Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1159

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1159/2000, 30. mai 2000, mis käsitleb liikmesriikide järgitavaid teavitamis- ja avalikustamismeetmeid soses struktuurifondide antava abiga

OJ L 130, 31.5.2000, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 22 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 22 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; kehtetuks tunnistatud 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1159/oj

32000R1159Euroopa Liidu Teataja L 130 , 31/05/2000 Lk 0030 - 0036


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1159/2000,

30. mai 2000,

mis käsitleb liikmesriikide järgitavaid teavitamis- ja avalikustamismeetmeid soses struktuurifondide antava abiga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta, [1] eriti selle artikli 53 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklis 46 nähakse ette struktuurifondide tegevust käsitlevad teavitamis- ja avalikustamismeetmed.

(2) Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 34 lõike 1 punktis h on sätestatud, et struktuuriabi rakendamise eest vastutav korraldusasutus vastutab ka teavitamise ja avalikustamisega seotud kohustuste täitmise eest.

(3) Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 46 lõikes 2 nähakse ette, et korraldusasutus vastutab abi avalikustamise eest ning eelkõige selle eest, et teavitatakse võimalikke lõplikke abisaajaid, majandus- ja kutseorganisatsioone, majanduspartnereid ja tööturu osapooli, meeste ja naiste võrdõiguslikkust edendavaid asutusi ning valitsusväliseid organisatsioone abiga seonduvatest võimalustest ning üldsust ühenduse osast kõnealuses abis ja selle tulemustest.

(4) Artikli 46 lõikes 3 nähakse ette, et liikmesriigid konsulteeriksid komisjoniga ja teavitaksid seda igal aastal teavitamis- ja avalikustamismeetmetega seotud algatustest.

(5) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 18 lõikele 3 ja artikli 19 lõikele 4 peab iga rakenduskava ja ühtse programmdokumendi programmitäiend sisaldama meetmeid abi avalikustamiseks kooskõlas artikliga 46.

(6) Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 35 lõike 3 punktis e nähakse ette, et seirekomisjon vaatab enne komisjonile saatmist läbi ja kiidab heaks abi rakendamise aasta- ja lõpparuanded ning kõnealuse määruse artikli 37 lõikes 2 nähakse ette, et need aruanded peavad sisaldama meetmeid, mida korraldusasutus ja seirekomisjon on võtnud abi avalikustamise meetmete kvaliteedi ja tõhususe tagamiseks. Artikli 40 lõikes 4 sätestatakse eelkõige, et hindamise tulemused peavad soovi korral olema avalikkusele kättesaadavad, kusjuures hiljemalt 31. detsembriks 2003 tehtava vahehindamise puhul on nõutav seirekomisjoni nõusolek.

(7) Komisjoni 31. mai 1994. aasta otsust 94/342/EÜ (mis käsitleb liikmesriikide järgitavaid teavitamis- ja avalikustamismeetmeid seoses struktuurifondide ja Kalanduse Arendusrahastu antava abiga) [2] tuleb jätkuvalt kohaldada abi suhtes, mida antakse nõukogu 24. juuni 1988. aasta määruse (EMÜ) nr 2052/88 (struktuurifondide ülesannete ja tõhususe kohta ning nende tegevuse kooskõlastamise kohta teiste struktuurifondide ning Euroopa Investeerimispanga ja muude olemasolevate rahastamisvahendite tegevusega), [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3193/94, [4] ning kõnealuse määruse rakendamiseks vastu võetud määruste alusel.

(8) Asutamislepingu artiklis 147 osutatud komiteega, põllumajandusstruktuuride ja maaelu arengu komiteega ning kalanduse ja akvakultuuri struktuurikomiteega on käesoleva määruse osas konsulteeritud. Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piirkondade arengu ja ümberkorraldamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Üksikasjalikud eeskirjad struktuurifondide poolt määruse (EÜ) nr 1260/1999 alusel antava abiga seotud teavitamise ja avalikustamise kohta sätestatakse käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. mai 2000

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Michel Barnier

[1] EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1.

