 | 07.4 | Plastijäätmed | Tavajäätmed |

23 | 07.5 | Puidujäätmed | Tavajäätmed |

24 | 07.6 | Tekstiilijäätmed | Tavajäätmed |

25 | 07.6 | Tekstiilijäätmed | Ohtlikud jäätmed |

26 | 08 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmed | Tavajäätmed |

27 | 08 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmed | Ohtlikud jäätmed |

28 | 08.1 | Kasutusest kõrvaldatud sõidukid | Tavajäätmed |

29 | 08.41 | Patareide ja akude jäätmed | Tavajäätmed |

30 | 08.41 | Patareide ja akude jäätmed | Ohtlikud jäätmed |

31 | 09 | Loomsed ja taimsed jäätmed (v.a toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad loomsed jäätmed; ja v.a loomaväljaheited, virts ja sõnnik) | Tavajäätmed |

32 | 09.11 | Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad loomsed jäätmed | Tavajäätmed |

33 | 09.3 | Loomaväljaheited, virts ja sõnnik | Tavajäätmed |

34 | 10.1 | Kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed jäätmed | Tavajäätmed |

35 | 10.2 | Segatud ja eristamata materjalid | Tavajäätmed |

36 | 10.3 | Sortimisjäägid | Tavajäätmed |

37 | 11 | Tavalised setted (v.a süvenduspinnas) | Tavajäätmed |

38 | 11.3 | Süvenduspinnas | Tavajäätmed |

39 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Mineraaljäätmed (v.a põletusjäätmed, saastatud pinnas ja saastunud süvenduspinnas) | Tavajäätmed |

40 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Mineraaljäätmed (v.a põletusjäätmed, saastatud pinnas ja saastunud süvenduspinnas) | Ohtlikud jäätmed |

41 | 12.4 | Põletusjäätmed | Tavajäätmed |

42 | 12.4 | Põletusjäätmed | Ohtlikud jäätmed |

43 | 12.6 | Saastatud pinnas ja saastunud süvenduspinnas | Ohtlikud jäätmed |

44 | 13 | Tahkestatud, stabiliseeritud või klaasistatud jäätmed | Tavajäätmed |

45 | 13 | Tahkestatud, stabiliseeritud või klaasistatud jäätmed | Ohtlikud jäätmed |

2. Direktiivi 94/62/EÜ andmete esitamise kohustuse kohaselt koostab komisjon programmi prooviuuringute jaoks, mille liikmesriigid viivad läbi vabatahtlikult, et hinnata, kas pakendijäätmete (Euroopa jäätmeloend-Stat, variant 2) kirje kandmine punktis 1 sätestatud jaotiste loetelusse on asjakohane. Komisjon rahastab kuni 100 % nende prooviuuringute kuludest. Nende prooviuuringute järelduste põhjal võtab komisjon vastu vajalikud rakendusmeetmed käesoleva määruse artikli 7 lõikes 2 ettenähtud korras.

3. JAGU

Karakteristikud

1. Jäätmekategooriate karakteristikud:

Iga 2. jao punktis 1 loetletud jäätmekategooria kohta esitatakse tekitatud jäätmete kogus.

2. Regionaalsed karakteristikud:

Elanikkond või elamud, mis kuuluvad segatud kodumajapidamisjäätmete ja samalaadsete jäätmete kogumise süsteemi (NUTS 2 tasand).

4. JAGU

Aruandeühik

1. Kõikide jäätmekategooriate puhul kasutatav aruandeühik on 1000 tonni (tavalisi) märgi jäätmeid. Jäätmekategooriate "setted" kohta tuleb esitada lisaks sellele ka kuivaine määr.

2. Regionaalsete karakteristikute aruandeühik peab olema elanikkonna või elamute protsendimäär.

5. JAGU

Esimene vaatlusaasta ja perioodilisus

1. Esimene vaatlusaasta on käesoleva määruse jõustumisele järgnev teine kalendriaasta.

2. Liikmesriigid esitavad andmed iga teise aasta kohta pärast esimest vaatlusaastat.

6. JAGU

Tulemuste edastamine Eurostatile

Tulemused tuleb edastada 18 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppemisest.

7. JAGU

Aruanne statistika katvuse ja kvaliteedi kohta

1. Iga 8. jaos loetletud kirje (tegevusalad ja majapidamised) kohta märgivad liikmesriigid protsendimäära, mida koostatud statistika esindab vastava kirje jäätmete üldkogumist. Katvuse miinimumnõue määratakse kindlaks käesoleva määruse artikli 7 lõikes 2 ettenähtud korras.

2. Liikmesriigid esitavad kvaliteediaruande, milles märgitakse kogutud andmete täpsusaste. Esitatakse hindamiste, liitmiste või väljaarvamiste kirjeldus ning kirjeldatakse viisi, kuidas need menetlused mõjutavad 2. jao punktis 1 loetletud jäätmekategooriate jaotust 8. jaos nimetatud majandustegevuse alade kaupa.

3. Komisjon lisab katvuse ja kvaliteediaruande käesoleva määruse artiklis 8 ettenähtud aruandesse.

8. JAGU

Tulemuste koostamine

1. 3. jao punktis 1 loetletud karakteristikute tulemused koostatakse:

1.1. järgmiste NACE Rev 1 jagude, jaotiste, rühmade ja klasside kohta:

Kirje number | NACE Rev1.1 kood | Kirjeldus |

1 | A | Põllumajandus, jahindus ja metsamajandus |

2 | B | Kalandus |

3 | C | Mäetööstus |

4 | DA | Toiduainete, jookide ja tubakatoodete tootmine |

5 | DB + DC | Tekstiili ja tekstiiltoodete tootmine + Nahatöötlemine ja nahatoodete tootmine |

6 | DD | Puidutöötlemine ja puittoodete tootmine |

7 | DE | Pabermassi, paberi ja pabertoodete tootmine; kirjastamine ja trükkimine |

8 | DF | Koksi, puhastatud naftatoodete ja tuumkütuse tootmine |

9 | DG + DH | Kemikaalide, keemiatoodete, tehiskiudude tootmine + Kummi- ja plasttoodete tootmine |

10 | DI | Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine |

11 | DJ | Metalli ja metalltoodete tootmine |

12 | DK + DL + DM | Masinate ja seadmete tootmine + Elektri- ja optikaseadmete tootmine + Transpordivahendite tootmine |

