Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1673

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1673/2000, 27. juuli 2000, kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta

OJ L 193, 29.7.2000, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 131 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 66 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 66 - 72

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; kehtetuks tunnistatud 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1673/oj

32000R1673Official Journal L 193 , 29/07/2000 P. 0016 - 0022


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1673/2000,

27. juuli 2000,

kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 36 ja 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,1

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,2

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust,3

võttes arvesse regioonide komitee arvamust4

ning arvestades järgmist:

(1) Põllumajandustoodete ühisturu toimimise ja arenguga peab kaasnema ühise põllumajanduspoliitika kehtestamine. Selline poliitika peab eelkõige sisaldama põllumajandusturgude ühist korraldust, mille vorm võib olla tooteti erinev.

(2) Ühises põllumajanduspoliitikas taotletakse asutamislepingus sätestatud eesmärkide saavutamist. Kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi puhul on lisaks nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1251/1999 (millega kehtestatakse teatavate põllukultuuride tootjatele toetussüsteem)5 pindalatoetusi käsitlevatele sätetele vaja siseturgu reguleerivaid meetmeid, sealhulgas abi lina- ja kanepivarte esmatöötlejatele või talupidajatele, kes töötlevad kanepivarsi oma kulul.

(3) Lina- ja kanepivarte tegeliku töötlemise tagamiseks tuleb toetuse andmisele seada teatavad tingimused, eelkõige esmatöötlejate heakskiitmise korra kehtestamine ja nõue, et nad töötleksid kanepivarsi lepingu alusel. Samuti antakse võimalike kuritarvituste vältimiseks töötlemistoetust üksnes kanepivarte töötlemise alusel või kiudude turuleviimise alusel, kui talupidaja töötleb kanepivarsi oma kulul.

(4) Ühenduse vahendite väärkasutamise takistamiseks ei tohiks toetust anda esmatöötlejatele või talupidajatele, kes on abi saamise tingimused loonud kunstlikult, kasutades seega eeliseid, mis ei vasta kanepivarte töötlemise toetuskava eesmärkidele.

(5) Ühelt poolt pika linakiu ning teiselt poolt lühikese linakiu ja kanepikiu turgude erinevust arvesse võttes tuleks abi diferentseerida vastavalt kiuliikidele. Tagamaks, et üldine toetus on piisav pika linakiu traditsioonilise tootmise säilitamiseks samasugustes tingimustes, kui on ette nähtud nõukogu 4. juuli 1970. aasta määrusega (EMÜ) nr 1308/70 (lina- ja kanepituru ühise korralduse kohta),6 tuleks toetust järk-järgult suurendada, et hüvitada kasvatajatele määruse (EÜ) nr 1251/1999 alusel makstava hektaritoetuse järk-järgulist vähendamist ja lühikese linakiu toetuse kaotamist teatava aja pärast. Lühikese linakiu ja kanepikiu toetus tuleks kindlaks määrata tasemel, mis annaks toodetele ja nende potentsiaalsetele turustusvõimalustele aega tasakaalu saavutamiseks. Et soodustada üksnes kvaliteetse lühikese linakiu ja kanepikiu tootmist, tuleks ette näha lisandite ja linaluude maksimaalne osakaal ning üleminekusätted, mis võimaldavad töötleval tööstusel selle nõudega kohaneda.

(6) Võtmaks arvesse traditsioonilise lina eristaatust Madalmaade, Belgia ja Prantsusmaa teatavates piirkondades, tuleb kanepivarte esmatöötlejatele anda kõnealuste piirkondade suhtes täiendavat üleminekutoetust.

(7) Toetuskõlblike koguste pettuse teel suurendamise vältimiseks peaksid liikmesriigid määrama maksimaalsed kogused nende alade põhjal, kus varte suhtes kehtivad töötlemislepingud või -kohustused.

