Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0021

Komisjoni direktiiv 98/21/EÜ, 8. aprill 1998, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/16/EMÜ arstide vaba liikumise hõlbustamise ning nende diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise kohtaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 119, 22.4.1998, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 32 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 32 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/21/oj

31998L0021Euroopa Liidu Teataja L 119 , 22/04/1998 Lk 0015 - 0015


Komisjoni direktiiv 98/21/EÜ,

8. aprill 1998,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/16/EMÜ arstide vaba liikumise hõlbustamise ning nende diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 49, artikli 57 lõiget 1 ja lõike 2 esimest ja kolmandat lauset ning artiklit 66,

võttes arvesse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/16/EMÜ arstide vaba liikumise hõlbustamise ning nende diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise kohta, [1] viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/50/EÜ, [2] eriti selle artiklit 44a,

ning arvestades, et:

Madalamaad on esitanud põhjendatud taotluse töötervishoiu nimetuse muutmise kohta kõnealuse liikmesriigi osas nende meditsiinierialade loendis, mis on kahele või enamale liikmesriigile ühised;

Belgia ja Luksemburg on esitanud põhjendatud taotluse töötervishoiu lisamiseks kõnealuste liikmesriikide osas nende meditsiinierialade loendisse, mis on kahele või enamale liikmesriigile ühised;

Rootsi on esitanud põhjendatud taotluse rahvatervise lisamiseks kõnealuse liikmesriigi osas nende meditsiinierialade loendisse, mis on kahele või enamale liikmesriigile ühised;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu otsusega 75/365/EMÜ [3] loodud kõrgemate tervishoiuametnike komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 93/16/EMÜ artikli 7 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a) punktile

"töötervishoid"

lisatakse:

"Belgia: médicine du travail / arbeidsgeneeskunde,

Luksemburg: médecine du travail";

b) punktis "töötervishoid" asendatakse riiginime "Madalmaad" kõrval nimetus "arbeids- en bedrijfsgeneeskunde" nimetusega "arbeid en gezondheid";

c) punktile

"rahvatervis"

lisatakse:

"Rootsi: Socialmedicin".

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 31. detsembriks 1998. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Käesoleva lõike kohaselt vastuvõetud õigusnormidesse või ametliku avaldamise korral nende õigusnormide juurde lisatakse viide käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. aprill 1998

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mario Monti

[1] EÜT L 165, 7.7.1993, lk 1.

[2] EÜT L 291, 24.10.1997, lk 35.

[3] EÜT L 167, 30.6.1975, lk 19.

--------------------------------------------------

Top