13 | DN v.a 37 | Mujal liigitamata tootmine |

14 | E | Elektri-, gaasi-, auru-, soojavee- ja veevarustus |

15 | F | Ehitus |

16 | G–Q v.a 90 ja 51.57 | Teenused: Hulgi- ja jaemüük; Mootorsõidukite, mootorrataste ja tarbeesemete parandus + Hotellid ja restoranid + Veondus, laondus ja side + Finantsvahendus + Kinnisvara, väljaüürimine ja äritegevus + Avalik haldus, kaitse ja kohustuslik sotsiaalkindlustus + Haridus + Tervishoid ja sotsiaalhooldus + Muu sotsiaal- ja isikuteenindus + Kodumajapidamiste tegevus + Eksterritoriaalsed organisatsioonid ja üksused |

17 | 37 | Ringlussevõtt |

18 | 51.57 | Jäätmete ja jääkide hulgimüük |

19 | 90 | Reovee- ja jäätmekäitlus, sanitaaria jms tegevus |

1.2. kodumajapidamised

20 | | Kodumajapidamises tekkivad jäätmed |

2. Majandustegevuse alade statistilised üksused on nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 696/93 (statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks) [1] määratluse järgi kohalikud üksused või tegevusalade üksused iga liikmesriigi statistilise süsteemi kohaselt.

7. jao kohaselt koostatud kvaliteediaruandes peab olema kirjeldus selle kohta, kuidas valitud statistiline üksus mõjutab NACE Rev 1 rühmituste andmete jaotumist.

[1] EÜT L 76, 30.3.1993, lk 2. Määrust on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

--------------------------------------------------

II LISA

JÄÄTMETE TAASKASUTAMINE JA KÕRVALDAMINE

1. JAGU

Katvus

1. Statistika tuleb koostada kõikide jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamisrajatiste kohta, kus tehakse 8. jao punktis 2 nimetatud toiminguid ja mis kuuluvad I lisa 8. jao punktis 1.1 nimetatud NACE Rev 1 kohaste majandustegevuse alade hulka või on osa nendest.

2. Käesolevat lisa ei kohaldata rajatiste suhtes, mille jäätmetöötlustoimingud piirduvad üksnes jäätmete ringlussevõtuga nende tekkimise kohas.

2. JAGU

Jäätmekategooriad

Jäätmekategooriad, mille kohta 8. jao punktis 2 nimetatud taaskasutamis- või kõrvaldamistoimingute osas tuleb statistilisi andmeid koguda:

Põletamine |

Kirje number | Euroopa jäätmeloend-Stat, variant 2 | Ohtlikud jäätmed / tavajäätmed |

Tähis | Kirjeldus |

1 | 01 + 02 + 03 | Keemilised jäätmed, v.a kasutatud õlid (Keemiliste ühendite jäätmed + Keemiliste preparaatide jäätmed + Muud keemilised jäätmed) | Tavajäätmed |

2 | 01 + 02 + 03 | Keemilised jäätmed, v.a kasutatud õlid (Keemiliste ühendite jäätmed + Keemiliste preparaatide jäätmed + Muud keemilised jäätmed) | Ohtlikud jäätmed |

3 | 01.3 | Kasutatud õlid | Tavajäätmed |

4 | 01.3 | Kasutatud õlid | Ohtlikud jäätmed |

5 | 05 | Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed | Tavajäätmed |

6 | 05 | Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed | Ohtlikud jäätmed |

7 | 10.1 | Kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed jäätmed | Tavajäätmed |

8 | 10.2 | Segatud ja eristamata materjalid | Tavajäätmed |

9 | 10.3 | Sortimisjäägid | Tavajäätmed |

10 | 11 | Tavalised setted | Tavajäätmed |

11 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Muud jäätmed (Metallijäätmed + Mittemetallijäätmed + Kasutuselt kõrvaldatud seadmed + Loomsed ja taimsed jäätmed + Mineraaljäätmed + Tahkestatud, stabiliseeritud või klaasistatud jäätmed) | Tavajäätmed |

12 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Muud jäätmed (Metallijäätmed + Mittemetallijäätmed + Kasutuselt kõrvaldatud seadmed + Loomsed ja taimsed jäätmed + Mineraaljäätmed + Tahkestatud, stabiliseeritud või klaasistatud jäätmed) | Ohtlikud jäätmed |

Toimingud, mille tulemusena võib jäätmeid taaskasutada (v.a energia saamiseks) |

Kirje number | Euroopa jäätmeloend-Stat, variant 2 | Ohtlikud jäätmed / tavajäätmed |

Kood | Kirjeldus |

1 | 01.3 | Kasutatud õlid | Tavajäätmed |

2 | 01.3 | Kasutatud õlid | Ohtlikud jäätmed |

3 | 06 | Metallijäätmed | Tavajäätmed |

4 | 06 | Metallijäätmed | Ohtlikud jäätmed |

5 | 07.1 | Klaasijäätmed | Tavajäätmed |

6 | 07.2 | Paberi- ja papijäätmed | Tavajäätmed |

7 | 07.3 | Kummijäätmed | Tavajäätmed |

8 | 07.4 | Plastijäätmed | Tavajäätmed |

9 | 07.5 | Puidujäätmed | Tavajäätmed |

10 | 07.6 | Tekstiilijäätmed | Tavajäätmed |

11 | 07.6 | Tekstiilijäätmed | Ohtlikud jäätmed |

12 | 09 | Loomsed ja taimsed jäätmed (v.a toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad loomsed jäätmed; ja v.a loomaväljaheited, virts ja sõnnik) | Tavajäätmed |

13 | 09.11 | Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad loomsed jäätmed | Tavajäätmed |

14 | 09.3 | Loomaväljaheited, virts ja sõnnik | Tavajäätmed |

15 | 12 | Mineraaljäätmed | Tavajäätmed |

16 | 12 | Mineraaljäätmed | Ohtlikud jäätmed |

17 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Muud jäätmed, v.a kasutatud õlid (Keemiliste ühendite jäätmed + Keemiliste preparaatide jäätmed + Muud keemilised jäätmed + Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed + Kasutuselt kõrvaldatud seadmed + Tavalised segajäätmed + Tavalised setted + Tahkestatud, stabiliseeritud või klaasistatud jäätmed) | Tavajäätmed |