[2] EÜT L 152, 18.6.1994, lk 39.

[3] EÜT L 185, 15.7.1988, lk 9.

[4] EÜT L 337, 24.12.1994, lk 11.

--------------------------------------------------

LISA

STRUKTUURIFONDIDE ANTAVA ABIGA SEOTUD TEAVITAMIST JA AVALIKUSTAMIST KÄSITLEVAD RAKENDUSEESKIRJAD

1. Üldpõhimõtted ja reguleerimisala

Struktuurifondide antava abiga seotud teavitamise ja avalikustamisega püütakse suurendada üldsuse teadlikkust Euroopa Liidu tegevusest ja selle tegevuse läbipaistvust ning anda liikmesriikides asjaomasest abist ühtne ettekujutus. Teavitamine ja avalikustamine puudutab kõiki Euroopa Regionaalarengu Fondilt, Euroopa Sotsiaalfondilt, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendusrahastult või Kalanduse Arendusrahastult abi saavaid meetmeid.

Allpool kirjeldatud teavitamis- ja avalikustamismeetmed on seotud määruses (EÜ) nr 1260/1999 määratletud ühenduse abi raamprogrammide, rakenduskavade, ühtsete programmdokumentide ja ühenduse algatusprogrammidega.

Abi rakendamise eest vastutav korraldusasutus vastutab avalikustamise eest kohapeal. Avalikustamine toimub koostöös Euroopa Komisjoniga, keda tuleb teavitada sel eesmärgil võetud meetmetest.

Pädevad riikliku või piirkondliku tasandi asutused võtavad asjakohased haldusmeetmed, et tagada käesoleva korra tõhus rakendamine ja koostöö komisjoniga.

2. Teavitamis- ja avalikustamismeetmete eesmärgid ja sihtrühmad

Teavitamis- ja avalikustamismeetmete eesmärgid on:

2.1. teavitada võimalikke ja lõplikke abisaajaid ning

- piirkondlikke ja kohalikke asutusi ja teisi pädevaid riigiasutusi,

- majandusorganisatsioone ja äriringkondi,

- majanduspartnereid ja tööturu osapooli,

- valitsusväliseid organisatsioone, eriti meeste ja naiste võrdõiguslikkust edendavaid asutusi ning keskkonna kaitsmise ja parendamisega tegelevaid asutusi,

- projektide teostajaid ja juhte

Euroopa Liidu ja liikmesriikide antava ühisabi pakutavatest võimalustest, et tagada selle abi läbipaistvus;

2.2. informeerida üldsust Euroopa Liidu osast liikmesriikidega koostöös antavas abis ja selle tulemustest.

3. Teavitamis- ja avalikustamismeetmete rakendamine

3.1. Üldsätted

3.1.1. Meetmete ettevalmistamine

Teavitamis- ja avalikustamismeetmed esitatakse teavitamiskavana, mis hõlmab iga rakenduskava ja ühtset programmdokumenti. Vajaduse korral esitatakse teavitamiskava ka ühenduse abi raamprogrammi kohta. Teavitamiskava rakendamise eest vastutab korradusasutus.

Iga teavitamiskava peab sisaldama järgmist:

- eesmärgid ja sihtrühmad,

- asjakohaste teavitamismeetmete sisu ja strateegia ning iga fondi eri eesmärkide raames võetavad meetmed,

- soovituslik eelarve,

- rakendamise eest vastutavad haldustalitused või -organid,

- võetud meetmete hindamiskriteeriumid.

Teavitamiskava sätestatakse programmitäiendis kooskõlas määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 18 lõike 3 punktiga d.

3.1.2. Rahastamine

Teavitamiseks ja avalikustamiseks eraldatud summad esitatakse ühenduse abi raamprogrammide, ühtsete programmdokumentide ja rakenduskavade rahastamiskavade tehnilise abi rubriigis (assigneeringud, mida on vaja määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 17 lõike 2 punktis e, artikli 18 lõike 2 punktis b ja artikli 19 lõike 3 punktis b nimetatud abi ettevalmistamiseks, seireks ja hindamiseks).

