Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0486

Komisjoni otsus, 2. juuli 1999, millega muudetakse otsust 94/269/EÜ, milles sätestatakse Colombiast pärit kalatoodete impordi eritingimused (teatavaks tehtud numbri K(1999) 1826 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 190, 23.7.1999, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 156 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 11 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 11 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; mõjud tunnistatud kehtetuks 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/486/oj

31999D0486Official Journal L 190 , 23/07/1999 P. 0032 - 0035


KOMISJONI OTSUS,

2. juuli 1999,

millega muudetakse otsust 94/269/EÜ, milles sätestatakse Colombiast pärit kalatoodete impordi eritingimused

(teatavaks tehtud numbri K(1999) 1826 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(1999/486/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 1991. aasta direktiivi 91/493/EMÜ, milles sätestatakse kalatoodete tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded,1 viimati muudetud direktiiviga 97/79/EÜ,2 eriti selle artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 8. aprilli 1994. aasta otsuse 94/269/EÜ (milles on sätestatud Colombiast pärit kala- ja akvakultuuritoodete impordi eritingimused)3 artikliga 1 määratakse kindlaks, et Ministerio de Salud - Divisin de Alimentos on Colombia pädev asutus, mis kontrollib ja tõendab kala- ja akvakultuuritoodete vastavust direktiivi 91/493/EMÜ nõuetele.

(2) Pärast Colombia valitsuse ümberkorraldamist on kalatoodete veterinaarsertifikaatide eest vastutav asutus Ministerio de Salud - Divisin de Alimentos muudetud asutuseks Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) ning see uus asutus on võimeline tõhusalt kontrollima kehtivate õigusaktide kohaldamist. Seepärast on vaja muuta otsusega 94/269/EÜ määratud pädeva asutuse nime.

(3) Otsuse 94/269/EÜ sõnastus on otstarbekas ühtlustada hiljem vastu võetud komisjoni otsuste sõnastustega, milles sätestatakse teatavatest kolmandatest riikidest pärit kala- ja akvakultuuritoodete impordi eritingimused.

(4) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjoni otsust 94/269/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) on Colombia pädev asutus, mis kontrollib ja tõendab kala- ja akvakultuuritoodete vastavust direktiivi 91/493/EMÜ nõuetele."

2. Artikkel 2 asendatakse järgmise sõnastusega:

"Artikkel 2

Colombiast pärit kala- ja akvakultuuritooted peavad vastama järgmistele tingimustele:

1. igale partiile peab olema lisatud nõuetekohaselt täidetud, allkirjastatud, kuupäevastatud ja ühel lehel esitatud veterinaarsertifikaadi nummerdatud originaal, mis vastab käesoleva otsuse A lisas esitatud näidisele;

2. tooted peavad olema pärit käesoleva otsuse B lisas loetletud heakskiidetud ettevõtetest, kalatöötlemislaevadelt, külmhoonetest või registreeritud külmutuslaevadelt;

3. välja arvatud külmutatud pakendamata kalatoodete puhul, mis on ette nähtud konservide tootmiseks, peab kõikidele pakenditele olema märgitud kustumatult sõna "COLOMBIA" ja päritoluettevõtte, kalatöötlemislaeva, külmhoone või külmutuslaeva loa- või registreerimisnumber."

3. A lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. juuli 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER

1 EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15.

2 EÜT L 24, 30.1.1998, lk 31.

3 EÜT L 115, 6.5.1994, lk 38.

4 EÜT L 9, 12.1.1996, lk 6.

LISA

"A LISA

VETERINAARSERTIFIKAAT

Colombiast pärit ja Euroopa Ühendusse eksportimiseks ettenähtud kala- ja akvakultuuritoodete jaoks, v.a mis tahes kujul kahepoolmelised karploomad, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod

Viitenumber

Lähetusriik: Colombia

Pädev asutus: Institute Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)

I. Kalatoodete kindlakstegemine

Kala- või akvakultuuritoote kirjeldus:1

- liik (teaduslik nimi):

- toote esitus ja töötlemisviis:2

Numbriline kood (võimaluse korral):

Pakendiliik:

Pakkeüksuste arv:

Netomass:

Nõutav temperatuur ladustamisel ja transportimisel:

II. Toodete päritolu

INVIMA poolt ühendusse eksportimise jaoks heakskiidetud ettevõtete nimi ja ametlik loanumber:

III. Toodete sihtkoht

Kala- ja akvakultuuritooted saadetakse

kust:

(lähetuskoht)

kuhu:

(sihtriik ja sihtkoht)

Transpordivahend:

Lähetaja nimi ja aadress:

Vastuvõtja nimi ja aadress sihtkohas:

IV. Loomade terviseohutuse kinnitus

Ametlik inspektor tõendab, et eespool nimetatud kala- või akvakultuuritooted:

1) on püütud ja neid on käideldud laevade pardal vastavalt direktiivis 92/48/EMÜ sätestatud sanitaareeskirjadele;

2) on lossitud, käideldud ning vajaduse korral pakitud, valmistatud, töödeldud, külmutatud, sulatatud ja ladustatud hügieeniliselt vastavalt direktiivi 91/493/EMÜ lisa II, III ja IV peatükis sätestatud nõuetele;

3) on läbinud sanitaarkontrollid vastavalt direktiivi 91/493/EMÜ lisa V peatükile;

4) on pakitud, märgistatud, ladustatud ja transporditud vastavalt direktiivi 91/493/EMÜ lisa VI, VII ja VIII peatükile;

5) ei ole pärit mürgistest ega biotoksiine sisaldavatest liikidest;

6) on rahuldavalt läbinud teatavate kalatoodete kategooriate puhul direktiivis 91/493/EMÜ ja selle rakendusotsustes sätestatud organoleptilised, parasitoloogilised, keemilised ja mikrobioloogilised kontrollid.

Allakirjutanud ametlik inspektor teatab, et on tutvunud direktiivide 91/493/EMÜ ja 92/48/EMÜ ning otsuse 99/269/EÜ sätetega.

. (koht), (kuupäev)

Ametlik tempel3

Ametliku inspektori allkiri3

(Allakirjutaja nimi suurte tähtedega, ametinimetus ja kvalifikatsioon)

1 Mittevajalik maha tõmmata.

2 Elus, jahutatud, külmutatud, soolatud, suitsutatud, konserveeritud jne.

3 Templi ja allkirja värv peavad erinema sertifikaadi muude üksikasjade värvist."

Top