EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0753

Nõukogu määrus (EÜ) nr 753/96, 22. aprill 1996, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3906/89, et laiendada majandusabi ka Bosniale ja Hertsegoviinale

OJ L 103, 26.4.1996, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

?: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/753/oj

31996R0753Euroopa Liidu Teataja L 103 , 26/04/1996 Lk 0005 - 0005


Nõukogu määrus (EÜ) nr 753/96,

22. aprill 1996,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3906/89, et laiendada majandusabi ka Bosniale ja Hertsegoviinale

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 235,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [1]

ning arvestades, et:

määrusega (EMÜ) nr 3906/89 [2] nähakse ette majandusabi, et toetada majandus- ja sotsiaalreformi teatavates Kesk- ja Ida-Euroopa riikides;

kõnealuse määruse lisas on loetletud riigid, kes sellist abi võivad saada;

pärast rahulepingule allakirjutamist Bosnia ja Hertsegoviina poolt 14. detsembril 1995. aastal Pariisis tuleks see riik lisada abi saavate riikide nimekirja, nii et ta saaks abi vastavalt kõnealusele määrusele;

Tingimused Bosnia ja Hertsegoviina kaasamiseks abi saavate riikide hulka võib lugeda täidetuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 3906/89 lisas olevasse loendisse lisatakse järgmine riik: "Bosnia ja Hertsegoviina".

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 22. aprill 1996

Nõukogu nimel

eesistuja

S. Agnelli

[1] EÜT C 96, 1.4.1996.

[2] EÜT L 375, 23.12.1989, lk 11. Määrus, viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 463/96 (EÜT L 65, 15.3.1996, lk 3).

--------------------------------------------------

Top