Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0704

Nõukogu otsus, 30. november 1993, ühenduse liiklusõnnetuste andmebaasi loomise kohta

OJ L 329, 30.12.1993, p. 63–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005 P. 69 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005 P. 69 - 71
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 23 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/704/oj

31993D0704Euroopa Liidu Teataja L 329 , 30/12/1993 Lk 0063 - 0065
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 7 Köide 5 Lk 0069
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 7 Köide 5 Lk 0069


Nõukogu otsus,

30. november 1993,

ühenduse liiklusõnnetuste andmebaasi loomise kohta

(93/704/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 213,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut [1]

ning arvestades, et:

Euroopa Parlament on vastu võtnud resolutsiooni liiklusõnnetuste vähendamise ühismeetmete kasutuselevõtu kohta; [2]

nõukogu ning nõukogus 21. juunil 1991 kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad võtsid vastu resolutsiooni, milles taotletakse, et komisjon koostaks ja rakendaks ühenduse konkreetsete meetmete programmi uute ühisalgatuste elluviimiseks ja riikide olemasolevate kogemuste võrdlemiseks tegevuse ja uuringute puhul, mis seonduvad liiklusõnnetuste ja nende mõjuga ohvritele; [3]

ühenduse liiklusõnnetuste andmebaasi loomine on üks liikmesriikide valitsuste esindajate kõrgetasemelise rühma esmaseid tegevusi;

ühise transpordipoliitika tulevast arengut käsitlevas valges raamatus ja liiklusohutuse meetmeprogrammiga seotud teadetes leiab komisjon, et eri liikmesriikide liiklusohutuse taseme olulisi erinevusi arvesse võttes peaks selle ala prioriteet olema eelkõige info ja kogemuste vahetuse soodustamine ühenduse andmebaasi loomise kaudu;

liikmesriigid koguvad oma territooriumil aset leidvate liiklusõnnetuste kohta statistilisi andmeid ning koguvad need andmefailidesse; käesoleval hetkel puudub ühine andmebaas, mis võimaldaks nimetatud üksikutele failidele ligi pääseda või neis sisalduvaid andmeid kasutada;

ühenduse tasandil loodav ja hallatav andmebaas võimaldaks probleemid kindlaks teha ja kvantifitseerida, hinnata võetavate meetmete tulemuslikkust ning välja selgitada mis tahes ühenduse meetme asjakohasus;

üksi tegutsedes ei ole liikmesriikidel võimalik sellist andmebaasi luua ega hallata; seetõttu sekkub ühendus subsidiaarsuse põhimõtet järgides üksnes selleks, et tagada liikmesriikide statistikafailide andmete rühmitamine ja liikmesriikide tihe koostöö ühenduse andmebaasi tõrgeteta toimimiseks;

soovitav on teha otsus liikmesriikides kogutud statistiliste andmete komisjonile esitamise praktiliste aspektide, eelkõige esitamise intervalli, tähtaegade ja viisi kohta;

liiklusohutuse probleemide analüüs tuleks keskendada eelkõige surma või kehavigastustega lõppevatele õnnetustele ning see ei peaks hõlmama varalist kahju; asjaomaste isikute identifitseerimisega seotud andmed ei ole sellise analüüsi puhul vajalikud;

komisjon peaks astuma samme konfidentsiaalsete statistiliste andmete kaitse tagamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Liikmesriigid koguvad statistilised andmed oma territooriumil aset leidvate liiklusõnnetuste kohta, mis lõpevad surma või kehavigastusega.

2. Käesoleva otsuse tähenduses on "surma või kehavigastusega lõppenud õnnetus" mis tahes liiklejatevaheline kokkupõrge teel, mille osapooleks on vähemalt üks tavapäraselt avalikult kasutaval teel liikuv sõiduk ning tagajärjeks ühe või mitme inimese surm ja/või kehavigastus.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid esitavad asjaomase aasta osas andmefailidesse salvestatud kõrgeima tsentralisatsioonitasemega andmed surma või kehavigastusega lõppenud õnnetuste kohta Euroopa Ühenduste Statistikaametile (edaspidi "EÜSA")) statistiliste ühikute kujul. Käesolevas otsuses tähendab "statistiline ühik" surma või kehavigastusega lõppenud õnnetust.