3.1.3. Vastutavate isikute kindlaksmääramine

Iga korraldusasutus määrab ühe või mitu teavitamise ja avalikustamise eest vastutavat isikut. Nad teatavad nendest isikutest komisjonile.

3.1.4. Aruandlus

Korraldusasutus teavitab komisjoni käesoleva määruse rakendamisest määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 34 lõikes 2 osutatud aastakoosolekul.

3.2. Teavitamis- ja avalikustamismeetmete sisu ja strateegia

Rakendatavad meetmed on ette nähtud eespool esitatud punktis 2 osutatud eesmärkide saavutamiseks. Need eesmärgid on:

- läbipaistvuse tagamine võimalike ja lõplike abisaajate seisukohalt,

- üldsuse teavitamine.

3.2.1. Läbipaistvuse tagamine võimalike ja lõplike abisaajate ning punktis 2.1 osutatud rühmade seisukohalt

3.2.1.1. Iga abimeetme jaoks määratud korraldusasutus peab eelkõige tagama, et:

- abimeetme sisu avalikustatakse, asjaomaste struktuurifondide osalusest teatatakse, asjassepuutuvad dokumendid lastakse ringlusse ja need on soovijatele kättesaadavad,

- seatakse sisse asjakohane aruandlus abi edenemise kohta kogu programmi vältel,

- rakendatakse teavitamismeetmeid, mis on seotud struktuurifondide antava abi korraldamise, seire ja hindamisega ning mida rahastatakse vajaduse korral asjaomase abimeetme jaoks ettenähtud tehnilise abi assigneeringutest.

Korraldusasutused püüavad tagada, et teabe- ja reklaammaterjalidel oleks ühtne esitusviis ning need oleksid kooskõlas punktis 6 sätestatud teavitamis- ja avalikustamisvahendeid käsitlevate eeskirjadega. Käesolevas kontekstis oleks soovitav kirjeldada iga fondi ülesandeid järgmiselt.

Euroopa Regionaalarengu Fond: | "Aidata kaasa eri regioonide arengu- ja elatustaseme ühtlustamisele ning mahajäämuse vähendamisele kõige ebasoodsamates piirkondades.Aidata kaasa põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste korvamisele ühenduses, osaledes arengus mahajäänud piirkondade arengu ja struktuurilise kohandamise edendamises ning piirkondade majanduslikus ja sotsiaalses ümberkorraldamises." |

Euroopa Sotsiaalfond: | Aidata kaasa tööhõive arendamisele, suurendades konkurentsivõimet, edendades ettevõtlusvaimu ja võrdseid võimalusi ning investeerides inimressurssidesse. |

Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond: | "Aidata kaasa mitmekülgse põllumajanduse ja maa vahelise seose säilitamisele.Suurendada ja edendada põllumajanduse kui maapiirkondade tähtsaima tegevusala konkurentsivõimet.Tagada maapiirkondade majandustegevuse mitmekesistamine.Aidata kaasa kogukondade toimimisele maapiirkondades.Säilitada ja parendada keskkonda, maastikke ja kultuuripärandit." |

Kalanduse Arendusrahastu: | "Aidata kaasa püsiva tasakaalu saavutamisele mere elusressursside ja nende kasutamise vahel.Ajakohastada kalandusstruktuure kõnealuse tööstusharu tuleviku kindlustamiseks.Aidata kaasa dünaamilise ja konkurentsivõimelise kalanduse säilitamisele ja kalapüügist sõltuvate piirkondade taaselustamisele.Parendada kalandustoodete tarnimist ja kasutamist." |

3.2.1.2. Abimeetme rakendamise eest vastutav korraldusasutus tagab asjakohaste teabelevituskanalite olemasolu eelkõige läbipaistvuse tagamiseks võimalike partnerite ja abisaajate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seisukohalt.

