EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0357

Nõukogu direktiiv, 25. juuni 1987, tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

OJ L 192, 11.7.1987, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 244 - 245
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 244 - 245
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 283 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 246 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 246 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 22 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/357/oj

31987L0357

Nõukogu direktiiv, 25. juuni 1987, tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

Euroopa Liidu Teataja L 192 , 11/07/1987 Lk 0049 - 0050
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 7 Lk 0244
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 7 Lk 0244
CS.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 283 - 284
ET.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 283 - 284
HU.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 283 - 284
LT.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 283 - 284
LV.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 283 - 284
MT.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 283 - 284
PL.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 283 - 284
SK.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 283 - 284
SL.ES Peatükk 13 Köide 008 Lk 283 - 284


Nõukogu direktiiv,

25. juuni 1987,

tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(87/357/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades, et:

mitmetes liikmesriikides kehtivad õigusaktid teatavate toodete kohta, mis eksitava välimuse tõttu ohustavad tarbijate turvalisust või tervist; need sätted lahknevad sisu, reguleerimisala ja kohaldamisala poolest; need sätted käsitlevad teatavates liikmesriikides eelkõige kõiki tooteid, mis meenutavad toiduainet, aga ei ole seda, teistes liikmesriikides aga tooteid, mida võib ekslikult pidada toiduaineks, eelkõige kondiitritooteks;

selline olukord tekitab ühenduses olulisi tõkkeid kaupade vabale liikumisele ja ebavõrdseid konkurentsitingimusi, tagamata tarbijate, eriti laste tõhusat kaitset;

need ühisturu rajamise ja toimimise takistused tuleb kõrvaldada ning tagada tarbijate piisav kaitse kooskõlas vastavalt Euroopa Majandusühenduse tarbijakaitse- ja tarbijate teavitamise poliitika esimest [3] ja teist [4] programmi käsitlevate nõukogu 14. aprilli 1975. aasta ja 19. mai 1981. aasta resolutsioonidega ning nõukogu 23. juuni 1986. aasta resolutsiooniga tarbijakaitse poliitika uue tõuke kohta [5];

tarbijate tervise ja turvalisuse kaitse tase peaks eri liikmesriikides olema samaväärne;

sel eesmärgil on vaja keelata selliste toodete turustamine, import ning tootmine ja eksport, mida võib ekslikult pidada toiduaineks ja mis seetõttu ohustavad tarbijate tervist või turvalisust;

sätestada tuleks liikmesriikide pädevate asutuste kontrollid;

vastavalt tarbijakaitset käsitlevate nõukogu resolutsioonide põhimõtetele tuleb ohtlikud tooted turult kõrvaldada;

sätestada tuleks selliste toodete keelustamiseks või turult kõrvaldamiseks liikmesriikide võetud meetmete arutamise ja läbivaatamise võimalus, et tagada käesoleva direktiivi põhimõtete ühetaoline kohaldamine kogu ühenduses; selline läbivaatamine ja arutamine võib toimuda otsusega 84/133/EMÜ [6] loodud nõuandekomitees;

arvestades võimalikku vajadust laiendada reguleerimisala nii, et see hõlmaks toiduainete ohtlikke imitatsioone, ning hinnata ja muuta käesolevas direktiivis ettenähtud korda, tuleks sätestada, et kaks aastat pärast direktiivi rakendamist ja saadud kogemusi käsitleva komisjoni aruande põhjal teeb nõukogu otsuse käesoleva direktiivi võimaliku mugandamise kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse lõikes 2 määratletud toodete suhtes, mis eksitava välimuse tõttu ohustavad tarbijate tervist või turvalisust.

2. Lõikes 1 nimetatud tooted, kuigi need ei ole toiduained, on kujult, lõhnalt, värvilt, välimuselt, pakendilt, märgistuselt, mahult või suuruselt sellised, et on tõenäoline, et tarbijad, eriti lapsed võivad neid ekslikult toiduaineks pidada ja seetõttu suhu panna või imeda või alla neelata, mis võib olla ohtlik ning põhjustada näiteks lämbumist, mürgitust või seedetrakti lõhkemist või ummistumist.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed käesolevas direktiivis nimetatud toodete turustamise, impordi ja tootmise või ekspordi keelamiseks.

Artikkel 3

Eeskätt tagavad liikmesriigid, et turul olevaid tooteid kontrollitakse veendumaks, et ühtki käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvat toodet ei turustata, ja võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et nende pädevad asutused kõrvaldavad oma turgudelt kõik käesoleva direktiiviga reguleeritavad tooted või korraldavad nende kõrvaldamise.

Artikkel 4

1. Kui liikmesriik võtab teatava meetme vastavalt artiklitele 2 ja 3, teatab ta sellest komisjonile. Ta esitab toote kirjelduse ja oma otsuse põhjused.

Kui toote andmed on nõutavad juba vastavalt direktiivile 84/133/EMÜ, ei pea käesoleva direktiivi alusel uuesti teatama.

Komisjon edastab andmed esimesel võimalusel teistele liikmesriikidele.

2. Komisjon või liikmesriik võib taotleda, et otsusega 84/133/EMÜ loodud komitee avaldaks arvamust käesoleva direktiivi kohaldamist käsitlevate küsimuste kohta.

Artikkel 5

Kaks aastat pärast artiklis 6 nimetatud kuupäeva teeb nõukogu saadud kogemusi käsitleva komisjoni aruande ja sellega seotud asjakohaste ettepanekute põhjal otsuse käesoleva direktiivi võimaliku kohandamise kohta, pidades eriti silmas selle reguleerimisala laiendamist nii, et see hõlmaks muid ohtlikke imitatsioone peale toiduainete imitatsioonide, ning artiklis 4 sätestatud korra muutmist.

Artikkel 6

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 26. juuniks 1989. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 25. juuni 1987

Nõukogu nimel

eesistuja

H. De Croo

[1] EÜT C 156, 15.6.1987.

[2] EÜT C 150, 9.6.1987, lk 1.

[3] EÜT C 92, 25.4.1975, lk 1.

[4] EÜT C 133, 3.6.1981, lk 1.

[5] EÜT C 167, 5.7.1986, lk 1.

[6] EÜT L 70, 13.3.1984, lk 16.

--------------------------------------------------

Top