(8) Käesoleva määruse kohaldamisega seotud kulutuste piiramiseks tuleks mõlema saadud kiu liigi, s.t. pika linakiu ning lühikese linakiu ja kanepikiu jaoks luua tasakaalustusmehhanism. Mõistliku tootmistaseme tagamiseks igas liikmesriigis tuleks mõlema kiuliigi puhul kehtestada garanteeritud maksimumkogus, mis jagatakse liikmesriikide vahel garanteeritud siseriiklike kogustena. Garanteeritud siseriiklikud kogused kehtestatakse lühikesele linakiule ja kanepikiule üksnes selleks ajaks, mis on vajalik uutele toodetele turuga kohanemiseks. Garanteeritud siseriiklikke koguseid kohaldatakse töötlemistoetuse suhtes ja see ei mõjuta määrusega (EÜ) nr 1251/1999 kehtestatud süsteemi. Garanteeritud siseriiklike koguste kehtestamisel tuleks eelkõige arvesse võtta uusimaid keskmisi kiulina ja kanepi kasvatusalasid, mida kohandatakse vajadusel vastavalt tegelikult kasutusel olevatele aladele ja korrutatakse keskmise kiusaagiga. Liikmesriikide puhul, kelle senine toodang on madal, tuleks ette näha ühine kogus, mida jagatakse igal turustusaastal, et võimaldada neil oma tootmist kohandada ja arendada.

(9) Võimaldamaks liikmesriikidel saadud koguste vahel kohandusi teha, tuleks ette näha tingimused, mis reguleerivad igale liikmesriigile eraldatud garanteeritud siseriiklike koguste vahelisi ülekandeid. Kõik sellised ülekanded tuleks teha koefitsiendi alusel, et tagada vastavus eelarvele.

(10) Tootjaliikmesriik peab võtma vajalikud abinõud, et tagada toetuse andmise korra tõrgeteta toimimine. Ühe turustusaasta jooksul koristatud varte töötlemiseks vajaliku aja tõttu tuleks kontrollmeetmena ette näha ettemaksed.

(11) Kolmandate riikidega kauplemist reguleeriv kord peaks tervikuna võimaldama loobuda koguseliste piirangute kohaldamisest ja maksude sissenõudmisest ühenduse välispiiril. See mehhanism võib erakorralistes tingimustes siiski puudulikuks osutuda. Sellistel juhtudel peaks ühendus saama viivitamata võtta kõik vajalikud meetmed, et ühenduse turg ei jääks võimalike häirete puhul kaitseta. Need meetmed peavad vastama Maailma Kaubandusorganisatsiooni põllumajanduslepingutest7 tulenevatele kohustustele.

(12) Et keelatud kultuurid ei saaks häirida kiu tootmiseks kasvatatava kanepi turu ühist korraldust, tuleks ette näha imporditud kanepi ja kanepiseemnete kontroll, tagamaks et kõnealused saadused pakuvad tetrahüdrokannabinooli sisalduse suhtes teatavaid garantiisid. Lisaks tuleb muul otstarbel kui külvamiseks imporditud kanepiseemnete jaoks kehtestada kontrollsüsteem, mis näeb ette asjaomaste importijate heakskiitmise süsteemi.

(13) Kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu arenedes peavad liikmesriigid ja komisjon vahetama kogu teavet, mis on vajalik käesoleva määruse kohaldamiseks.

(14) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlus8.

(15) Liikmesriikide kulutused seoses käesoleva määruse kohaldamisega peaks kandma ühendus vastavalt nõukogu 17. mai 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1258/1999 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta9.

(16) Kuigi määruses (EMÜ) nr 1308/70 määratletud lina ja kanepi turu ühisesse korraldusse on tehtud korduvalt muudatusi, ei kajasta see enam kõnealuses sektoris toimunud põhjalikke muutusi. Seepärast tuleks määrus (EMÜ) nr 1308/70 ja nõukogu 22. märtsi 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 619/71, milles sätestatakse abi andmise üldeeskirjad lina ja kanepi puhul,10 kehtetuks tunnistada. Nõukogu 22. märtsi 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 620/71, milles sätestatakse lina- ja kanepivarte müügilepingute raameeskirjad,11 nõukogu 3. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 1172/71, milles sätestatakse lina- ja kanepikiu eraladustusabi käsitlevad üldeeskirjad,12 nõukogu 18. mai 1982. aasta määrus (EMÜ) nr 1430/82, millega nähakse ette kanepi ja kanepiseemnete impordipiirangud ning muudetakse määrust (EMÜ) nr 1308/70 kanepi osas,13 ja nõukogu 16. juuli 1984. aasta määrus (EMÜ) nr 2059/84, millega nähakse ette kanepi ja kanepiseemnete impordipiiranguid käsitlevad üldeeskirjad ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 619/71 kanepi osas,14 mis põhinevad määrustel (EMÜ) nr 1308/70 ja (EMÜ) nr 619/71, tuleks kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva määruse uute sätetega.