18 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Muud jäätmed, v.a kasutatud õlid (Keemiliste ühendite jäätmed + Keemiliste preparaatide jäätmed + Muud keemilised jäätmed + Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed + Kasutuselt kõrvaldatud seadmed + Tavalised segajäätmed + Tavalised setted + Tahkestatud, stabiliseeritud või klaasistatud jäätmed) | Ohtlikud jäätmed |

Kõrvaldamine (muu kui põletamine) |

Kirje number | Euroopa jäätmeloend-Stat, variant 2 | Ohtlikud jäätmed / tavajäätmed |

Kood | Kirjeldus |

1 | 01 + 02 + 03 | Keemilised jäätmed, v.a kasutatud õlid (Keemiliste ühendite jäätmed + Keemiliste preparaatide jäätmed + Muud keemilised jäätmed) | Tavajäätmed |

2 | 01 + 02 + 03 | Keemilised jäätmed, v.a kasutatud õlid (Keemiliste ühendite jäätmed + Keemiliste preparaatide jäätmed + Muud keemilised jäätmed) | Ohtlikud jäätmed |

3 | 01.3 | Kasutatud õlid | Tavajäätmed |

4 | 01.3 | Kasutatud õlid | Ohtlikud jäätmed |

5 | 09 | Loomsed ja taimsed jäätmed (v.a toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad loomsed jäätmed; ja v.a loomaväljaheited, virts ja sõnnik) | Tavajäätmed |

6 | 09.11 | Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad loomsed jäätmed | Tavajäätmed |

7 | 09.3 | Loomaväljaheited, virts ja sõnnik | Tavajäätmed |

8 | 10.1 | Kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed jäätmed | Tavajäätmed |

9 | 10.2 | Segatud ja eristamata materjalid | Tavajäätmed |

10 | 10.3 | Sortimisjäägid | Tavajäätmed |

11 | 11 | Tavalised setted | Tavajäätmed |

12 | 12 | Mineraaljäätmed | Tavajäätmed |

13 | 12 | Mineraaljäätmed | Ohtlikud jäätmed |

14 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Muud jäätmed (Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed + Metallijäätmed + Mittemetallijäätmed + Kasutuselt kõrvaldatud seadmed + Tahkestatud, stabiliseeritud või klaasistatud jäätmed) | Tavajäätmed |

15 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Muud jäätmed (Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed + Metallijäätmed + Mittemetallijäätmed + Kasutuselt kõrvaldatud seadmed + Tahkestatud, stabiliseeritud või klaasistatud jäätmed) | Ohtlikud jäätmed |

3. JAGU

Karakteristikud

Järgmises tabelis on esitatud karakteristikud, mille kohta 8. jao punktis 2 nimetatud taaskasutamis- või kõrvaldamistoimingute osas tuleb statistilisi andmeid koguda.

Taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute arv ja võimsus piirkonniti |

Kirje number | Kirjeldus |

1 | Töötlemisrajatiste arv NUTS 2 tasandil |

2 | Võimsus üksustes toimingute kaupa NUTS 2 tasandil |

Töödeldud jäätmete hulk iga taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingu kohta, sealhulgas import

3 | Töödeldud jäätmete üldkogused toimingute tagajärjel tekkinud 2. jaos loetletud jäätmekategooriate kaupa, välja arvatud jäätmete ringlussevõtt nende tekkimise kohas, NUTS 1 tasand |

4. JAGU

Aruandeühik

Kõikide jäätmekategooriate puhul kasutatav aruandeühik on 1000 tonni (tavalisi) märgi jäätmeid. Jäätmekategooriate "setted" osas tuleb esitada lisaks sellele ka kuivaine määr.

5. JAGU

Esimene vaatlusaasta ja perioodilisus

1. Esimene vaatlusaasta on käesoleva määruse jõustumisele järgnev teine kalendriaasta.

2. Liikmesriigid esitavad 8. jao punktis 2 nimetatud toimingute andmed iga teise aasta kohta pärast esimest vaatlusaastat.

6. JAGU

Tulemuste edastamine Eurostatile

Tulemused tuleb edastada 18 kuu jooksul alates vaatlusaasta lõppemisest.

7. JAGU

Aruanne statistika katvuse ja kvaliteedi kohta

1. Iga 3. jaos loetletud karakteristiku ja iga 8. jao punktis 2 loetletud toimingute liigi kohta märgivad liikmesriigid protsendimäära, mida koostatud statistika esindab vastava kirje jäätmete üldkogumist. Katvuse miinimumnõue määratakse kindlaks käesoleva määruse artikli 7 lõikes 2 ettenähtud korras.

2. Liikmesriigid esitavad 3. jaos loetletud karakteristikute kohta kvaliteediaruande, milles märgitakse kogutud andmete täpsusaste.

3. Komisjon lisab katvuse ja kvaliteediaruande käesoleva määruse artiklis 8 ettenähtud aruandesse.

8. JAGU

Tulemuste koostamine

1. Andmed tuleb koguda iga kirje kohta 8. jao punktis 2 loetletud majandustegevuse aladel 3. jaos nimetatud karakteristikute kohaselt.

2. Taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute loetelu; koodid on direktiivi 75/442/EMÜ lisades olevad koodid:

Kirje number | Tähis | Taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute liigid |

Põletamine

1 | R1 | Kasutamine peamiselt kütusena või muul viisil energiaallikana |

2 | D10 | Põletamine maismaal |

Toimingud, mille tulemusena võib jäätmeid taaskasutada (v.a jäätmete energiakasutus)

3 | R2 + | Lahustite taasväärtustamine/regenereerimine |

R3 + | Lahustitena mittekasutatavate orgaaniliste ainete ringlussevõtt/taasväärtustamine (sh kompostimine ja muud bioloogilised muundamisprotsessid) |

R4 + | Metallide ja metalliühendite ringlussevõtt/taasväärtustamine |

R5 + | Muude anorgaaniliste ainete ringlussevõtt/taasväärtustamine |

R6 + | Hapete ja aluste regenereerimine |

R7 + | Reostustõrjeks kasutatud ainete taaskasutamine |

R8 + | Katalüsaatorite komponentide taaskasutamine |

R9 + | Kasutatud õlide taasrafineerimine või korduvkasutamine muul viisil |

R10 + | Pinnastöötlus põllumajandusliku kasutamise eesmärgil või keskkonnaseisundi parendamiseks |

R11 | Punktides R1–R10 nimetatud toimingute tagajärjel tekkinud jäätmete kasutamine |

