EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0634

Komisjoni otsus, 16. august 2001, millega kehtestatakse Guineast pärit või sealt toodud kalatoodete impordi eritingimused (teatavaks tehtud numbri K(2001) 2525 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 221, 17.8.2001, p. 50–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; kehtetuks tunnistatud 32006R1664 . Latest consolidated version: 25/02/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/634/oj

32001D0634Euroopa Liidu Teataja L 221 , 17/08/2001 Lk 0050 - 0055


Komisjoni otsus,

16. august 2001,

millega kehtestatakse Guineast pärit või sealt toodud kalatoodete impordi eritingimused

(teatavaks tehtud numbri K(2001) 2525 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2001/634/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 1991. aasta direktiivi 91/493/EMÜ, milles sätestatakse kalatoodete tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded, [1] viimati muudetud direktiiviga 97/79/EÜ, [2] eriti selle artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni ekspert on teinud Guineasse kontrollkäigu, et kontrollida ühendusse saadetavate kalatoodete tootmis-, ladustamis- ja lähetustingimusi.

(2) Kalatoodete tervishoiukontrolli ja järelevalvet käsitlevate Guinea õigusaktide sätteid võib käsitada samaväärsetena direktiivi 91/493/EMÜ sätetega.

(3) "Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) of the Ministère de la pêche et de l’aquaculture" on võimeline tõhusalt kontrollima kehtivate õigusaktide kohaldamist.

(4) Guineas läbiviidud kontrollkäigul ilmnesid teatavad puudused kalatooteid töötlevate ja valmistavate ettevõtete hügieenitingimustes. Samuti ilmnesid puudused kalatoodete töötlemisel ja valmistamisel läbiviidavas sanitaarkontrollis. Seetõttu võib ühendusse importida ainult neid kalatooteid, mida ei ole muul viisil ette valmistatud või töödeldud kui jahutamise ja külmutamise teel.

(5) Direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 punktis a osutatud veterinaartõendi saamise kord peab hõlmama ka näidistõendi määratlust ning tõendi koostamisel kasutatavaid keeli ja sellele alla kirjutama volitatud isiku kvalifikatsiooni käsitlevaid miinimumnõudeid.

(6) Direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 punkti b kohaselt tuleks kalatoodete pakenditele kinnitada tähis, kuhu on märgitud kolmanda riigi nimi ning päritoluettevõtte, kalatöötlemislaeva, külmhoone või külmutuslaeva loa- või registreerimisnumber.

(7) Direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 punkti c kohaselt tuleb koostada heakskiidetud ettevõtete, kalatöötlemislaevade ja külmhoonete loetelu ning samuti direktiivi 92/48/EMÜ [3] II lisa punktide 1–7 kohaselt varustatud külmutuslaevade loetelu. Kõnealused loetelud tuleb koostada DNPM poolt komisjonile esitatud teabe põhjal. Seepärast peab DNPM tagama direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 vastavate sätete järgimise.

(8) DNPM on andnud ametliku kinnituse direktiivi 91/493/EMÜ lisa V peatükis töötlemata toodete kontrollimise suhtes sätestatud eeskirjade järgimise ja kõnealuses direktiivis sätestatud nõuetega samaväärsete hügieeninõuete täitmise kohta.

(9) Kontrollkülastuse käigus ilmnesid DNPM poolt ettevõtete ja laevade heakskiitmiseks ning heakskiidu peatamiseks võetud korras siiski teatavad puudused ning seetõttu on selleks, et muuta nende ettevõtete ja laevade loetelu, millest lubatakse importi, vaja komisjoni ekspertide uut kohapealset kontrollkülastust.

(10) Võttes arvesse kontrollkülastuse tulemusi, ei kohaldata Guineast imporditud kalatoodete puhul komisjoni 20. mai 1994. aasta otsuses 94/360/EÜ (füüsilise kontrolli sageduse vähendamise kohta teatavate kolmandatest riikidest imporditavate toodete partiide puhul vastavalt nõukogu direktiivile 90/675/EMÜ) [4] sätestatud füüsilise kontrolli sageduse vähendamist.

(11) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

"Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) of the Ministère de la pêche et de l’aquaculture" on Guinea pädev asutus, mis kontrollib ja tõendab kalatoodete vatavust direktiivi 91/493/EMÜ nõuetele.