(17) Üleminek määruse (EMÜ) nr 1308/70 korralt käesoleva määruse korrale võib põhjustada raskusi, mida käesolev määrus ei käsitle. Selliste võimalike juhtumite käsitlemiseks tuleks ette näha, et komisjon võib vastu võtta vajalikud üleminekumeetmed. Komisjonile tuleks anda ka õigus lahendada konkreetseid praktilisi küsimusi.

(18) Võttes arvesse käesoleva määruse jõustumise kuupäeva, tuleb ette näha erimeetmed 2000/2001. turustusaastaks. Selleks tuleks 1999/2000. turustusaasta jooksul kehtivat süsteemi kohaldada kuni 30. juunini 2001. Komisjon peaks siiski määrama toetuse suurused vastavalt eelarveassigneeringutele niipea, kui asjaomaseid alasid on usaldusväärselt hinnatud; linakiu kasutamist soodustavate meetmete rahastamiseks kinnipeetav summa peab olema null.

(19) Uute meetmete mõju hindamiseks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanded, mis käsitlevad ühelt poolt 2003. aastal garanteeritud siseriiklikke koguseid ning lühikeses linakius ja kanepikius sisalduvate lisandite ja linaluude piirmäära ning teiselt poolt töötlemistoetuse ja täiendava toetuse mõju tootjatele ja turgudele 2005. aastal,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turgude ühine korraldus hõlmab siseturgu ja kolmandate riikidega kauplemist reguleerivat korda. Seda kohaldatakse järgmiste toodete suhtes:

CN-kood Kauba kirjeldus

5301 Toor- või töödeldud lina, ketramata; linatakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

5302 Toor- või töödeldud kanep (Cannabis sativa L.), ketramata; kanepitakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

2. Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) talupidaja - nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1259/1999 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames rakendatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad)15 artikli 10 punktis a määratletud talupidajad;

b) heakskiidetud esmatöötleja - füüsiline või juriidiline isik või füüsiliste või juriidiliste isikute ühendus, sõltumata ühenduse või selle liikmete õiguslikust seisundist vastavalt siseriiklikule õigusele, kelle on heaks kiitnud selle liikmesriigi pädev asutus, kelle territooriumil isiku või rühma lina- või kanepikiu tootmise seadmed paiknevad.

3. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira määrusega (EÜ) nr 1251/1999 ettenähtud meetmete kohaldamist.

I JAOTIS

Siseturg

Artikkel 2

1. Kehtestatakse toetus kiu tootmiseks kasvatatavate lina- ja kanepivarte töötlemiseks.

Toetust antakse heakskiidetud esmatöötlejatele selle kiu koguse põhjal, mis tegelikult saadakse nendest vartest, mille suhtes on talupidajaga sõlmitud ostu-müügileping.

Vaatamata sellele:

a) kui heakskiidetud esmatöötleja ja talupidaja on üks ja sama isik, asendatakse ostu-müügileping asjaomase poole kohustusega ise töötlemistoimingud teha;

b) kui talupidaja säilitab nende varte omandiõiguse, mida ta on lasknud töödelda heakskiidetud esmatöötlejaga sõlmitud lepingu alusel, ja tõendab, et ta on saadud kiud turule viinud, antakse toetus talupidajale.

2. Heakskiidetud esmatöötlejatele või talupidajatele, kes on abi saamise tingimused loonud kunstlikult, kasutades seega eeliseid, mis ei vasta toetuskava eesmärkidele, toetust ei maksta.

