Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0103

Komisjoni direktiiv 2001/103/EÜ, 28. november 2001, millega muudetakse taimekaitsevahendite turuletoomist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa toimeaine 2,4-diklorofenoksüäädikhappe (2,4-D) lisamisegaEMPs kohaldatav tekst

OJ L 313, 30.11.2001, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/103/oj

32001L0103Euroopa Liidu Teataja L 313 , 30/11/2001 Lk 0037 - 0039


Komisjoni direktiiv 2001/103/EÜ,

28. november 2001,

millega muudetakse taimekaitsevahendite turuletoomist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa toimeaine 2,4-diklorofenoksüäädikhappe (2,4-D) lisamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuletoomise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/1999/EÜ, [2] eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 3600/92, [3] milles sätestatakse taimekaitsevahendite turuletoomist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2266/2000, [4] näeb ette kehtestada loetelu taimekaitsevahendite teatud toimeainetest, mida tuleks hinnata nende võimaliku direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise seisukohalt. Nimetatud loetelu on toodud ära komisjoni 27. aprilli 1994. aasta määruses (EÜ) nr 933/94, [5] milles sätestatakse taimekaitsevahendite toimeained ja määratakse referentliikmesriigid viimati määrusega (EÜ) nr 2230/95 [6] muudetud komisjoni määruse (EMÜ) nr 3600/92 rakendamiseks, ning sisaldab 2,4-diklorofenoksüäädikhapet (edaspidi "2,4-D").

(2) 2,4-D mõju inimese tervisele ja keskkonnale on hinnatud määrusega (EMÜ) nr 3600/92 ettenähtud korras taotlejate poolt ettepandud paljude kasutusvaldkondade puhul. 2,4-D puhul on määrusega (EÜ) nr 933/94 määratud referentliikmesriigiks Kreeka. Referentliikmesriik esitas vastavuses määruse (EMÜ) nr 3600/92 artikli 7 lõike 1 punktiga c komisjonile 17. jaanuaril 1997 asjakohase hindamisaruande ja soovitused.

(3) Liikmesriigid ja komisjon on hindamisaruande alalises taimetervise komitees läbi vaadanud. Läbivaatamise lõpptulemusena vormistati 2. oktoobril 2001 komisjoni 2,4-D läbivaatusaruanne.

(4) 2,4-D läbivaatamisega seotud toimikud ja teave on esitatud ka taimede teaduskomiteele. Komitee esitas oma 21. mai 2001. aasta arvamuses [7] kommentaari sobiva looma valiku kohta, kelle näitel hinnata riski inimesele. Käesoleva direktiivi ja asjakohase läbivaatusaruande sõnastamisel on neid soovitusi arvesse võetud.

(5) Hindamiste käigus on selgunud, et 2,4-D-d sisaldavaid taimekaitsevahendeid võib üldjoontes lugeda direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktis a sätestatud nõuetele vastavaiks, eriti komisjoni läbivaatusaruandes uuritud ja ära toodud kasutusvaldkondade osas. Seepärast on otstarbekas kanda kõnealune toimeaine direktiivi I lisasse, võimaldamaks kõikidel liikmesriikidel väljastada 2,4-D-d sisaldavate taimekaitsevahendite kasutuslubasid vastavuses direktiivi 91/414/EMÜ sätetega.

(6) Enne toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, mille vältel liikmesriigid ja huvitatud osapooled saaksid valmistuda toimeaine lisamisest tulenevate uute tingimuste täitmiseks. Lisaks sellele on direktiivis 91/414/EMÜ sätestatud, et pärast toimeaine I lisasse kandmist peavad liikmesriigid toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite kasutusload ettenähtud aja jooksul läbi vaatama ja vastavalt vajadusele neid muutma või need tühistama või uued load väljastama. Seepärast on vajalik nimetatud ajavahemiku kindlaksmääramine. Iga taimekaitsevahendi täiemahulise toimiku esitamiseks ja hindamiseks vastavalt direktiivis 91/414/EMÜ sätestatud ühtsetele põhimõtetele tuleks ette näha pikem ajavahemik. Mitut toimeainet sisaldavaid taimekaitsevahendeid saab ühtsete põhimõtete alusel tervikuna hinnata ainult juhul, kui kõik asjaomased toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(7) Läbivaatusaruanne on vajalik, võimaldamaks liikmesriikidel nõuetekohaselt rakendada mitmeid direktiivis 91/414/EMÜ sätestatud ühtsete põhimõtete punkte. Liikmesriigid tagavad juurdepääsu lõplikule läbivaatusaruandele või teevad selle kättesaadavaks kõigile sellest huvitatud osapooltele, välja arvatud konfidentsiaalse informatsiooni osas. Kui läbivaatusaruannet on vaja muuta vastavalt teadus- ja tehnikaalaste teadmiste arengule, tuleks muuta ka asjaomase aine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmisse tingimusi kooskõlas nimetatud direktiiviga.

(8) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad juurdepääsu 2,4-D läbivaatusaruandele, välja arvatud konfidentsiaalsele informatsioonile direktiivi 91/414/EMÜ artikli 14 tähenduses, või teevad selle vastava eritaotluse esitamisel kättesaadavaks kõigile sellest huvitatud osapooltele.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. aprilliks 2003. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Eelkõige muudavad või tühistavad liikmesriigid vajaduse korral kooskõlas direktiiviga 91/414/EMÜ kõnealuseks kuupäevaks toimeainet 2,4-D sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad kasutusload.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Pidades silmas direktiivi 91/414/EMÜ VI lisas sätestatud ühtsetest põhimõtetest lähtuvat hindamist ja otsuste tegemist, kehtestatakse direktiivi III lisas sätestatud tingimustele vastava toimiku alusel ainsa toimeainena 2,4-D-d sisaldavatele taimekaitsevahenditele väljastatud lubade muutmise või tühistamise tähtajaks 1. oktoober 2006.

3. Taimekaitsevahendite puhul, mis sisaldavad 2,4-D kõrval veel mõnda direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeainet, kehtestatakse kasutuslubade muutmise või tühistamise tähtajaks neli aastat alates selle direktiivi jõustumisest, millega kanti I lisasse viimane kõnealustest ainetest.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 1. oktoobril 2002.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. november 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

[2] EÜT L 304, 21.11.2001, lk 14.

[3] EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10.

[4] EÜT L 259, 13.10.2000, lk 27.

[5] EÜT L 107, 28.4.1994, lk 8.

[6] EÜT L 225, 22.9.1995, lk 1.

[7] Taimede teaduskomitee arvamus 2,4-diklorofenoksüäädikhappe (2,4-D) hindamise kohta taimekaitsevahendite turuletoomist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ kontekstis – SCP/2,4d/002 (lõplik).

--------------------------------------------------

LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmised kirjed:

"Nr | Üldnimetus, tunnuskoodid | Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nimetus | Puhtus | Jõustumiskuupäev | Aegumistähtaeg | Erisätted |

27 | 2,4-D CAS nr 94-75-7 CIPAC nr 1 | 2,4-diklorofenoksüäädikhape | 960 g/kg | 1.10.2002 | 30.9.2012 | Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises taimetervise komitees 2. oktoobril 2001 lõplikult vormistatud 2,4-D läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II lisa. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid: pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades,pöörama erilist tähelepanu nahakaudsele imendumisele,pöörama erilist tähelepanu muude kui sihtliigi lülijalgsete kaitsele ning tagama, et kasutuslubade väljastamise tingimused sisaldavad vajaduse korral riski vähendamise meetmeid |

--------------------------------------------------

Top