Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1255

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1255/97, 25. juuni 1997, ühenduse kriteeriumide kohta peatuspaikadele ja direktiivi 91/628/EMÜ lisas osutatud teekonnaplaanide muutmise kohta

OJ L 174, 2.7.1997, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 232 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 232 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 43 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1255/oj

31997R1255Euroopa Liidu Teataja L 174 , 02/07/1997 Lk 0001 - 0006


Nõukogu määrus (EÜ) nr 1255/97,

25. juuni 1997,

ühenduse kriteeriumide kohta peatuspaikadele ja direktiivi 91/628/EMÜ lisas osutatud teekonnaplaanide muutmise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. novembri 1991. aasta direktiivi 91/628/EMÜ, milles käsitletakse loomade kaitset vedamise ajal ning millega muudetakse direktiive 90/425/EMÜ ja 91/496/EMÜ, [1] eriti selle artikli 13 lõiget 2 ja artiklit 14,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

teatavate veetavate loomade kategooriate heaolu parandamiseks on direktiivis 91/628/EMÜ sätestatud nõuded veo maksimaalse kestuse kohta, mille järel tuleb loomad maha laadida, neid sööta ja joota ning lasta neil puhata vähemalt 24 tundi enne teekonna jätkamist;

kõnealused kohustuslikud peatused loomade pikamaaveol tehakse peatuspaikades;

on vaja sätestada kogu ühenduses kohaldatavad kriteeriumid, millele peatuspaigad peavad vastama, et tagada neid läbivate loomade optimaalsed heaolutingimused ning näha ette teatavad kaasnevad loomatervishoiuküsimused;

peatuspaikade tegevuse ja neid läbivate sõidukite ja loomade kontrolli hõlbustamiseks on vaja sätestada registrite pidamine ja muud teatavad haldusküsimused;

veetavate loomade optimaalsetes heaolutingimustes veo jätkamise tagamiseks peaks pädev asutus tegema kindlaks, kas loomad on veo jätkumiseks võimelised;

kuni võetakse vastu meetmed ühenduse lõivu sissenõudmiseks kulutuste eest, mis kaasnevad loomade veoks valmisoleku kindlakstegemise veterinaarkontrollidega, tuleks ette näha, et liikmesriigid võivad vastavalt asutamislepingu üldeeskirjadele nõuda kõnealused kulutused sisse asjaomaselt ettevõtjalt;

peatuspaikade suhtes kohaldatavate teatavate eeskirjade täitmise tagamiseks tuleks direktiivi 91/628/EMÜ lisa VIII peatükis osutatud teekonnaplaani kohandada uutele sätetele;

on oluline kehtestada esimese sammuna eeskirjad peatuspaikade jaoks, kus peatuvad koduloomadena peetavad kabjalised, veised, lambad, kitsed ja sead;

veterinaaria teaduskomitee on soovitanud peatuspaikadele teatavad miinimumnõuded, mis on arvesse võetud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Käesolevat määrust kohaldatakse üksnes peatuspaikade suhtes, kus peatuvad vähemalt 24 tundi ühenduses koduloomadena peetavad kabjalised, veised, lambad, kitsed ja sead vastavalt direktiivi 91/628/EMÜ lisa VII peatükile, ilma et see piiraks direktiivide 64/432/EMÜ, [2] 80/213/EMÜ, [3] 85/511/EMÜ, [4] 89/608/EMÜ, [5] 90/425/EMÜ, [6] 90/426/EMÜ, [7] 91/68/EMÜ, [8] 91/496/EMÜ, [9] 92/102/EMÜ [10] ja 93/119/EMÜ [11] kohaldamist.

2. Lõikes 1 osutatud peatuspaigad peavad vastama käesolevas määruses sätestatud ühenduse kriteeriumidele.

Artikkel 2

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse vajaduse korral direktiivide 64/432/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ ja 91/628/EMÜ artiklis 2 esitatud mõisteid.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid tagavad, et peatuspaigad kiidab heaks selle liikmesriigi pädev asutus, mille territooriumil peatuspaigad asuvad.