3. Töötlemistoetuse suurus kiu tonni kohta määratakse järgmiselt:

a) pika linakiu puhul:

- 100 eurot 2001/2002. turustusaastaks,

- 160 eurot 2002/2003., 2003/2004., 2004/2005. ja 2005/2006. turustusaastaks,

- 200 eurot alates 2006/2007. turustusaastast.

b) lühikese linakiu ja kanepikiu puhul, mis ei sisalda rohkem kui 7,5 % lisandeid ega linaluid: 90 eurot 2001/2002.-2005/2006. turustusaastaks.

2001/2002.-2003/2004. turustusaastaks võib liikmesriik traditsioonilisi turustusvõimalusi arvesse võttes siiski otsustada anda toetust:

- lühikese linakiu puhul, mille lisandite ja linaluude sisaldus on 7,5-15 %,

- kanepikiu puhul, mille lisandite ja linaluude sisaldus on 7,5-25 %.

Sellistel juhtudel annab liikmesriik toetust koguse suhtes, mis 7,5 % lisandite ja linaluude sisalduse alusel ei ületa toodetud kogust.

4. Toetuskõlbliku kiu koguseid piiratakse nende alade alusel, mille kohta kehtib üks lõikes 1 nimetatud lepingutest või kohustustest.

Esimeses lõigus nimetatud piirangute määramisel peavad liikmesriigid järgima artiklis 3 nimetatud garanteeritud siseriiklikke koguseid.

5. Heakskiidetud esmatöötleja taotluse korral tehakse saadud kiu koguse põhjal toetuse ettemakse.

Artikkel 3

1. Pika linakiu puhul kehtestatakse garanteeritud maksimumkoguseks 75 250 tonni turustusaasta kohta, mis jagatakse kõikide liikmesriikide vahel garanteeritud siseriiklike kogustena. Kogus jaotatakse järgmiselt:

- Belgia 13 800 tonni,

- Saksamaa 300 tonni,

- Hispaania 50 tonni,

- Prantsusmaa 55 800 tonni,

- Madalmaad 4 800 tonni,

- Austria 150 tonni,

- Portugal 50 tonni,

- Soome 200 tonni,

- Rootsi 50 tonni,

- Ühendkuningriik 50 tonni.

2. Toetuskõlbliku lühikese linakiu ja kanepikiu puhul kehtestatakse garanteeritud maksimumkoguseks 135 900 tonni turustusaasta kohta. Kogus jaotatakse:

a) garanteeritud riiklike kogustena järgmistele liikmesriikidele:

- Belgia 10 350 tonni,

- Saksamaa 12 800 tonni,

- Hispaania 20 000 tonni,

- Prantsusmaa 61 350 tonni,

- Madalmaad 5 550 tonni,

- Austria 2 500 tonni,

- Portugal 1 750 tonni,

- Soome 2 250 tonni,

- Rootsi 2 250 tonni,

- Ühendkuningriik 12 100 tonni.

b) 5 000 tonni jaotatakse garanteeritud riiklike kogustena igal turustusaastal Taani, Kreeka, Iirimaa, Itaalia ja Luksemburgi vahel. Selline jaotus määratakse nende alade alusel, mille kohta kehtib üks artikli 2 lõikes 1 nimetatud lepingutest või kohustustest.

Lühikese linakiu ja kanepikiu garanteeritud siseriiklikke koguseid, mida käesoleva artikli lõike 5 kohaselt on võimaluse korral vähendatud, ei kohaldata alates 2006/2007. turustusaastast.

3. Kui ühes liikmesriigis saadud kiud pärineb mõnes teises liikmesriigis toodetud vartest, arvatakse asjaomase kiu kogused maha selle liikmesriigi garanteeritud siseriiklikust kogusest, kus varred koristati. Toetust maksab see liikmesriik, kelle garanteeritud siseriikliku koguse suhtes tasaarvestus tehti.