Kõrvaldamistoimingud

4 | D1 + | Maapealne või maa-alune ladestamine (nt prügilasse jne) |

D3 + | Süvainjektsioon (nt vedelate heitmete pumpamine puuraukudesse, mahajäetud soolakaevandustesse või looduslikesse tühemikesse jne) |

D4 + | Paigutamine maapealsetesse basseinidesse (nt vedelate või püdelate jäätmete paigutamine šahtidesse, tiikidesse või laguunidesse jne) |

D5 + | Paigutamine tarindprügilatesse (nt jäätmete paigutamine üksteisest ning keskkonnast isoleeritud, pealt kaetud ja vooderdatud pesadesse jne) |

D12 | Püsiladustamine (nt konteinerites jäätmete paigutamine kaevandustesse jne) |

5 | D2 + | Pinnastöötlus (nt vedelate või püdelate heitmete biolagundamine pinnases jne) |

D6 + | Juhtimine veekogudesse, v.a merre/ookeani |

D7 | Juhtimine merre/ookeani, sh ladestamine merepõhja |

3. Komisjon koostab prooviuuringute programmi, mille liikmesriigid viivad läbi vabatahtlikult. Prooviuuringute eesmärk on hinnata, kas direktiivi 75/442/EMÜ II A ja II B lisas määratletud eeltoimingutega käideldud jäätmekoguste kohta andmete saamine on asjakohane ja teostatav. Komisjon rahastab kuni 100 % nende prooviuuringute kuludest. Nende prooviuuringute järelduste põhjal võtab komisjon vastu vajalikud rakendusmeetmed käesoleva määruse artikli 7 lõikes 2 ettenähtud korras.

4. Statistilised üksused on määruses (EMÜ) nr 696/93 määratletud kohalikud üksused või tegevusalade üksused iga liikmesriigi statistilise süsteemi kohaselt.

7. jao kohaselt koostatud kvaliteediaruandes peab olema kirjeldus selle kohta, kuidas valitud statistiline üksus mõjutab NACE Rev 1 rühmituste andmete jaotumist.

--------------------------------------------------

III LISA

Euroopa jäätmeloendi-Stat Rev 2 I lisa 2. jao punktis 1 ja II lisa 2. jaos nimetatud

JÄÄTMETE STATISTIKANOMENKLATUUR

(peamiselt ainekeskne jäätmete statistikanomenklatuur)

01 Keemiliste ühendite jäätmed

01.1 Kasutatud lahustid

01.11 Kasutatud halogeenitud lahustid

1 Ohtlikud jäätmed

halogeene sisaldavad vee- ja lahustisegud

klorofluorosüsivesinikud

lahusteid sisaldavad rasvaärastusjäätmed (vedela faasita)

halogeenitud lahustid ja lahustisegud

halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

muud halogeenitud lahustid

muud halogeenitud lahustid ja lahustisegud

halogeenitud lahusteid sisaldavad setted

halogeenitud lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmed

01.12 Kasutatud halogeenimata lahustid

0 Tavajäätmed

lahustitega ekstraheerimisel tekkinud jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

halogeenivabad vee- ja lahustisegud

muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

muud lahustid ja lahustisegud

muid lahusteid sisaldavad setted

muid lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmed

halogeenitud lahusteist vabad setted või tahked jäätmed

halogeenitud lahusteist vabad lahustisegud või orgaanilised vedelikud

lahustid

halogeenitud lahusteist vabad lahustid ja lahustite segud

01.2 Happelised, leeliselised või soolajäätmed

01.21 Happelised jäätmed

0 Tavajäätmed

kroomi- ja tsüaniidivabad jäätmed

happed

1 Ohtlikud jäätmed

peitsimishapped

nimistus mujal nimetamata happed

pleegituslahused ja pleegituskinnistilahused

kroomi sisaldavad tsüaniidivabad jäätmed

patareide ja akude elektrolüüt

kinnistilahused

vesinikkloriidhape

lämmastikhape ja lämmastikushape

fosforhape ja fosforishape

väävelhape

väävelhape ja väävlishape

nimistus mujal nimetamata jäätmed

01.22 Leeliselised jäätmed

0 Tavajäätmed

leelised

1 Ohtlikud jäätmed

mujal nimetamata leelised

ammoniaak

kaltsiumhüdroksiid

peale kroomi muid raskmetalle ja tsüaniide sisaldavad leeliselised jäätmed

raskmetalle mittesisaldavad, tsüaniide sisaldavad leeliselised jäätmed

metallihüdroksiidide setted ja muud setted metallisadestusprotsessidest

sooda (naatriumkarbonaat)

lahustitel põhinevate ilmutite lahused

tsüaniide sisaldavad jäätmed

nimistus mujal nimetamata jäätmed

vesialusilmuti- ja -aktivaatorilahused

ofsetplaatide vesialusilmutilahused

01.23 Soolalahused

0 Tavajäätmed

sulfaate, sulfiteid või sulfiide sisaldavad soolalahused

kloriide, fluoriide ja haliide sisaldavad soolalahused

fosfaate sisaldavad soolalahused ja samalaadsed tahked soolad

nitraate ja samalaadseid ühendeid sisaldavad soolalahused

1 Ohtlikud jäätmed

elektrolüütilisel rafineerimisel tekkinud jäätmed

01.24 Muud soolajäätmed

0 Tavajäätmed

barüüti sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed

karbonaadid

kloriide sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed

metallioksiidid

fosfaadid ja samalaadsed tahked soolad

orgaanilisi ühendeid sisaldavad soolad ja lahused

vase hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

ammooniumi sisaldavad tahked soolad

kloriide, fluoriide ja muid halogeenitud tahkeid soolasid sisaldavad tahked soolad

nitriide sisaldavad tahked soolad

sulfaate, sulfiteid või sulfiide sisaldavad tahked soolad

väävlit sisaldavad jäätmed

potase ja kivisoola töötlemisjäätmed

nimistus mujal nimetamata jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

metallide soolad

muud jäätmed

fosfaatimissetted

soolaräbu sekundaarsulatusest

tsüaniide sisaldavad soolad ja lahused

tsingi hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud setted (sh jarosiit, götiit)

