Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0639

Komisjoni otsus, 15. juuni 1979, millega sätestatakse nõukogu otsuse 77/706/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad

OJ L 183, 19.7.1979, p. 1–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 12 Volume 002 P. 13 - 23
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 20 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2015; kehtetuks tunnistatud 32015D0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/639/oj

31979D0639Euroopa Liidu Teataja L 183 , 19/07/1979 Lk 0001 - 0010
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 12 Köide 2 Lk 0019
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 12 Köide 2 Lk 0013
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 12 Köide 2 Lk 0019
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 12 Köide 3 Lk 0162
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 12 Köide 3 Lk 0162


Komisjoni otsus,

15. juuni 1979,

millega sätestatakse nõukogu otsuse 77/706/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad

(79/639/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. novembri 1977. aasta otsust 77/706/EMÜ ühenduse eesmärgi kohta vähendada primaarenergia allikate tarbimist toornafta ja naftatoodete tarneraskuste korral, [1] ja eriti selle artiklit 5,

olles konsulteerinud liikmesriikidega vastavalt nimetatud otsuse artiklile 5

ning arvestades, et:

nõukogu on 21. juunil 1976. aastal vastu võtnud määruse (EMÜ) nr 1729/76 ühenduse energiaga varustamise olukorda käsitleva teabe edastamise kohta; [2]

komisjon on 28. septembril 1978. aastal vastu võtnud otsuse 78/890/EMÜ, millega kohaldatakse nõukogu otsust 77/186/EMÜ tarneraskuste korral toornafta ja naftatoodete eksportimise kohta ühest liikmesriigist teise [3];

otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõikes 1 sätestatakse, et kui ühes või mitmes liikmesriigis tekivad toornafta või naftatoodete tarneraskused, võib komisjon liikmesriigi taotlusel või omal algatusel ja pärast direktiiviga 73/238/EMÜ sätestatud rühmaga konsulteerimist seada eesmärgi vähendada kogu ühenduses naftatoodete tarbimist 10 % tavalisest tarbimisest;

otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõikes 2 sätestatakse, et kaitsmaks turu ühtsust ja tagamaks, et kõik ühenduse energiatarbijad kannaksid õiglase osa kriisiraskustest, teeb komisjon kahe kuu möödumisel artikli 1 lõike 1 kohaldamisest nõukogule ettepaneku uue eesmärgi kohta vähendada tarbimist kuni 10 % tavalisest liikmesriikide kaupa diferentseeritud tarbimisest, mille järel kokkuhoitud kogused jaotatakse liikmesriikide vahel;

otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõikes 2 sätestatakse, et suurema puudujäägi korral võib komisjon teha nõukogule ettepaneku tarbimise vähendamise eesmärgi suurendamiseks üle 10 % ja laiendamiseks teistele energialiikidele;

otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõike 3 kohaldamise tulemusena kokkuhoitud koguste jaotamisega liikmesriikide vahel võivad kaasneda lisakulud, mille hindamine ja arveldus on asjaomaste poolte pädevuses; komisjon peab siiski olema võimeline andma liikmesriigi taotlusel asjaomastele liikmesriikidele soovitusi ja esitama arvamusi, et aidata liikmesriikidel lisakulude suhtes kokkuleppele jõuda;

nende ülesannete täitmiseks peavad komisjonil olema täpsed teadmised liikmesriikide energiaga varustamise olukorrast, nende toornafta ja naftatoodete tarnetest, erinevate energialiikide korvamise võimalustest ja liikmesriikides energiatarbimise vähendamiseks võetud siseriiklikest meetmetest; sellest tulenevalt peavad liikmesriigid andma komisjonile vajalikku teavet,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Käesoleva otsuse tähenduses kohaldatakse komisjoni otsuse 78/890/EMÜ artikli 1 punktide a, b, c ja d määratlusi mõistete suhtes:

a) "toornafta ja naftatoodete tavaline tarbimine",

b) "võrdlusperiood",

c) "tarnepuudujääk" ja

d) "tavaline tarnimine".

2. Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) tavaline energiatarbimine — võrdlusperioodil registreeritud päeva keskmine tarbimine, st:

primaarkütuste omamaine tootmine,

pluss import,

pluss tarned ühenduse riikidest,

miinus eksport,

miinus tarned ühenduse riikidesse,

pluss või miinus varude muutus.

Meresõidukite punkrivarusid loetakse eksporditud toodeteks;

b) asendatavad naftatooted — kogu kütteõli, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks ja vajaduse korral muudes tööstussektorites, kaasa arvatud oma tarbeks tootjate puhul, artikli 2 lõike 2 põhjal;

c) asendatav energia — kogu energia, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks ja vajaduse korral muudes tööstussektorites, kaasa arvatud oma tarbeks tootjate puhul, artikli 2 lõike 2 põhjal.

Artikkel 2

1. Otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktis a näidatud asendatavate naftatoodete suhtes kohaldatavate diferentseeritud vähendamiste summa ei või ületada tegelikke asendamisvõimalusi, mille tase on kehtestatud lõikega 2 ja mis on olemas tarneraskuste tekkimisel.

2. Otsusega 73/238/EMÜ loodud rühm uurib igal aastal ja tarneraskuste korral liikmesriikide poolt komisjonile antud teabe alusel artikli 10 põhjal naftatoodete asendamisvõimalusi liikmesriikides; määratluse kohaselt katavad need tooted eeskätt elektrienergia tootmise kütteõlivajadused, aga arvesse võetakse ka kütteõli asendamise võimalusi teistes tööstusharudes, sealhulgas oma tarbeks tootjate puhul. Selle uurimise järel võtab komisjon nii tõdetud asendamisvõimalused teadmiseks.

Artikkel 3

1. Kui otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõike 1 kohaselt seab komisjon naftatoodete tarbimise vähendamise eesmärgiks 10 % tavalisest tarbimisest, võtab ta eeskätt arvesse järgmist:

- üldine naftatoodete tarnimise olukord,

- tarnimise olukord igas liikmesriigis,

- liikmesriikide poolt tarbimise vähendamiseks võetud meetmed,

- liikmesriikide võetud rahvusvahelised kohustused.

2. Kui otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkti a kohaselt teeb komisjon nõukogule ettepaneku asendamatute naftatoodete ja asendatavate naftatoodete tarbimise vähendamise erinevate eesmärkide kohta, võtab ta lisaks lõikes 1 loetletud teguritele arvesse eeskätt elektrienergia tootmisel ja vajaduse korral teistes tööstussektorites, kaasa arvatud oma tarbeks tootjad, artikli 2 kohaselt kehtestatud tegelike asendamisvõimaluste poolt igale liikmesriigile asetatud piire.

3. Kui otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkti b kohaselt teeb komisjon nõukogule ettepaneku tarbimise vähendamise eesmärgi suurendamiseks üle 10 % ja laiendamiseks teistele energialiikidele, võtab ta eeskätt arvesse lõikes 1 loetletud tegureid ja lisaks järgmist:

- üldine energiaga varustamise olukord,

- toornafta ja naftatoodete tarneraskuste eeldatav kestus,

- mil määral on liikmesriikides hoitavaid toornafta ja/või naftatoodete kohustuslikke varusid juba kasutatud.

Artikkel 4

Kui kohaldatakse otsuse 77/706/EMÜ artiklit 1, võib liikmesriik tarbimise piiramise asemel kasutada seda osa oma toornafta ja/või naftatoodete varudest, mis ületab tema direktiivide 68/414/EMÜ ja 72/425/EMÜ kohaseid kohustusi.

Artikkel 5

1. Kokkuhoitud ja liikmesriikide vahel otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõike 3 kohaselt jaotatavad kogused arvutatakse, kohaldades iga liikmesriigi jaoks erinevaid naftatoodete tarbimise vähendamise määrasid vastavalt nimetatud otsuse artikli 1 lõikele 2.