See teave peaks sisaldama selget ülevaadet järgitavatest haldusprotseduuridest, taotluste menetlemise kirjeldust, andmeid kasutatavate valikukriteeriumide ja hindamismehhanismide kohta ning riigi, piirkondliku või kohaliku tasandi kontaktisikuid või -asutusi, kes suudavad anda selgitusi abimeetmete toimimise ja abikõlblikkuskriteeriumide kohta.

Kohalikule potentsiaalile antavate toetuste, ettevõtetele antava avaliku abi ja üldiste toetuste korral edastatakse kõnealust teavet peamiselt vahendavate asutuste ja asjaomaseid ettevõtteid esindavate organisatsioonide kaudu.

3.2.1.3. Korraldusasutused tagavad sobivate kanalite olemasolu, millega edastada teavet kõikidele isikutele, kes võiksid kasu saada koolitusega, tööhõivega või inimressursside arendamisega seotud kavadest. Selleks tagavad nad koostöö tööalase koolituse eest vastutavate asutuste, tööhõiveasutuste, ettevõtete või ettevõtterühmade, koolituskeskuste ja valitsusväliste organisatsioonide vahel.

3.2.2. Üldsuse teavitamine

3.2.2.1. Üldsuse paremaks teavitamiseks Euroopa Liidu osast asjaomases abis ja abi tulemustest teavitab selleks määratud korraldusasutus sobivaimal viisil meediat Euroopa Liidu kaasrahastatavast struktuuriabist. Selles teabes avaldatakse tasakaalustatud viisil Euroopa Liidu rahaline toetus ning teadetes esitatakse iga fondi ülesanded koos asjaomaste abimeetmete konkreetsete tegevusprioriteetidega vastavalt punktile 3.2.1.1.

Komisjoni poolt heakskiidetud abi ja põhiliste rakendamisetappide algatamisel võetakse meetmeid riikliku ja piirkondliku tasandi meedia (kirjutav ajakirjandus, raadio ja televisioon) asjakohaseks teavitamiseks; need meetmed võivad hõlmata pressiavaldusi, artiklite avaldamist ja kaasväljaandeid sobivaimates ajalehtedes ning tegevuskohtade külastusi. Kasutada võib ka teisi teavitamis- ja sidevahendeid, nagu näiteks veebisaidid, edukaid projekte kirjeldavad üllitised ning konkursid parimate tavade väljaselgitamiseks.

Reklaami kasutamisel, näiteks teabetundide või muude avalike teadaannete puhul tuleb selgelt nimetada Euroopa Liidu osalust.

Tuleb tagada asjakohane koostöö komisjoni esindusega asjaomases riigis.

3.2.2.2. Üldsusele suunatud teavitamis- ja avalikustamismeetmed hõlmavad:

- infrastruktuuriinvesteeringute puhul, mille kogumaksumus ületab 500000 eurot Kalanduse Arendusrahastu kaasrahastatavate meetmete osas ja 3 miljonit eurot kõigi teiste meetmete osas:

- projekti asukohta püstitatud stende,

- alalisi tänutahvleid avalikes infrastruktuurirajatistes, mis tuleb paigaldada kooskõlas punktiga 6;

- kaasrahastatavate koolitus- ja tööhõivemeetmete puhul:

- meetmeid, millega teavitatakse koolituskavades osalejaid kõnealuse meetme Euroopa Liidu poolsest kaasrahastamisest,

- meetmeid, millega teavitatakse üldsust Euroopa Liidu rollist seoses meetmetega, mida rahastatakse tööalase koolituse, tööhõive ja inimressursside arendamise valdkonnas;

- äriinvesteeringute, kohaliku potentsiaali arendamise meetmete ja muude ühenduse rahalist abi saavate meetmete puhul:

- teavet, mis esitatakse abisaajatele nende osaluse kohta Euroopa Liidu kaasrahastatavas meetmes ühel punktis 6 kirjeldatud viisil.

