Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0371

Nõukogu Direktiiv, 20. juuni 1991, Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise otsekindlustust, välja arvatud elukindlustust käsitleva lepingu rakendamise kohta

OJ L 205, 27.7.1991, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 017 P. 50 - 50
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 017 P. 50 - 50
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 260 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 260 - 260
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/371/oj

31991L0371Euroopa Liidu Teataja L 205 , 27/07/1991 Lk 0048 - 0048
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 11 Köide 17 Lk 0050
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 11 Köide 17 Lk 0050


Nõukogu direktiiv,

20. juuni 1991,

Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise otsekindlustust, välja arvatud elukindlustust käsitleva lepingu rakendamise kohta

(91/371/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 57 lõike 2 viimast lauset ja artiklit 235,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

koostöös Euroopa Parlamendiga, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline otsekindlustust, välja arvatud elukindlustust käsitlev leping kirjutati alla Luxembourgis 10. oktoobril 1989;

lepingust tulenevalt kehtestatakse Šveitsis asuva peakontoriga kindlustusseltside suhtes õigusnormid, mis erinevad nendest, mida kohaldatakse vastavalt nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiivi 73/239/EMÜ (otsekindlustustegevuse, välja arvatud elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) [4] III jaotise kohaselt väljaspool ühendust asuvate peakontoritega kindlustusseltside ühenduses asutatud esinduste ja filiaalide suhtes;

kooskõlastatud eeskirjad, mis käsitlevad nende tegevusaladega tegelemist ühenduses Šveitsi kindlustusseltside poolt, kelle suhtes kohaldatakse nimetatud lepingut, peavad kõigis ühenduse liikmesriikides jõustuma samal kuupäeval; leping ei jõustu varem, kui heakskiitmisdokumentide vahetamise kuupäevale järgneva kalendriaasta esimesel päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Liikmesriigid muudavad pärast käesoleva direktiivi teatavakstegemist 24 kuu jooksul oma siseriiklikke õigusnorme, et need vastaksid Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 2

Liikmesriigid täpsustavad oma siseriiklikes õigusnormides, et neisse vastavalt lepingule tehtud muudatused ei jõustu enne lepingu jõustumiskuupäeva.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 20. juuni 1991

Nõukogu nimel

eesistuja

R. Goebbels

[1] EÜT C 53, 5.3.1990, lk 45.

[2] EÜT C 72, 18.3.1991, lk 175 ja 12. juuni 1991. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas veel avaldamata).

[3] EÜT C 56, 7.3.1990, lk 27.

[4] EÜT L 228, 16.8.1973, lk 3.

--------------------------------------------------

Top