EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0078

Komisjoni otsus, 10. jaanuar 1996, milles sätestatakse tõuaretuseks ettenähtud hobuslaste tõuraamatusse kandmise kriteeriumidEMPs kohaldatav tekst

OJ L 19, 25.1.1996, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/78(1)/oj

31996D0078Euroopa Liidu Teataja L 019 , 25/01/1996 Lk 0039 - 0040


Komisjoni otsus,

10. jaanuar 1996,

milles sätestatakse tõuaretuseks ettenähtud hobuslaste tõuraamatusse kandmise kriteeriumid

(EMPs kohaldatav tekst)

(96/78/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/427/EMÜ ühendusesisese hobuslastega kauplemise zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, [1] eriti selle artikli 4 lõike 2 punkti b,

ning arvestades, et:

direktiivi 90/427/EMÜ artikli 4 lõike 2 punkti b alusel tuleks kehtestada hobuslaste tõuraamatusse kandmise ühtlustatud kriteeriumid;

seepärast on vaja sätestada tõuaretuseks ettenähtud hobuslaste tõuraamatusse kandmise kriteeriumid;

enne tõuraamatusse kandmist peavad olema täidetud põlvnemisliini ja identifitseerimist käsitlevad täpsed tingimused;

tõuraamatu eri klassidesse jagamisel tuleb arvesse võtta seda, et teatavad loomaliigid ei jääks tõuraamatust välja;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise zootehnikakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Oma tõuraamatu põhiosasse kandmiseks peavad registreeritud hobuslased:

- põlvnema sama tõu tõuraamatu põhiosasse kantud vanematest ja omama kõnealuse tõuraamatu eeskirjade kohaselt kehtestatud eellastabelit,

- olema identifitseeritud vahetult peale sündimist vastavalt kõnealuse tõuraamatu eeskirjadele, mis peaksid eeldama vähemalt paaritamistunnistust.

2. Erandina lõike 1 esimesest taandest võib looma kanda põhiosasse, et osaleda kõnealuse organisatsiooni või ühingu poolt tõuraamatu eeskirjade kohaselt heakskiidetud ristamisprogrammis. Ristamisprogrammis tuleks nimetada tõud, millel on lubatud osaleda.

Artikkel 2

1. Tõuraamatu põhiosa võib jagada vastavalt komisjoni otsuse 92/353/EMÜ (milles sätestatakse registreeritud kabjaliste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute tunnustamise kriteeriumid) [2] lisa punkti 3 alapunktile b loomade omaduste põhjal mitmeks eri klassiks. Nendesse klassidesse võib kanda üksnes artiklis 1 sätestatud kriteeriumitele vastavad kabjalised.

2. Kui tõuraamatu põhiosa sisaldab mitut klassi, kantakse teise tõuraamatusse kuuluv loom sellesse tõuraamatu klassi, mille kriteeriumitele ta vastab.

Artikkel 3

1. Tõuraamatut pidav organisatsioon või ühing võib otsustada, et loom, kes ei vasta artiklis 1 sätestatud kriteeriumitele, võidakse kanda kõnealuse tõuraamatu lisaosasse. Loom peab vastama järgmistele nõuetele:

- olema tõuraamatu eeskirjade kohaselt identifitseeritud,

- olema tunnistatud tõustandarditele vastavaks,

- omama tõuraamatu eeskirjades sätestatud miinimumjõudlust.

2. Organisatsioon või ühing peaks määrama kindlaks eeskirjad, mille kohaselt võidakse põhiosasse kanda selliste loomade järglased.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. jaanuar 1996

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 55.

[2] EÜT L 192, 11.7.1992, lk 63.

--------------------------------------------------

Top