EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0623

Komisjoni otsus, 20. oktoober 1993, millega kehtestatakse registreeritud hobuslaste identifitseermisdokument (pass)

Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; kehtetuks tunnistatud 32008R0504 . Latest consolidated version: 23/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/623/oj

31993D0623Euroopa Liidu Teataja L 298 , 03/12/1993 Lk 0045 - 0055
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 53 Lk 0219
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 53 Lk 0219


Komisjoni otsus,

20. oktoober 1993,

millega kehtestatakse registreeritud hobuslaste identifitseermisdokument (pass)

(93/623/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/427/EMÜ zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega, [1] eriti selle artikli 8 lõike 1 esimest lõiku,

ning arvestades, et:

registreeritud hobuslaste identifitseerimisdokumendid peavad võimaldama teha kindlaks loomade päritolu ja sisaldama üksikasju hobuslaste põlvnemise kohta;

nõukogu võttis 26. juunil 1990. aastal vastu direktiivi 90/426/EMÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, [2] viimati muudetud direktiiviga 92/36/EMÜ [3]; vastavalt sellele direktiivile on registreeritud hobuste impordiks koostatud spetsiaalsed veterinaarsertifikaadid; sellised sertifikaadid osutavad identifitseerimisdokumendile (passile);

direktiivi 90/426/EMÜ kohaselt peab identifitseerimisdokumendi väljastama tõuaretusasutus või muu vastava loomatõu tõuraamatut või registrit haldav päritoluriigi pädev asutus või mis tahes võistlushobuste või traavlitega tegelev rahvusvaheline ühendus või organisatsioon; identifitseerimisdokument peab sisaldama teatavaid andmeid looma tervise kohta, mis annaks tagatise hobuslase tervisliku seisundi osas;

registreeritud hobuslaste identifitseerimise ja nende tervist käsitlevate, eelkõige vaktsineerimiseks ja laboratoorsete uuringute tegemiseks vajalike andmete kättesaadavuse tagamiseks tuleks ette näha identifitseerimisdokument;

käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise zootehnikakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Registreeritud hobuslaste identifitseerimisdokumendid peavad olema kooskõlas lisa sätetega.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud identifitseerimisdokumendid:

- võivad olla saatedokumentideks enne 1. jaanuari 1998 sündinud registreeritud hobuslastele,

- peavad olema saatedokumentideks 1. jaanuaril 1998 või pärast seda sündinud registreeritud hobuslastele.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. oktoober 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René Steichen

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 55.

[2] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42.

[3] EÜT L 157, 10.6.1992, lk 28.

--------------------------------------------------

LISA

REGISTREERITUD HOBUSLASTE IDENTIFITSEERIMISDOKUMENT

PASS

Üldine – Juhendid

I. Passis peavad olema kõik selle kasutamisjuhendid ja üksikasjad passi väljastanud pädeva asutuse kohta.

II. Passis toodud andmed

A. Passid peavad sisaldama järgmist teavet:

1. I jagu:

Omanik

Tuleb märkida omaniku või omaniku esindaja nimi.

2. II ja III jagu:

Identifitseerimine

Hobuslase peab identifitseerima pädev asutus.

3. IV jagu:

Identsuskontrolli tulemuste ülesmärkimine

Kui õigusaktidega nõutakse, peab hobuslase identsuskontrolli registreerima pädev asutus.

4. V ja VI jagu:

Vaktsineerimise registreerimine

Iga vaktsineerimine peab olema märgitud V jaos (ainult hobuslaste katk) ja VI jaos (ülejäänud vaktsineerimised).

5. VII jagu:

Laboratoorsed terviseuuringud

Tuleb registreerida edasikanduvate haiguste avastamiseks läbiviidud uuringud.

B. Passid võivad sisaldada järgmist teavet:

VIII jagu:

Üldised tervishoiunõuded

VIII jaos märgitakse üldised tervishoiunõuded.

Loetletakse haigused, mis tuleb veterinaarsertifikaadile märkida.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Maladies dont l’inclusion dans le certificat zoosanitaire joint au passeport doit être envisagéeDiseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to the passportHaigused, mille puhul tuleb passiga kaasasolevasse veterinaarsertifikaati märkida kinnitus

1. Peste équineAfrican horse sicknesshobuste aafrika katk

2. Stomatite vésiculeuseVesicular stomatitisvesikulaarne stomatiit

3. DourineDourinekargtaud

4. MorveGlandersmalleus

5. Encéphalomyélites équines (tous types)Equine encephalomyelitis (all types)hobuste entsefalomüeliit

6. Anémie infectieuseInfectious anaemianakkav kehvveresus

7. RageRabiesmarutaud

8. Fièvre charbonneuseAnthraxsiberi katk

--------------------------------------------------

Top