soolaräbu- ja mustdrossi käitlusjäätmed

arseeni sisaldavad jäätmed

elavhõbedat sisaldavad jäätmed

muid raskmetalle sisaldavad jäätmed

01.3 Kasutatud õlid

01.31 Kasutatud mootoriõlid

1 Ohtlikud jäätmed

klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

01.32 Muud kasutatud õlid

0 Tavajäätmed

õli sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed

soolaärastussetted

tehastes, seadmetes ja seadmete hooldamisel tekkinud jäätmed

lihvimis-, hoonimis- ja soveldamisjäätmed

poleerimissetted

nimistus mujal nimetamata jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

alküülhappesetted

pidurivedelikud

klooritud emulsioonid

vaid mineraalõlipõhised hüdraulikaõlid

PCBsid või PCTsid sisaldavad hüdraulikaõlid

PCBsid või PCTsid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid ning muud vedelikud

metallitöötlussetted

mineraalsed isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

kloorimata emulsioonid

kloorimata hüdraulikaõlid (v.a emulsioonid)

kloorimata isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid ning muud vedelikud

nimistus mujal nimetamata õlijäätmed

muud klooritud hüdraulikaõlid (v.a emulsioonid)

isolatsiooni- ja soojusvahetusõlide ning muude vedelike jäätmed

muud hüdraulikaõlid

heitvaha ja -rasv

sünteetilised isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid ning muud vedelikud

sünteetilised metallitöötlusõlid

mahutite põhjasetted

halogeene sisaldavad metallitöötlusemulsioonijäätmed

halogeenivabade metallitöötlusemulsioonide jäätmed

halogeene sisaldavad mineraalõlipõhised metallitöötlusõli jäätmed (v.a emulsioonid)

halogeenivabad mineraalõlipõhised metallitöötlusõli jäätmed (v.a emulsioonid)

01.4 Ammendatud keemilised katalüsaatorid

01.41 Ammendatud keemilised katalüsaatorid

0 Tavajäätmed

muud ammendatud katalüsaatorid

väärismetalle sisaldavad ammendatud katalüsaatorid

nt NOx-ärastusest tekkinud ammendatud katalüsaatorid

nt NOx-ärastusest tekkinud ammendatud katalüsaatorid

02 Keemiliste preparaatide jäätmed

02.1 Mittestandardsed keemilised jäätmed

02.11 Põllumajanduskemikaalide jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

põllumajanduskemikaalide jäätmed

anorgaanilised taimekaitsevahendid ja puidukaitsevahendid ning muud biotsiidid

pestitsiidid

02.12 Kasutamata ravimid

0 Tavajäätmed

kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid ja ravimid

ravimid

02.13 Värvide, lakkide, tintide ja liimijäätmed

0 Tavajäätmed

trükivärvi sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed

liimi või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed

liimi või hermeetikuid sisaldavad vesisetted

trükivärvi sisaldavad vesisetted

värvi või lakki sisaldavad vesisetted

värvi või lakki sisaldavad vesisuspensioonid

kuivanud trükivärv

värvained ja pigmendid

tahkestunud liimid ja hermeetikud

tahkestunud värvid ja lakid

pulbervärvid

pulberpinnakatete jäätmed

värvi- või lakiärastijäätmed

vesialustrükivärvi jäätmed

vesialusvärvid ja -lakid

elektrofotograafilise trükivärvi jäätmed (sealhulgas kassetid)

vesialusliimid ja -hermeetikud

nimistus mujal nimetamata jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

halogeenitud lahusteid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted

halogeenitud lahusteist vabad liimi- ja hermeetikusetted

halogeenitud lahusteid sisaldavad trükivärvisetted

halogeenitud lahusteist vabad trükivärvisetted

värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud

halogeenitud lahusteid sisaldavad värvi- või lakiärastisetted

halogeenitud lahusteist vabad värvi- või lakiärastisetted

halogeenitud lahusteid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed

halogeenitud lahusteist vabad liimi- ja hermeetikujäätmed

halogeenitud lahusteid sisaldavad trükivärvijäätmed

halogeenitud lahusteist vabad trükivärvijäätmed

halogeenitud lahusteid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed

halogeenitud lahusteist vabad värvi- ja lakijäätmed

02.14 Muud keemiliste preparaatide jäätmed

0 Tavajäätmed

aerosoolid

hüpokloritiga ja klooriga pleegitamisel tekkinud setted

muul viisil pleegitamisel tekkinud setted

detergendid

kõrgsurveballoonides tööstusgaasid, madalsurvegaasimahutid ja tööstuslike aerosoolide (sh haloonid) mahutid

hõbedat või hõbedaühendeid sisaldav fotofilm ja -paber

keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

lämmastiku keemilisel töötlemisel ja väetisetootmisel tekkinud jäätmed

konservandijäätmed

räni ja räniderivaatide töötlemisjäägid

nimistus mujal nimetamata jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

halogeene mittesisaldavad orgaanilised puidukaitseained

kloororgaanilised puidukaitseained

metallorgaanilised puidukaitseained

anorgaanilised puidukaitseained

elavhõbedat sisaldavad setted

kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid

fotokemikaalid

02.2 Kasutamata lõhkeained

02.21 Lõhkeaine- ja pürotehniliste toodete jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

pürotehnikamaterjalijäägid

muud lõhkeainejäägid

02.22 Laskemoonajäägid

1 Ohtlikud jäätmed

laskemoonajäägid

02.3 Segatud keemilised jäätmed

02.31 Segatud keemiliste jäätmete väikesed kogused

0 Tavajäätmed

anorgaanilisi kemikaale sisaldavad muud jäätmed, nt mujal nimetamata laborikemikaalid, tulekustutuspulbrid

orgaanilisi kemikaale sisaldavad muud jäätmed, nt mujal nimetamata laborikemikaalid

02.32 Töötlemiseks segatud keemilised jäätmed

0 Tavajäätmed

lõplikuks kõrvaldamiseks eelnevalt segatud jäätmed

02.33 Ohtlike ainetega saastatud pakendid

03 Muud keemilised jäätmed

03.1 Keemilised setted ja jääkained

03.11 Tõrvad ja süsinikusisaldusega jäätmed

0 Tavajäätmed

asfalt

nimistus mujal nimetamata jäätmed

süsiniktahm

anoodimurd

vesielektrolüüsianoodide tootmisel tekkinud jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

happetõrvad (gudroonid)