2. Kõnealuseks heakskiitmiseks tagab direktiivi 90/425/EMÜ artikli 2 lõikes 6 kindlaksmääratud pädev asutus, et peatuspaigad vastavad käesoleva määruse I lisa kõigile nõuetele; lisaks peavad kõnealused peatuspaigad:

a) asuma piirkonnas, mille suhtes ei kehti keeldu ega piiranguid vastavalt asjakohastele ühenduse õigusaktidele;

b) olema riikliku veterinaararsti kontrolli all, riiklik veterinaararst tagab muuhulgas käesoleva määruse sätete täitmise;

c) tegutsema vastavalt kõigile asjakohastele ühenduse eeskirjadele loomade tervishoiu, loomade liikumise ja loomade kaitse kohta tapmise ajal;

d) läbima korralise kontrolli, et teha kindlaks, kas loa saamise nõudeid jätkuvalt täidetakse.

3. Pädev asutus annab igale peatuspaigale loanumbri. Kõnealune luba võib piirduda teatavate liikide või loomade teatavate kategooriate ning tervisliku seisundiga. Pädev asutus edastab komisjonile heakskiidetud peatuspaikade nimekirja ning selle ajakohastused. Komisjon esitab kõnealuse teabe alalise veterinaarkomitee raames liikmesriikidele.

4. Pädev asutus võib loa ära võtta või peatada, kui ei täideta käesoleva artikli sätteid või muid asjakohaseid käesoleva määruse sätteid, kui esineb muutusi selle piirkonna tervislikus seisundis, kus peatuspaik asub, või kui rikutakse loomade heaolu eeskirju. Loa võib ennistada, kui pädev asutus on teinud kindlaks, et peatuspaik vastab taas kõikidele käesoleva määruse sätetele.

Artikkel 4

1. Peatuspaiku kasutatakse üksnes neid läbivate loomade vastuvõtmiseks, söötmiseks, jootmiseks, puhkamiseks, hoidmiseks, hooldamiseks ja lähetamiseks.

2. Erandina käesoleva artikli esimesest lõigust võivad liikmesriigid siiski peatuspaikadena heaks kiita ka direktiivi 64/432/EMÜ artikli 2 punktis o kindlaksmääratud kogumiskeskused, tingimusel, et nende kasutamisel peatuspaikadena peavad keskused vastama järgmistele nõuetele:

a) need vastavad direktiivi 64/432/EMÜ artikli 11 asjakohastele nõuetele ja käesoleva määruse nõuetele;

b) kõnealuseid objekte kasutatakse asjaomasel ajavahemikul üksnes sel eesmärgil;

c) neid ei kasutata käesoleva määrusega hõlmatud loomade ostmiseks või müümiseks.

3. Peatuspaigas võivad üheaegselt olla üksnes ühesuguse tõendatud tervisliku seisundiga asjaomasesse liiki kuuluvad loomad, kelle jaoks on peatuspaigad heaks kiidetud, et mitte kahjustada loomade tervislikku seisundit.

Artikkel 5

Peatuspaiga omanik või mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes peatuspaika juhib, vastutab käesoleva määruse asjakohaste sätete täitmise eest, ning sel eesmärgil on kohustatud:

a) võtma vastu üksnes loomi, kes on tõendatud või identifitseeritud vastavalt ühenduse asjaomastele õigusaktidele, silmas pidades eelkõige artikli 3 lõikes 3 osutatud sätteid. Sel eesmärgil kontrollib ta võib laseb kontrollida veterinaar- või muid saatedokumente, mis kuuluvad asjaomase liigi või kategooria juurde, ning kontrollib pisteliselt loomade märgistusi;

b) ilma et see piiraks I lisa punkti B.3 sätete kohaldamist, tagama, et loomi hoitakse peatuspaikades samades gruppides, milles nad on algselt lähetatud, ning iga loomade saadetis paigutatakse täiesti eraldi kohta, mida kasutatakse vastavalt riikliku veterinaararsti nõuetele, et vältida mis tahes kontakti, mis võiks loomade tervislikku seisundit kahjustada;

c) tagama, et peatuspaigas viibivaid loomi toidetakse ja joodetakse õigel ajal vastavalt asjaomasele liigile ning sel eesmärgil varuma piisaval hulgal sööta ja vedelikku;

d) hooldama peatuspaigas viibivaid loomi ning vajaduse korral võtma vajalikud meetmed nende heaolu ja loomatervishoiunõuete täitmise tagamiseks;

e) vajaduse korral kutsuma veterinaararsti,

- et tagada asjakohane ravi loomadele, kes tema hoole all olles haigestuvad või saavad vigastuse, ning