2. Liikmesriik, kelle tarbimise vähendamise määr ületab ühenduse keskmist, peab taaseraldama koguse, mis on võrdne selle tarbimise taseme, mida ta oleks säilitanud, kui kogu ühenduses oleks kohaldatud ühtset vähendamise määra, ja otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõike 2 kohaselt vähendatud tarbimise vahega.

3. Liikmesriigil, kelle tarbimise vähendamise määr on alla ühenduse keskmise, on õigus taaseraldada kogus, mis on võrdne otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõike 2 kohaselt vähendatud tarbimise ja selle tarbimise taseme vahega, mida ta oleks säilitanud, kui kogu ühenduses oleks kohaldatud ühtset vähendamise määra.

Artikkel 6

1. Otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõike 3 kohaldamise tõttu kokkuhoitud koguste liikmesriikide vahel jaotamisega kaasneda võivad lisakulud kannavad sellisest jaotamisest kasu saavad pooled. Nende lisakulude hindamine on asjaomaste poolte pädevuses.

2. Kui lisakulude suhtes ei jõuta kokkuleppele, võib komisjon liikmesriigi taotlusel anda asjaomastele liikmesriikidele soovitusi või esitada arvamusi.

Artikkel 7

1. Komisjon võib konsulteerida ühendusele toornaftat ja naftatooteid tarnivate firmadega, et saada üldist teavet ja vajaduse korral asjakohast tehnilist abi eeskätt otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõike 3 rakendamisel otsuse 78/890/EMÜ artikli 4 kohaselt.

2. Komisjon teeb liikmesriikidele teatavaks nende taaseraldamisõigused või eraldamiskohustused vastavalt otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõikele 3 ja liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid.

Artikkel 8

Oluliste toodete ja tarbimissektorite kaupa liigitatud energiatarbimist käsitlev teave saadakse vastustest, mille liikmesriigid saadavad komisjonile vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1729/76.

Artikkel 9

1. Toornafta ja naftatoodete tavalist tarbimist käsitlev teave saadakse vastustest, mille liikmesriigid saadavad komisjonile otsuse 78/890/EMÜ artikli 5 kohaselt.

2. Toornafta ja naftatoodete tarneraskuste korral võib komisjon nõuda selle teabe esitamist prognooside vormis vastavalt korrale, mille ta kehtestab lisas esitatud näidiste alusel.

3. Tarneolukorra paremaks mõistmiseks eeskätt seoses otsuse 77/706/EMÜ artikli 1 lõike 3 kohaldamisega võib komisjon pärast direktiiviga 73/238/EMÜ loodud rühmaga konsulteerimist paluda liikmesriikidel esitada lõigetes 1 ja 2 nõutav teave ettevõtjate kaupa liigendatuna.

Artikkel 10

1. Artikli 2 kohaselt peavad liikmesriigid hiljemalt iga aasta 31. detsembril esitama komisjonile tema poolt kehtestatud näidise alusel teabe, mis on vajalik selle aasta 1. oktoobril olemasolevate asendamisvõimaluste kindlaksmääramiseks.

2. Kui kohaldatakse otsuse 77/706/EMÜ artiklit 1, esitavad liikmesriigid komisjonile viivitamata teabe, mis on vajalik sellel kuupäeval olemasolevate tegelike asendamisvõimaluste kindlaksmääramiseks.

Artikkel 11

Kui kohaldatakse nõukogu otsuse 77/706/EMÜ artiklit 1, teatavad liikmesriigid komisjonile kõigist naftatoodete tarbimise vähendamiseks võetud meetmetest kohe pärast nende vastuvõtmist.

Artikkel 12

Komisjon teeb artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt kogutud teabe kättesaamisel selle kokkuvõtte teatavaks direktiivi 73/238/EMÜ artikliga 3 loodud rühmale.

Artikkel 13

Käesoleva otsuse alusel edastatav teave on konfidentsiaalne. See säte ei piira üldise teabe või kokkuvõtete avaldamist, kui need ei sisalda üksikuid ettevõtjaid puudutavaid üksikasju.