muud tõrvad

tõrvad ja muud anoodide valmistamisel tekkinud süsinikku sisaldavad jäätmed

03.12 Õli/vesiemulsioonide setted

1 Ohtlikud jäätmed

siseveesõidukite pilsivesi

sadamates laevadelt vastuvõetud pilsivesi

soolaärastussetted või -emulsioonid

õlikogurisetted

õlipüünisesetted

tahked õlipüünisejäätmed

muud emulsioonid

meretranspordimahutite kemikaale sisaldavad puhastusjäätmed

raudtee- ja maanteetranspordimahutite kemikaale sisaldavad puhastusjäätmed

säilitusmahutite puhastamisel tekkinud kemikaale sisaldavad jäätmed

03.13 Keemiliste reaktsioonide jäägid

0 Tavajäätmed

jääkmuda ja roheleelise sete, mis tekib tselluloosi keedulahuse taaskasutamisel

kroomi sisaldavad parklahused

kroomivabad parklahused

nimistus mujal nimetamata jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

klaasistumata tahke faas

muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

03.14 Kasutatud filtreerivad ja absorbeerivad materjalid

0 Tavajäätmed

veepehmendussetted

kasutatud aktiivsüsi

küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud

ioonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted

1 Ohtlikud jäätmed

kloori tootmisel kasutatud aktiivsüsi

gaasipuhastusel tekkinud filtrikook

halogeenitud filtrikoogid, kasutatud absorbendid

muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid

küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud

ioonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted

kasutatud aktiivsüsi

kasutatud filtrisavi

03.2 Tööstuslikud reovee puhastussetted

03.21 Tööstuslike protsesside ja reovee puhastussetted

0 Tavajäätmed

loomsete ja taimsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud setted

olme- ja analoogsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud setted

paberi ringlussevõtul tekkinud värviärastussetted

prügilanõrgvesi

kroomi sisaldavad setted

kroomivabad setted

reovee kohtpuhastussetted

mujal nimetamata setted

nimistus mujal nimetamata jäätmed

03.22 Süsivesinikke sisaldavad setted

0 Tavajäätmed

nimistus mujal nimetamata jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

õli regenereerimisel tekkinud vett sisaldavad vedeljäätmed

vesipõhised pesuvedelikud

rasva aurärastusjäätmed

meretranspordimahutite õli sisaldavad puhastusjäätmed

raudtee- ja maanteetranspordimahutite õli sisaldavad puhastusjäätmed

säilitusmahutite puhastamisel tekkinud õli sisaldavad jäätmed

õli/reovee lahutamisel tekkinud rasva ja õli segu

04 Radioaktiivsed jäätmed

04.1 Tuumajäätmed

04.11 Tuumajäätmed

04.2 Kasutatud ioniseerivad allikad

04.21 Kasutatud ioniseerivad allikad

04.3 Radioaktiivsed seadmed ja tooted

04.31 Radioaktiivsed seadmed ja tooted

04.4 Radioaktiivne pinnas

04.41 Radioaktiivne pinnas

05 Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed

05.1 Nakkushaiguste ravimisel tekkinud jäätmed

05.11 Inimeste nakkushaiguste ravimisel tekkinud jäätmed

0 Tavajäätmed

kehaosad ja organid, sh verekotid ja konservveri

1 Ohtlikud jäätmed

muud jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

05.12 Loomade nakkushaiguste ravimisel tekkinud jäätmed

0 Tavajäätmed

nõelad

05.2 Tervishoius tekkinud mittenakkuslikud jäätmed

05.21 Inimeste tervishoius tekkinud mittenakkuslikud jäätmed

05.22 Loomade tervishoius tekkinud mittenakkuslikud jäätmed

05.3 Geenitehnoloogia jäätmed

05.31 Geenitehnoloogia jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

muud jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

06 Metallijäätmed

06.1 Mustmetalli jäätmed ja jäägid

06.11 Mustmetalli jäätmed ja jäägid

0 Tavajäätmed

kasutuskõlbmatud valuvormid

mustmetalliviilmed ja treilaastud

muud mustmetallikübemed

raud ja teras

koldetuhast eraldatud mustmetallid

06.2 Värvilise metalli jäätmed ja jäägid

06.21 Väärismetallide jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

fotograafiajäätmete kohttöötlemisel tekkinud, hõbedat sisaldavad jäätmed

06.22 Alumiiniumpakendi jäätmed

06.23 Muud alumiiniumijäätmed

0 Tavajäätmed

alumiinium

06.24 Vasejäätmed

0 Tavajäätmed

vask, pronks, valgevask

kaablid

06.25 Pliijäätmed

0 Tavajäätmed

plii

06.26 Muud metallijäätmed

0 Tavajäätmed

värvilise metalli viilmed ja treilaastud

muud värvilise metalli kübemed

tsink

tina

06.3 Segatud metallijäätmed

06.31 Metallist segapakendid

0 Tavajäätmed

metallist

väikesemõõdulised metallesemed (metallpurgid jms)

muud metallid

06.32 Muud metallist segajäätmed

0 Tavajäätmed

nimistus mujal nimetamata jäätmed

metallisegud

07 Mittemetalsed jäätmed

07.1 Klaasijäätmed

07.11 Klaaspakendid

0 Tavajäätmed

klaas

07.12 Muud klaasijäätmed

0 Tavajäätmed

klaasijäätmed

klaas

07.2 Paberi- ja kartongijäätmed

07.21 Paber- ja kartongpakendite jäätmed

0 Tavajäätmed

paber ja kartong

07.22 Liitpakendi kartongijäätmed

07.23 Muud paberi- ja kartongijäätmed

0 Tavajäätmed

kiu- ja paberisetted

nimistus mujal nimetamata jäätmed

paber ja kartong

07.3 Kummijäätmed

07.31 Kasutatud rehvid

0 Tavajäätmed

kasutatud rehvid

07.32 Muud kummijäätmed

07.4 Plastijäätmed

07.41 Plastpakendi jäätmed

0 Tavajäätmed

plast

07.42 Muud plastijäätmed

0 Tavajäätmed

plastijäätmed (v.a pakendid)

plastikübemed

plasti töötleva tööstuse jäätmed

plast

väikesed plastesemed

muud plastesemed

07.5 Puidujäätmed

07.51 Puitpakendid

0 Tavajäätmed

puitpakendid

07.52 Saepuru ja puitlaastud

0 Tavajäätmed

saepuru

laastud, pinnud, rikutud saematerjal/laastplaadid/vineer

07.53 Muud puidujäätmed

0 Tavajäätmed

puukoore- ja korgijäätmed

puukoor

puit

07.6 Tekstiilijäätmed

07.61 Kantud rõivad

07.62 Mitmesugused tekstiilijäätmed

0 Tavajäätmed

absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud, kaitseriietus

rõivad

halogeenimata apreteerimis- ja viimistlusjäätmed

tekstiil

komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiili, elastomeeride, plastomeeride) jäätmed