- et lasta vajaduse korral kõnealused loomad tappa, hukata või viia läbi eutanaasia vastavalt direktiivile 93/119/EÜ;

f) kasutama personali, kellel on asjakohased oskused, teadmised ja ametialane pädevus ning kes on sel eesmärgil saanud erikoolituse kas ettevõttes või koolitusasutuses või kellel on samaväärne praktiline kogemus, mis lubab neil kõnealuste loomadega tegeleda ning tagada neile vajaduse korral asjakohase hoolitsuse;

g) võtma vajalikud meetmed, et tagada kõikide peatuspaikades loomadega tegelevate isikute vastavus asjakohastele loomade heaolu sätetele;

h) pidama registrit või andmebaasi teabe kohta, mis on kehtestatud I lisa punktis C.7, säilitama seda ning võimaldama pädevale asutusele sellele juurdepääsu vähemalt kolme aasta jooksul;

i) teavitama pädevat asutust viivitamata kõigist ilmnenud eeskirjade eiramistest.

Artikkel 6

1. Enne loomade peatuspaigast lahkumist teeb riiklik veterinaararst või pädeva asutuse poolt sel eesmärgil nimetatud mis tahes veterinaararst vastavalt II lisale selleks kohandatud teekonnaplaani märke, et loomad on võimelised teekonda jätkama.

Liikmesriigid võivad ette näha, et veterinaarkontrolli jaoks tehtud kulutused kannab asjaomane ettevõtja.

2. Asutuste vahelise teadete vahetamisega seotud eeskirjad käesoleva määruse nõuete täitmiseks nähakse ette direktiivi 91/628/EMÜ artikli 6 lõikes 3 sätestatud korras.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1999.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 25. juuni 1997

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Van Aartsen

[1] EÜT L 340, 11.12.1991, lk 17. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 95/29/EÜ (EÜT L 148, 30.6.1995, lk 52).

[2] EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 95/29/EÜ.

[3] EÜT L 47, 21.2.1980, lk 1.

[4] EÜT L 315, 26.11.1985, lk 11. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[5] EÜT L 351, 2.12.1989, lk 34.

[6] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 92/118/EMÜ (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49).

[7] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[8] EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19. Otsust on viimati muudetud otsusega nr 94/953/EÜ (EÜT L 371, 31.12.1994, lk 14).

[9] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/43/EÜ (EÜT L 162, 1.7.1996, lk 1).

[10] EÜT L 355, 5.12.1992, lk 32. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[11] EÜT L 340, 31.12.1993, lk 21.

--------------------------------------------------

I LISA

ÜHENDUSE KRITEERIUMID PEATUSPAIKADELE

A. TERVISHOIU- JA HÜGIEENIMEETMED

1. Iga peatuspaik peab:

a) olema varustatud kõigi ehitiste, seadmete, vahendite ja sõidukite nõuetekohase puhastamis- ja desinfitseerimisseadmetega;

b) olema ehitatud materjalidest, mida saab kergesti põhjalikult puhastada ja desinfitseerida;

c) olema enne ja pärast iga kasutamist puhastatud ja desinfitseeritud vastavalt riikliku veterinaararsti nõuetele.

2. Peatuspaiga vastutav isik peab andma igale isikule, kes peatuspaika siseneb, puhta varustuse ja kaitseriietuse, mida kasutab üksnes see isik, ning võimaldama juurdepääsu eespool nimetatud esemete puhastamis- ja desinfitseerimisseadmetele.