4. Liikmesriigid võivad soovi korral omavahel enne 30. juunit 2001 ühekordselt üle kanda osa lõikes 1 või 2 nimetatud garanteeritud siseriiklikest kogustest, mida on vajadusel lõike 5 kohaselt kohandatud. Sel juhul teatavad nad sellest komisjonile, kes teavitab ka teisi liikmesriike.

5. Iga liikmesriik võib osa lõikes 1 nimetatud garanteeritud siseriiklikust kogusest üle kanda lõikes 2 nimetatud garanteeritud siseriiklikule kogusele ja vastupidi.

Esimeses lõigus nimetatud ülekannete aluseks võetakse ühe tonni pika linakiu vastavus 2,2 tonnile lühikesele linakiule ja kanepikiule.

Töötlemistoetust antakse üksnes lõigetes 1 ja 2 nimetatud koguste suhtes, mida on kohandatud käesoleva lõike kahe esimese lõigu ja lõike 4 kohaselt.

Artikkel 4

Kuni 2005/2006. turustusaastani antakse täiendavat toetust heakskiidetud esmatöötlejale lisas kirjeldatud I ja II tsooni kuuluvate piirkondade puhul, kus kasvatatakse lina ja mille varte toodangu suhtes:

- kehtib artikli 2 lõikes 1 nimetatud ostu-müügileping või kohustus ja

- antakse pikaks kiuks töötlemise toetust.

Täiendava toetuse suurus I tsoonis on 120 eurot hektari kohta ja II tsoonis 50 eurot hektari kohta.

II JAOTIS

Kaubandus kolmandate riikidega

Artikkel 5

1.Käesoleva artikli kohaldamine ei piira nende kitsendavate sätete kohaldamist, mille liikmesriigid on vastu võtnud kooskõlas asutamislepinguga ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni põllumajanduslepingutest tulenevate kohustustega.

2. Kanepi importimisel kolmandatest riikidest tuleb esitada litsents, kui järgmised tingimused on täidetud:

- CN-koodi 5302 10 00 alla kuuluv harilik kanep peab vastama määruse (EÜ) nr 1251/1999 artikliga 5a ettenähtud tingimustele,

- CN-koodi 1207 99 10 alla kuuluvate külvamiseks ettenähtud kanepisortide seemnega peab kaasas olema tõend selle kohta, et tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa määruse (EÜ) nr 1251/1999 artikli 5a kohaselt kindlaks määratud piirnormi,

- CN-koodi 1207 99 91 alla kuuluvaid muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemneid võivad importida üksnes liikmesriigi heakskiidu saanud importijad tagamaks, et neid seemneid ei kasutata külvamiseks.

Esimeses ja teises taandes täpsustatud toodete importimisel ühendusse tuleb kontrollida, kas käesoleva artikli tingimused on täidetud.

Artikkel 6

Kui käesolevas määruses või vastavalt sellele vastuvõetud sätetes ei ole sätestatud teisiti, on kolmandate riikidega kauplemisel keelatud:

- kehtestada tollimaksudega samaväärse toimega makse,

- kohaldada ühtegi koguselist piirangut või samaväärse toimega meedet.

Artikkel 7

1. Kui import või eksport põhjustab või võib põhjustada artikli 1 lõikes 1 nimetatud ühe või mitme toote turul ühenduses tõsiseid häireid, mis võivad ohustada asutamislepingu artiklis 33 sätestatud eesmärke, võib kauplemisel kolmandate riikidega kohaldada asjakohaseid meetmeid, kuni need häired või häirete oht on möödunud.

Nõukogu võtab komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega vastu käesoleva lõike üldised rakenduseeskirjad ja määratleb, millisel juhul ja millises ulatuses võivad liikmesriigid võtta kaitsemeetmeid.

2. Lõikes 1 mainitud olukorra puhul võtab komisjon liikmesriigi taotluse korral või omal algatusel vajalikud meetmed; meetmetest teatatakse liikmesriikidele ja neid tuleb viivitamata kohaldada. Kui komisjon saab liikmesriigilt taotluse, võtab ta otsuse selle kohta vastu kolme tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

3. Iga liikmesriik võib esitada komisjoni võetud meetmed nõukogule kolme tööpäeva jooksul alates nende teatavakstegemisest. Nõukogu tuleb viivitamata kokku. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega kõnealuseid meetmeid muuta või need tühistada ühe kuu jooksul alates nõukogule teatavakstegemisest.