töödeldud segatekstiilkiudude jäätmed

peamiselt loomsete töödeldud tekstiilkiudude jäätmed

peamiselt tehis- või sünteetilised töödeldud tekstiilkiudude jäätmed

peamiselt taimsete töödeldud tekstiilkiudude jäätmed

töötlemata segatekstiilkiudude jäätmed, mis on tekkinud enne ketramist või kudumist

töötlemata tekstiilkiudude ja muude peamiselt taimsete looduslike kiudainete jäätmed

peamiselt tehis- või sünteetilised töötlemata tekstiilkiudude jäätmed

peamiselt loomsete töötlemata tekstiilkiudude jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

halogeenitud apreteerimis- ja viimistlusjäätmed

07.63 Nahajäätmed

0 Tavajäätmed

kroomi sisaldavad parknahajäätmed (kroomnaharibad, -laastud, -lõiked, lihvimistolm)

apreteerimis- ja viimistlusjäätmed

nimistus mujal nimetamata jäätmed

08 Kasutuselt kõrvaldatud seadmed

08.1 Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid

08.11 Kasutuselt kõrvaldatud isiklikud autod

0 Tavajäätmed

kasutuselt kõrvaldatud sõidukid

08.12 Muud kasutuselt kõrvaldatud sõidukid

0 Tavajäätmed

kasutuselt kõrvaldatud sõidukid

08.2 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed

08.21 Kasutuselt kõrvaldatud suured kodutarbed

08.22 Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodutarbed

08.23 Muud kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed

0 Tavajäätmed

patareidega ühekorrafotoaparaadid

patareideta ühekorrafotoaparaadid

muud kasutuselt kõrvaldatud elektroonikaseadmed (nt trükkplaadid)

elektroonikaseadmed (nt trükkplaadid)

08.3 Suuremahulised kodutarbed

08.31 Suuremahulised kodutarbed

08.4 Kasutuselt kõrvaldatud masinate ja seadmete osad

08.41 Patareide ja akude jäätmed

0 Tavajäätmed

leelispatareid

muud patareid ja akud

akud

1 Ohtlikud jäätmed

PCBsid või PCTsid sisaldavad trafod ja kondensaatorid

pliiakud

Ni-Cd-akud

elavhõbe-kuivelemendid

08.42 Ammendatud katalüüsiseadmed

0 Tavajäätmed

sõidukitelt eemaldatud väärismetalle sisaldavad katalüsaatorid

muud sõidukitelt eemaldatud katalüsaatorid

08.43 Muud kasutuselt kõrvaldatud masinate ja seadmete osad

0 Tavajäätmed

nimistus mujal nimetamata jäätmed

klorofluorosüsinikke sisaldavad seadmed

muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed

klorofluorosüsinikke sisaldavad seadmed

1 Ohtlikud jäätmed

luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

09 Loomsed ja taimsed jäätmed

09.1 Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad jäätmed

09.11 Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad loomsed jäätmed

0 Tavajäätmed

loomsete kudede jäätmed

pesemis- ja puhastamissetted

kõlu- ja laustajäätmed

painimisjäätmed

looduslikest saadustest pärinev orgaaniline aine (nt rasv, vaha)

09.12 Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad taimsed jäätmed

0 Tavajäätmed

pesemis- ja puhastamissetted

taimsete kudede jäätmed

pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis- ja separeerimissetted

tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

nimistus mujal nimetamata jäätmed

toorme pesemisel, puhastamisel ja mehaanilisel töötlemisel (peenestamisel ja jahvatamisel) tekkinud jäätmed

reovee kohtpuhastussetted

09.13 Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad segajäätmed

0 Tavajäätmed

tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

õlid ja rasvad

orgaanilised biolagundatavad köögijäätmed (sh praadimisõli ning söökla ja restorani köögijäätmed)

nimistus mujal nimetamata jäätmed

09.2 Rohelised jäätmed

09.21 Rohelised jäätmed

0 Tavajäätmed

metsamajandusjäätmed

biolagundatavad jäätmed

09.3 Loomaväljaheited, virts ja sõnnik

09.31 Läga ja sõnnik

0 Tavajäätmed

loomaväljaheited, virts ja sõnnik (sh reostunud allapanu), eraldi kogutud ja mujal käideldud vedelad farmiheitmed

10 Tavalised segajäätmed

10.1 Kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed jäätmed

10.11 Kodumajapidamisjäätmed

0 Tavajäätmed

segaolmejäätmed

10.12 Tänavapühkmed

0 Tavajäätmed

turgudel tekkinud jäätmed

tänavapühkmed

10.2 Segatud ja eristamata materjalid

10.21 Segapakendid

0 Tavajäätmed

segatud

10.22 Muud segatud ja eristamata materjalid

0 Tavajäätmed

klaasistatud jäätmete karastamisel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed

liitpakendid

anorgaanilised praaktootepartiid

orgaanilised praaktootepartiid

muud anorgaanilised jäätmed, mis sisaldavad nimistus mujal nimetamata metalle

hõbeda- või hõbedaühenditevaba fotofilm ja -paber

laevade tahked lastijäätmed

liivapritsipuru

nimistus mujal nimetamata jäätmed

jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt sidemed, lahased, linad, ühekorrarõivad, mähkmed)