4. Seirekomisjonide töö

4.1. Seirekomisjonid tagavad, et nende töö kohta on piisavalt teavet. Selleks teavitavad nad meediat võimaluse korral nende abimeetmete käigust, mille eest nad vastutavad. Esimees vastutab meediakontaktide eest. Meediakontaktides osalevad ka komisjoni esindajad.

Asjakohane kord nähakse ette ka seirekomisjoniga seotud oluliste sündmuste korraldamiseks, nt kõrgetasemelised kohtumised või pidulikud avamised. Sellest korrast teavitatakse komisjoni ja tema esindusi liikmesriikides.

4.2. Seirekomisjonid vaatavad läbi määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklis 37 osutatud rakendamise aastaaruande, mis peab kõnealuse määruse artikli 35 kohaselt sisaldama teavitamist ja avalikustamist käsitlevat peatükki. Korraldusasutus esitab seirekomisjonidele teabe teavitamis- ja avalikustamismeetmete kvaliteedi ja tõhususe kohta ning sobivad tõendid, nt fotod.

Liikmesriigid edastavad komisjonile vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklile 46 kogu teabe, mida see peab arvesse võtma kõnealuse määruse artiklis 45 ettenähtud aastaaruandes.

Nimetatud teave peab võimaldama komisjonil kindlaks teha, kas käesolevat määrust on järgitud.

5. Partnerlus ja kogemustevahetus

Korraldusasutused võivad võtta lisameetmeid, sealhulgas meetmeid, mis aitavad kaasa struktuurifondidega seoses järgitava poliitika korrektsele elluviimisele.

Nad teavitavad komisjoni oma algatustest, nii et komisjon võib nende elluviimises asjakohaselt osaleda.

Käesoleva määruse rakendamise hõlbustamiseks annab komisjon vajaduse korral tehnilist abi. Ta teeb oma käsutuses olevad teadmised ja materjalid asjaomastele asutustele kättesaadavaks partnerluse ja ühiste huvide edendamiseks. Komisjon toetab määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 46 rakendamisega seotud kogemustevahetust ja soodustab teabeedastuse eest vastutavate isikute mitteametlike sidemete loomist. Sellega seoses on liikmesriikidel soovitav määrata iga fondi jaoks riiklik kooskõlastaja.

6. Teavitamis- ja avalikustamisvahendeid käsitlevad eeskirjad

Selleks et kindlustada mõne struktuurifondi kaasrahastatava meetmete nähtavus, tagab asjaomane korraldusasutus, et järgitakse järgmisi teavitamis- ja avalikustamismeetmeid.

6.1. Stendid

Kaasrahastatava infrastruktuuriinvesteeringuga seotud projekti asukohas püstitatakse stendid, kui investeevring ületab punktis 3.2.2.2 nimetatud summat. Sellistel stendidel on eraldatud ruum Euroopa Liidu osaluse märkimiseks.

Stendi suurus peab vastama meetme tähtsusele.

Ühendusele eraldatud stendiruum peab vastama järgmistele tingimustele:

- selle pindala peab olema vähemalt 25 % stendi kogupindalast;

- sellel peab olema standardne ühenduse embleem ja järgmiselt esitatud tekst:

+++++ TIFF +++++

- embleem tuleb esitada vastavalt käesolevatele nõuetele;

- Euroopa Liidu osalus tuleb märkida vähemalt sama suurte tähtedega nagu siseriiklik teave, kuid kirjatüüp võib olla erinev;

- võib esitada viite asjaomasele fondile.

Kui pädevad asutused ei püstita stendi, et teatada enda osalusest projekti rahastamisel, tuleb Euroopa Liidu abist teatada eraldi stendil. Sellistel juhtudel kohaldatakse eespool esitatud sätteid analoogia põhjal.