4. Käesoleva artikli kohaldamisel võetakse arvesse kohustusi, mis tulenevad kooskõlas asutamislepingu artikli 300 lõikega 2 sõlmitud lepingutest.

III JAOTIS

Üldsätted

Artikkel 8

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesoleva määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete tootmisel ja nendega kauplemisel asutamislepingu artikleid 87, 88 ja 89.

Artikkel 9

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed, mis on seotud allpool nimetatud küsimustega, võetakse vastu artikli 10 lõikes 2 osutatud korralduskomitee menetluse kohaselt. Need hõlmavad eelkõige järgmist:

- esmatöötlejate heakskiitmise tingimused,

- tingimused, mida heakskiidetud esmatöötlejad peavad täitma artikli 2 lõikes 1 nimetatud ostu-müügilepingute ja kohustuste osas,

- nõuded, mida talupidajad peavad täitma artikli 2 lõike 1 punktis b nimetatud juhul,

- kriteeriumid, millele ühelt poolt peavad vastama pikad linakiud ja teiselt poolt lühikesed linakiud ja kanepikiud,

- toetuskõlblike koguste arvutamise meetodid artikli 2 lõike 3 punkti b teises taandes nimetatud juhtudel,

- toetuse ja ettemakse maksmise tingimused, eelkõige tõend varte töötlemise kohta,

- artikli 2 lõikes 4 nimetatud piirangute määramisel täidetavad tingimused,

- artikli 3 lõike 2 punktis b nimetatud 5 000tonnise koguse jaotamine,

- artikli 3 lõikes 5 nimetatud garanteeritud siseriiklike koguste ülekandmise tingimused,

- artiklis 4 nimetatud täiendava toetuse andmise tingimused.

Need meetmed võivad käsitleda ka vajalikke kontrollimeetmeid, et kaitsta ühenduse finantshuve pettuste ning muude eeskirjaeiramiste eest.

Artikkel 10

1. Komisjoni abistab looduslike kiudude turu korralduskomitee (edaspidi "komitee").

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võib käsitleda kõiki küsimusi, mis komitee esimees suunab talle omal algatusel või liikmesriigi esindaja taotluse korral.

4. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 11

Käesoleva määruse artikli 1 lõikes 1 loetletud toodete suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1258/1999 ja selle rakendussätteid.

IV JAOTIS

Ülemineku- ja lõppsätted

Artikkel 12

1. 2000/2001. turustusaastaks määratakse toetuse summa ühenduses toodetud linale ja kanepile hiljemalt 31. oktoobriks 2000 artikli 10 lõikes 2 sätestatud korras.

Nende summade määramisel kohaldatakse 1999/2000. turustusaastal kehtivate summade suhtes järgmiste tegurite vahelise suhtega võrdset kordajat:

- keskmine kulu hektari kohta, mis vastab 88 miljonile eurole põllukultuurideklaratsioonidel põhinevate alade puhul, ja

- 1999/2000. turustusaastaks prognoositud keskmine kulu 721 eurot hektari kohta.

Toetuste summad 2000/2001. turustusaastaks ei või ületada 1999/2000. turustusaastaks määratud toetuste summasid.

2. 2000/2001. turustusaastal on linakiu kasutamist edendavate meetmete rahastamiseks antavast linatoetusest mahaarvatav summa 0 eurot hektari kohta.

3. 2000/2001. turustusaasta lõpeb 30. juunil 2001.

Artikkel 13

Määrused (EMÜ) nr 1308/70, (EMÜ) nr 619/71, (EMÜ) nr 620/71, (EMÜ) nr 1172/71, (EMÜ) nr 1430/82 ja (EMÜ) nr 2059/84 tunnistatakse kehtetuks 1. juulist 2001.