keevitusjäätmed

10.3 Sortimisjäägid

10.31 Sõidukite purustamisjäätmed

0 Tavajäätmed

autode purustamisel tekkiv kergfraktsioon

10.32 Muud sortimisjäägid

0 Tavajäätmed

paberi ja kartongi ringlussevõtul tekkinud jäägid

purustamisjäägid

olme- ja samalaadsete jäätmete komposteerumata fraktsioon

loomsete ja taimsete jäätmete komposteerumata fraktsioon

praakkompost

nimistus mujal nimetamata jäätmed

võrepraht

11 Tavalised setted

11.1 Puhastusseadmete setted

11.11 Ühiskanalisatsiooni reovee puhastussetted

0 Tavajäätmed

olmereovee puhastussetted

11.12 Muu heitvee biolagundatavad puhastussetted

0 Tavajäätmed

reovee kohtpuhastussetted

jahutuskolonnides tekkinud jäätmed

nimistus mujal nimetamata jäätmed

tööstusreovee käitlemisel tekkinud setted

nimistus mujal nimetamata jäätmed

11.2 Joogivee ja tehnoloogilise vee puhastamisel tekkinud setted

11.21 Joogivee ja tehnoloogilise vee puhastamisel tekkinud setted

0 Tavajäätmed

katlatoitevee setted

veeselitussetted

nimistus mujal nimetamata jäätmed

11.3 Saastumata süvenduspinnas

11.31 Saastumata süvenduspinnas

0 Tavajäätmed

süvenduspinnas

11.4 Lampkastide sisu

11.41 Lampkastide sisu

0 Tavajäätmed

septikusetted

12 Mineraaljäätmed

12.1 Ehitus- ja lammutuspraht

12.11 Betooni-, tellise- ja kipsijäätmed

0 Tavajäätmed

nimistus mujal nimetamata jäätmed

muude tsemendipõhiste komposiitmaterjalide jäätmed

betoon

tellised

kipsipõhised ehitusmaterjalid

12.12 Süsivesinikke sisaldavate teekattematerjalide jäätmed

0 Tavajäätmed

tõrva sisaldav asfalt

tõrva mittesisaldav asfalt

tõrv ja tõrvasaadused

1 Ohtlikud jäätmed

asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid

12.13 Segupraht ehitustelt

0 Tavajäätmed

muud isolatsioonimaterjalid

segupraht ehitustelt ja lammutustelt

12.2 Asbestijäätmed

12.21 Asbestijäätmed

0 Tavajäätmed

asbesttsemendi valmistamisel tekkinud jäätmed

vaba asbesti sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

asbesti töötleva tööstuse jäätmed

asbestil põhinevad ehitusmaterjalid

1 Ohtlikud jäätmed

elektrolüüsiprotsessides tekkivad asbesti sisaldavad jäätmed

12.3 Looduses esinevate mineraalide jäätmed

12.31 Looduses esinevate mineraalide jäätmed

0 Tavajäätmed

keraamilisi materjale sisaldavad vesisetted

tolmjad ja pulbrilised jäätmed

mageveepuurimishiivad ja -jäätmed

muud mittekomposteeruvad jäätmed

alumiiniumoksiidi tootmises tekkinud "punane hiib"

pinnas ja kivid

suhkrupeedi puhastamisel ja pesemisel eraldatud muld

vee eelfiltreerimisjäätmed ja võrepraht

töötlemisjäägid ("sabad")

maakide kaevandamisjäätmed

mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed

kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed

maagirikastusjäätmed

mittemaaksete maavarade rikastusjäätmed

mineraalide pesemisel ja puhastamisel tekkinud jäägid

kruusajäätmed ja kivipuru

valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist

liiva- ja savijäätmed

liivapüünisesete

nimistus mujal nimetamata jäätmed

12.4 Põletusjäätmed

12.41 Suitsugaasipuhastusjäätmed

0 Tavajäätmed

suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised püdelad reaktsioonijäätmed

suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised tahked reaktsioonijäätmed

suitsugaasitolm

muud gaasipuhastussetted

muud tahked gaasipuhastusjäätmed

gaasipuhastussetted

gaasipuhastusel tekkinud tahked jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

gaasipuhastusel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed ja muud vesipõhised vedeljäätmed

suitsugaasitolm

lendtuhk ja muud suitsugaasipuhastusjäätmed

gaasipuhastussetted

tahked gaasipuhastusjäätmed

12.42 Termilisel töötlemisel ja põletamisel tekkiv räbu ja tuhk

0 Tavajäätmed

vesisegused katlapuhastussetted

koldetuhk

koldetuhk ja räbu

primaar- ja sekundaarsulatustagi ja -ujuräbu

ahjutolm

ahjuräbu

muud kübemed ja tolm

muud kübemed ja tolm (sh kuulveskitolm)

muud setted

turbalendtuhk

fosforiräbu

pürolüüsijäätmed

primaar- ja sekundaarsulatusräbu

tahked gaasipuhastusjäätmed

töötlemata räbu

räbutöötlemisjäätmed

nimistus mujal nimetamata jäätmed

Ohtlikud jäätmed

1 mustdross sekundaarsulatusest

katlatolm

kaltsiumarsenaat

primaar- ja sekundaarsulatustagi ja -ujuräbu

lendtuhk

õlilendtuhk

muud kübemed ja tolm

primaarsulatusräbu/valge tagi

ujuräbu

primaar- ja sekundaarsulatusräbu

12.5 Mitmesugused mineraaljäätmed

12.51 Tehismineraaljäätmed

0 Tavajäätmed

alumiiniumoksiiditolm

keraamilisi materjale sisaldavad vesisuspensioonid

titaandioksiidi tootmisel tekkinud kips

kaltsiumkarbonaadisete

muud kübemed ja tolm

fosfokips

plaadid ja keraamikatooted

lubja kaltsineerimisel ja kustutamisel tekkinud jäätmed

klaaskiudmaterjalijäätmed

piirituse destilleerimisjäägid

nimistus mujal nimetamata jäätmed

12.52 Tulekindlate materjalide jäätmed

0 Tavajäätmed

orgaanilisi sideaineid sisaldavad kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid

orgaanilisi sideaineid sisaldavad kasutatud valukärnid ja -vormid

ahjutolm

läbikulunud vooderdis ja tulekindlad materjalid

elektrolüüsiprotsessides kasutatud süsinikuribad ja tulekindlad materjalid

nimistus mujal nimetamata jäätmed

1 Ohtlikud jäätmed

läbikulunud reaktorivooderdis

kasutatud aktiivsüsi suitsugaasipuhastusest

12.6 Saastatud pinnas ja saastunud süvenduspinnas

12.61 Saastunud pinnas ja kivipuru

1 Ohtlikud jäätmed

lekkinud õli

12.62 Saastunud süvenduspinnas

13 Tahkestatud, stabiliseeritud või klaasistatud jäätmed

13.1 Tahkestatud või stabiliseeritud jäätmed

13.11 Tahkestatud või stabiliseeritud jäätmed

0 Tavajäätmed

hüdrauliliste sideainetega stabiliseeritud/tahkestatud jäätmed

orgaaniliste sideainetega stabiliseeritud/tahkestatud jäätmed

bioloogiliselt stabiliseeritud jäätmed

13.2 Klaasistatud jäätmed

13.21 Klaasistatud jäätmed

0 Tavajäätmed

klaasistatud jäätmed

--------------------------------------------------

Top