2. Lõikes 1 osutatud andmed esitatakse esimest korda 1991. ja 1992. aasta kohta hiljemalt 31. märtsiks 1994 ning järgmistel aastatel hiljemalt üheksa kuu jooksul pärast asjaomase vaatlusaasta lõppu.

3. Sellised lõikes 1 nimetatud andmed, mida kaitsevad statistika konfidentsiaalsust käsitlevad siseriiklikud õigusaktid, edastatakse samuti EÜSA-le, kes käsitleb neid määruse (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 [4] kohaselt.

4. Komisjon määrab artiklis 5 ettenähtud korras kindlaks, millist infot esitatavad andmefailid sisaldama ei pea.

Artikkel 3

1. Võimaluse korral edastatakse andmed andmekandjal, mille tüübi ja vormingu määrab komisjon.

2. Kui liikmesriik statistilisi andmeid pärast nende EÜSA-le edastamist parandab, edastab ta EÜSA-le ajakohastatud andmefaili täieliku koopia.

3. Kui liikmesriik soovib oma andmefailide vormi või sisu muuta, teatab ta sellest eelnevalt komisjonile. Kui liikmesriik muudab EÜSA-le juba esitatud andmefaile, saadab ta EÜSA-le ka andmefailide muudetud versioonid.

4. Iga liikmesriik vastutab esitatavate statistiliste andmete kvaliteedi eest.

5. Saadud andmete töötlemise eest vastutab komisjon.

Artikkel 4

1. Komisjon vastutab saadud andmete levitamise eest. Komisjon teeb artiklis 5 ettenähtud korras otsuse tema poolt tsentraliseeritud, surma või kehavigastusega lõppenud õnnetusi käsitlevatele statistilistele andmetele juurdepääsu, mis tahes publikatsioonide ja muu info kohta, mis soodustab ühenduse andmebaasi tõrgeteta toimimist.

2. Komisjon ja liikmesriigid uurivad mis tahes metoodika- või tehnilisi probleeme seoses statistiliste andmete kindlakstegemise ja esitamise või andmete kogumisega, et leida lahendusi, mis muudavad liikmesriikide andmed järk-järgult võimalikult järjepidevaks ja võrreldavaks.

Nimetatud uurimisest lähtudes esitab komisjon vajaduse korral nõukogule asjakohased ettepanekud.

Artikkel 5

1. Kui osutatud on käesoleva artiklis ettenähtud korrale, abistab komisjoni otsusega 89/382/EMÜ, Euratom [5] asutatud statistikaprogrammi komitee.

2. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse, vajaduse korral hääletades.

Arvamus protokollitakse; igal liikmesriigil on õigus nõuda oma seisukoha protokolli kandmist.

Komisjon võtab komitee esitatud arvamust arvesse võimalikult suurel määral. Ta teatab komiteele, millisel viisil arvamust on arvesse võetud.

Artikkel 6

Kolm aastat pärast käesoleva otsuse kohaldamise algusest esitab komisjon nõukogule:

a) hindamisaruande artiklites 2, 3 ja 4 sätestatud meetmete rakendamise tulemuste ja nende jätkamise soovitavuse kohta;

b) nimetatud aruandest tulenevad järeldused käesoleva otsusega ettenähtud projekti jätkamise kasulikkuse kohta.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. november 1993

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Coëme

[1] EÜT C 225, 20.8.1993, lk 6.

[2] EÜT C 68, 24.3.1986, lk 35.

[3] EÜT C 178, 9.7.1991, lk. 1.

[4] EÜT L 151, 15.6.1990, lk 1.

[5] EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

--------------------------------------------------

Top