Artikkel 14

Komisjon uurib liikmesriigi taotlusel pärast direktiiviga 73/238/EMÜ loodud rühmaga konsulteerimist käesoleva otsuse rakendamisel tekkida võivaid probleeme, et teha tekstis vajalikud muudatused saadud kogemuste alusel või pidades silmas olulisi muutusi energiatarnete struktuuris eelkõige ühe või mitme liikmesriigi elektrijaamade osas.

Artikkel 15

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. juuni 1979

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Guido Brunner

[1] EÜT L 292, 16.11.1977, lk 9.

[2] EÜT L 198, 23.7.1976, lk 1.

[3] EÜT L 311, 4.11.1978, lk 13.

--------------------------------------------------

LISA

IGAKUINE KÜSIMUSTIK NAFTATARNETE OLUKORRA KOHTA ÜHENDUSES

I. SELGITAVAD MÄRKUSED

A. Ühikud ja ümberarvestustegurid

a) Ühikud

Kõik andmed väljendatakse tuhandetes tonnides, mida on ümardatud üles- või allapoole lähima tuhande tonnini.

b) Naftatooted ja "toornafta ekvivalent"

Kõik naftatooted arvestatakse ümber toornafta ekvivalendiks, korrutades tonnides väljendatud kogused ümberarvestusteguriga 1,065.

c) Barrelite ümberarvestamine tonnideks

Tonnide saamiseks jagatakse barrelid tegelikule tihedusele vastava ümberarvestusteguriga. Kui ümberarvestus põhineb barrelitel päevas, korrutatakse saadud ühikud kõnealuse kuu päevade arvuga.

d) Kuupmeetrite (kiloliitrite) ümberarvestamine tonnideks

Kuupmeetrite tonnideks ümberarvestamisel kasutatakse tegelikele tihedustele vastavaid ümberarvestustegureid.

B. Geograafilised märkused

- Fääri saarte toodang tuleb lugeda Taani toodangu hulka,

- Suriname ja Hollandi Antillide toodangut ei või lugeda Madalmaade toodangu hulka,

- Kanaari saarte toodang tuleb lugeda Hispaania toodangu hulka,

- Kariibi rafineerimistehaste toodang tabelis III C sisaldab importi Hollandi Antillidelt, Bahamalt, Trinidadist ja Tobagost.

II. ERINEVATE TABELITEGA SEOTUD MÕISTED JA SELGITAVAD MÄRKUSED

1. Toornafta ja looduslike gaasikondensaatide kodumaine toodang (I tabel)

Esitada toornafta ja looduslike gaasikondensaatide (st kõik gaasist loodusliku gaasi töötlemise tehastes eraldatud vedelikud) [1] kogused, mis on toodetud riigi territooriumil, kaasa arvatud kontinentaalšelf (avameri). Need kogused peaksid sisaldama gaasilistest süsivesinikest saadud kondensaate.

2. Toornafta, looduslike gaasikondensaatide ja lähteainete import ja eksport (ühendusest ja kolmandatest riikidest pärit / sinna eksporditud) (I, II ja IV tabel)

Impordi ja ekspordi toimumise kuupäevaks loetakse kauba tegeliku saabumise kuupäeva, olenemata sellest, kas partii tollimine toimus või mitte. Transiitkogused, mis kulgevad läbi mereterminali või läbivad riigi territooriumi mis tahes viisil (nt torujuhtmetes), jäetakse siiski välja (see kehtib ka naftatoodete impordi ja ekspordi puhul). Seevastu peab import sisaldama töötlemiseks ja reekspordiks tolli järelevalve all olevatele aladele imporditud naftat. Tollialadele töötlemiseks imporditud nafta reeksport peab sisalduma ekspordiandmetes.

"Lähteained" on kõik toornaftast saadud ja edasiseks töötlemiseks ettenähtud tooted või toodete kombinatsioonid, välja arvatud segu. Need muudetakse üheks või mitmeks komponendiks ja/või lõpptoodeteks.

3. Naftatoodete import/eksport (ühendusest ja kolmandatest riikidest pärit / sinna eksporditud) (I, III ja V tabel)

- Vt punkt 2.

