Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0006

Komisjoni direktiiv 2001/6/EÜ, 29. jaanuar 2001, millega kolmandat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohtaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 30, 1.2.2001, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2003; mõjud tunnistatud kehtetuks 32003L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/6/oj

32001L0006Euroopa Liidu Teataja L 030 , 01/02/2001 Lk 0042 - 0042


Komisjoni direktiiv 2001/6/EÜ,

29. jaanuar 2001,

millega kolmandat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/62/EÜ, [2] eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 96/49/EÜ lisa sisaldab alates 1. juulist 1999 kohaldatavat ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude korda ( RID).

(2) RID i ajakohastatakse iga kahe aasta järel ja seepärast kehtib alates 1. juulist 2001 muudetud versioon, mille üleminekuperiood kestab 31. detsembrini 2002, välja arvatud klassi 7 ohtlike kaupade puhul (radioaktiivsed ained), mille üleminekuperiood kestab 31. detsembrini 2001.

(3) Seepärast tuleb direktiivi 96/49/EÜ lisa muuta.

(4) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 96/49/EÜ artiklis 9 ettenähtud ohtlike kaupade veo komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 96/49/EÜ lisa asendatakse järgmisega:

"

LISA

Alates 1. juulist 2001 kehtivad ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude kord (RID), mis on esitatud COTIFi liite B I lisas, kusjuures mõisted "osalisriik" ja "riigid või raudteed" asendatakse mõistega "liikmesriik"

"

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid klassi 7 ohtlike kaupade osas hiljemalt 31. detsembriks 2001 ja muude klasside ohtlike kaupade osas hiljemalt 31. detsembriks 2002. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse sätetesse või nende sätete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide tekstid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. jaanuar 2001

Komisjoni nimel

asepresident

Loyola De Palacio

[1] EÜT L 235, 17.9.1996, lk 25.

[2] EÜT L 279, 1.11.2000, lk 44.

--------------------------------------------------

Top