Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0465

Komisjoni otsus, 12. juuli 1994, nende Botswana ettevõtete loetelu kohta, millest on lubatud ühendusse lihatooteid importidaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 190, 26.7.1994, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 059 P. 154 - 155
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 059 P. 154 - 155
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 302 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 149 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 149 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 100 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; kehtetuks tunnistatud 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/465/oj

31994D0465Euroopa Liidu Teataja L 190 , 26/07/1994 Lk 0025 - 0025
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 59 Lk 0154
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 59 Lk 0154


Komisjoni otsus,

12. juuli 1994,

nende Botswana ettevõtete loetelu kohta, millest on lubatud ühendusse lihatooteid importida

(EMPs kohaldatav tekst)

(94/465/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ tervishoiu ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste, lammaste ja kitsede ning sigade, värske liha ja lihatoodete impordil kolmandatest riikidest, [1] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1601/92, [2] eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades, et:

kolmandate riikide ettevõtetel lubatakse importida ühendusse lihatooteid üksnes juhul, kui need vastavad direktiivis 72/462/EMÜ sätestatud üld- ja eritingimustele;

Botswana on edastanud vastavalt direktiivi 72/462/EMÜ artikli 4 lõikele 3 andmed ühe ettevõtte kohta, millel on lubatud ühendusse eksportida;

kohapeal tehtud ühenduse kontroll on näidanud, et kõnealuse ettevõtte hügieenistandardid on piisavad, ning seetõttu võib ettevõtte kanda nende ettevõtete esimesse loetellu, millest võib lubada lihatooteid importida;

käesoleva otsuse lisas esitatud loetelus märgitud ettevõttest lihatoodete importimise suhtes kohaldatakse jätkuvalt juba ettenähtud sätteid, asutamislepingu üldsätteid ja eelkõige muid ühenduse veterinaaria alaseid õigusakte, eriti tervisekaitse osas;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Käesoleva otsuse lisas märgitud Botswana ettevõttel lubatakse eksportida ühendusse lihatooteid.

2. Kõnealusest ettevõttest importimise suhtes kohaldatakse jätkuvalt mujal ettenähtud ühenduse veterinaariaalaseid sätteid, eelkõige tervisekaitset käsitlevaid sätteid.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. juuli 1994

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René Steichen

[1] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28.

[2] EÜT L 173, 27.6.1992, lk 13.

--------------------------------------------------

LISA

ETTEVÕTETE LOETELU

Loa number | Ettevõte | Aadress |

1 | BMC Canning Branch | Lobatse, Botswana |

--------------------------------------------------

Top