- Asjaomased naftatooted on järgmised: veeldatud naftagaas (LPG), ligroiin, autobensiin, reaktiivkütus, petrool, gaas/diisliõli, raske kütteõli, määrdeõli ja bituumen. [2]

Meresõidukite punkrivarusid ei tule näidata I tabeli punktis 5, vaid need tuleb esitada eraldi punkti 9 all.

4. Varude tase (I tabel)

"Varude tase" tähendab kogu deklareeriva riigi piirides ladustatud naftat, välja arvatud torujuhtmetes olev nafta, jaemüüjate poolt ja tanklates hoitav nafta, lõpptarbijate poolt hoitavad haldusasutuste järelevalve alla mittekuuluvad varud ja sõjaväe tarbimiseks hoitavad varud.

5. Varude muutus (I tabel)

Need muutused vastavad perioodi alguse ja lõpu varude taseme erinevusele.

Üle-eelmise kuu varude muutus (I tabel) on praeguse edastuse lõppandmete (üle-eelmine kuu) ja eelmise edastuse lõppandmete (üle-eelmine kuu) erinevus.

IGAKUINE KÜSIMUSTIK NAFTATARNETE OLUKORRA KOHTA ÜHENDUSES

I TABEL

TOORNAFTA TARBIMINE [3] JA EKVIVALENT [4]

Riik:

Jooksev kuu:

(tuhandetes tonnides) |

| Üleeelmine kuu (M – 2) | Eelmine kuu (M – 1) | Jooksev kuu (M) | Järgmine kuu (M + 1) | Ülejärgmine kuu (M + 2) |

Minem | Ajutine | Prognoositav | Kavakohane | Kavakohane |

1.Omamaine toodang [5] | | | | | |

2.Toornafta import [5] | | | | | |

3.Naftatoodete import [6] | | | | | |

4.Toornafta eksport [5] | | | | | |

5.Naftatoodete eksport [6] | | | | | |

6.Varude tase [7]millest:a)toornafta [5]b)naftatooted [6] | | | | | |

7.Varude muutus [8]millest:a)toornafta [5]b)naftatooted [6] | | | | | |

8.Kokku [9] | | | | | |

9.Punkrivarud [10], [6] | | | | | |

II TABEL

TOORNAFTA IMPORT [11]

Riik:

Jooksev kuu:

(tuhandetes tonnides) |

Päritoluriik | Üle-eelmine kuu (M – 2) | Eelmine kuu (M – 1) | Jooksev kuu (M) | Järgmine kuu (M + 1) | Ülejärgmine kuu (M + 2) |

Minem | Ajutine | Prognoositav | Kavakohane | Kavakohane |

Abu Dhabi | | | | | |

Alžeeria | | | | | |

Ecuador | | | | | |

Indoneesia | | | | | |

Iraan | | | | | |

Iraak | | | | | |

Kuveit | | | | | |

Liibüa | | | | | |

Nigeeria | | | | | |

Katar | | | | | |

Saudi Araabia | | | | | |

Araabia Ühendemiraadid [12] | | | | | |

Venezuela | | | | | |

Norra | | | | | |

Ühendkuningriik | | | | | |

NSVL | | | | | |

Muud Ida-Euroopa riigid | | | | | |

Hiina | | | | | |

Muud | | | | | |

Koguimport | | | | | |

III TABEL

NAFTATOODETE IMPORT [13]

Riik:

Jooksev kuu:

(tuhandetes tonnides) [14] |

Päritoluriik | Üleeelmine kuu (M – 2) | Eelmine kuu (M – 1) | Jooksev kuu (M) | Järgmine kuu (M + 1) | Ülejärgmine kuu (M + 2) |