Stendid võetakse maha hiljemalt kuus kuud pärast töö lõpetamist ja asendatakse tänutahvliga vastavalt punktile 6.2.

6.2. Tänutahvlid

Alalised tänutahvlid paigaldatakse üldsusele avatud kohtadesse (konverentsikeskused, lennujaamad, jaamad jne), mis on valminud struktuurifondide kaasrahastamisel. Lisaks ühenduse embleemile märgitakse sellistele tänutahvlitele ühenduse osalus ja soovi korral ka viide asjaomasele fondile.

Ärihoonetesse tehtavate materiaalsete investeeringute korral paigaldatakse tänutahvlid üheks aastaks.

Kui pädev asutus või lõplik abisaaja otsustab paigaldada stendi või tänutahvli, välja anda üllitise või võtta muid teavitamismeetmeid projektide puhul, mille kogumaht on vähem kui 500000 eurot Kalanduse Arendusrahastu kaasrahastatavate projektide puhul ja vähem kui 3 miljonit eurot kõigi teiste meetmete puhul, tuleb nimetada ka ühenduse osalust.

6.3. Plakatid

Selleks et teavitada abisaajaid ja üldsust Euroopa Liidu rollist inimressursside arendamisel ning seoses tööalase koolituse, tööhõive, ettevõtetesse tehtavate investeeringute ja maaelu arenguga, panevad korraldusasutused välja plakatid Euroopa Liidu osaluse ja soovi korral ka asjaomase fondi kohta nende asutuste hoonetesse, kes rakendavad struktuurifondi rahastatavaid meetmeid või saavad abi kõnealuste meetmete raames (tööhõiveasutused, tööalase koolituse keskused, kaubandus- ja tööstuskojad, põllumajanduskojad, piirkondliku arengu asutused jne).

6.4. Teated abisaajatele

Pädeva asutuse poolt abisaajale saadetud abi andmise teates tuleb abisaajat teavitada Euroopa Liidu kaasrahastamisest ning selles võib esitada asjaomase ühenduse rahastamisvahendi poolt rahastatud summa või protsendi.

6.5. Teabe- ja reklaammaterjal

6.5.1. Struktuurifondide kaasrahastatavat piirkondlikku abi käsitlevate üllitiste (nt brošüürid, infolehed ja prospektid) tiitellehel peaks olema esile toodud Euroopa Liidu osalus ja vajaduse korral ka asjaomase fondi osalus ning ühenduse embleem, juhul kui kasutatakse riigi või piirkonna embleemi.

Üllitistes tuleb viidata väljaande sisu eest vastutavale organile ja asjaomase abi rakendamise eest vastutavale korraldusasutusele.

6.5.2. Elektroonilisel (veebisaidid, andmebaasid võimalikele abisaajatele) või audiovisuaalsel kujul avaldatava teabe korral kohaldatakse eespool sätestatud põhimõtteid analoogia põhjal. Teavitamiskava koostamisel tuleb asjakohasel viisil arvesse võtta uusi tehnoloogiaid, mis võimaldavad kiiret ja tõhusat teabeedastust ning hõlbustavad dialoogi pidamist üldsusega.

Struktuurifondide veebisaitidel peaks:

- vähemalt koduleheküljele olema märgitud Euroopa Liidu osalus ja vajaduse korral ka asjaomase fondi osalus,

- olema hüperlink teistele struktuurifonde käsitlevatele komisjoni veebisaitidele.

6.6. Teabeüritused

Struktuurifondide kaasrahastatavate meetmetega seotud teabeürituste, nt konverentsid, seminarid, messid ja näitused, organiseerijad peavad selgesõnaliselt nimetama ühenduse osalust kõnealustes abimeetmetes, pannes ürituste ruumides välja Euroopa lipu ja trükkides dokumentidele ühenduse embleemi.

Komisjoni esindus liikmesriigis abistab vajaduse korral selliste ürituste ettevalmistamisel ja korraldamisel.

--------------------------------------------------

Top