Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0638

Komisjoni otsus, 3. detsember 1991, millega määratakse arvutivõrgu ANIMO ühine serverkeskus

OJ L 343, 13.12.1991, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 039 P. 210 - 211
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 039 P. 210 - 211
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 157 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/638/oj

31991D0638Euroopa Liidu Teataja L 343 , 13/12/1991 Lk 0048 - 0049
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 39 Lk 0210
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 39 Lk 0210


Komisjoni otsus,

3. detsember 1991,

millega määratakse arvutivõrgu ANIMO ühine serverkeskus

(91/638/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ (milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle) [1], viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 91/496/EMÜ, [2] eriti selle artikli 20 lõiget 3,

ning arvestades, et:

komisjon võttis 19. juulil 1991 vastu otsuse 91/398/EMÜ veterinaarasutusi ühendava arvutivõrgu (ANIMO) kohta; [3]

võrgu sujuva toimimise tagamiseks tuleb sätestada serverkeskuse kasutamine; kõigepealt on vaja piiritleda sellise serverkeskuse määramise kord; teine etapp on määrata serverkeskus kooskõlas direktiivi 90/425/EMÜ artikli 20 lõikes 3 sätestatud korraga;

serverkeskus peab vastama täpsetele tehnilistele spetsifikatsioonidele;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Komisjon vastutab pakkumiskutse väljastamise eest arvutivõrgu ANIMO serverkeskuse valimiseks.

2. Lõikes 1 osutatud pakkumiskutse peab sisaldama lisas määratletud spetsifikatsioone.

3. Pärast lõikes 1 sätestatud pakkumiskutse väljastamist serverkeskuse määramiseks valib komisjon välja vähemalt kolm lõikes 2 osutatud spetsifikatsioonidele vastavat pakkumist.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. detsember 1991

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Ray Mac Sharry

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

[2] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

[3] EÜT L 221, 9.8.1991, lk 30.

--------------------------------------------------

LISA

ÜHENDUSE ÜHISE SERVERKESKUSE TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID

1. Kirjeldus

Serverkeskus tuleb käivitada hiljemalt 1. juuliks 1992.

See peab sisaldama järgmisi osi, eelkõige:

- mälu teabe säilitamiseks. Teateid kavatsetakse säilitada neli nädalat,

- arvutid, mis suudavad hallata suurt hulka andmeid, mille kohta teeb ühel ajal päringuid palju kasutajaid,

- teabe jaotamist võimaldav haldus- ja dokumenditarkvara,

- seadmed (riist- ja tarkvara) andmeside haldamiseks üldkasutatavate võrkude vahel (X.25 protokollistik ja telefonivõrk),

- rahvusvahelistele standarditele vastavad elektronsõnumiteenused,

- failiedastusteenused,

- seadmed andmete arhiveerimiseks ühe aasta jooksul,

- taaskäivitamisseadmed rikete puhuks.

Serverkeskus peab ühilduma olemasolevate süsteemidega või süsteemidega, mis asendavad riiklikke veterinaarteenistusi kooskõlas rahvusvaheliste standarditega.

Serverkeskus peab töötama seitse päeva nädalas ja 24 tundi päevas.

2. Turvareeglid

Serverkeskuses peavad kehtima ranged ja ühtsed andmekaitse ja terviklikkuse normid. Juurdepääs süsteemile peab olema kontrollitav turvamenetluste, eelkõige kindlaksmääratud arvu katsete järgi muutuvate paroolide abil, et minimeerida juhuslike ja asjakohatute päringute ohtu.

3. Teabe suurus ja formaat

Edastamiseks vormindatud teate suurus võib olla kuni 4000 tähemärki. Vormindatud teade on defineeritud märgistikuga ASCII-kujul. Hinnanguliselt edastatakse umbes 3000 teadet päevas. Hinnanguliselt läheb haldamiseks vaja umbes 3000 sisestusoperatsiooni ja 6000 saatmisoperatsiooni päevas.

4. Süsteemi võimsus

Süsteem peab suutma hallata 2450 potentsiaalset kasutajat. Süsteemi ühel ajal kasutavate isikute arv võib varieeruda. Hinnanguliselt on samaaegsete kasutajate (teadete saatjate ja vastuvõtjate) arv keskmiselt 70 ja mitte rohkem kui 100. Süsteemi mahtu peab olema võimalik vajadusel suurendada. Süsteem peab suutma hallata ootavaid koode.

5. Abi

Abiteenused peavad mis tahes sideprobleemide lahendamiseks olema kättesaadavad 12 tundi päevas kella 7—19 serverkeskuse asukohas.

6. Hooldus

Süsteem peab sisaldama turvameetmeid ja -vahendeid failide taastamiseks ja need peavad toimima serverkeskuses, et vältida teabe kaotsiminekut.

Serverkeskuse käsutuses peab olema vajalik arv kvalifitseeritud töötajaid.

--------------------------------------------------

Top