3. Kui loomade saadetis viiakse piirdeaiast välja, eemaldatakse allapanu ning asendatakse värskega pärast punkti 1 lõikes c ettenähtud puhastamist ja desinfitseerimist.

4. Peatuspaigad peavad olema vähemalt 24 tundi tühjad pärast maksimaalselt 6päevast kasutamist ning pärast puhastamist ja desinfitseerimist ning enne uue saadetise saabumist.

B. EHITIS JA VAHENDID

1. Lisaks direktiivi 91/628/EMÜ lisa 1.A peatüki punkti 4 sätetele, mida kohaldatakse loomade peale- ja mahalaadimise transpordivahendi suhtes, peavad igas peatuspaigas olema kätesaadavad sobivad seadmed ja vahendid loomade pealelaadimiseks ja transpordivahendilt mahalaadimiseks. Kõnealustel seadmetel ja vahenditel peab eelkõige olema libisemist takistav põrandakate ning vajaduse korral peavad need olema külgkaitsetega. Sillad, rambid ja trepid peavad olema külgedega, reelingutega või muude sarnaste kaitsevahenditega, et vältida loomade mahakukkumist. Peale- ja mahalaadimisrambid peavad olema võimalikult väikese kaldega. Vahekäikudes peab olema põrandakate, mis vähendab libisemisohtu ning vahekäigud peavad olema ehitatud nii, et loomade vigastuste oht oleks minimaalne. Eelkõige tuleb hoolitseda, et sõiduki põranda ja rambi või rambi ja mahalaadimispiirkonna põranda vahel ei oleks märgatavat vahe või astet, mille tõttu loomad peaksid hüppama või mis võib põhjustada nende libisemist või komistamist.

1. juulist 1999 peab kõikides peatuspaikades olema alaliselt piisav arv püsivaid või liigutatavaid rampe, mis on ehitatud ja mida kasutatakse nii, et loomad ei peaks peale- ja mahalaadimise ajal jalutama üles või alla suurema kalde all kui 20°.

2. Kõigil peatuspaikades loomade majutamiseks kasutatavatel vahenditel peavad olema:

a) põrandakatted, mis vähendavad libisemisohtu ning ei põhjusta loomade vigastusi;

b) katused ja piisavad külgkaitsed, et kaitsta loomi halbade ilmastikutingimuste eest;

c) nõuetekohased tingimused loomade hoidmiseks, kontrollimiseks, vajaduse korral läbivaatuseks, söötmiseks ja jootmiseks ning sööda ladustamiseks;

d) majutatavate loomade liikide jaoks piisav ventilatsioon ja drenaaž, võttes arvesse mahutavust;

e) loomulik või kunstlik valgustus, mis on piisav kõikide loomade kontrollimiseks igal ajal. Vajaduse korral peab olema võimalik piisav avariivalgustus;

f) seadmed nende loomade lõastamiseks, keda tuleb lõastada. Lõastada tuleb nii, et see ei põhjusta loomadele valu ega kannatusi ning loomad saavad raskusteta süüa, juua ja lamada;

g) vastavalt asjaomasele liigile piisavalt ruumi, et loomad saaksid üheaegselt lamada ning pääseda kergesti joogi- ja söögikohtade juurde;

h) piisavad allapanu varud. Allapanu peab olema asetatud igasse piirdeaeda vastavalt iga liigi vajadustele või majutatava looma kategooriale;

i) olema ehitatud ja hooldatud nii, et vältida loomade kontakti mis tahes terava või ohtliku objektiga või kahjustatud pinnaga, mis võiks loomi vigastada.

3. Peatuspaikades peavad olema nõuetekohased tingimused haigete, vigastatud või erijälgimist vajavate loomade hoidmiseks.

4. Peatuspaikades peavad olema piisavad vahendid kõikide isikute jaoks, kes seal töötavad ja ruume kasutavad.

5. Peatuspaikades peab olema nõuetekohane kord jäätmete hoidmiseks ja kõrvaldamiseks ning surnud loomade hoidmiseks kuni nende äraviimiseni ja hävitamiseni vastavalt direktiivile 90/667/EMÜ. [1]

C. TOIMINGUD

1. Loomad laaditakse pärast saabumist viivitamata maha. Kui viivitus on vältimatu, tuleb loomadele tagada parimad võimalikud heaolutingimused, võttes arvesse ilmastikutingimusi ja ooteaegu.