Artikkel 14

Komisjon võtab artikli 10 lõikes 2 sätestatud korras vastu:

- meetmed määruses (EMÜ) nr 1308/70 ja määruses (EMÜ) nr 619/71 sätestatud korralt käesoleva määrusega kehtestatud korrale ülemineku hõlbustamiseks,

- praktiliste eriprobleemide lahendamiseks vajalikud meetmed. Need meetmed võivad asjakohaselt põhjendatud juhtudel käesoleva määruse teatavatest osadest erineda.

Artikkel 15

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2003 aruande, vajaduse korral koos ettepanekutega, eri liikmesriikide tootmissuundade ja turu ühise korralduse reformimise mõju kohta kõnealuse sektori turustusvõimalustele ja majanduslikule elujõulisusele. Samuti uurib komisjon lühikese linakiu ja kanepikiu suhtes kohaldatavat maksimaalset lisandite ja linaluude sisaldust.

Vajaduse korral on aruanne garanteeritud siseriiklike koguste ümberjaotamise ja võimaliku suurendamise aluseks. Komisjon võtab eelkõige arvesse tootmistaset, töötlemisvõimsust ja turustusvõimalusi.

2. 2005. aastal esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande töötlemistoetuse kohta, millele on vajaduse korral lisatud ettepanekud.

Aruanne sisaldab hinnangut töötlemistoetuse mõjule, eelkõige järgmisele:

- tootjate positsioon külvipindade ja neile makstud hindade suhtes,

- tekstiilkiudude turusuundumused ja uute toodete arendus,

- töötlev tööstus.

Aruanne näitab alternatiivse tootmise valguses, kas tööstus suudab ettenähtud suuniste järgi toimida. Samuti käsitleb aruanne võimalust säilitada ka pärast 2005/2006. turustusaastat töötlemistoetus lühikese linakiu ja kanepikiu tonni kohta ja artiklis 4 nimetatud täiendav toetus lina hektari kohta.

Artikkel 16

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikleid 1-11 kohaldatakse alates 2001/2002. turustusaastast.

Määrust (EMÜ) nr 1308/70 ja määrust (EMÜ) nr 619/71 kohaldatakse jätkuvalt 1998/1999., 1999/2000. ja 2000/2001. turustusaastatel.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2000

Nõukogu nimel

eesistuja

H. VÉDRINE

1 EÜT C 56 E, 29.2.2000, lk 19.

2 Arvamus on esitatud 6. juulil 2000 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

3 EÜT C 140, 18.5.2000, lk 3.

4 Arvamus on esitatud 14. juunil 2000 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

5 EÜT L 160, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1672/2000 (EÜT L 193, 29.7.2000, lk 13).

6 EÜT L 146, 4.7.1970, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2702/1999 (EÜT L 327, 14.12.1999, lk 7).

7 EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.

8 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

9 EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.

10 EÜT L 72, 26.3.1971, lk 2. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1420/98 (EÜT L 19, 4.7.1998, lk 7).

11 EÜT L 72, 26.3.1971, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 713/95 (EÜT L 73, 1.4.1995, lk 16).

12 EÜT L 123, 5.6.1971, lk 7.

13 EÜT L 162, 12.6.1982, lk 27. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3290/94 (EÜT L 349, 31.12.1994, lk 105).

14 EÜT L 191, 19.7.1984, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3290/94.

15 EÜT L 160, 26.6.1999, lk 113.

LISA

ARTIKLIS 4 NIMETATUD TOETUSE SAAMISE TINGIMUSTELE VASTAVAD TSOONID

I TSOON

1. Madalmaade Kuningriigi territoorium.

2. Järgmised Belgia kommuunid: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (välja arvatud Vladslo ja Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwport, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (ainult Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne ja Zuienkerke.

II TSOON

1. Muud kui I tsooni kuuluvad Belgia piirkonnad.

2. Järgmised Prantsusmaa piirkonnad:

- Nord`i departemang,

- järgmised ringkonnad: Béthune, Lens, Calais ja Saint-Omer ning Marquise'i kanton Pas-de-Calais' departemangus,

- Saint-Quentini ja Vervinsi ringkonnad Aisne'i departmangus,

- Charleville-Mézires'i ringkond Ardennes'i departemangus.

Top