Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0103

Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/103/EÜ, 24. jaanuar 2000, millega muudetakse nõukogu direktiivi 80/181/EMÜ mõõtühikutega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

OJ L 34, 9.2.2000, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 155 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/103/oj

31999L0103Euroopa Liidu Teataja L 034 , 09/02/2000 Lk 0017 - 0019


Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/103/EÜ,

24. jaanuar 2000,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 80/181/EMÜ mõõtühikutega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras [3]

ning arvestades järgmist:

(1) 19. Conférence générale des poids et mesures (1991) laiendas rahvusvahelisel tasandil SI ühikute kordühikute ja osaühikute SI eesliidete juures kasutatavat loendit.

(2) Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on läbi vaadanud rahvusvahelises standardis ISO 31 sätestatud koguseid ja ühikuid sätestavad põhimõtted ja eeskirjad; SI süsteemi praktilise kasutamise eeskirjad on esitatud rahvusvahelise standardiga ISO 1000.

(3) Nõukogu direktiivi 80/181/EMÜ [4] tekst tuleks viia kooskõlla nende rahvusvaheliste lepingute ja standarditega.

(4) Teatavad kolmandad riigid ei aktsepteeri oma turul tooteid, mis on tähistatud üksnes direktiiviga 80/181/EMÜ kehtestatud ametlike mõõtühikutega; neisse riikidesse oma tooteid eksportivad ettevõtjad jäävad ebasoodsasse olukorda, kui pärast 31. detsembrit 1999 ei ole lisatähiste kasutamine enam lubatud; seetõttu tuleks lisatähiste kasutamist mitteametlike mõõtühikutena lubada veel mõne aja jooksul.

(5) Direktiivi 80/181/EMÜ kohaldamine tuleks uuesti läbi vaadata ja võtta kohased meetmed, pidades silmas ülemaailmset süsteemi; tuleks kohaldada nõukogu direktiivi 71/316/EMÜ [5] artiklis 18 sätestatud korda, kui see on asjakohane,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 80/181/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 3 lõikes 2 asendatakse kuupäev "31. detsember 1999" kuupäevaga "31. detsember 2009".

2. Lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 6a

Käesoleva direktiivi rakendamisküsimusi ja eelkõige lisatähiseid puudutavaid küsimusi uuritakse edasi ning vajaduse korral võetakse lisameetmeid nõukogu direktiivi 71/316/EMÜ [6] artiklis 18 sätestatud korras."

3. Lisa muudetakse järgmiselt:

a) I peatüki punkti 1.1.1 tabeli all olev tekst asendatakse järgmisega:

"Celsiuse temperatuuri t määratletakse kui erinevust t = T — T0 kahe termodünaamilise temperatuuri T ja T0 vahel, kui T0 = 273,15 K. Temperatuuride vahet või erinevust võib väljendada kas kelvinites või Celsiuse kraadides. Ühikud "Celsiuse kraad" ja "kelvin" on võrdsed."

b) SI täiendavate mõõtühikute määratlus pärast punkti 1.2.1 tabelit asendatakse järgmisega:

"Tasanurga ühik

Radiaan on kesknurk, mille haarade vahele jääva ringjoonekaare pikkus on võrdne selle kaare raadiusega.

(Rahvusvaheline standard ISO 31 — 1: 1992)

Ruuminurga ühik

Steradiaan on ruuminurk, mis eraldab oma tipu ümber kujundatud sfäärist osa, mille pindala võrdub sfääri raadiuse ruuduga.

(Rahvusvaheline standard ISO 31 — 1: 1992)."

c) punkti 1.3 tabel asendatakse järgmisega:

"Tegur | Eesliide | Tähis | Tegur | Eesliide | Tähis |

1024 | yotta | Y | 10-1 | detsi | d |

1021 | zetta | Z | 10-2 | senti | c |

1018 | eksa | E | 10-3 | milli | m |

1015 | peta | P | 10-6 | mikro | ì |

1012 | tera | T | 10-9 | nano | n |

109 | giga | G | 10-12 | piko | p |

106 | mega | M | 10-15 | femto | f |

103 | kilo | k | 10-18 | ato | a |

102 | hekto | h | 10-21 | zepto | z |

101 | deka | da | 10-24 | yocto | y" |

d) punkt 3 asendatakse järgmisega:

"3. SI-SÜSTEEMIS KASUTATAVAD ÜHIKUD, MILLE VÄÄRTUSED SI-SÜSTEEMIS SAADAKSE KATSELISELT

Kogus | Ühik |

Nimetus | Sümbol | Mõiste |

Energia | Elektronvolt | eV | Elektronvolt on elektroni omandatud kineetiline energia, mida ta saab, läbides vaakumis 1-voldilise potentsiaalse erinevuse. |

Mass | Ühtne aatommassiühik | u | Ühtne aatommassiühik on 1/12 süsiniku isotoobi 12C aatomi massist. |

Märkus:

Punktis 1.3 loetletud eesliiteid ja nende sümboleid võib kasutada koos kõnealuse kahe ühikuga ja nende sümbolitega."

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid enne 9. veebruari 2001. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Olenemata direktiivist 80/181/EMÜ peavad liikmesriigid alates 31. detsembrist 1999 andma loa või lubama jätkuvalt kasutada selle direktiivi artiklis 3 osutatud täiendavaid suurusnäite.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 24. jaanuar 2000

Euroopa Parlamendi nimel

president

N. Fontaine

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Gama

[1] EÜT C 89, 30.3.1999, lk 8.

[2] EÜT C 169, 16.6.1999, lk 1.

[3] Arvamus on esitatud 15. detsembril 1999 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata). Nõukogu 16. detsembri 1999. aasta otsus.

[4] EÜT L 39, 15.2.1980, lk 40. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 89/617/EMÜ (EÜT L 357, 7.12.1989, lk 28).

[5] EÜT L 202, 6.9.1971, lk 1.

[6] EÜT L 202, 6.9.1971, lk 1.

--------------------------------------------------

Top