Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0479

Nõukogu otsus, 29. märts 1994, Euroopa Ühenduse ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppe kohta, mis käsitleb ühenduse panust tuumaohutuse fondi

OJ L 200, 3.8.1994, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 114 - 115
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 114 - 115
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 009 P. 284 - 285
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 009 P. 284 - 285
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 82 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/479/oj

31994D0479Euroopa Liidu Teataja L 200 , 03/08/1994 Lk 0033 - 0034
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 11 Köide 32 Lk 0114
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 11 Köide 32 Lk 0114


Nõukogu otsus,

29. märts 1994,

Euroopa Ühenduse ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppe kohta, mis käsitleb ühenduse panust tuumaohutuse fondi

(94/479/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 235,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut [1]

ning arvestades, et:

ebakindel olukord tuumaohutuse alal mitmetes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ja endises Nõukogude Liidus nõuab rahvusvahelisi pingutusi, et koordineeritud strateegia osana parandada tuumaohutuse taset nendes riikides; ühendus pühendab sellele eesmärgile märkimisväärseid vahendeid oma tehnilise abi programmide Phare ja Tacis kaudu; komisjon on samuti esitanud otsuseettepaneku, millega muudetakse otsust 77/270/Euratom, et lubada komisjonil sõlmida Euratomi laenulepinguid, et aidata kaasa teatavates kolmandates riikides paiknevate tuumaelektrijaamade tõhususe ja ohutuse taseme tõstmiseks vajalikule rahastamisele;

toetuseks juba tehtud jõupingutustele asutas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank tuumaohutuse fondi, mille eesmärgiks on lühiajaliste meetmete rahastamine kõnealuste riikide tuumaohutuse taseme tõstmiseks; nii Euroopa Nõukogu oma Lissaboni kohtumisel kui nõukogu oma 7. detsembri 1992. aasta otsuses on väljendanud soovi, et ühendus sellesse fondi oma panuse annaks;

komisjon peab veenduma, et Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga tuumaohutuse fondi raames sooritatud toimingud on kooskõlas Euroopa Ühenduse tuumaohutuse strateegiaga Kesk- ja Ida-Euroopa ning endise Nõukogude Liidu riikide jaoks;

kõige sobivama abistrateegia kindlaksmääramiseks tuleb tuumaohutust käsitada Kesk- ja Ida-Euroopa ning endise Nõukogude Liidu riikide energiapoliitika lahendustega seotud üldise probleemistiku osana; sellega seoses tuleb tähele panna Maailmapanga, Rahvusvahelise Energiaagentuuri ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga poolt 1993. aasta juunis ühiselt koostatud aruande järeldusi;

abi saavad riigid peavad kinni pidama peamistest rahvusvahelistest ohutuslepingutest, kirjutama alla Viini ja Pariisi tsiviilvastutuse konventsioonidele ning kehtestama selle eesmärgi täitmist kindlustavad asjakohased eeskirjad;

abi saavatel riikidel peavad olema sõltumatud ohutusametid, mis planeerivad nende kõige ohtlikumate tuumaelektrijaamade asendamist, kavandavad energiasäästlikke meetmeid, peavad silmas energia hinda ja valmistavad ette üldise energiaprogrammi;

seetõttu peab mistahes materiaalne abi, mida loetakse lühiajaliselt vajalikuks kõige ohtlikumate elektrijaamadele – peamiselt sellistele, kus kasutatakse RBMK või VVER-230 reaktoreid – kui need on abi saavale riigile elektritootmise seisukohast olulised, olema alati seotud tingimusega, et kava nende elektrijaamade peatseks sulgemiseks on olemas või ettevalmistamisel;

komisjon koostab eelarvemenetluse osana Euroopa Parlamendile ja nõukogule aastaaruande Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga tuumaohutuse fondi raames läbiviidud toimingute ja nende kokkusobivuse kohta Euroopa Ühenduse tuumaohutuse strateegiaga;

nõukogu on volitanud komisjoni pidama läbirääkimisi kokkuleppe üle, millega nähakse ette ühenduse panus tuumaohutuse fondi; see kokkulepe tuleks heaks kiita,

kõnealune kokkulepe aitab kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele; asutamislepingus ei nähta käesoleva otsuse vastuvõtmiseks ette muid volitusi peale artiklis 235 sätestatute,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühendus kiidab heaks Euroopa Ühenduse ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppe, mis käsitleb ühenduse panust tuumaohutuse fondi.

Kirjavahetuste tekstid lisatakse käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Rahastajate üldkogul ja vajaduse korral ka tuumaohutuse fondi juhtivkomitees esindab ühendust komisjon, kes määrab oma esindajad.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

Brüssel, 29. märts 1994

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Moraitis

[1] Arvamus on esitatud 12. novembril 1996 (EÜT C 91, 28.3.1994).

--------------------------------------------------

Top