2. Peale- ja mahalaadimise ajal ei tohi loomi ehmatada, erutada või valesti kohelda, et tagada, et nad ei kukuks. Loomi ei tohi tõsta ega tõmmata peast, sarvedest, kõrvadest, jalgadest, sabast ega karvadest ega kohelda nii, et see põhjustaks neile liigset valu või kannatust. Vajaduse korral tuleb loomi juhtida ükshaaval.

3. Loomade liikumiseks peatuspaigas:

a) tuleb ehitada liigutatavad vahekäigud, arvestades loomade karjainstinkti;

b) tuleb loomade juhtimiseks kasutatavaid vahendeid kasutada üksnes sel eesmärgil. Võimaluse korral tuleks vältida elektrilööki tekitavate vahendite kasutamist ning mis tahes juhul võib neid kasutada üksnes täiskasvanud veiste ja sigade puhul, kes keelduvad liikumast, ning tingimusel, et löögid ei kesta üle kahe sekundi, on piisava vahega ning loomadel on ees ruumi, kuhu liikuda. Elektrilööke võib anda üksnes tagaveerandi lihastele;

c) loomi ei tohi lüüa ning nende eriti tundlikke kehaosi ei tohi muljuda. Eelkõige ei tohi loomade sabasid purustada, väänata ega murda ning nende silmadest ei tohi kinni haarata. Loomi ei tohi lüüa;

d) isikud, kes loomadega peatuspaigas tegelevad, ei tohi omada ega kasutada keppe või muid teravate otstega vahendeid. Keppe või muid loomade juhtimiseks kasutatavaid tööriistu võib kasutada tingimusel, et neid saab kasutada looma keha vigastamata või põhjustamata liigset kannatust.

4. Saabunud loomi, kes on viibinud niiske ilmaga kõrge temperatuuri käes, tuleb jahutada asjakohaste vahenditega niipea kui võimalik.

5. Loomade söötmine ja jootmine toimub nii, et tagada igale peatuspaigas viibivale loomale vähemalt piisav puhta vee varu ning piisav ja asjakohane sööt, mis rahuldaks tema kehalisi vajadusi looma viibimisel peatuskohas ning järgmisse söötmiskohta sõidu eeldatava kestuse ajal. Peatuspaigad tohivad vastu võtta loomi, kellel on vaja eritoitu, nagu noored vasikad, kes vajavad vedelat sööta, ainult juhul, kui kõnealustel loomadel on kaasas vajalik varustus ja personal nende vajaduste rahuldamiseks.

6. Loomade seisundit kontrollib peatuspaiga töötaja loomade saabumisel peatuspaika ning vähemalt kord 12 tunni jooksul nende viibimise ajal peatuspaigas.

7. Käesoleva direktiivi artikli 5 lõikes h osutatud registris peavad olema järgmised andmed:

a) iga saadetise mahalaadimise lõpu ja uuesti pealelaadimise alguse kuupäev ja kellaaeg;

b) käesoleva lisa punkti A lõikes 4 sätestatud tervislikel põhjustel tehtud tühjendamise kuupäev ja kestus;

c) iga saadetise veterinaarsertifikaadi/veterinaarsertifikaatide number/numbrid;

d) mis tahes asjakohased märkused loomade tervise või heaolutingimuste kohta ning eelkõige:

- peatuspaigas mahalaadimisel surnuna avastatud või seal viibimise ajal surnud loomade andmed ja arv,

- mahalaadimise ajal või peatuspaigas viibimise ajal avastatud tõsise vigastusega loomade andmed ja arv või nende loomade andmed ja arv, kes ei saa teekonda jätkata;

e) veoettevõtja ja autojuhtide nimed ja aadressid ning sõidukite registreerimismärgid.

[1] EÜT L 363, 27.12.1990, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

--------------------------------------------------

II LISA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top