Artikkel 2

Guineast pärit kalatooted peavad vastama järgmistele tingimustele.

1. Neid ei tohi olla ette valmistatud või töödeldud muul viisil kui jahutamise või külmutamise teel.

2. Igale partiile peab olema lisatud nõuetekohaselt täidetud, allkirjastatud, kuupäevastatud ja ühel lehel esitatud veterinaarsertifikaadi nummerdatud originaal, mis vastab käesoleva otsuse A lisas esitatud näidisele.

3. Tooted peavad olema pärit käesoleva otsuse B lisas loetletud heakskiidetud ettevõtetest, kalatöötlemislaevadelt, külmhoonetest või registreeritud külmutuslaevadelt.

4. Välja arvatud külmutatud kalatoodete puhul, mis on ette nähtud konservide tootmiseks, peab kõikidele pakkidele olema märgitud kustumatult sõna "GUINEA" ja päritoluettevõtte, kalatöötlemislaeva, külmhoone või külmutuslaeva registreerimis- või loanumber.

Artikkel 3

1. Artikli 2 lõikes 1 nimetatud sertifikaadid tuleb koostada vähemalt ühes selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus toimub kontrollimine.

2. Sertifikaatidel peab olema DNPM esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri ning kõnealuse asutuse ametlik tempel, mille värv peab erinema muude kinnituste värvist.

Artikkel 4

Liikmesriigid ei kohalda otsuses 94/360/EÜ sätestatud füüsiliste kontrollide sageduse vähendamist Guineast pärit kalatoodete importimisel.

Artikkel 5

B lisa muudetakse ainult kohapealse kontrollkülastuse tulemuste põhjal.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub 60 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. august 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15.

[2] EÜT L 24, 30.1.1998, lk 31.

[3] EÜT L 187, 7.7.1992, lk 41.

[4] EÜT L 158, 25.6.1994, lk 41.

--------------------------------------------------

A LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B LISA

ETTEVÕTETE JA LAEVADE LOETELU

PP : Töötlemisettevõte

ZV : Külmutuslaev

Loa number | Nimi | Linn/Piirkond | Heakskiidu piirsumma | Kategooria |

001/N/MPA/DNPM | Chaico 7 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

003/N/MPA/DNPM | Elini - S (Gregui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

004/N/MPA/DNPM | Thiangui 3 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

011/N/MPA/DNPM | Takamar 6 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

014/N/MPA/DNPM | Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

015/N/MPA/DNPM | Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

016/N/MPA/DNPM | Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

017/N/MPA/DNPM | Albarka (Asti Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

018/N/MPA/DNPM | Figuereo 14 (Alamari) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

020/N/MPA/DNPM | Espadeiro (Sopem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

021/N/MPA/DNPM | Daniaa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

029/N/MPA/DNPM | Thiangui 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

030/N/MPA/DNPM | Thiangui 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

031/N/MPA/DNPM | Thiangui 5 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

032/N/MPA/DNPM | Sea Horse 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

033/N/MPA/DNPM | Sea Horse 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

034/N/MPA/DNPM | Snam 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

035/N/MPA/DNPM | Snam 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

036/N/MPA/DNPM | Inaara (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

037/N/MPA/DNPM | Aroa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

041/N/MPA/DNPM | Mihalis (Guinee-Entreprise) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

042/N/MPA/DNPM | Guetndar (Sip-Bourouma) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

043/N/MPA/DNPM | Grecoland I (Grecoland Fishing Company) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

050/N/MPA/DNPM | Gnalen (Josemar) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

051/N/MPA/DNPM | Jeong IN nr 15 (Ban-Ma Pecbe) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

005/E/MPA/DNPM | Nicola Peche | KIPE | | PP |

044/E/MPA/DNPM | Dauphin | ALMAMYA | | PP |

045/E/MPA/DNPM | OK - Fishing | MADINA | | PP |

046/E/MPA/DNPM | Progui | MADINA | | PP |

047/E/MPA/DNPM | Jasmin - Trading House | YENGUEMA | | PP |

048/E/MPA/DNPM | Sokaly - Peche | KAPORO | | PP |

049/E/MPA/DNPM | Safri - Peche | BONFI | | PP |

--------------------------------------------------

Top