Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3037

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3037/90, 9. oktoober 1990, Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise liigituse kohta

OJ L 293, 24.10.1990, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 152 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 152 - 177
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 216 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 216 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 007 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3037/oj

31990R3037Euroopa Liidu Teataja L 293 , 24/10/1990 Lk 0001 - 0026
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 2 Köide 7 Lk 0152
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 2 Köide 7 Lk 0152


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3037/90,

9. oktoober 1990,

Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise liigituse kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

koostöös Euroopa Parlamendiga, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

siseturu toimimiseks on vaja siseriiklike ja ühenduse statistiliste andmete kogumise, edastamise ja avalikustamise suhtes kohaldatavaid statistikastandardeid, et ettevõtjatele, rahaasutustele, valitsustele ja kõikidele teistele ühtse turu ettevõtjatele oleks võimalik anda usaldusväärseid ja võrreldavaid statistilisi andmeid;

selline teave on vajalik ettevõtjatele oma konkurentsivõime hindamiseks ja see on abiks ühenduse institutsioonidele konkurentsimoonutuste vältimisel;

siseturu toimimiseks vajalikku integreeritud ning samas usaldusväärset, kiiret, paindlikku ja üksikasjalikku teavet on võimalik anda ainult siis, kui liikmesriigid kasutavad selliseid tegevusliigitusi, mis on seotud ühenduse liigitusega;

tuleks sätestada, et liikmesriigid saaksid siseriiklike nõuete täitmiseks oma siseriiklikes liigitustes säilitada või neile lisada ülemääraseid alajaotusi, mis põhinevad Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilisel liigitusel;

majandusstatistika rahvusvaheliseks võrreldavuseks peavad liikmesriigid ja ühenduse institutsioonid kasutama selliseid majandustegevuse liigitusi, mis on otseselt seotud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rahvusvahelise tegevusliigituse standardiga (ISIC);

ühenduse majandustegevuse liigituse kasutamiseks peab otsusega 89/392/EMÜ, Euratom [4] asutatud statistikaprogrammi komitee abistama komisjoni kõikides käesoleva määruse kohaldamisega seotud küsimustes, eelkõige selle liigituse tõlgendamise, sellesse väikeste muudatuste tegemise, selgitavate märkuste koostamise ja ajakohastamise ning vastavalt nimetatud liigitusele statistiliste üksuste liigitamisjuhiste koostamise puhul;

on oluline, et Euroopa Ühenduse tegevusliigituse erinevate rühmade sisu tõlgendataks kõikides liikmesriikides ühtemoodi;

uue liigituse kasutuselevõtuks on vaja üleminekuperioodi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Käesoleva määruse eesmärk on luua ühine Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, et tagada siseriiklike ja ühenduse liigituste ning seeläbi siseriikliku ja ühenduse statistika võrreldavus.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse ainult statistilistel eesmärkidel liigituste kasutamise suhtes.

3. Iseenesest ei kohusta käesolev määrus liikmesriike koguma, avalikustama või edastama andmeid ega käsitle kohustusi, mis on seotud statistiliste ülevaadete ja analüüside üksikasjalikkuse või nendes kasutatavate statistiliste üksustega.

Artikkel 2

1. Käesolevaga luuakse ühised alused Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilisele liigitusele, edaspidi "NACE Rev. 1", mis koosneb järgmisest:

- esimene tasand, mis koosneb tähestikulise koodi alusel eristatavatest rubriikidest (jaod),

- vahetasand, mis koosneb kahetähelise tähestikulise koodi alusel eristatavatest rubriikidest (alajaod),

- teine tasand, mis koosneb kahekohalise arvkoodi alusel eristatavatest rubriikidest (osad),

- kolmas tasand, mis koosneb kolmekohalise arvkoodi alusel eristatavatest rubriikidest (rühmad),

- neljas tasand, mis koosneb neljakohalise arvkoodi alusel eristatavatest rubriikidest (klassid).