Minem | Ajutine | Prognoositav | Kavakohane | Kavakohane |

Belgia | | | | | |

Taani | | | | | |

Saksamaa | | | | | |

Prantsusmaa | | | | | |

Iirimaa | | | | | |

Itaalia | | | | | |

Luksemburg | | | | | |

Madalmaad | | | | | |

Ühendkuningriik | | | | | |

Kreeka | | | | | |

Hispaania | | | | | |

Portugal | | | | | |

Norra | | | | | |

Rootsi | | | | | |

Ameerika Ühendriigid | | | | | |

Bahrein | | | | | |

Indoneesia | | | | | |

Iraan | | | | | |

Kuveit | | | | | |

Saudi Araabia | | | | | |

Venezuela | | | | | |

NSVL | | | | | |

Muud Ida-Euroopa riigid | | | | | |

Muud | | | | | |

Koguimport | | | | | |

IV TABEL

TOORNAFTA EKSPORT [15]

Riik:

Jooksev kuu:

(tuhandetes tonnides) |

Sihtriik | Üle-eelmine kuu (M – 2) | Eelmine kuu (M – 1) | Jooksev kuu (M) | Järgmine kuu (M + 1) | Ülejärgmine kuu (M + 2) |

Minem | Ajutine | Prognoositav | Kavakohane | Kavakohane |

Belgia | | | | | |

Taani | | | | | |

Saksamaa | | | | | |

Prantsusmaa | | | | | |

Iirimaa | | | | | |

Itaalia | | | | | |

Luksemburg | | | | | |

Madalmaad | | | | | |

Ühendkuningriik | | | | | |

Kreeka | | | | | |

Hispaania | | | | | |

Portugal | | | | | |

Austria | | | | | |

Rootsi | | | | | |

Šveits | | | | | |

Ameerika Ühendriigid | | | | | |

Muud riigid | | | | | |

Kogueksport | | | | | |

V TABEL

NAFTATOODETE EKSPORT [16]

Riik:

Jooksev kuu:

(tuhandetes tonnides) [17] |

Sihtriik | Üle-eelmine kuu (M – 2) | Eelmine kuu (M – 1) | Jooksev kuu (M) | Järgmine kuu (M + 1) | Ülejärgmine kuu (M + 2) |

Minem | Ajutine | Prognoositav | Kavakohane | Kavakohane |

Belgia | | | | | |

Taani | | | | | |

Saksamaa | | | | | |

Prantsusmaa | | | | | |

Iirimaa | | | | | |

Itaalia | | | | | |

Luksemburg | | | | | |

Madalmaad | | | | | |

Ühendkuningriik | | | | | |

Kreeka | | | | | |

Hispaania | | | | | |

Portugal | | | | | |

Austria | | | | | |

Norra | | | | | |

Rootsi | | | | | |

Šveits | | | | | |

Türgi | | | | | |

Ameerika Ühendriigid | | | | | |

Muud | | | | | |

Kogueksport [18] | | | | | |

[1] Kaasa arvatud etaan.

[2] Mõisted on määratletud Euroopa Ühenduste Statistikaameti poolt välja antud energiastatistika kvartalibülletääni (3/1976) kaasandes.

[3] Sealhulgas veeldatud looduslik gaas ja lähteained

[4] Toornafta ekvivalendiks teguri 1,065 abil ümberarvestatud naftatooted.

[5] Sealhulgas veeldatud looduslik gaas ja lähteained.

[6] Toornafta ekvivalendiks teguri 1,065 abil ümberarvestatud naftatooted.

[7] Kuu lõpp.

[8] Kuu lõpu varude taseme ja eelmise kuu varude taseme erinevus.

[9] 8 = 1 + 2 + 3 – 4 – 5 – 7.

[10] Meresõidukite punkrivarud.

[11] Sealhulgas veeldatud looduslik gaas ja lähteained.

[12] Välja arvatud Abu Dhabi.

[13] Naftatooted on ümber arvestatud toornaftaks, korrutades kogused tonnides teguriga 1,065.

[14] Naftatooted on ümber arvestatud toornaftaks, korrutades kogused tonnides teguriga 1,065

[15] Sealhulgas veeldatud looduslik gaas ja lähteained.

[16] Naftatooted on ümber arvestatud toornaftaks, korrutades koguse tonnides teguriga 1,065.

[17] Naftatooted on ümber arvestatud toornaftaks, korrutades koguse tonnides teguriga 1,065.

[18] Välja arvatud merepunkrivarud.

--------------------------------------------------

Top