2. NACE Rev. 1 on lisatud käesolevale määrusele.

Artikkel 3

1. Komisjon kasutab NACE Rev. 1 kõikides majandustegevuse alusel liigitatud statistikates.

2. Liikmesriikide majandustegevuse alusel liigitatud statistikad koostatakse, kasutades NACE Rev. 1 või sellest tuletatud siseriiklikku liigitust, mis on kooskõlas järgmiste reeglitega:

a) siseriiklike liigituste tasandid vastavad kõikidele NACE Rev. 1 tasanditele nii, et iga tasand koosneb kas samadest rubriikidest kui NACE Rev. 1 vastav tasand või selle täpsetest alajaotustest;

b) kasutusele võib võtta lisatasandeid;

c) iga tasand, välja arvatud kõrgeim, peab täpselt kokku andma NACE Rev. 1 järgmise kõrgema tasandi;

d) koodid võivad olla erinevad.

3. Liikmesriigid edastavad oma siseriiklike liigituste määratlusi või muudatusi käsitlevad eelnõud enne nende avaldamist komisjonile heakskiitmiseks. Komisjon kontrollib nende eelnõude vastavust käesoleva artikli lõikele 2. Komisjoni heakskiidetud siseriiklikud liigitused edastatakse teistele liikmesriikidele teadmiseks. Liikmesriikide avaldatud liigitused sisaldavad siseriiklike liigituste ja NACE Rev. 1 vahelist korrelatsioonitabelit.

4. Liikmesriigid, kes soovivad kasutada NACE Rev. 1-st tuletatud siseriiklikku liigitust, võtavad niipea kui võimalik ja hiljemalt 31. detsembril 1992 vastu käesoleva artikli kohase siseriikliku liigituse loomiseks vajalikud meetmed.

Artikkel 4

Lisaks artiklis 3 nimetatud sätetele võib komisjon mittevastavuse korral teatavate NACE Rev. 1 jaotuste ja siseriikliku majandusstruktuuri vahel lubada liikmesriikidel kasutada teataval tasandil NACE Rev. 1 jaotuste koondit konkreetses sektoris.

Sellise loa saamiseks peab asjaomane liikmesriik andma komisjonile kogu teabe, mis on vajalik tema nõude arutamiseks.

Hoolimata artikli 3 lõike 2 punkti a sätetest ei anna see luba asjaomastele liikmesriikidele siiski õigust jaotada NACE Rev. 1 koondrubriike teisiti kui NACE Rev. 1-s.

Komisjon kontrollib koos asjaomase liikmesriigiga perioodiliselt nende sätete kohaldamist, et teha kindlaks, kas need sätted on põhjendatud.

Artikkel 5

Komisjon võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada NACE Rev. 1 rakendamine ja toimimine.

Artikkel 6

Pärast artiklis 7 sätestatud komiteega nõu pidamist võtab komisjon liikmesriigi nõudel või oma algatusel NACE Rev. 1 ühtse kohaldamise tagamiseks vajalikud meetmed.

Artikkel 7

Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee", mis koosneb liikmesriikide esindajatest ja mida juhatab komisjoni esindaja.

Artikkel 8

Komitee võib läbi vaadata kõik oma esimehe või liikmesriigi esindaja algatusel tõstatatud NACE Rev. 1 käsitlevad küsimused, mis on tähtsad käesoleva määruse kohaldamisel, eelkõige need, mis käsitlevad:

a) NACE Rev. 1 tõlgendamist;

b) selliste väikeste muudatuste tegemist NACE Rev. 1-s, mis:

- on mõeldud tehnoloogia või majanduse arengu arvessevõtmiseks,

- on mõeldud tekstide vastavusse viimiseks ja selgitamiseks,

- tulenevad teistes majandusliigitustes, eriti ISIC Rev. 3-s tehtud muudatustest;

c) NACE Rev. 1 ümbertöötamise ettevalmistamist ja kooskõlastamist;

d) NACE Rev. 1 selgitavate märkuste koostamist ja ajakohastamist;

e) statistiliste üksuste liigitamisjuhiste väljatöötamist kooskõlas NACE Rev. 1-ga;

f) probleemide uurimist, mis tulenevad NACE Rev. 1 rakendamisest liikmesriikide majandustegevuse liigitustes;

g) vajaduse korral selliste ühiste seisukohtade ettevalmistamist, mis käsitlevad rahvusvaheliste organisatsioonide tööd majandustegevuse liigituste, eelkõige ISICi ja selle selgitavate märkuste alal.

Punktide a–g kohased meetmed võetakse vastu kooskõlas artiklis 9 määratletud menetlusega.

Artikkel 9

1. Komisjoni esindaja esitab komiteele võetavate meetmete eelnõu. Komitee esitab oma arvamuse eelnõu kohta aja jooksul, mille vastavalt küsimuse kiireloomulisusele võib määrata esimees. Arvamus esitatakse häälteenamusega, mis on asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 sätestatud nende otsuste puhuks, mida nõukogu on kohustatud vastu võtma komisjoni ettepanekul. Komiteesse kuuluvate liikmesriikide esindajate hääli arvestatakse kõnealuses artiklis esitatud viisil. Esimees ei hääleta.

2. Komisjon võtab vastu meetmed, mida kohaldatakse viivitamata. Kui need meetmed ei ole kooskõlas komitee arvamusega, teatab komisjon sellest viivitamata nõukogule. Sel juhul lükkab komisjon enda otsustatud meetmete kohaldamise teatamise kuupäevast alates kolmeks kuuks edasi.

3. Lõikes 2 nimetatud ajavahemiku jooksul võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega teha teistsuguse otsuse.

Artikkel 10

1. Pärast 1. jaanuari 1993 liikmesriigi kogutud statistilised andmed, mis hõlmavad liigitamist majandustegevuse alusel, koostatakse NACE Rev. 1 või sellest vastavalt artiklile 3 tuletatud siseriiklikku liigitust kasutades.

2. Liikmesriigid kasutavad pärast 1. jaanuari 1993 kogutud ja majandustegevuse alusel liigitatud statistiliste andmete edastamiseks komisjonile NACE Rev. 1.

Artikkel 11

1. Üleminekuperiood algab 1. jaanuaril 1993 ja lõpeb 31. detsembril 1994. Selle ajavahemiku jooksul võib komisjon teatavate pärast 1. jaanuari 1993 kogutud andmete puhul lubada liikmesriigil nõuetekohaselt põhjendatud tehnilistel või kasutuslikel põhjustel kasutada mõnda muud kui artiklis 3 sätestatud liigitust.

2. Komisjon võib üleminekuperioodi liikmesriigi nõudel pikendada.

Artikkel 12

1. Kui komisjon nõuab, üritavad liikmesriigid artiklis 11 nimetatud andmed komisjonile edastada NACE Rev. 1-le kohandatud kujul.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) vajaliku teabe nende andmete juures kasutatud korrelatsioonitabelite kohta. Komisjon avaldab need korrelatsioonitabelid.

Artikkel 13

Komisjon avaldab praeguse NACE ja NACE Rev. 1 vahelise korrelatsioonitabeli kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 14

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 9. oktoober 1990

Nõukogu nimel

eesistuja

P. Romita

[1] EÜT C 58, 8.3.1990, lk 25.

[2] EÜT C 175, 16.7.1990, lk 84 ja 12. septembri 1990. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT C 182, 23.7.1990, lk 1.

[4] EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

--------------------------------------------------

LISA

Liigitused

NACE Rev. 1

Vt komisjoni määrus (EÜ) nr 29/2002, EÜT L 6, 10.1.2002, lk 3.

--------------------------------------------------

Top